Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2002:AE5892

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
12-06-2002
Datum publicatie
30-07-2002
Zaaknummer
WAHV 02-00208
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 6:24
Algemene wet bestuursrecht 6:7
Algemene wet bestuursrecht 6:8
Algemene wet bestuursrecht 6:11
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 14
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 02/00208

12 juni 2002

CJIB 39026558082

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter te Groningen

van 8 augustus 2001

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Groningen niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

WAHV 02/00208

12 juni 2002

CJIB 39026558082

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter te Groningen

van 8 augustus 2001

betreffende

R.C.M. Ydema (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te 's-Gravenhage.

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Groningen niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Ingevolge het in art. 14, eerste lid, WAHV in verbinding met het in de art. 6:24, 6:7 en 6:8 Awb bepaalde dient het hoger beroep te worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift binnen een termijn van zes weken, welke termijn aanvangt op de dag na die waarop een afschrift van de bestreden beslissing aan de betrokkene is toegezonden.

3.2. Het beroepschrift is gedateerd 27 oktober 2001 en het is blijkens een daarop gesteld stempel op 6 november 2001 bij het openbaar ministerie te Groningen en op 8 november 2001 ter griffie van het kantongerecht te Groningen ingekomen. Aangezien de bestreden beslissing blijkens een daarop gestelde aantekening op 17 augustus 2001 aan de betrokkene is toegezonden, is het beroepschrift niet tijdig ingediend, zodat de betrokkene in het hoger beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

3.3. Weliswaar geeft de betrokkene, met name in de eerste bijlage bij zijn beroepschrift op pagina 3 in een N.B. een verklaring voor het feit, dat het beroepschrift te laat is ingediend, zakelijk weergegeven hierop neerkomend, dat hij de beslissing van de kantonrechter heeft doorgestuurd naar de curator in het faillissement van de b.v., waarin het koeriersbedrijf van de betrokkene was ondergebracht, veronderstellend dat de curator deze "boete-affaire"zou afhandelen, maar deze omstandigheid leidt er niet toe, dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Immers, de inhoud van

de hem persoonlijk betreffende en hem op zijn privé-adres toegezonden beslissing, met name de mededeling omtrent het daartegen in te stellen rechtsmiddel en de termijn waarbinnen dit diende te geschieden hadden hem ertoe moeten brengen in ieder geval de termijn te bewaken. Dat wil zeggen, dat ook wanneer hij in de veronderstelling verkeerde, dat de curator deze zaak zou afhandelen, hij tijdig had dienen na te gaan of een en ander ook gebeurde.

3.4. Het hof overweegt ten overvloede, dat de brieven, die gezamenlijk als beroepschrift tegen de beslissing van de kantonrechter zijn opgevat, zijn gericht aan de officier van justitie te Groningen en inhoudelijk een verzoek bevatten tot kwijtschelding van (-in casu-) een sanctie na tweede verhoging van ƒ 562,50 in verband met de bijzondere omstandigheden van het geval. Nu ingevolge artikel 18 WAHV de advocaat-generaal van het ressortsparket te Leeuwarden als partij in de plaats treedt van de officier van justitie nadat het hoger beroep is ingesteld, zal het hof derhalve deze brieven doorzenden aan de advocaat-generaal, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de betrokkene.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

verklaart de betrokkene niet-ontvankelijk in het hoger beroep;

draagt de griffier op het schrijven van betrokkene d.d. 27 oktober 2001 met de daaraan gehechte bijlagen door te zenden aan de advocaat-generaal van het ressortsparket te Leeuwarden onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de betrokkene.

Dit arrest is gewezen door mrs. Vellinga, Dijkstra en Kalsbeek, in tegenwoordigheid van mr. Wijma als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

verklaart de betrokkene niet-ontvankelijk in het hoger beroep;

draagt de griffier op het schrijven van betrokkene d.d. 27 oktober 2001 met de daaraan gehechte bijlagen door te zenden aan de advocaat-generaal van het ressortsparket te Leeuwarden onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de betrokkene.

Dit arrest is gewezen door mrs. Vellinga, Dijkstra en Kalsbeek, in tegenwoordigheid van mr. Wijma als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.