Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2019:801

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
15-04-2019
Datum publicatie
15-04-2019
Zaaknummer
2200476517
Formele relaties
Conclusie in cassatie: ECLI:NL:PHR:2021:137
Cassatie: ECLI:NL:HR:2021:231
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Terrorisme; Veroordeling voor de eendaadse samenloop van voorbereiding en bevordering van een terroristisch misdrijf, te weten een aanslag op mensen in Nederland (opzettelijk brand stichten, ontploffing teweeg brengen, moord en doodslag telkens met een terroristisch oogmerk), training voor terrorisme, wapen- en munitiebezit en overtreding van het Vuurwerkbesluit. Digitaal bewijs. Uitgebreide strafmotivering met nadruk op straftoemetingsdoel van beveiliging van de maatschappij. Gevangenisstaf van 8 jaar. Artt. 83a, 96, 134a, 157, 176a, 288a, 289 en 289a van het Wetboek van Strafrecht, artt. 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, artt. 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, art. 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer en artt. 1.2.2 en 1.2.4 van het Vuurwerkbesluit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2020/6
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004765-17

Parketnummer: 10-960469-16

Datum uitspraak: 15 april 2019

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

zitting houdende in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank Rotterdam te Rotterdam

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 2 november 2017 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1986,

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Rijnmond De Schie Bijzondere Afdeling te Rotterdam.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 1 april 2019.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 3 ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 en 4 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is beslist omtrent de inbeslaggenomen voorwerpen zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

1:


hij

op één of meer tijstip(pen) gelegen in de periode van 04 februari 2015 tot en met 07 december 2016 te Rotterdam, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk met het oogmerk ter voorbereiding en/of ter bevordering van de/het (meermalen) te plegen misdrij(f)(ven) omschreven in artikel 157 en/of 176a en/of 176b en/of 289(a) en/of 288a van het Wetboek van Strafrecht, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- een ander heeft trachten te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf aan zich en/of anderen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of

- voorwerpen voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens)

ten behoeve van één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten, en/of één of meer perso(o)n(en), door het gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of het teweeg brengen van één of meerdere ontploffing(en) en/of het stichten van brand en/of het begaan van moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) en/of social media kana(a)l(en) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) en/of social media kana(a)l(en), waarop informatie (wordt gedeeld) over (automatische)wapens (zoals AK-47) en/of over (instructie(s) voor) het maken/vervaardigen van en/of gebruik van (een) staafbom(men) en/of (een) bomgordel(s), bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over (automatische)wapens (zoals AK-47) en/of over (instructie(s) voor) het maken/vervaardigen van en/of gebruik van (een) staafbom(men) en/of (een) bomgordel(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

D. een of meer goed(eren) te weten onder meer een schilderij/vlag met ISIS-logo en/of (digitale)gegevens-/informatiedragers inhoudende, onder meer ISIS magazine(s) (genaamd Rumiyah en/of Dabiq) en/of video(s) en/of tekstbestanden voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen/instructies over (ondersteuning van en/of financiering van) de gewapende Jihadstrijd en/of

E. voorhanden gehad een (automatisch) (vuur)wapen, te weten een AK-47 en/of munitie, te weten 59 kogelpatro(o)n(en), in elk geval één of meer (automatische) vuurwapen(s) en/of (daarbij horende) munitie en/of

F. voorhanden gehad (een grote) hoeveelheid (zwaar) vuurwerk, in elk geval (een grote hoeveelheid) materiaal dat geschikt is om één of meerdere ontploffing(en) teweeg te brengen welke voorwerp(en) en/of stof(fen), al dan niet in combinatie met elkaar, kennelijk bestemd waren tot het in vereniging, althans alleen, begaan van dat/die misdrijf/misdrijven;

en/of

hij

op één of meer tijstip(pen) gelegen in de periode van 04 februari 2015 tot en met 07 december 2016 te Rotterdam, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of kennis en/of vaardigheden heeft verworven en/of (een) ander(en) heeft bijgebracht tot het plegen van een terroristisch misdrijf en/of een misdrijf ter voorbereiding en/of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk,

en/of

één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of perso(o)n(en), door het teweeg brengen van een ontploffing en/of het stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) en/of social media kana(a)l(en) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) en/of social media kana(a)l(en), waarop informatie (wordt gedeeld) over (automatische)wapens (zoals AK-47) en/of over (instructie(s) voor) het maken/vervaardigen van en/of gebruik van (een) staafbom(men) en/of (een) bomgordel(s), bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over (automatische)wapens (zoals AK-47) en/of over (instructie(s) voor) het maken/vervaardigen van en/of gebruik van (een) staafbom(men) en/of (een) bomgordel(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

