Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2019:3064

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
26-11-2019
Datum publicatie
11-12-2019
Zaaknummer
200.242.592/01
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Licentieovereenkomst met betrekking tot applicatie; Geschil over uitleg diverse bepalingen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.242.592/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/535078/HA ZA 17-684

arrest van 26 november 2019

inzake

Mocreate B.V.,

gevestigd te Den Haag,

appellante in principaal beroep, geïntimeerde in incidenteel beroep,

hierna te noemen: Mocreate,

advocaat: mr. G. Werger te Den Haag,

tegen

Samsung Electronics Benelux B.V.,

gevestigd te Delft,

geïntimeerde in principaal beroep, appellante in incidenteel beroep,

hierna te noemen: Samsung,

advocaat: mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam.

1 Het geding

1.1.

Bij exploot van 21 juni 2018 is Mocreate in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 21 maart 2018. Bij memorie van grieven met producties heeft Mocreate vijf grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met producties heeft Samsung de grieven bestreden en tevens incidenteel appel ingesteld. Mocreate heeft hierop gereageerd bij memorie van antwoord in incidenteel appel. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

2 De feiten

2.1.

De door de rechtbank in het vonnis van 21 maart 2018 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal uitgaan van die feiten, aangevuld met enkele feiten die het hof heeft vastgesteld met betrekking tot de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (r.o. 2.12) de licentieovereenkomst (r.o. 2.15) en de inhoud van de brief van Mocreate aan Upday (r.o. 2.22). Het gaat in deze zaak om het volgende.

2.2.

Samsung is een directe dochter van Samsung Electronics Co. Ltd (hierna: SEC), de Koreaanse moedervennootschap van de Samsung groep. Samsung is verantwoordelijk voor de distributie, verkoop en marketing van Samsung producten in de Benelux.

2.3.

De heer [oprichter Mocreate] (verder: [oprichter Mocreate]) was van 2001 tot 2003 werkzaam bij Samsung. Na zijn vertrek bij Samsung heeft [oprichter Mocreate] Mocreate opgericht. Samsung en Mocreate zijn direct daarna een samenwerking aangegaan. Mocreate verzorgde onder meer ten behoeve van Samsung diverse websites. Mocreate heeft voorts een applicatie (app) voor smartphones ontwikkeld, de Go App.

2.4.

Samsung heeft Mocreate op 21 augustus 2014 mondeling laten weten de samenwerkingsovereenkomsten te zullen beëindigen. Partijen zijn met elkaar in overleg getreden over de afwikkeling van hun relatie.

2.5.

Op 29 augustus 2014 heeft Samsung Mocreate een eerste concept voor een vaststellingsovereenkomst gestuurd. Dit concept ging uit van de verlening door Samsung aan Mocreate van een niet-exclusief gebruiksrecht op de producten ontwikkeld door Mocreate, en een niet-exclusieve licentie op intellectuele eigendomsrechten van Samsung, telkens voor zover nodig om aan de verplichtingen van Mocreate onder de projecten (zoals gedefinieerd in de concept-vaststellingsovereenkomst) te voldoen. Er was niet voorzien in een licentie na afloop van de projecten.

2.6.

Samsung heeft Mocreate bij e-mail van 12 september 2014 een nieuw voorstel gedaan, inhoudende de verlening van een niet-exclusieve licentie aan Mocreate op de intellectuele eigendomsrechten van Samsung, om Mocreate in staat te stellen de Go App voort te zetten. Deze licentie zou vervolgens worden vastgelegd in een separate (standaard) licentieovereenkomst.

2.7.

Op 4 februari 2015 heeft Samsung Mocreate een tweede concept voor de vaststellingsovereenkomst toegestuurd. Dit concept gaat uit van de verlening van een niet-exclusieve licentie op de Go App tot en met 31 december 2015, waarbij partijen met elkaar in overleg zouden treden over een eventuele nadere overeenkomst voor deze licentie.

2.8.

Naar aanleiding van dit concept heeft Mocreate Samsung op 11 februari 2015 een overzicht met gesprekspunten gestuurd ten behoeve van een bespreking op 13 februari 2015. Onder punt 8 is opgenomen: “De licentie moet wel exclusief zijn en onbeperkt in tijd.”

2.9.

Op 24 februari 2015 heeft Samsung een derde concept voor de vaststellingsovereenkomst aan Mocreate gestuurd. Dit concept bevat ook het eerste concept voor de licentieovereenkomst. De concepten gaan uit van een exclusieve licentie op de Go App tot en met 31 december 2016, waarna de licentieovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd voor telkens één jaar met een opzegtermijn van drie maanden. In de concept-licentieovereenkomst is de volgende bepaling opgenomen:

2.1

Samsung verleent hierbij aan Mocreate voor de duur van deze overeenkomst het recht de Go App in de Benelux aan het publiek ter beschikking te stellen via online applicatiewinkels, te gebruiken, te onderhouden, aan te passen en te verbeteren (de Licentie). (…) Samsung bevestigt hierbij ten behoeve van Mocreate dat zij gedurende de looptijd van de Licentie op geen enkele wijze (noch voor zichzelf, noch voor of door derden) enige applicatie zal ontwikkelen, beheren of ter beschikking stellen welke gelijk is aan de Go App.

2.10.

Op 27 februari 2015 heeft Mocreate een vierde concept voor de overeenkomsten aan Samsung gestuurd. In deze concepten wordt uitgegaan van de verlening aan Mocreate van een exclusieve licentie op de Go App tot en met 31 december 2015, de verlening van een niet-exclusieve licentie op de Go App tot en met 31 december 2026 en vervolgens stilzwijgende verlenging van de licentieovereenkomst voor telkens één jaar met een opzegtermijn van drie maanden.

2.11.

De definitieve vaststellingsovereenkomst is ondertekend op 24/25 maart 2015, en de definitieve licentieovereenkomst op 28 januari/5 februari 2016.

2.12.

