Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2001:AB2194

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
15-06-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
818/00
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UIT-SPRAAK

Nr. 818/00 15 juni 2001

Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwar-den, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet van X te Z tegen de beschikking van de voorzitter van de belastingkamer van 12 januari 2001.

De voorzitter heeft bij voormelde beschikking uit-spraak gedaan op het namens de belanghebbende ingestelde beroep tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren van de belasting-dienst te Groningen (: de inspec-teur), gedaan op het bezwaarschrift van de be-lang-hebbende tegen de hem opge-legde aanslag in de inkom-stenbe-lasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1996.

Ingevolge artikel 26c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto de artikelen 6:7 en 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht kan hij, die bezwaar heeft tegen een uitspraak van de inspecteur, binnen zes weken na dagtekening van het afschrift van de uitspraak in beroep komen bij de rechter.

De uitspraak van de inspecteur is gedagtekend 8 juni 2000 en het beroepschrift is per fax ingekomen op 13 november 2000, derhalve niet binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak. Nu het gerechtshof niet, zoals namens de belanghebbende is gesteld, reeds op 17 juli 2000 per fax het beroepschrift heeft ontvangen, heeft de voorzitter bij beschikking van 12 januari 2001 de belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep.

Tegen deze beschikking is de gemachtigde van de belanghebbende tijdig in verzet gekomen bij een verzet-schrift dat is ingediend op 23 februari 2001. De inspecteur heeft hierop schriftelijk gereageerd. De gemachtigde van de belanghebbende is gehoord omtrent zijn verzet ter zitting van het gerechtshof op 21 mei 2001 gehouden te Groningen, alwaar de inspecteur eveneens is verschenen.

In zijn verzetschrift stelt de gemachtigde van de belanghebbende nogmaals dat hij het beroepschrift reeds op 17 juli 2000 naar het gerechtshof heeft gefaxt. Naar het oordeel van het gerechtshof heeft de belanghebbende dit evenwel niet aannemelijk gemaakt. Bovendien blijkt uit de faxadministratie van het gerechtshof niet van de ontvangst van het per fax verzonden beroepschrift.

Voor zover de belanghebbende zich beroept op het schenden van de doorzendverplichtig ex artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende. Naar het oordeel van het gerechtshof kunnen de per fax aan de Ontvanger van de Belastingdienst/ Particulieren gerichte verzoeken betreffende uitstel van betaling niet worden aangemerkt als een bij een onbevoegd bestuursorgaan ingediend beroepschrift ook niet voor wat betreft een als bijlage bij dat verzoek en ter toelichting op dat verzoek bedoeld afschrift van een beweerdelijk ingediend beroepschrift. Derhalve behoefde geen doorzending plaats te vinden.

Op grond van het vorenoverwogene dient te worden beslist als volgt:

Het gerechtshof, uitspraak doende,

ver-klaart het verzet ongegrond.

Gedaan op 15 juni 2001 door prof. mr. E. Aar-dema, vice-president, lid van de eerste enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoor-digheid van de griffier mevr. mr. M. Hiemstra en onderte-kend door voornoemde vice-president en door voornoemde griffier.

Op 20 juni 2001afschrift aangetekend verzonden aan bei-de

partijen.

De griffier van het Gerechtshof te Leeuwarden.