D. een of meer goed(eren) te weten onder meer een schilderij/vlag met ISIS-logo en/of (digitale)gegevens-/informatiedragers inhoudende, onder meer ISIS magazine(s) (genaamd Rumiyah en/of Dabiq) en/of video(s) en/of tekstbestanden voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen/instructies over (ondersteuning van en/of financiering van) de gewapende Jihadstrijd en/of

E. voorhanden gehad een (automatisch) (vuur)wapen, te weten een AK-47 en/of munitie, te weten 59 kogelpatro(o)n(en), in elk geval één of meer (automatische) vuurwapen(s) en/of (daarbij horende) munitie en/of

F. voorhanden gehad (een grote) hoeveelheid (zwaar) vuurwerk, in elk geval (een grote hoeveelheid) materiaal dat geschikt is om één of meerdere ontploffing(en) teweeg te brengen

2:


hij

op of omstreeks 07 december 2016 te Rotterdam in een (berging, in elk geval een ruimte behorende bij de) woning gelegen op of aan de [adres], tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie II onder 2° van de Wet wapens, te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet, geschikt om automatisch te vuren, in de vorm van een machinegeweer, van het merk/model Bulgarian Arsenal Akks-47

en/of

munitie in de zin van art. 1 onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in art. 2 lid 2 van die wet, van de Categorie II onder 3 van de Wet wapens en munitie,te weten 15 kogelpatronen (waarvan telkens de kogelpunt/het projectiel was voorzien van een zwarte top en daaronder een rode band en/of [zijnde] munitie voorzien van een kogelpunt/projectiel waarmee een pantserplaat kan worden doorboord en/of [zijnde] munitie voorzien van een kogelpunt/projectiel met brandsas of met een explosieve lading, alsmede de voor deze munitie bestemde projectielen) van het kaliber 7.62x39

en/of

munitie in de zin van art. 1 onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in art. 2 lid 2 van die wet, van de Categorie III,te weten 15 kogelpatronen (waarvan telkens de kogelpunt/het projectiel was voorzien van een groene top en/of [zijnde] munitie waarvan de kogelpunt/het projectiel is voorzien van lichtspoor) van het kaliber 7.62x39

en/of

munitie in de zin van art. 1 onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in art. 2 lid 2 van die wet, van de Categorie III,te weten 29 kogelpatronen van het kaliber 7.62x39

voorhanden heeft gehad,

terwijl het feit/de feiten al dan niet is /zijn begaan met een terroristisch oogmerk (als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht) dan wel met het oogmerk om een terroristisch misdrijf (als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht) voor ter bereiden en/of gemakkelijk te maken;


3:


hij

op of omstreeks 07 december 2016, te Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een of meer voorwerp(en), te weten 1600 euro, in elk geval (een hoeveelheid) geld, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van een of meer voorwerp(en), te weten 1600 euro, in elk geval (een hoeveelheid) geld, gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;


4:


hij

in de periode van 05 december 2016 tot en met 07 december 2016, in elk geval op 07 december 2016 te Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk,

professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten: 288, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Super Cobra 6), in elk geval een hoeveelheid professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, heeft opgeslagen en/of voorhanden gehad;

en/of

als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis, professioneel vuurwerk, te weten: 288, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Super Cobra 6), in elk geval een hoeveelheid professioneel vuurwerk, heeft opgeslagen en/of voorhanden gehad.

Omvang van het hoger beroep

De officier van justitie heeft, gezien de akte rechtsmiddel, onbeperkt hoger beroep ingesteld.