In de vaststellingsovereenkomst van 24/25 maart 2015 is, voor zover voor dit geding relevant, het volgende opgenomen:

1. Definities

(…) Go App heeft de betekenis zoals bij beide Partijen genoegzaam bekend en als daaraan gegeven in de Mocreate Overeenkomsten en in bijlage 2, waaronder begrepen de gebruikersdata (zoals browse-gegevens) die met behulp van de Go App zijn verkregen (…)

2.4 (…)

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in deze Overeenkomst zullen partijen vanaf de Beëindiging over en weer niet langer aan enige non-concurrentie en/of exclusiviteit gehouden zijn.

(…)

2.6

Mocreate erkent dat alle Intellectuele Eigendomsrechten in de Producten bij Samsung berusten of behoren te berusten. Indien en voorzover Mocreate desalniettemin enige Intellectuele Eigendomsrechten in de Producten heeft verkregen of zal verkrijgen onder een Project, draagt Mocreate hierbij, voor zover nodig bij voorbaat, alle Intellectuele Eigendomsrechten in de Producten over aan Samsung, opdat Samsung enig, onbeperkt en volledig rechthebbende van de Producten zal zijn. Voor de duidelijkheid: deze overdracht omvat eveneens de overdracht van fysieke data van gebruikers die met behulp van de Go App zijn verkregen en alle daaraan gerelateerde en op die gegevens rustende (databank) rechten.

2.7

Samsung verleent Mocreate hierbij een exclusieve licentie op de Go App in de Benelux aan het publiek ter beschikking te stellen via online applicatiewinkels, te gebruiken, te onderhouden, aan te passen en te verbeteren tot en met 31 december 2015. Partijen komen daaromtrent het volgende overeen: (…)

(vi) Mocreate zal op haar kosten en in overleg met Samsung tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 actief de Go App re-branden middels vooraf door Samsung goedgekeurde klanteninteracties en vooraf door Samsung goedgekeurde push notificaties. De rebranding van de Go App is nader omschreven in bijlage 5.

(…)

(viii) Voor 31 december 2015 zal Samsung enkel de Go App (voor-)installeren op mobile devices zoals nader bepaald in bijlage 3. Mocreate is door Samsung geïnformeerd over het vernieuwde Samsung wereldwijde beleid dat door haar hoofdkantoor is bekendgemaakt en dat bepaalt dat op bepaalde modellen (waaronder begrepen de zogenaamde “Flagship Models”) geen lokale content of apps meer voor-geïnstalleerd mogen worden. Met inachtneming van voormelde vernieuwde beleid vanuit Samsung’s hoofdkantoor zal Samsung zich ten behoeve van Mocreate inspannen voor het volgende: (i) om de (voor-) installatie van de Go App tot en met 31 december 2015 te realiseren en (ii) de Go App niet te verwijderen tot en met 31 december 2017. Mocreate is zich ervan bewust dat dit eventueel niet (geheel) zal slagen.

2.8

Indien Mocreate naar het redelijke oordeel van Samsung heeft voldaan aan haar verplichtingen onder deze overeenkomst, zal Samsung Mocreate een licentie op het gebruik van de Go App verlenen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2025, zulks onder de voorwaarden als neergelegd in bijlage 4. (Bijlage 4 is de licentieovereenkomst zoals die uiteindelijk op 28 januari/ 5 februari 2016 is ondertekend; toevoeging hof).

2.13.

Bijlage 2 bij de vaststellingsovereenkomst luidt als volgt:

Go App, voorheen genaamd MMM Portal: de applicatie inclusief idle screen widget waarmee consumenten informatie en content inclusief de links naar betreffende webpaginas kunnen ontvangen. Content mbt nieuws, advertenties, social media, feeds, App market applicaties, Tips and tricks, My Samsung, Entertainment, Poll, Sport. Consumenten kunnen op de hoogte worden gebracht middels push notificaties van de laatste wijzigingen. De Go applicatie beschikt over een functionaliteit om location based push notificatie te sturen. Gebruikers dienen hier vooraf mee in te stemmen. Echter consumenten die de Go app hebben geïnstalleerd en akkoord hebben gegeven om push notificaties te ontvangen zullen voor altijd notificaties ontvangen. Ondanks het terugzetten naar fabrieksinstellingen.

2.14.

In Bijlage 5 bij de vaststellingsovereenkomst is onder meer, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

Omschrijving rebranding Samsung GO App

Algemene opmerking: In de onderstaande punten wordt aangegeven hoe de rebranding plaats zal vinden en welke technische stappen ondernomen dienen te worden. De rebranding zal door Mocreate gerealiseerd worden. Doelstelling is om zoveel mogelijk Samsung GO gebruikers om te zetten naar de nieuwe gerebrande app, zodat de huidige base minimaal behouden blijft.

De naam van de Samsung GO App zal vervangen worden door een nieuwe merkidentiteit, waarin de naam Samsung niet meer voorkomt. (…)

Alle Samsung gelieerde visuals, uitingen en content in de nieuwe app worden uitgezet c.q. verwijderd. (…)

In Google Play zal Mocreate ook alle uitingen aanpassen, inclusief een wijziging van de huidige accountnaam.(…)

Mocreate wordt vanaf 1/7/2015 verantwoordelijk voor de redactie van de nieuwe app en mag dit naar eigen inzicht (mits niet conflicterend met Samsung en in lijn met de bepalingen van de Overeenkomst) inrichten en beheren.

2.15.

De licentieovereenkomst van 28 januari/ 5 februari 2016 luidt, voor zover relevant, als volgt:

artikel 1. Definities

Go App heeft de betekenis zoals bij beide partijen genoegzaam bekend, waaronder begrepen de gebruikersdata (zoals browse-gegevens) die met behulp van de Go App zijn verkregen. Het betreft de applicatie inclusief idle screen widget waarmee consumenten informatie en content inclusief de links naar betreffende webpaginas kunnen ontvangen. Content mbt nieuws, advertenties, social media, feeds, App market applicaties, Tips and tricks, My Samsung, Entertainment, Poll, Sport. Consumenten kunnen op de hoogte worden gebracht middels push notificaties van de laatste wijzigingen. De Go applicatie beschikt over een functionaliteit om location based push notificatie te sturen. Gebruikers dienen hier vooraf mee in te stemmen.

