Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2018:815

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
22-005267-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Artt. 37a, 37b, 55, 96, 134a, 157, 176a, 176b, 288a, 289 en 289a Sr. en artt. 26 en 55 van de Wet wapens en munitie. Eendaadse samenloop van (1 en 2) “zich opzettelijk inlichtingen verschaffen en zich kennis verwerven tot het plegen van een terroristisch misdrijf” en “met het oogmerk om opzettelijk brand stichten en/of ontploffingen teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft, en/of moord en/of doodslag, telkens te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden, zich inlichtingen verschaffen en trachten te verschaffen en voorwerpen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf.” Strikte noodzaak opvolgen PBC-advies tot plaatsing binnen een beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme waarbij intensieve en langdurige begeleiding wordt geboden in de situatie dat de verdachte in vrijheid is gesteld. Ontbreken van intensieve en langdurige hulpverlening in een gespecialiseerde setting staat in de weg aan het opleggen van voorwaarden aan de verdachte in het kader van een voorwaardelijk strafdeel dan wel in het kader van een terbeschikkingstelling. Ook gegeven het hoge recidive risico eist de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen, het gelasten van de maatregel van tbs met verpleging van overheidswege. Tevens oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2018/185
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-005267-17

Parketnummer: 10-960318-16

Datum uitspraak: 18 april 2018

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

zitting houdende in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank Rotterdam te Rotterdam

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 1 december 2017 in de strafzaak tegen de verdachte:

[de verdachte],

geboren op [geboortedag] 1993 te [plaats],

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Sittard te Sittard.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 4 april 2018.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest. Tevens is de terbeschikkingstelling met voorwaarden, zoals omschreven in het bestreden vonnis, van de verdachte gelast. De rechtbank heeft beslist dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden dadelijk uitvoerbaar is. Tot slot zijn de in beslag genomen voorwerpen onttrokken aan het verkeer.

Zowel namens de verdachte als door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot en met 19 augustus 2016, te Eindhoven en/of te Amsterdam en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of kennis en/of vaardigheden heeft verworven en/of (een) ander(en) heeft bijgebracht tot het plegen van een terroristisch misdrijf en/of een misdrijf ter voorbereiding en/of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk, en/of één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of perso(o)n(en), door gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of één of meer steekwapen(s) en/of door het teweeg brengen van een ontploffing en/of het stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan AI Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) waarop informatie over wapenwinkels (onder meer in België) en/of het aanschaffen van (automatische) vuurwapens en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (automatisch(e)) vuurwapen(s) (zoals AK-47 en/of Glock) wordt gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende de voornoemde informatie over wapenwinkels en/of het aanschaffen van vuurwapens en/of instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

D. een of meer website(s) waarop informatie over één of meer internet-/webwinkels (waaronder webwinkel [webwinkel]) en/of waarop informatie over het aanschaffen van één of meer (steek) wapen(s) en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (steek)wapen(s) wordt gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld (met gebruikmaking van zoektermen zoals ‘gevechtsmessen’ en/of ‘fileermessen’ en/of ‘survival-messen’ en/of ‘tactische messen’ en/of ‘zakmessen’) en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie over internet-/ webwinkels en/of over het aanschaffen en/of bestellen van (steek) wapen(s) en/of (bijbehorende) instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of (vervolgens)

- één of meer steekwapen(s) (te weten, onder meer, van het merk /type Blackfield Patriot Folder’) besteld en/of laten bezorgen/afleveren en/of aangeschaft en/of

- ( telkens) één of meer (steek)wapen(s) voorhanden gehad en/of

E. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over (onder meer)

- het maken van explosieven met grondstoffen die makkelijk beschikbaar zijn in alledaagse huishoudens en/of

- ( internetfora met) vragen over de Islam, virtuele gevechtsspellen, zwaar vuurwerk, de Abu Ghraib gevangenis, sites met outdoor-kleding, handelaren in luchtbuksen en munitie, uitleg over het benaderen van militaristische doel(en) en/of

