Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2021:1131

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
15-06-2021
Datum publicatie
30-06-2021
Zaaknummer
200.291.704/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis in Nederland.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
TVA 2021/94
NTHR 2021, afl. 5/6, p. 252
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.291.704/01

beschikking van 15 juni 2021

inzake

Construction Corporation “Diamond Building” LLC,

gevestigd te Jekaterinenburg, Russische Federatie,

verzoekster,

hierna te noemen: Diamond Building,

advocaat: mr. R.M.T. van den Bosch te Rotterdam,

tegen

XSPlatforms B.V.,

gevestigd te Gorinchem,

verweerster,

hierna te noemen: XSPlatforms,

advocaat: mr. J.C.J. van de Rakt te Rotterdam.

Het geding

1.1

Het verloop van het geding blijkt uit het op 24 februari 2021 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift van Diamond Building, met producties.

1.2

Uitspraak is bepaald op heden.

De feiten

2. Het hof gaat uit van de volgende feiten:

2.1

Diamond Building en XSPlatforms hebben een koopovereenkomst gesloten tot verkoop en levering van een op maat gemaakte gevelonderhoudsinstallatie en houders voor de daartoe behorende telescopen (hierna: de overeenkomst). Artikel 10.2. van de overeenkomst voorziet, onder meer, in geschilbeslechting door arbitrage bij het International Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Wenen.

2.2

Diamond Building heeft 70% van de overeengekomen koopprijs van € 1.140.000,- aan XSPlatforms voldaan.

2.3

XSPlatforms heeft de in de overeenkomst genoemde zaken niet geleverd.

2.4

Diamond Building heeft de overeenkomst beëindigd op grond van artikel 49 Weens Koopverdrag en op grond van artikel 81 Weens Koopverdrag restitutie van het door Diamond Building betaalde bedrag verzocht.

2.5

XSPlatforms heeft het door Diamond Building betaalde bedrag niet terugbetaald.

2.6

Op de voet van artikel 10 van de overeenkomst heeft Diamond Building een arbitrageprocedure aanhangig gemaakt bij het International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber, waarin zij onder andere restitutie heeft gevorderd van het onder 2.2 genoemde bedrag, betaling van een contractuele boete, arbitragekosten en kosten van juridische bijstand. XSPlatforms is in de arbitrageprocedure (met kenmerk Case No. ARB-5604) verschenen bij advocaat, heeft verweer gevoerd en tegenvorderingen ingesteld.

2.7

Bij final award van 18 september 2020 (hierna: het arbitraal vonnis) heeft het scheidsgerecht XSPlatforms veroordeeld, kort gezegd, tot betaling van € 1.058.740,25. De tegenvorderingen van XSPlatforms zijn afgewezen.

2.8

Van het arbitraal vonnis staat geen rechtsmiddel (meer) open. Het arbitraal vonnis is bindend voor partijen. XSPlatforms heeft geen vernietiging van het arbitraal vonnis gevorderd in Oostenrijk.

2.9

XSPlatforms heeft niet vrijwillig aan het arbitraal vonnis voldaan.

2.10

Diamond Building heeft met verlof van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam diverse conservatoire (verhaals)beslagen laten leggen ten laste van XSPlatforms.

Het verzoek en de bevoegdheid van het hof

3.1

Diamond Building verzoekt het hof om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking het arbitraal vonnis te erkennen en haar verlof te verlenen tot tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis in Nederland, met veroordeling van XSPlatforms in de kosten van deze procedure. Diamond Building baseert haar verzoek op artikel 1075 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in verbinding met, naar het hof begrijpt, de artikelen III en IV van het Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken (het Verdrag van New York, hierna ook: het Verdrag).

3.2

Op dit verzoek is het Verdrag van New York van toepassing, nu zowel Nederland als Oostenrijk daarbij partij is. Op grond van artikel 1075 lid 2 Rv is het hof absoluut bevoegd om kennis te nemen van het verzoek en zijn de artikelen 985-991 Rv van overeenkomstige toepassing, voor zover het Verdrag geen afwijkende voorzieningen inhoudt. Nu XSPlatforms statutair gevestigd is in Gorinchem, is dit hof ook relatief bevoegd (artikel 985, derde volzin, Rv).

3.3

Op grond van artikel 1075 jo. 987 Rv dient voor het verlenen van verlof de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt verlangd, te worden opgeroepen voor verhoor. Deze oproeping geschiedt door een vanwege de verzoeker uitgebracht deurwaardersexploot. Diamond Building heeft XSPlatforms op instructie van de griffie van het hof opgeroepen voor verhoor op 1 juni 2021 om 13.30 uur. Mr. Van de Rakt heeft het hof bij brief van 20 mei 2021 namens XSPlatforms bericht dat XSPlatforms geen verweerschrift zal indienen en zich verder zal refereren aan het oordeel van het hof. Mr. Van de Rakt heeft daarbij tevens gesuggereerd de zitting van 1 juni 2021 geen doorgang te laten vinden. Dezelfde dag heeft mr. Van den Bosch het hof bericht te kunnen instemmen met het laten vervallen van de zitting. Vanwege deze berichten van partijen heeft het verhoor niet plaatsgevonden.