(…)

2.1

Samsung verleent hierbij aan Mocreate voor de duur van deze overeenkomst het recht de Go App in de Benelux aan het publiek ter beschikking te stellen via online applicatiewinkels, te gebruiken, te onderhouden, aan te passen en te verbeteren (de Licentie). (…) Samsung bevestigt hierbij ten behoeve van Mocreate dat zij gedurende de looptijd van de Licentie op geen enkele wijze (noch voor zichzelf, noch voor of door derden) enige applicatie zal ontwikkelen, beheren of ter beschikking stellen welke gelijk is aan de Go App.

(…)

4.2

Mocreate zal zich onthouden van gedragingen die ertoe kunnen leiden dat de reputatie van Samsung schade zou kunnen worden toegebracht.

(…)

7.2

Mocreate erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de Go App bij Samsung berusten of behoren te berusten. Indien en voorzover Mocreate enige intellectuele eigendomsrechten verkrijgt ten gevolge van de uitvoering van de licentieovereenkomst (bijvoorbeeld door het maken van aanpassingen of verbeteringen in de Go App), draagt Mocreate hierbij, voor zover nodig bij voorbaat, al deze intellectuele eigendomsrechten over aan Samsung, opdat Samsung enig, onbeperkt en volledig rechthebbende van deze intellectuele eigendomsrechten zal zijn. (…).

7.1

Deze licentieovereenkomst wordt aangegaan met ingang van 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2025.

(…)

9.2

Na ommekomst van de in lid 1 bepaalde tijd wordt de licentieovereenkomst telkens stilzwijgend voor een bepaalde tijd van een jaar verlengd, tenzij een partij die licentieovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk heeft opgezegd.

9.3

Samsung is gerechtigd deze licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

(i) Mocreate niet binnen een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling door Samsung zijn verplichtingen ingevolge deze licentieovereenkomst nakomt:

(ii) Mocreate het bepaalde in artikel 4, 7 of 8 schendt;

(iii) Mocreate haar bedrijfsactiviteiten geheel of grotendeels staakt; of

(iv) Mocreate surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard.

(…)

10.1

Indien deze licentieovereenkomst is geëindigd, zal Mocreate het gebruik van de Go App met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden, tenzij Samsung schriftelijk aan Mocreate een termijn gunt waarbinnen het gebruik zal moeten worden gestaakt.

2.16.

Mocreate heeft de Go App ge-rebrand tot de Skoep App.

2.17.

SEC is ten behoeve van de hele Samsung groep een samenwerking aangegaan met Upday GmbH & Co. KG (hierna: Upday Duitsland). Upday Duitsland heeft voor de Samsung groep een nieuwsapp genaamd “Upday” (hierna: de Upday App) ontwikkeld. Deze app is geïntegreerd in Bixby, het centrale systeem op Samsung telefoons waaruit informatie uit verschillende apps kan worden geraadpleegd of doorzocht.

2.18.

In maart 2017 heeft Mocreate in het nieuws vernomen dat de Upday App zou worden voorgeïnstalleerd op alle nieuwe Samsungtoestellen.

2.19.

Mocreate heeft bij e-mail van 22 maart 2017 hierover uitleg gevraagd bij Samsung.

2.20.

Bij e-mail van 23 maart 2017 heeft Samsung Mocreate bericht dat de Upday App niet gelijksoortig, laat staan gelijk aan de oude Go App is.

2.21.

Bij brief van 30 maart 2017 heeft Mocreate Samsung bericht dat het voorinstalleren van de Upday App in strijd is met artikel 2.1, laatste zin, van de licentieovereenkomst, aangezien de Upday App een zelfde functionaliteit en doel heeft als de Skoep App (voorheen de Go App). Mocreate heeft aangegeven onverkorte nakoming van de licentieovereenkomst te verlangen en heeft tevens aanspraak gemaakt op schadevergoeding indien Upday daadwerkelijk door Samsung zou worden gelanceerd althans via een voorgeïnstalleerde applicatie op de Galaxy S8 of andere Samsung devices zal worden aangeboden. Voorts heeft Mocreate aangegeven de exploitant van Upday te moeten aanspreken op grond van onrechtmatige daad, namelijk vanwege het gebruik maken van de tekortkoming van Samsung. Mocreate heeft Samsung verzocht voor 3 april 2017 te reageren.

2.22.

Bij brief van eveneens 30 maart 2017 heeft de advocaat van Mocreate Upday Duitsland aangeschreven. De inhoud van de brief luidt als volgt:

On behalf of Mocreate B.V., I request your attention for the following. It is my client's understanding through a press release of date March 22, 2017, that either your firm, Upday GmbH & Co. KG or your Dutch subsidiary upday Nederlands B.V., will launch a news-app Upday which is to be pre-installed on the new Samsung Galaxy S8 and/or other Samsung devices for distribution on the Benelux market, per April 2017. It is my client's opinion that such pre-installments would constitute a breach of a valid and binding agreement between my client and Samsung Electronics Benelux BV.

This letter is to give you notice that my client will not approve if and insofar as the launching of the news-app Upday by means of the Samsung Galaxy S8 or other devices from Samsung will lead to a breach of the agreement between my client and Samsung Electronics Benelux B.V. Your activities in the Benelux market could potentially be considered a tort (under Dutch law) towards my client in the event such a breach is established and Upday may be held liable for damages caused by the breach of contract by Samsung, since Upday would -in the event that my client prevails in his opinion - make use of Samsung's default.

Therefore, from my client's point of view and of course only if his assumptions are correct, it is of the utmost importance that the news-app Upday will not be used in the Benelux market, at least not by intervention of Samsung. My client has a vested interest in being able to perform his business undisrupted. As you may know, my client's newsapp Skoep has an 'installed base' of approximately 2,000,000 users in the Android market with related commercial.

Obviously my client may be misinformed and/or mistaken in his interpretation of the announced launch and the exact technical implementation of same. Should this be the case it would be greatly appreciated if you could clarify. My client is willing to enter into a constructive consultation with your firm and/or with Samsung before considering legal options.