- vechttechnieken en/of -tactieken en/of met (en zonder) mes(sen), aanvallen met een mes en hoe mensen te doden door middel van een mes en/of

- verwurgings- en ontwapeningstechnieken, verdedigingstechnieken door middel van een mes en/of

- hoe je een aanval van een politiehond pareert, hoe je je kan verdedigen tegen de politie, straatvechten en hoe je mensen kunt uitschakelen en/of

- oproepen van IS (inhoudende de strekking) dat zij hun aanhangers aansporen om onder andere met behulp van een mes aanslagen te plegen op alle ongelovigen, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen, met betrekking tot voornoemde informatie en/of informatie van gelijke strekking, gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

F. informatie over te volgen en/of geplande (reis)routes, te weten (onder meer)

- van [straat] te Eindhoven naar Kempen Airport, [straat] te Budel en/of

- van [straat] te Eindhoven naar [straat] (200m van Eindhoven Airport ) te Eindhoven en/of

- van [straat] te Son en Breugel naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam en/of

- van centrum Rotterdam naar Station Den haag Centraal en/of [straat] te Eindhoven naar [straat] (Eindhoven Airport) te Eindhoven (opgeslagen) op een navigatiesysteem van het merk en/of type Tom Tom Go (zich bevindende) in het voertuig van en/of in gebruik zijnde bij verdachte voornoemd, voorhanden gehad en/of

G. het Arabisch (in woord en/of geschrift) geoefend en/of zich eigen gemaakt en/of (daarbij) teksten inhoudende uitingen betreffende de (gewapende) Jihadstrijd (onder meer de tekst “Jihadstrijd omwille van God en Leve de Jihadstrijd”) (meermalen) gebezigd en/of op schrift gesteld en/of voornoemde teksten voorhanden gehad en/of

H. informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden en/of Volkel en/of Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of bekende en/of prominente person(o)n(en) ingewonnen en/of voornoemde informatie (inhoudende onder meer plattegronden en/of bewakingshuisjes van voornoemde vliegbases en/of gegevens over Nederlands militair personeel en/of Nederlandse politici en/of bekende en/of prominente person(o)n(en)), te weten (onder meer),

- een afbeelding en/of gegevens van luitenant-generaal [luitenant-generaal] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Oorlogsmisdaden tegen moslims wereldwijd” en/of

- gegevens over minister-president [minister-president] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: oorlogsmisdaden tegen moslims in Mali, Syrië, Iraq, Afghanistan” en/of

- gegevens over politicus [politicus] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Beledigd de profeet (vzmh), Haatzaaien” en/of

- gegevens over cabaretier [cabaretier] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst: “Beledigd de profeet (vzmh)”,

opgeslagen op een (externe) harde schijf, in elk geval op één of meer (digitale) gegevensdrager(s) (in mappen met, onder meer, de namen ‘plan 1’ en ‘plan 2’) en/of voornoemde informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden en/of Volkel en/of over Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of bekende en/of prominente person(o)n(en), voorhanden gehad en/of

I. zich (via chatberichten en/of website(s)) laten informeren over het afreizen en/of over een of meer te volgen reisroute(s) naar het strijdgebied in Syrië en/of hoe aan te sluiten bij Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat en/of

J. een of meer goed(eren) en/of gegevens/informatiedragers te weten, onder meer boeken en/of geschriften en/of pamfletten en/of vlaggen met IS-logo en/of voorwer(pen) ten behoeve van het ontwerpen van vlaggen (inhoudende het zogenaamde IS-logo), voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen om zich aan te sluiten bij de gewapende jihadistische strijd/de oorlogsvoering en/of aanwijzingen om zich aan te houden bij het voorbereiden van het vertrek naar het strijdgebied in Syrië en/of Irak;

2.


hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot en met 19 augustus 2016, te Eindhoven en/of te Amsterdam en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk met het oogmerk ter voorbereiding en/of ter bevordering van de/het (meermalen) te plegen misdrij(f)(ven) omschreven in artikel 157 en/of 176a en/of 176b en/of 289(a) en/of 288a van het Wetboek van Strafrecht, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- een ander heeft trachten te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf aan zich en/of anderen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of

- voorwerpen voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat zij bestemd zijn tot het plegen van fret misdrijf én/of

- plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen te worden medegedeeld, in gereedheid heeft gebracht of onder zich heeft gehad,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk, en/of één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of perso(o)n(en), door gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of één of meer steekwapen(s) en/of door het teweeg brengen van een ontploffing en/of fret stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan AI Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) waarop informatie over wapenwinkels (onder meer in België) en/of het aanschaffen van (automatische) vuurwapens en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (automatisch(e)) vuurwapen(s) (zoals AK-47 en/of Glock) wordt gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende de voornoemde informatie over wapenwinkels en/of het aanschaffen van vuurwapens en/of instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

D. een of meer website(s) waarop informatie over één of meer internet-/webwinkels (waaronder webwinkel [webwinkel]) en/of waarop informatie over het aanschaffen van één of meer (steek) wapen(s) en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (steek)wapen(s) wordt gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld (met gebruikmaking van zoektermen zoals ‘gevechtsmessen’ en/of ‘fileermessen’ en/of ‘survival-messen’ en/of ‘tactische messen’ en/of ‘zakmessen’) en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie over internet-/ webwinkels en/of over het aanschaffen en/of bestellen van (steek) wapen(s) en/of (bijbehorende) instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of (vervolgens)

- één of meer steekwapen(s) (te weten, onder meer, van het merk /type Blackfield Patriot Folder’) besteld en/of laten bezorgen/afleveren en/of aangeschaft en/of

- ( telkens) één of meer (steek)wapen(s) voorhanden gehad en/of

E. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over (onder meer)

- het maken van explosieven met grondstoffen die makkelijk beschikbaar zijn in alledaagse huishoudens en/of

- ( internetfora met) vragen over de Islam, virtuele gevechtsspellen, zwaar vuurwerk, de Abu Ghraib gevangenis, sites met outdoor-kleding, handelaren in luchtbuksen en munitie, uitleg over het benaderen van militaristische doel(en) en/of

- vechttechnieken en/of -tactieken en/of met (en zonder) mes(sen), aanvallen met een mes en hoe mensen te doden door middel van een mes en/of

- verwurgings- en ontwapeningstechnieken, verdedigingstechnieken door middel van een mes en/of

- hoe je een aanval van een politiehond pareert, hoe je je kan verdedigen tegen de politie, straatvechten en hoe je mensen kunt uitschakelen en/of

- oproepen van IS (inhoudende de strekking) dat zij hun aanhangers aansporen om onder andere met behulp van een mes aanslagen te plegen op alle ongelovigen, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen, met betrekking tot voornoemde informatie en/of informatie van gelijke strekking, gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

F. informatie over te volgen en/of geplande (reis)routes, te weten (onder meer)

- van [straat] te Eindhoven naar Kempen Airport, [straat] te Budel en/of

- van [straat] te Eindhoven naar [straat] (200m van Eindhoven Airport ) te Eindhoven en/of

- van [straat] te Son en Breugel naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam en/of

- van centrum Rotterdam naar Station Den haag Centraal en/of [straat] te Eindhoven naar [straat] (Eindhoven Airport) te Eindhoven (opgeslagen) op een navigatiesysteem van het merk en/of type Tom Tom Go (zich bevindende) in het voertuig van en/of in gebruik zijnde bij verdachte voornoemd, voorhanden gehad en/of