Ter terechtzitting in hoger beroep van 1 april 2019 heeft de advocaat-generaal medegedeeld dat het Openbaar Ministerie zich niet verzet tegen de vrijspraak van het onder 3 ten laste gelegde.
Het hof begrijpt deze mededeling aldus dat het Openbaar Ministerie de grieven tegen deze vrijspraak niet langer handhaaft.

Het hof ziet ambtshalve geen aanleiding voor verder onderzoek naar het onder 3 ten laste gelegde. Het hof zal daarom het Openbaar Ministerie naar analogie van het bepaalde in artikel 416, derde lid van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) in zoverre niet ontvankelijk verklaren in het hoger beroep.

Namens de verdachte is, blijkens de akte rechtsmiddel, onbeperkt hoger beroep ingesteld. Ingevolge het bepaalde in artikel 404, vijfde lid, Sv staat echter geen hoger beroep open tegen de in eerste aanleg gegeven vrijspraak van het onder 3 ten laste gelegde. Het hof zal de verdachte in zoverre dan ook niet ontvankelijk verklaren in het door hem ingestelde hoger beroep.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het inhoudelijke oordeel van dit hof onderworpen.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 en 4 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren, met aftrek van voorarrest.

Voorts heeft de advocaat-generaal ten aanzien van de inbeslaggenomen voorwerpen gevorderd dat zal worden beslist overeenkomstig het vonnis waarvan beroep.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 en 4 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:


hij

op één of meer tijstip(pen) gelegen in de periode van 04 februari 2015 tot en met 07 december 2016 te Rotterdam, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk met het oogmerk ter voorbereiding en/of ter bevordering van de/het (meermalen) te plegen misdrij(f)(ven) omschreven in artikel 157 en/of 176a en/of 176b en/of 289(a) en/of 288a van het Wetboek van Strafrecht, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- een ander heeft trachten te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf aan zich en/of anderen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of

- voorwerpen voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens)

ten behoeve van één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten, en/of één of meer perso(o)n(en), door het gebruik van een één of meer vuurwapen(s) en/of het teweeg brengen van één of meerdere ontploffing(en) en/of het stichten van brand en/of het begaan van moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) en/of social media kana(a)l(en) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) en/of social media kana(a)l(en), waarop informatie (wordt gedeeld) over (automatische)wapens (zoals AK-47) en/of over (instructie(s) voor) het maken/vervaardigen van en/of gebruik van (een) staafbom(men) en/of (een) bomgordel(s), bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over (automatische)wapens (zoals AK-47) en/of over (instructie(s) voor) het maken/vervaardigen van en/of gebruik van (een) staafbom(men) en/of (een) bomgordel(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

D. een of meer goed(eren) te weten onder meer een schilderij/vlag met ISIS-logo en/of (digitale)gegevens-/informatiedragers inhoudende, onder meer ISIS magazine(s) (genaamd Rumiyah en/of Dabiq) en/of video(s) en/of tekstbestanden voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen/instructies over (ondersteuning van en/of financiering van) de gewapende Jihadstrijd en/of

E. voorhanden gehad een (automatisch) (vuur)wapen, te weten een AK-47 en/of munitie, te weten 59 kogelpatro(o)n(en), in elk geval één of meer (automatische) vuurwapen(s) en/of (daarbij horende) munitie en/of

F. voorhanden gehad (een grote) hoeveelheid (zwaar) vuurwerk, in elk geval (een grote hoeveelheid) materiaal dat geschikt is om één of meerdere ontploffing(en) teweeg te brengen welke voorwerp(en) en/of stof(fen), al dan niet in combinatie met elkaar, kennelijk bestemd waren tot het in vereniging, althans alleen, begaan van dat/die misdrijf/misdrijven;

en/of

hij

op één of meer tijstip(pen) gelegen in de periode van 04 februari 2015 tot en met 07 december 2016 te Rotterdam, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of kennis en/of vaardigheden heeft verworven en/of (een) ander(en) heeft bijgebracht tot het plegen van een terroristisch misdrijf en/of een misdrijf ter voorbereiding en/of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk,

en/of

één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of perso(o)n(en), door het teweeg brengen van een ontploffing en/of het stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) en/of social media kana(a)l(en) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) en/of social media kana(a)l(en), waarop informatie (wordt gedeeld) over (automatische)wapens (zoals AK-47) en/of over (instructie(s) voor) het maken/vervaardigen van en/of gebruik van (een) staafbom(men) en/of (een) bomgordel(s), bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over (automatische)wapens (zoals AK-47) en/of over (instructie(s) voor) het maken/vervaardigen van en/of gebruik van (een) staafbom(men) en/of (een) bomgordel(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad; en/of