Given the indicated timeline of the envisaged launch, time is of the essence in this matter. I therefore request your reply by Monday 3. April next, at the latest.

2.23.

Bij brief van 7 april 2017 heeft Samsung de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. In deze brief stelt Samsung zich, voor zover relevant, op het standpunt dat geen sprake is van strijd met artikel 2.1 van de licentieovereenkomst. Voorts stelt Samsung dat door het versturen van de onder 2.22 bedoelde brief van 30 maart 2017 aan Upday Duitsland de goede reputatie van Samsung als betrouwbare partner schade is toegebracht, en in de toekomst kan worden toegebracht, en dat Mocreate daarmee in strijd met artikel 4.2 van de licentieovereenkomst heeft gehandeld. Op grond van artikel 9.3 (ii) jo artikel 4.2 van de licentieovereenkomst beëindigt Samsung daarom de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang. Samsung doet voorts een aanbod tot het verstrekken van een tijdelijke licentie tot en met 7 oktober 2017 conform artikel 10.1 van de licentieovereenkomst, waarbij Samsung de bereidheid uitspreekt om gedurende de duur van deze tijdelijke licentie met Mocreate te onderhandelen over een nieuwe licentieovereenkomst. Ten slotte is nog het volgende opgenomen:

Afdracht source code

Op grond van het bepaalde in artikel 7.2 van de Licentieovereenkomst (dat op grond van artikel 10.2 van de Licentieovereenkomst de beëindiging daarvan overleeft), verzoekt, en voor zover nodig sommeert, Samsung Mocreate hierbij om haar uiterlijk vrijdag 21 april 2017 de source code van de Go App en de Skoep applicatie- inclusief alle aanpassingen en verbeteringen daarop en inclusief de iOS versie- aan Samsung te overhandigen, bij gebreke waarvan Samsung uw cliënt aansprakelijk zal houden en zich zal beraden op nadere stappen.

2.24.

Mocreate heeft hierop gereageerd bij brief van 13 april 2017. Mocreate heeft haar standpunt dat sprake is van strijd met artikel 2.1 van de licentieovereenkomst gehandhaafd. Zij heeft voorts de rechtsgeldigheid van de opzegging van de licentieovereenkomst betwist.

2.25.

Bij brief van 24 april 2017 heeft Samsung, voor zover relevant, zich op het standpunt gesteld dat de opzegging van 7 april 2017 wel rechtsgeldig is. Voorts is in de brief het volgende neergelegd:

Voor zover de opzegging van de licentieovereenkomst op 7 april jl. niet rechtsgeldig zou zijn geweest, zegt Samsung hierbij de licentieovereenkomst onmiddellijk op, op grond van artikel 9.3 (ii) jo. 7.2.

Bij brief van 7 april, heeft Samsung aan Mocreate een termijn van twee weken gesteld voor het overhandigen van de source code van de GoApp, de Skoep app en verbeteringen daarvan. Daarop heeft Mocreate niet gereageerd, zodat zij in strijd handelt met artikel 7.2 van de licentieovereenkomst, hetgeen een grond oplevert om de licentieovereenkomst onmiddellijk op te zeggen (artikel 9.3 (ii)).

Het voorgaande betekent dat als de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig zou zijn opgezegd op 7 april, zij in ieder geval rechtsgeldig en onmiddellijk is opgezegd per heden. Overigens maakt Samsung onverminderd aanspraak op de source codes zoals vermeld in mijn brief van 7 april.

Ten slotte heeft Samsung haar aanbod tot een tijdelijke licentie herhaald.

3 Het geschil

3.1.

In eerste aanleg heeft Mocreate in conventie gevorderd:

Primair:

a. Samsung te verbieden, vanaf twee dagen na betekening van het vonnis, telefoontoestellen, tablets en/of andere devices op de markt te brengen en/of uit te (doen) leveren binnen de Benelux, waarop de Upday App voorgeïnstalleerd is, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

b. Samsung te verbieden, vanaf twee dagen na betekening van het vonnis, op andere wijze de Upday App op enigerlei bevoorrechte positie, althans betere positie die dan die van de Skoep App, op haar toestellen te presenteren dan wel te promoten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

c. te verklaren voor recht dat Samsung jegens Mocreate aansprakelijk is wegens de door Mocreate reeds geleden dan nog wel te lijden schade geleden door de toerekenbare tekortkoming, althans het onrechtmatig handelen, zijdens Samsung, nader op te maken bij staat;

d. Samsung te veroordelen tot de betaling van een voorschot op de sub c bedoelde schadevergoeding ter grootte van € 300.000, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

e. te verklaren voor recht dat de licentieovereenkomst tussen partijen niet rechtsgeldig is opgezegd;

met veroordeling van Samsung in de kosten van het geding;

Subsidiair:

a. Samsung te veroordelen tot betaling van vervangende schadevergoeding, nader op te maken bij staat;

b. Samsung te veroordelen tot de betaling van een voorschot op de sub a bedoelde schadevergoeding ter grootte van € 1.000.000, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

met veroordeling van Samsung in de kosten van dit geding;

Een deel van de vorderingen heeft Mocreate ook als voorlopige voorziening gevorderd.

3.2.

In reconventie heeft Samsung gevorderd Mocreate te gebieden om binnen 14 dagen na het vonnis een kopie van de meest recente versie(s) van de broncode(s) van de software van de Go App/Skoep app voor zowel het Android als het iOS besturingssysteem aan Samsung te overhandigen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Mocreate in de kosten van het geding, inclusief de nakosten, te verhogen met de wettelijke rente vanaf de achtste dag.

3.3.

Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank in conventie voor recht verklaard dat de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd. De overige vorderingen in conventie, waaronder de voorlopige voorziening, en de vorderingen in reconventie zijn afgewezen. In conventie is Mocreate veroordeeld in de proceskosten. In reconventie zijn de kosten gecompenseerd. De vorderingen in conventie zijn afgewezen omdat Samsung naar het oordeel van de rechtbank met het voorinstalleren van de Upday App niet tekort is geschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst of de vaststellingsovereenkomst. De vorderingen in reconventie zijn afgewezen omdat Mocreate inmiddels een kopie van de meeste recente versie(s) van de broncode van de Go App/Skoep App aan Samsung had overhandigd en had toegezegd toekomstige versies te zullen overhandigen.