G. het Arabisch (in woord en/of geschrift) geoefend en/of zich eigen gemaakt en/of (daarbij) teksten inhoudende uitingen betreffende de (gewapende) Jihadstrijd (onder meer de tekst “Jihadstrijd omwille van God en Leve de Jihadstrijd”) (meermalen) gebezigd en/of op schrift gesteld en/of voornoemde teksten voorhanden gehad en/of

H. informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden en/of Volkel en/of Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of bekende en/of prominente person(o)n(en) ingewonnen en/of voornoemde informatie (inhoudende onder meer plattegronden en/of bewakingshuisjes van voornoemde vliegbases en/of gegevens over Nederlands militair personeel en/of Nederlandse politici en/of bekende en/of prominente person(o)n(en)), te weten (onder meer),

- een afbeelding en/of gegevens van luitenant-generaal [luitenant-generaal] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Oorlogsmisdaden tegen moslims wereldwijd” en/of

- gegevens over minister-president [minister-president] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: oorlogsmisdaden tegen moslims in Mali, Syrië, Iraq, Afghanistan” en/of

- gegevens over politicus [politicus] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Beledigd de profeet (vzmh), Haatzaaien” en/of

- gegevens over cabaretier [cabaretier] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst: “Beledigd de profeet (vzmh)”,

opgeslagen op een (externe) harde schijf, in elk geval op één of meer (digitale) gegevensdrager(s) (in mappen met, onder meer, de namen ‘plan 1’ en ‘plan 2’) en/of voornoemde informatie over Nederlandse (militaire)vliegbases Leeuwarden en/of Volkel en/of over Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of bekende en/of prominente person(o)n(en), voorhanden gehad en/of

I. zich (via chatberichten en/of website(s)) laten informeren over het afreizen en/of over een of meer te volgen reisroute(s) naar het strijdgebied in Syrië en/of hoe aan te sluiten bij Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat en/of

J. een of meer goed(eren) en/of gegevens/informatiedragers te weten, onder meer boeken en/of geschriften en/of pamfletten en/of vlaggen met IS-logo en/of voorwer(pen) ten behoeve van het ontwerpen van vlaggen (inhoudende het zogenaamde IS-logo), voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen om zich aan te sluiten bij de gewapende jihadistische strijd/de oorlogsvoering en/of aanwijzingen om zich aan te houden bij het voorbereiden van het vertrek naar het strijdgebied in Syrië en/of Irak;

3.


hij op of omstreeks 20 augustus 2016 te Eindhoven (een) wapen(s) van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, te weten een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp voorhanden heeft gehad.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren, met aftrek van voorarrest. Verder heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de terbeschikkingstelling van de verdachte zal worden gelast, met bevel dat de verdachte van overheidswege zal worden verpleegd.

Het bestreden vonnis

Het bestreden vonnis kan niet in stand blijven omdat het hof zich met de bewezenverklaring en de gelaste maatregel met voorwaarden, niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot en met 19 augustus 2016, te Eindhoven en/of te Amsterdam en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of kennis en/of vaardigheden heeft verworven en/of (een) ander(en) heeft bijgebracht tot het plegen van een terroristisch misdrijf en/of een misdrijf ter voorbereiding en/of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven,

immers heeft/hebben de verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk, en/of één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of perso(o)n(en), door gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of één of meer steekwapen(s) en/of door het teweeg brengen van een ontploffing en/of het stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS), dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan AI Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) waarop informatie over wapenwinkels (onder meer in België) en/of het aanschaffen van (automatische) vuurwapens en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (automatisch(e)) vuurwapen(s) (zoals AK-47 en/of Glock) wordt gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende de voornoemde informatie over wapenwinkels en/of het aanschaffen van vuurwapens en/of instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