D. een of meer goed(eren) te weten onder meer een schilderij/vlag met ISIS-logo en/of (digitale)gegevens-/informatiedragers inhoudende, onder meer ISIS magazine(s) (genaamd Rumiyah en/of Dabiq) en/of video(s) en/of tekstbestanden voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen/instructies over (ondersteuning van en/of financiering van) de gewapende Jihadstrijd en/of

E. voorhanden gehad een (automatisch) (vuur)wapen, te weten een AK-47 en/of munitie, te weten 59 kogelpatro(o)n(en), in elk geval één of meer (automatische) vuurwapen(s) en/of (daarbij horende) munitie en/of

F. voorhanden gehad (een grote) hoeveelheid (zwaar) vuurwerk, in elk geval (een grote hoeveelheid) materiaal dat geschikt is om één of meerdere ontploffing(en) teweeg te brengen

2:


hij

op of omstreeks 07 december 2016 te Rotterdam in een (berging, in elk geval een ruimte behorende bij de) woning gelegen op of aan de [adres], tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie II onder 2° van de Wet wapens, te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet, geschikt om automatisch te vuren, in de vorm van een machinegeweer, van het merk/model Bulgarian Arsenal Akks-47

en/of

munitie in de zin van art. 1 onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in art. 2 lid 2 van die wet, van de Categorie II onder 3 van de Wet wapens en munitie, te weten 15 kogelpatronen (waarvan telkens de kogelpunt/het projectiel was voorzien van een zwarte top en daaronder een rode band en/of [zijnde] munitie voorzien van een kogelpunt/projectiel waarmee een pantserplaat kan worden doorboord en/of [zijnde] munitie voorzien van een kogelpunt/projectiel met brandsas of met een explosieve lading, alsmede de voor deze munitie bestemde projectielen) van het kaliber 7.62x39

en/of

munitie in de zin van art. 1 onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in art. 2 lid 2 van die wet, van de Categorie III, te weten 15 kogelpatronen (waarvan telkens de kogelpunt/het projectiel was voorzien van een groene top en/of [zijnde] munitie waarvan de kogelpunt/het projectiel is voorzien van lichtspoor) van het kaliber 7.62x39

en/of

munitie in de zin van art. 1 onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in art. 2 lid 2 van die wet, van de Categorie III, te weten 29 kogelpatronen van het kaliber 7.62x39

voorhanden heeft gehad,

terwijl het feit/de feiten al dan niet is /zijn begaan met een terroristisch oogmerk (als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht) dan wel met het oogmerk om een terroristisch misdrijf (als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht) voor ter bereiden en/of gemakkelijk te maken;


4:


hij

in de periode van 05 december 2016 tot en met 07 december 2016, in elk geval op 07 december 2016 te Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk,

professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten: 188, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Super Cobra 6), in elk geval een hoeveelheid professioneel vuuwerk bestemd voor particulier gebruik, heeft opgeslagen en/of voorhanden gehad;

en/of

als een ander dan een persoon met gespecialiseerde kennis, professioneel vuurwerk, te weten: 288, althans één of meer, stuks knalvuurwerk (Super Cobra 6), in elk geval een hoeveelheid professioneel vuurwerk, heeft opgeslagen en/of voorhanden gehad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Nadere bewijsoverweging

Omtrent het bewezenverklaarde onder feit 1 alternatief/cumulatief onderdeel A overweegt het hof dat het ‘zich eigen maken van radicaal extremistisch gedachtengoed’ uiteraard een beginpunt kent dat voorafgaat aan concrete voorbereidingshandelingen, maar dat dat proces van het ‘zich eigen maken’ door gaat tijdens die voorbereidingshandelingen. Zo zal het bekijken van terreurpropaganda de verdachte hebben gesterkt in het al – mogelijk slechts in de kiem - aanwezige extremistisch gedachtengoed en zal de verdachte door het bekijken van die propaganda telkens weer zijn aangemoedigd ook daadwerkelijk een aanslag voor te bereiden, nu immers in deze films geweld tegen niet-gelovigen en afvalligen wordt verheerlijkt en als legitiem wordt voorgesteld. Zo bezien kan worden bewezen verklaard dat de verdachte zich radicaal extremistisch gedachtengoed heeft ‘eigen gemaakt’ ook ‘ten behoeve van het plegen van aanslagen’.