3.4.

In het principaal beroep vordert Mocreate dat het hof het bestreden vonnis gedeeltelijk vernietigt, namelijk wat betreft de afwijzing van de vorderingen en de proceskostenveroordeling in conventie, en opnieuw rechtdoende die vorderingen alsnog toewijst, met veroordeling van Samsung in beide instanties in de proceskosten. Zij voert vijf grieven tegen het vonnis aan, waarmee zij beoogt het geschil in conventie, met uitzondering van de verklaring voor recht en de voorlopige voorziening, in volle omvang voor te leggen aan het hof. Samsung heeft de grieven bestreden.

3.5.

In het incidenteel beroep vordert Samsung dat het hof het vonnis van de rechtbank vernietigt, naar het hof begrijpt, voor zover de vorderingen in conventie zijn toegewezen en, opnieuw rechtdoende, Mocreate alsnog niet-ontvankelijk verklaart in haar vorderingen, althans (al) die vorderingen alsnog afwijst. Zij voert in dat kader twee grieven aan. Samengevat komen die erop neer dat Samsung de licentieovereenkomsten wel rechtsgeldig heeft beëindigd. Mocreate heeft de grieven bestreden.

4 De beoordeling

principaal beroep

licentieovereenkomst

4.1.

Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de uitleg van de bepaling in de licentieovereenkomst waarin staat dat Samsung ‘op geen enkele wijze (noch voor zichzelf noch voor of door derden) een applicatie zal ontwikkelen, beheren of ter beschikking stellen welke gelijk is aan de Go App’ (artikel 2.1, laatste zin). Mocreate is van mening dat deze bepaling een non-concurrentiebeding is dat Samsung verbiedt iedere applicatie die naar aard en functionaliteit gelijksoortig is aan de Go App te installeren op haar toestellen. Samsung betoogt dat de bepaling is beperkt tot het voorwerp van de licentieovereenkomst en dat het verbod dus alleen betrekking heeft op applicaties die vallen onder de beschermingsomvang van de intellectuele eigendomsrechten van Samsung met betrekking tot de Go App.

4.2.

De rechtbank heeft terecht voorop gesteld dat het bij de uitleg van de genoemde contractsbepaling aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Toetsend aan die maatstaf moet worden geoordeeld dat de reikwijdte van het verbod is beperkt tot het voorwerp van de licentie en dat de bepaling niet een breder non-concurrentiebeding inhoudt. Een applicatie die niet valt onder de beschermingsomvang van de intellectuele eigendomsrechten van Samsung met betrekking tot de Go App kan daarom niet worden aangemerkt als een ‘applicatie […] welke gelijk is aan de Go App’ in de zin van artikel 2.1 van de licentieovereenkomst.

4.3.

Deze uitleg volgt ten eerste uit de totstandkomingsgeschiedenis van de overeenkomsten. Uit onder meer de hiervoor onder 2.5 tot en met 2.10 weergegeven feiten volgt dat het verbod is overeengekomen naar aanleiding van onderhandelingen over de licentie met betrekking tot de Go App, waarbij Mocreate had opgemerkt dat de licentie exclusief en onbeperkt in de tijd moet zijn, terwijl Samsung het recht wilde behouden delen van de Go App in te zetten voor andere functionaliteiten en applicaties. In het licht daarvan moet artikel 2.1 van de licentieovereenkomst worden begrepen als een compromis op dat punt, waarbij Mocreate geen exclusieve licentie zou verkrijgen en Samsung dus het recht zou behouden delen van de Go App in te zetten voor andere functionaliteiten en applicaties, maar dat die voorbehouden exploitatierechten van Samsung niet zover zouden gaan dat Samsung met onder die rechten vallend materiaal een applicatie die gelijk is aan de Go App kon (laten) ontwikkelen, beheren of ter beschikking stellen. In dat licht moet het verbod worden beschouwd als een beperking op de exploitatierechten van Samsung als rechthebbende op de IE-rechten met betrekking tot de Go app, welke beperking niet verder kan gaan dan de omvang van die exploitatierechten.

4.4.

Ten tweede wordt de uitleg ondersteund door de systematiek van de vaststellings- en licentieovereenkomst. Het verbod is niet opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, maar in de licentieovereenkomst, meer in het bijzonder in het artikel van de licentieovereenkomst waarbij de licentie wordt verleend. Die context wijst erop dat de reikwijdte van het verbod is beperkt tot het voorwerp van de licentie. Als partijen een breder non-concurrentiebeding zouden hebben beoogd, had het voor de hand gelegen het verbod (ook) op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, alleen al omdat de licentieovereenkomst geen betrekking heeft op de periode voorafgaand aan 1 januari 2016. Dat is niet gebeurd. Integendeel, uitgangspunt van de vaststellingsovereenkomst is juist dat partijen na de beëindiging van de samenwerking over en weer niet langer tot enige non-concurrentie en/of exclusiviteit gehouden zijn (artikel 2.4, laatste zin van de vaststellingsovereenkomst). Omgekeerd verklaart de hiervoor gegeven uitleg van het verbod, waarbij de bepaling een beperking is op de exploitatierechten van Samsung, waarom geen vergelijkbare bepaling hoefde te worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. De licentie tot 1 januari 2016 die Mocreate bij de vaststellingsovereenkomst is verleend, was namelijk wel exclusief. In die periode had Samsung dus geen enkel exploitatierecht en was een beperking niet nodig.

4.5.

Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of de rechtbank terecht heeft overwogen dat de uitleg van Samsung ook taalkundig meer voor meer voor de hand ligt dan de uitleg van Mocreate en dat aan die taalkundige uitleg een zwaar gewicht moet worden toegekend. Ook als de rechtbank niet zou worden gevolgd in die redenering en in plaats daarvan wordt gekeken naar de context, zoals Mocreate wil, moet om de hiervoor genoemde redenen de uitleg van Samsung voor juist worden gehouden.