D. een of meer website(s) waarop informatie over één of meer internet-/webwinkels (waaronder webwinkel [webwinkel]) en/of waarop informatie over het aanschaffen van één of meer (steek)wapen(s) en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (steek)wapen(s) wordt gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld (met gebruikmaking van zoektermen zoals ‘gevechtsmessen’ en/of ‘fileermessen’ en/of ‘survival-messen’ en/of ‘tactische messen’ en/of ‘zakmessen’) en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie over internet-/ webwinkels en/of over het aanschaffen en/of bestellen van (steek)wapen(s) en/of (bijbehorende) instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of (vervolgens)

- één of meer steekwapen(s) (te weten, onder meer, van het merk/type Blackfield Patriot Folder) besteld en/of laten bezorgen/afleveren en/of aangeschaft en/of

- (telkens) één of meer (steek)wapen(s) voorhanden gehaden/of

E. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over (onder meer)

- het maken van explosieven met grondstoffen die makkelijk beschikbaar zijn in alledaagse huishoudens en/of

- (internetfora met) vragen over de Islam, virtuele gevechtsspellen, zwaar vuurwerk, de Abu Ghraib gevangenis, sites met outdoor-kleding, handelaren in luchtbuksen en munitie, uitleg over het benaderen van militaristische doel(en) en/of

- vechttechnieken en/of -tactieken en/of met (en zonder) mes(sen), aanvallen met een mes en hoe mensen te doden door middel van een mes en/of

- verwurgings- en ontwapeningstechnieken, verdedigingstechnieken door middel van een mes en/of

- hoe je een aanval van een politiehond pareert, hoe je je kan verdedigen tegen de politie, straatvechten en hoe je mensen kunt uitschakelen en/of

- oproepen van IS (inhoudende de strekking) dat zij hun aanhangers aansporen om onder andere met behulp van een mes aanslagen te plegen op alle ongelovigen,

bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen, met betrekking tot voornoemde informatie en/of informatie van gelijke strekking, gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

F. informatie over te volgen en/of geplande (reis)routes, te weten (onder meer)

- van [straat] te Eindhoven naar Kempen Airport, [straat] te Budel en/of

- van [straat] te Eindhoven naar [straat] (200m van Eindhoven Airport ) te Eindhoven en/of

- van [straat] te Son en Breugel naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam en/of

- van centrum Rotterdam naar Station Den haag Centraal en/of [straat] te Eindhoven naar [straat] (Eindhoven Airport) te Eindhoven

(opgeslagen) op een navigatiesysteem van het merk en/of type Tom Tom Go (zich bevindende) in het voertuig van en/of in gebruik zijnde bij de verdachte voornoemd, voorhanden gehad en/of

G. het Arabisch (in woord en/of geschrift) geoefend en/of zich eigen gemaakt en/of (daarbij) teksten inhoudende uitingen betreffende de (gewapende) Jihadstrijd (onder meer de tekst “Jihadstrijd omwille van God en Leve de Jihadstrijd”) (meermalen) gebezigd en/of op schrift gesteld en/of voornoemde teksten voorhanden gehad en/of

H. informatie over Nederlandse (militaire) vliegbases Leeuwarden en/of Volkel en/of Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of een bekende en/of prominente person(o)n(en) ingewonnen en/of voornoemde informatie (inhoudende onder meer plattegronden van voornoemde vliegbases en/of foto’s van bewakingshuisjes van voornoemde vliegbases en/of gegevens over Nederlands militair personeel en/of Nederlandse politici en/of een bekende en/of prominente person(o)n(en)), te weten (onder meer),

- een afbeelding en/of gegevens van luitenant-generaal [luitenant-generaal] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Oorlogsmisdaden tegen moslims wereldwijd” en/of

- gegevens over minister-president [minister-president] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: oorlogsmisdaden tegen moslims in Mali, Syrië, Iraq, Afghanistan” en/of

- gegevens over politicus [politicus] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Beledigd de profeet (vzmh), Haatzaaien” en/of