Verweer

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep

– zoals nader toegelicht in de overgelegde pleitaantekeningen – het verweer gevoerd dat de verdachte het ‘zogenaamde BOM document’ nooit eerder heeft gezien. De raadsman stelt dat dit volgt uit de omstandigheid dat het een gecomprimeerd, RaR bestand is, dat pas nadat het door de verbalisant is uitgepakt een aantal andere bestanden blijkt te bevatten, in casu het gewraakte Bom document. Nu het Bom document nergens in de computer voorkomt, is – zo vervolgt de raadsman – niet vast te stellen dat het eerder is uitgepakt.

Het hof overweegt hiertoe als volgt.

De computer die forensisch is onderzocht is een Lenovo computer. Die computer was in gebruik bij de verdachte.

Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek digitaal beslag (3 harde schijven), dossierpagina 345 e.v., houdt onder meer het volgende in:

[foto deel dossierpagina]

Een RAR-bestand is een 'ingepakt' of gecomprimeerd bestand, dat één of meerdere bestanden, al dan niet ondergebracht in één of meer mappen of submappen, bevat. Dit comprimeren maakt dat de betreffende gegevens minder ruimte op de harde schijf innemen en kan worden gebruikt om deze gegevens, samengenomen in één kleiner bestand, te versturen.

Uit voornoemd proces-verbaal volgt dat een RAR-bestand genaamd H-A-ALBRAN.rar is aangetroffen op de locatie [..]/root/Users/[…]/Downloads/.

De voornoemde locatie waar dat bestand is aangetroffen, is de standaardlocatie waarop door internetbrowsers bestanden die handmatig worden gedownload, worden opgeslagen. De stelling van de verdediging dat dit bestand wellicht als ‘cookie of meegezonden met iets anders of spam of een gelijk aan een virus of virus’ is niet onderbouwd en ook overigens is het hof niet gebleken dat sprake is geweest van een ‘cookie’ of iets anders, die desalniettemin op de voor gedownloade bestanden gebruikelijke locatie terecht is gekomen in plaats van in de (voor cookies en spam gebruikelijke) map met tijdelijke internetbestanden. Gelet op voornoemde locatie gaat het hof er dan ook van uit dat het RAR-bestand bewust is gedownload op de personal computer van de verdachte.

Voorts houdt voornoemd proces-verbaal in dat het zich in het RAR-bestand bevindende bestand genaamd Thumbs.db verwijzingen bevat naar 3 video filmpjes, die zich elders op de harde schijf van voornoemde personal computer bevonden. Uit het vorenstaande leidt het hof af dat het RAR-bestand is bekeken en dat de drie video filmpjes zijn gedecomprimeerd - uitgepakt - en opgeslagen op de harde schijf van de personal computer van de verdachte. Op grond daarvan stelt het hof vast dat de verdachte kennis heeft genomen van de inhoud van het voornoemde RAR-bestand, waaronder ook de in het Arabisch vermelde titels van de documenten waarin technisch wordt uitgelegd hoe een staafbom respectievelijk een bomgordel moet worden gemaakt.

Het verweer van de verdachte dat hij de Arabische taal geenszins machtig is, acht het hof niet aannemelijk geworden, aangezien door zijn zus is verklaard dat verdachte Arabische les heeft gekregen toen hij jonger was.

De omstandigheid dat in de metadata van genoemde documenten als modificatiedatum 18 juli 2008 wordt genoemd, welke datum is gelegen vóór de productiedatum van de betreffende personal computer, staat aan voorgaande vaststelling niet in de weg, nu een eventueel kennisnemen van de inhoud van die documenten niet impliceert dat daardoor de modificatiedatum zou moeten zijn gewijzigd.