4.6.

Voor zover Mocreate heeft bedoeld te betogen dat zij met haar tijdens de onderhandelingen gedane verzoek om een exclusieve licentie eigenlijk verzocht om een breder non-concurrentiebeding, kan dat niet leiden tot een ander oordeel. Mocreate heeft geen, althans onvoldoende omstandigheden aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat zij dat daadwerkelijk heeft bedoeld en dat Samsung dat ook zo heeft moeten begrijpen. Zoals Mocreate ook lijkt te onderkennen op bladzijde 19 van de memorie van grieven, is de gestelde bedoeling in strijd met de betekenis van de woorden ‘exclusieve licentie’ in het normale juridische spraakgebruik. Voor zover Mocreate daarvan niet op de hoogte was, komt dat gebrek voor haar eigen rekening, mede gelet op het feit dat Mocreate een professionele partij is die tijdens de onderhandelingen gespecialiseerde juridische bijstand had. Gelet hierop maakt de omstandigheid dat Samsung geen exclusieve licentie wilde verlenen en dat dit een essentieel, althans belangrijk onderhandelingspunt was, dat de lezing van Mocreate dat Samsung wel bereid zou zijn geweest om in te stemmen met een veel verdergaand non-concurrentiebeding, zonder nadere verklaring voor deze discrepantie, die ontbreekt, onbegrijpelijk, althans onaannemelijk.

4.7.

Anders dan Mocreate meent, maakt de hiervoor gegeven uitleg het verbod niet zinledig. Het verbod voorkomt dat Samsung voortbouwend op het materiaal van de Go App een applicatie op de markt kan (laten) brengen die gelijk is aan de Go App en dat Mocreate moet concurreren met een partij die niet of nauwelijks ontwikkelingskosten hoeft te maken. Anders dan Mocreate suggereert, kan Samsung dat verbod niet omzeilen door enkel de volgorde van de getoonde nieuwsitems aan te passen of een iets andere lay-out te gebruiken. Tussen partijen is niet in geschil dat die aanpassingen onvoldoende zouden zijn om een applicatie die is ontwikkeld met materiaal dat onder de reikwijdte van de licentie valt, buiten het bereik van het verbod te houden.

4.8.

Het betoog dat de strekking van de tussen partijen getroffen regeling in essentie was dat Mocreate compensatie kreeg voor de voortijdige beëindiging van de samenwerking, kan niet leiden tot een andere uitkomst. Als dat een doel van de regeling was (Samsung bestrijdt dat), moet worden geoordeeld dat Samsung daaraan heeft voldaan door betaling van de overeengekomen financiële vergoeding en de verstrekking van de licentie op de Go App in combinatie met de onderliggende database. Zoals Mocreate zelf aanvoert, heeft een groot aantal gebruikers de vernieuwde app geïnstalleerd (circa 900.000 gebruikers in Nederland) en bedraagt de waarde van een app gemiddeld 1 Euro per gebruiker. Daarvan uitgaande heeft Mocreate dus ook met de licentie en de database een aanzienlijk ‘compensatie’ ontvangen.

4.9.

Op zich heeft Mocreate terecht aangevoerd dat het mogelijk is dat een licentiegever zich tot meer beperkt dan de omvang van het gebruiksrecht dat wordt verstrekt. In deze zaak zijn er echter geen aanwijzingen dat partijen die verdergaande beperking zijn overeengekomen.

4.10.

Het betoog van Mocreate dat de vraag of een applicatie ‘gelijk’ is aan de Go App moet worden beoordeeld vanuit het perspectief van de consument, moet worden verworpen. Samsung heeft terecht aangevoerd dat de uitleg van de licentieovereenkomst moet worden beoordeeld vanuit het perspectief van de contractspartijen. Iets anders volgt – anders dan Mocreate meent – ook niet uit de definitie van het begrip ‘Go App’ in artikel 1 van de licentieovereenkomst. Het enkele feit dat bij omschrijving van de Go App wordt verwezen naar functionaliteiten die de Go App consumenten biedt, impliceert niet dat de visie van de consument beslissend is bij de uitleg van het begrip ‘gelijk’ of dat iedere applicatie met de genoemde functionaliteiten gelijk is aan de Go App in de zin van artikel 2.

4.11.

Ervan uitgaande dat het verbod is beperkt tot het voorwerp van de licentieovereenkomst, moet worden geconcludeerd dat Samsung het verbod niet heeft overtreden. Gesteld noch gebleken is dat de Upday App is ontwikkeld op basis van materiaal van de Go App of anderszins valt onder de intellectuele eigendomsrechten op de Go App die het voorwerp van de licentieovereenkomst vormen. Integendeel, Samsung heeft onbestreden aangevoerd dat de Upday App onafhankelijk van Samsung is ontwikkeld door Upday op basis van eigen software van Upday en zonder gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Go App. De overeenkomsten tussen de Upday App en de Go App waarop Mocreate heeft gewezen, zoals dat zij soortgelijk nieuws presenteren, bepaalde overeenstemmende functionaliteiten bieden en in Google Play vindbaar zijn in de categorie ‘Nieuws en tijdschriften’, resulteren overigens ook niet in een dusdanig grote mate van overeenstemming dat moet worden vermoed dat de Upday App het resultaat is van al dan niet bewuste ontlening aan de Go App.

4.12.

De conclusie wordt niet anders als in dit verband zou moeten worden uitgegaan van de versie van de Go App (of Skoep App) van januari 2016, zoals Mocreate stelt. Als de intellectuele eigendomsrechten van Samsung met betrekking tot die versie (ook) het voorwerp van de licentieovereenkomst zouden vormen, blijft staan dat gesteld noch gebleken is dat de Upday App daaronder valt.

4.13.