3.4

XSPlatforms heeft in deze procedure geen verweer gevoerd en zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

De beoordeling van het verzoek

4.1

Ingevolge artikel III van het Verdrag dient Nederland scheidsrechterlijke uitspraken die zijn gewezen in andere verdragsluitende staten te erkennen en ten uitvoer te leggen als is voldaan aan de voorwaarden van het Verdrag.

4.2

Artikel IV lid 1 van het Verdrag bepaalt dat de partij die de erkenning en tenuitvoerlegging verzoekt bij haar verzoek dient over te leggen: (a) het behoorlijk gelegaliseerde origineel van de uitspraak of een behoorlijk gewaarmerkt afschrift daarvan; (b) het origineel van de arbitrageovereenkomst of een behoorlijk gewaarmerkt afschrift daarvan.

4.3

Het hof heeft vastgesteld dat in deze procedure Diamond Building een behoorlijk gewaarmerkt afschrift van het origineel van de overeenkomst en een behoorlijk gewaarmerkt afschrift van het origineel van het arbitraal vonnis heeft overgelegd (respectievelijk productie 4 en 7); achter de stukken bevindt zich steeds een verklaring van een Nederlandse notaris dat het desbetreffende stuk een ‘certified true copy’ als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het Notarisambt is.

4.4

Naar het oordeel van het hof heeft Diamond Building aldus voldaan aan de vereisten voor erkenning en tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis. Aan het uit lid 2 van artikel VI van het Verdrag voortvloeiende vereiste van een vertaling van het arbitraal vonnis en de overeenkomst uit het Engels in de Nederlandse taal, gewaarmerkt door een officiële of beëdigde vertaler of door een diplomatiek of consulair ambtenaar is weliswaar niet voldaan, maar Diamond Building heeft aangeboden alsnog een vertaling over te leggen indien het hof dit nodig acht. Het hof heeft daaraan echter geen behoefte, omdat het de Engelse taal voldoende machtig is om kennis te kunnen nemen van de inhoud van deze stukken, terwijl XSPlatforms zich heeft gerefereerd aan het oordeel van het hof en wordt verondersteld met de inhoud van het arbitraal vonnis bekend te zijn.

4.5

Van een grond voor weigering van de verzochte erkenning en tenuitvoerlegging is niet gebleken.

4.6

Het voorgaande brengt mee dat het verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging toewijsbaar is. Deze uitkomst rechtvaardigt dat XSPlatforms zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Nu dit geding als hoofdzaak als bedoeld in artikel 706 Rv heeft te gelden, behoren ook de kosten van conservatoir beslag tot de verschotten. De gemaakte explootkosten ad € 4.783,56 zijn met producties 9 en 10 voldoende onderbouwd. Omdat verlof is verleend (productie 8), zijn ook het griffierecht (€ 667,-) en advocaatkosten ten bedrage van € 563,- (1 punt à € 563,- (tarief II in eerste aanleg)) toewijsbaar. De opgegeven kosten van overbetekening in verband met het instellen van de eis in hoofdzaak zijn niet toewijsbaar. De namens Diamond Building op verzoek van het hof in dat verband toegezonden stukken zijn buiten beschouwing gelaten, nu deze – overigens zonder opgaaf van redenen – ruim na afloop van de door het hof gestelde termijn zijn ontvangen. Hierdoor heeft het hof XSPlatforms niet (voldoende) gelegenheid kunnen geven om zich, vóór de reeds bepaalde datum van deze beschikking, desgewenst over deze stukken uit te laten. De totale kosten voor het beslag komen hiermee op € 6.013,56.

4.7

De onder 4.3 bedoelde stukken zullen aan de advocaat van Diamond Building worden geretourneerd.

De beslissing

Het hof:

- verstaat dat het op 18 september 2020 te Wenen, Oostenrijk, tussen partijen gewezen arbitraal vonnis (met kenmerk Case No. ARB-5604) in Nederland wordt erkend;

- verleent Diamond Building verlof tot tenuitvoerlegging van het op 18 september 2020 te Wenen, Oostenrijk, tussen partijen gewezen arbitraal vonnis (met kenmerk Case No. ARB-5604) in Nederland;

- veroordeelt XSPlatforms in de kosten van dit geding, aan de zijde van Diamond Building tot op heden begroot op € 6.785,56 aan verschotten (€ 6.013,56 aan beslagkosten (4.6 hiervoor) en € 772,- aan griffierecht) en € 1.114,- aan salaris advocaat (1 punt à € 1.114,- (tarief II));

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.W. Frieling, C.J. Verduyn en A.J. Swelheim en is ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, op 15 juni 2021 in aanwezigheid van de griffier.