Op grond van het voorgaande in samenhang bezien is naar het oordeel van het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de desbetreffende bestanden voorhanden heeft gehad, zoals tenlastegelegd onder feit 1.

Het hof verwerpt het verweer.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief bewezen verklaarde levert op:

eendaadse samenloop van

met het oogmerk om opzettelijk brand stichten en/of ontploffingen teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft, en/of moord en/of doodslag, telkens te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden en te bevorderen, zich inlichtingen verschaffen en trachten te verschaffen en voorwerpen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf

en

zich opzettelijk inlichtingen verschaffen of trachten te verschaffen en zich kennis verwerven tot het plegen van een terroristisch misdrijf.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II,

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,

begaan met een terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.

Het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

overtreding van een voorschrift (artikel 1.2.2, derde lid, van het Vuurwerkbesluit) gesteld

krachtens artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Straftoemetingsdoelen

Bij het bepalen van de straf heeft het hof naast de ‘gebruikelijke’ straftoemetingsdoelen vergelding en speciale preventie ernstig rekening gehouden met het straftoemetingsdoel bescherming van de maatschappij.

De ernst van de feiten

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een terroristische misdrijf, te weten een aanslag op mensen in Nederland. De verdachte heeft grote hoeveelheden (beeld)materiaal aangaande het radicale en extremistische gedachtengoed van de gewapende jihadstrijd voorhanden gehad, zoals dat onder meer door terroristische organisaties als Islamitische Staat (verder: IS) wordt gepubliceerd en verkondigd. Het is een feit van algemene bekendheid dat organisaties als IS het plegen van dood en verderf zaaiende aanslagen op onschuldige burgers niet schuwt, maar daarentegen juist aanmoedigt onder zijn aanhangers. De verdachte heeft desgevraagd op de zitting op geen enkele wijze afstand genomen van het gedachtengoed en deze handelwijze van IS. Uit een zich in het dossier bevindende gespreksweergave tussen een drietal personen, waaronder de verdachte, blijkt dat de verdachte spreekt over doelwitten van een aanslag en dan zegt “Hollanders” als doelwit te verkiezen boven “moslims”. De verdachte heeft voorts een automatisch vuurwapen, een Akks-47, met scherpe munitie in zijn kelderbox alsmede een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk (288 stuks Super Cobra 6) in de slaapkamer van zijn zoontje voorhanden gehad. De verdachte heeft zich verder inlichtingen verschaft en trachten te verschaffen en kennis tot het plegen van een terroristisch misdrijf verworven. Op zijn computer zijn twee digitale bestanden inhoudende informatie over instructies voor het maken van en het gebruik van staafbommen en bomgordels aangetroffen.

De bewezen verklaarde feiten zijn zeer ernstige misdrijven, hetgeen zwaar meeweegt bij de bepaling van de (hoogte van de) straf. De internationale gemeenschap wordt geteisterd door bloedige en angstaanjagende terroristische aanslagen. Deze aanslagen worden gepleegd vanuit een intolerante religieuze ideologie, waarbij wordt geprobeerd het eigen gelijk op gewelddadige wijze aan anderen op te leggen en waarbij de bevolking veelal slachtoffer is en ernstige vrees wordt aangejaagd. Daarbij worden geen middelen en methoden geschuwd. De verdachte heeft de bevolking in Nederland op zware wijze beoogd te treffen waarbij (grote aantallen) onschuldige personen het slachtoffer zouden hebben kunnen worden. Dankzij tijdig ingrijpen van de Nederlandse overheid heeft de verdachte zijn plannen niet kunnen uitvoeren.

Bovendien brengt het ongecontroleerde bezit van een dergelijk vuurwapen met bijpassende munitie onaanvaardbare veiligheidsrisico’s en gevoelens van onveiligheid in de samenleving mee en levert aldus een ernstig feit op.

Bescherming van de maatschappij

Samenlevingen die worden geconfronteerd met terroristisch geweld dienen hiertegen te worden beschermd. Met grote inzet trachten overheden, waaronder de Nederlandse, zich dan ook daartegen te weren, onder andere door wetgeving in het leven te roepen waarbij wordt getracht terrorisme in de kiem te smoren door middel van strafbaarstellingen die zien op de fase voorafgaande aan het plegen van een terroristisch misdrijf waarin voorbereidende handelingen daartoe worden getroffen, zoals in de onderhavig zaak.