Gelet op het voorgaande kan hetgeen Mocreate heeft aangevoerd over de gelijkenissen tussen de Go App/Skoep App en Upday App onbesproken blijven. Uitgaande van de hiervoor gegeven uitleg van het verbod moet worden aangenomen dat het Samsung vrij stond een applicatie die volledig onafhankelijk van de Go App/Skoep App is ontwikkeld, op haar toestellen te installeren, ook als die applicatie een nieuwsapplicatie is en bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de applicatie overeenstemmen met die van de Go App/Skoep App.

vaststellingsovereenkomst

4.14.

Het betoog van Mocreate dat uit de bij de vaststellingsovereenkomst overeengekomen ‘levering’ (het in licentie geven) van de Go App door Samsung aan Mocreate volgt dat Samsung de waarde daarvan niet mag uithollen of ondergraven, moet worden verworpen. Dat volgt daar niet zonder meer uit en staat juist op gespannen voet met het hiervoor genoemde uitgangspunt van de vaststellingsovereenkomst dat partijen na de beëindiging van de samenwerking niet zijn gehouden tot non-concurrentie en/of exclusiviteit.

4.15.

Het beroep van Mocreate op de in de rechtspraak geformuleerde regel dat een overeenkomst waarbij iemand een handelsonderneming aan een ander overdraagt, zich in de regel verzet tegen een handelwijze die erop neerkomt dat de overdrager zijn rechtsopvolger concurrentie aandoet, kan niet slagen. Die regel kan niet, althans niet zonder meer worden toegepast op een licentieverhouding, laat staan een niet-volledig exclusieve licentieverhouding, zoals de relatie tussen Samsung en Mocreate. Bovendien moet worden aangenomen dat partijen met het hiervoor bedoelde uitgangspunt van de vaststellingsovereenkomst een afspraak hebben gemaakt die afwijkt van de bedoelde regel.

4.16.

Iets anders volgt ook niet uit de bepaling in de vaststellingsovereenkomst dat Mocreate door Samsung is geïnformeerd over het vernieuwde Samsung wereldwijde beleid dat op bepaalde modellen geen lokale content of apps meer voorgeïnstalleerd worden. Integendeel, Samsung heeft terecht opgemerkt dat het Mocreate mede op basis van deze bepaling duidelijk moet zijn geweest dat Samsung de voorinstallatie van de Go App op haar toestellen kon staken en aldus de waarde van de licentie kon ondergraven. In de bepaling kan ook geen verplichting voor Samsung worden gelezen om geen applicaties van concurrenten te installeren. De rest van het artikel waarin deze bepaling staat (artikel 2.7 viii), maakt duidelijk dat de bepaling samenhangt met de inspanningsverplichting van Samsung om in de periode tot 31 januari 2015 voorinstallatie van de Go App te realiseren. De bepaling maakt duidelijk dat en waarom Samsung mogelijk niet zal slagen in het realiseren van de voorinstallatie van de Go App. Bovendien heeft de bepaling uitsluitend betrekking op lokale content en apps. Voor zover Mocreate heeft willen betogen dat de Upday App moet worden aangemerkt als een lokale app, moet dat worden verworpen in het licht van de onbestreden stelling van Samung dat de voorinstallatie van de Upday App het resultaat is van een samenwerking op internationaal niveau tussen SEC en Upday. Dat de Upday App wordt gevoed met lokaal nieuws is niet beslissend. Zoals Mocreate ook zelf heeft opgemerkt (dagvaarding, paragraaf 5), hield het beleid in dat Samsung niet langer met lokale partijen mocht samenwerken.

4.17.

Ook uit de in bijlage 5 opgenomen doelstelling van de rebranding om zo veel mogelijk Go App gebruikers om te zetten, zodat de destijds bestaande ‘base’ minimaal behouden zou blijven, valt niet de verplichting voor Samsung om zich te onthouden van de verweten handelingen af te leiden. Immers, bijlage 5 bevat geen verplichtingen voor Samsung en de bepaling over de doelstelling heeft betrekking op het om/overzetten van de Go App gebruikers, die reeds voor de verweten handelingen had plaatsgevonden. Samsung had in dit verband slechts de in artikel 2.7 (viii) vermelde inspanningsverplichting om de (voor-) installatie van de Go App tot en met 31 december 2015 te realiseren en de Go App niet te verwijderen tot en met 31 december 2017, aan welke verplichtingen zij heeft voldaan.

4.18.

Het bovenstaande brengt mee dat geen sprake is van wanprestatie van Samsung en de principale grieven falen, althans niet tot vernietiging leiden.

incidenteel beroep

geen beëindiging per 7 april 2017

4.19.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat Samsung de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig heeft beëindigd op grond van de gestelde schending van de reputatie van Samsung.

4.20.

Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat de verplichting van Mocreate zich te onthouden van gedragingen die ertoe kunnen leiden dat de reputatie van Samsung schade zou kunnen worden toegebracht in de zin van artikel 4.2 van de licentieovereenkomst, niet zo ruim moet worden uitgelegd dat die Mocreate verbiedt haar rechtspositie veilig te stellen en dat de brief van 30 maart 2017 van Mocreate aan Upday Duitsland moet worden beschouwd als een handeling van Mocreate gericht op het veiligstellen van haar rechtspositie. Het informeren van Upday over de gestelde wanprestatie was noodzakelijk voor haar rechtspositie, omdat Mocreate niet kon optreden tegen Upday als Upday niet bekend was met de gestelde wanprestatie. Dat Upday daarmee nog niet bekend was, is niet in geschil. Het betoog van Samsung dat Mocreate met de brief uitsluitend tot doel had Samsung te beschadigen moet daarom worden verworpen.

4.21.

Dat, zoals het hof hiervoor in het principaal beroep heeft geoordeeld, geen sprake is van wanprestatie aan de zijde van Samsung, neemt niet weg dat de brief van Mocreate moet worden beschouwd als een gerechtvaardigde handeling om haar rechtspositie veilig te stellen. Gelet op de argumentatie die Mocreate naar voren heeft gebracht voor haar standpunt, kan namelijk niet worden geoordeeld dat Mocreate wist of had moeten begrijpen dat haar standpunt onjuist was.

4.22.

