Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2002:AD9397

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
30-01-2002
Datum publicatie
19-02-2002
Zaaknummer
Rekestnummer 0000194
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 30 januari 2002

Rekestnummer 0000194

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

beschikking in de zaak van

[naam appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna ook te noemen: de vader,

toevoeging,

procureur mr M.E.L.U. Janssen,

tegen

[naam geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna ook te noemen: de moeder,

toevoeging,

procureur mr I.M. Verhaar.

De inhoud van de tussenbeschikking van 13 december 2000 wordt hier overgenomen.

Het verdere procesverloop

Ter griffie is voorts ingekomen een brief d.d. 19 september 2001 van de raad voor de kinderbescherming (hierna de raad) met als bijlagen een rapport d.d. 13 september 2001 en een brief d.d. 5 september 2001 van de moeder.

Ter zitting van 6 december 2001 is de zaak opnieuw behandeld.

De beoordeling

1. Bij voornoemde (tussen-)beschikking heeft het hof de raad opgedragen de wenselijkheid van een omgangsregeling tussen [naam minderjarige] en de vader en zo mogelijk tevens de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de omgang zou moeten plaatsvinden, in het belang van [naam minderjarige] te onderzoeken en het hof hieromtrent te rapporteren en te adviseren.

2. Omtrent voornoemde onderzoeksvragen heeft de raad op 13 september 2001 een rapport uitgebracht.

3. Uit voormeld rapport van de raad blijkt onder meer het volgende.

De raad acht het van belang dat een kind na een scheiding contact heeft met de niet verzorgende ouder, maar is van mening dat omgang slechts kan plaatsvinden wanneer dit niet bedreigend is voor het kind.

Gelet op het voorgaande en voorts gelet op de spanningen in het gezin van de moeder, welke spanningen door contact met de vader worden teweeggebracht en hun neerslag hebben op [naam minderjarige], acht de raad een omgangsregeling tussen [naam minderjarige] en de vader momenteel niet haalbaar en niet in het belang van [naam minderjarige]. Naar de mening van de raad wordt het gedrag van de ouders onvoorspelbaar wanneer zij weer in contact met elkaar komen, wat onvermijdelijk is bij een omgangsregeling van een zeer jong kind. De raad neemt hierbij mede in aanmerking de verwachting dat een omgangsregeling het wankele evenwicht in de gezinssituatie bij de moeder zal ontwrichten, nu de moeder [naam minderjarige] momenteel met moeite een rustige en stabiele omgeving kan bieden waarin [naam minderjarige] kan opgroeien. Om dezelfde redenen wijst de raad ook proefcontacten van de hand.

De beoordeling

4. Aan de orde is de vraag of zich na de beslissing van dit hof van 28 oktober 1998, behelzende bekrachtiging van de beschikking van de rechtbank te Leeuwarden van 11 februari 1998, waarbij is afgewezen het verzoek van de vader tot vaststelling van een omgangsregeling tussen [naam minderjarige] en hem, een wijziging in omstandigheden in de zin van artikel 1:377e BW heeft voorgedaan.

5. Uit de stukken waaronder het rapport d.d. 13 september 2001 van de raad en uit hetgeen bij de behandeling ter zitting in hoger beroep naar voren is gekomen, is gebleken dat de moeder angstig en emotioneel reageert wanneer zij wordt geconfronteerd met de vader en daardoor weer met de gebeurtenissen tijdens de relatie met de vader. Voorts is gebleken dat de vader ontspannen en rustig is zolang hij niet wordt geconfronteerd met de moeder. Vader en de moeder halen het slechtste in elkaar naar boven en versterken elkaar in negatieve zin.

6. Voorts is uit gesprekken tussen de raad enerzijds en een leerkracht van [naam minderjarige], de huisarts van de moeder en een maatschappelijk werkster van AMW anderzijds, gebleken dat [naam minderjarige] - dat een druk en moeilijk hanteerbaar kind is - sterk reageert op de angsten en het gedrag van de moeder.

7. Op grond van het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat zich in dit geval geen relevante wijziging van omstandigheden in de zin van artikel 1:377e BW heeft voorgedaan die een hernieuwde beoordeling rechtvaardigt, nu een omgangsregeling tussen [naam minderjarige] en de vader nog immer veel spanningen in het gezin van de moeder teweeg zullen brengen, welke spanningen een negatieve weerslag op [naam minderjarige] zullen hebben. Derhalve is (vaststelling van) een omgangsregeling tussen [naam minderjarige] en de vader ook thans nog in strijd met zwaarwegende belangen van [naam minderjarige].

Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank terecht het verzoek van de vader tot vaststelling van een omgangsregeling afgewezen.

Slotsom

8. Op grond van het voorgaande dient de beschikking waarvan beroep te worden bekrachtigd.

De beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt de beschikking waarvan beroep.

Aldus gegeven door mrs Bloem, voorzitter, Wachter en Kuiken, raden, en uitgesproken door mr Knijp, fungerend-president, lid van een enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Haites-Verbeek als waarnemend griffier ter openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 30 januari 2002.