Het strafblad van de verdachte

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d.

14 maart 2019, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van soortgelijke strafbare feiten.

De persoon van de verdachte

- Reclasseringsadvies

Het hof heeft acht geslagen op een beknopt reclasseringsadvies van 1 maart 2017 van Reclassering Nederland. De reclassering heeft toen slechts een beperkt beeld van de verdachte kunnen krijgen. De verdachte heeft na één gesprek besloten niet meer met de reclassering mee te willen werken. Ook heeft het hof acht geslagen op het reclasseringsadvies van 30 april 2018. De reclassering heeft de indruk dat de verdachte geen volledige openheid van zaken geeft.

- Radicalisering

De verdachte heeft op zitting niet expliciet afstand willen nemen van het gedachtengoed en de handelwijze van IS. Hij heeft aangegeven daarin geen enkel inzicht te hebben en derhalve daarover niets te kunnen zeggen, omdat hij nooit in Syrië heeft gewoond. Deze houding van de verdachte baart het hof ernstige zorgen over de mate waarin de verdachte is geradicaliseerd en het daarmee samenhangende gevaar voor herhaling op vergelijkbare feiten.

De persoonlijke omstandigheden van de verdachte zoals die ter terechtzitting naar voren zijn gebracht, dragen

- gelet op de bij het hof bestaande ernstige zorgen ten aanzien van de mate van radicalisering van de verdachte en het daarmee samenhangende gevaar op herhaling – slechts in zeer beperkt mate bij aan een matigende invloed op de straftoemeting. Ook de belangen van resocialisering zijn daarom zeer beperkt van invloed op de bepaling van (de hoogte van) de straf.

Tot slot

Het hof heeft in het bijzonder gelet op het wettelijk kader van strafmaxima van de strafbaarstellingen waarop de bewezenverklaringen zijn toegespitst in het bijzonder met betrekking tot feit 1, de ernst van de bewezenverklaarde feiten, de aard van de strafbaarstellingen, het belang dat de Nederlandse maatschappij gedurende een lange periode wordt beschermd tegen de risico’s van de (vreselijke) gevolgen van een geslaagde aanslag door de verdachte en op overwegingen van speciale preventie.

Alles overwegende komt het hof – conform de eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep en in eerste aanleg - tot het opleggen van een gevangenisstraf die aanzienlijk hoger ligt dan de door de rechtbank opgelegde straf.

Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

Het hof zal de teruggave aan de verdachte gelasten van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen vermeld onder de nummers 1 en 3 van de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, te weten een geldbedrag van € 1.600,= en een schilderij.

Ten aanzien van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen vermeld onder 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, evenals de inbeslaggenomen externe harde schijf (SP103c.07.02.001), volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zal het hof de verbeurdverklaring gelasten, nu het voorwerpen zijn met behulp waarvan het bewezen verklaarde is begaan.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Ten aanzien van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen vermeld onder 2, 4, 5, 6, 7, 15 en 16 op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, zal het hof de onttrekking aan het verkeer gelasten, nu het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 24, 33, 33a, 36b, 36c, 55, 57, 83a, 96, 134a, 157, 176a, 288a, 289 en 289a van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer en de artikelen 1.2.2 en 1.2.4 van het Vuurwerkbesluit, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de officier van justitie en de verdachte

niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de gegeven vrijspraak van het onder 3 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het inhoudelijk oordeel van het hof onderworpen, en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 en 4 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 en 4 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: de nummers 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 zoals vermeld op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, evenals de inbeslaggenomen externe harde schijf (SP103c.07.02.001).

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de nummers 2, 4, 5, 6, 7, 15 en 16 zoals vermeld op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

de nummers 1 en 3 zoals vermeld op de in kopie aan dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Dit arrest is gewezen door mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst, mr. H.C. Wiersinga en mr. M.I. Veldt-Foglia, in bijzijn van de griffier mr. M.J.J. van den Broek.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 15 april 2019.