Het betoog van Samsung dat de door Mocreate gekozen benadering ‘zeer agressief’ is, moet worden verworpen. Dat verwijt wordt niet ondersteund door de inhoud en toonzetting van de brief. Mocreate informeert Upday in de brief op zakelijk toon dat in de visie van Mocreate Samsung door het voorinstalleren van de Upday App op haar mobiele telefoons in strijd zal handelen met de tussen Mocreate en Samsung gesloten licentieovereenkomst en dat de activiteiten van Upday Duitsland op de Beneluxmarkt naar Nederlands recht in potentie een onrechtmatige daad kunnen vormen. Daarbij vermeldt zij uitdrukkelijk dat hetgeen zij schrijft de visie van Mocreate betreft en alleen geldt als haar aannames juist zijn.

4.23.

De grief van Samsung tegen het oordeel van de rechtbank dat het standpunt van Samsung al bekend was bij Mocreate op het moment dat Mocreate de brief verstuurde, moet worden verworpen. Niet in geschil is dat Mocreate voorafgaand aan het sturen van de brief telefonisch contact heeft gehad met de directeur van Samsung en dat die in dat gesprek heeft aangegeven dat introductie van de Upday App naar zijn oordeel niet strijdig is met de overeenkomsten.

4.24.

De stelling van Samsung dat de brief schade heeft veroorzaakt, onder meer doordat de relatie tussen Samsung en Upday is verstoord, kan gelet op het voorgaande worden gepasseerd. Ook als die stelling juist is (Mocreate bestrijdt dat onder verwijzing naar de voortzetting van de relatie tussen Samsung en Upday), strandt het betoog op het voorgaande oordeel dat de contractuele bepaling waarop Samsung zich beroept, in de gegeven omstandigheden niet verbiedt dat Mocreate haar rechtspositie veiligstelt, ook niet als Mocreate daarmee schade toebrengt aan Samsung.

4.25.

Ervan uitgaande dat de brief van Mocreate geen grond voor beëindiging van de licentieovereenkomst oplevert, kan hetgeen Samsung heeft aangevoerd over de wijze waarop zij de beëindiging heeft aangepakt, waaronder dat zij Mocreate eerst in de gelegenheid heeft gesteld de brief ‘in te trekken’ en dat zij Mocreate vervolgens een tijdelijke licentie heeft aangeboden, onbesproken blijven.

geen beëindiging per 24 april 2017

4.26.

Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank ook de opzegging van de licentieovereenkomst per 24 april 2017 terecht verworpen. Daarbij kan in het midden blijven of de licentieovereenkomst verplicht tot de ‘afdracht’ van de broncode, waarom Samsung in haar brief van 7 april 2017 verzocht. Voor zover dat het geval is, is schending van die verplichting naar het oordeel van het hof geen grond voor onmiddellijke beëindiging van de licentieovereenkomst zonder ingebrekestelling. Samsung verwijst in dit verband naar artikel 9.3 van de licentieovereenkomst, dat bepaalt dat onmiddellijke beëindiging zonder ingebrekestelling mogelijk is in de gevallen genoemd in de leden (ii) tot en met (iv) van dat artikel. Die gevallen doen zich niet voor.

4.27.

Het hof verwerpt het betoog van Samsung dat de weigering van Mocreate om de broncode af te dragen een schending is van het in artikel 9.3 lid (ii) genoemde artikel 7.2. Dat laatstgenoemde artikel bepaalt slechts dat Mocreate de intellectuele eigendomsrechten van Samsung erkent en dat zij eventuele rechten op aanpassingen en verbeteringen in de Go App overdraagt aan Samsung. Er staat niet dat Mocreate ook de broncode van de Go App en verbeteringen en aanpassingen moet afdragen aan Samsung.

4.28.

Dat een verplichting tot afdracht van de broncode, in de zin van de verstrekking van een kopie van de broncode, wellicht wel in de licentieovereenkomst kan worden gelezen, bijvoorbeeld op basis van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid, impliceert niet dat een eventuele schending van die verplichting grond biedt voor een onmiddellijke beëindiging van de licentieovereenkomst zonder ingebrekestelling. De tekst van artikel 9.3 wijst daar niet op. Samsung heeft onvoldoende feiten of omstandigheden aangedragen op grond waarvan zij had mogen verwachten dat de overeengekomen beëindigingsregeling zo moet worden uitgelegd. Het feit dat het gaat om een afspraak tussen professionele partijen en dat Samsung nog een tijdelijke licentie heeft aangeboden, kunnen de door haar voorgestane uitleg van de beëindigingsregeling niet dragen.

conclusie

4.29.

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de rechtbank de verklaring voor recht over de beëindiging van licentieovereenkomst terecht heeft toegewezen en de overige vorderingen in conventie en reconventie terecht heeft afgewezen. De grieven in het principaal en incidenteel beroep moeten worden verworpen of treffen geen doel. Het vonnis zal worden bekrachtigd.

4.30.

In het principaal beroep moet Mocreate als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Samsung begroot op € 3.919,- aan kosten advocaat (1 punt × tarief VI) en € 5.270,- aan griffierecht, te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente, waarbij de betalingstermijn zal worden gesteld op 14 dagen.

4.31.

In het incidenteel beroep moet Samsung als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Mocreate begroot op € 1.074,- aan kosten advocaat (1 punt × tarief II).

5 De beslissing

Het hof

5.1.

bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van 21 maart 2018 van de rechtbank Den Haag;

5.2.

veroordeelt Mocreate in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Samsung begroot op € 3.919,- aan kosten advocaat en € 5.270,- aan griffierecht, en op € 157,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 82,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden;

5.3.

bepaalt dat Mocreate de proceskosten binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,-, na de datum van betekening, moet voldoen, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het einde van genoemde termijn van 14 dagen;

5.4.

veroordeelt Samsung in de kosten van het incidenteel beroep, tot op heden aan de zijde van Mocreate begroot op € 1.074,-;

5.5.

verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.H. Blok, A.D. Kiers-Becking en J.I. de Vreese-Rood en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 november 2019 in aanwezigheid van de griffier.