- gegevens over cabaretier [cabaretier] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst: “Beledigd de profeet (vzmh)”,

opgeslagen op een (externe) harde schijf, in elk geval op één of meer (digitale) gegevensdrager(s) (in mappen met, onder meer, de namen ‘plan 1’ en ‘plan 2’) en/of voornoemde informatie over Nederlandse (militaire) vliegbases Leeuwarden en/of Volkel en/of over Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of een bekende en/of prominente person(o)n(en), voorhanden gehad en/of

I. zich (via chatberichten en/of website(s)) laten informeren over het afreizen en/of over een of meer te volgen reisroute(s) naar het strijdgebied in Syrië en/of hoe aan te sluiten bij Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat en/of

J. een of meer goed(eren) en/of gegevens/informatiedragers te weten, onder meer boeken en/of geschriften en/of pamfletten en/of vlaggen met IS-logo en/of voorwer(pen) ten behoeve van het ontwerpen van vlaggen (inhoudende het zogenaamde IS-logo), voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen om zich aan te sluiten bij de gewapende jihadistische strijd/de oorlogsvoering en/of aanwijzingen om zich aan te houden bij het voorbereiden van het vertrek naar het strijdgebied in Syrië en/of Irak;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 oktober 2014 tot en met 19 augustus 2016, te Eindhoven en/of te Amsterdam en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk met het oogmerk ter voorbereiding en/of ter bevordering van de/het (meermalen) te plegen misdrij(f)(ven) omschreven in artikel 157 en/of 176a en/of 176b en/of 289(a) en/of 288a van het Wetboek van Strafrecht, te weten,

- het opzettelijk brand stichten en/of een ontploffing teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft (te) begaan met een terroristisch oogmerk en/of

- moord en/of doodslag (te) begaan met een terroristisch oogmerk,

- een ander heeft trachten te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen en/of

- gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf aan zich en/of anderen heeft verschaft en/of heeft trachten te verschaffen en/of

- voorwerpen voorhanden heeft gehad waarvan hij wist dat zij bestemd zijn tot het plegen van fret misdrijf én/of

- plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen te worden medegedeeld, in gereedheid heeft gebracht of onder zich heeft gehad,

immers heeft/hebben de verdachte en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met elkaar, althans alleen, (telkens) ten behoeve van de gewapende Jihadstrijd, in welke strijd brandstichtingen, het teweeg brengen van ontploffingen, moorden en doodslagen worden gepleegd met een terroristisch oogmerk, en/of één of meer (te plegen) aanslag(en) op één of meer objecten en/of goederen en/of perso(o)n(en), door gebruik van één of meer vuurwapen(s) en/of één of meer steekwapen(s) en/of door het teweeg brengen van een ontploffing en/of fret stichten van brand en/of moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk,

A. zich het radicaal extremistisch gedachtegoed van de gewapende Jihadstrijd met een terroristisch oogmerk gevoerd door de (terroristische) organisatie Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS), dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan AI Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat, eigen gemaakt en/of

B. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende informatie over onthoofdingen en/of verminkingen en/of het om het leven brengen van mensen en/of (gevechts)trainingen en/of preken, althans over en/of gerelateerd aan de gewapende Jihadstrijd en/of martelaarschap, gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

C. een of meer website(s) waarop informatie over wapenwinkels (onder meer in België) en/of het aanschaffen van (automatische) vuurwapens en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (automatisch(e)) vuurwapen(s) (zoals AK-47 en/of Glock) wordt gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende de voornoemde informatie over wapenwinkels en/of het aanschaffen van vuurwapens en/of instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

D. een of meer website(s) waarop informatie over één of meer internet-/webwinkels (waaronder webwinkel [webwinkel]) en/of waarop informatie over het aanschaffen van één of meer (steek)wapen(s) en/of over instructie(s) voor het gebruik van en/of onderhoud van en/of omgang met (een) (steek)wapen(s) wordt gedeeld, voornoemde website(s) bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen gesteld (met gebruikmaking van zoektermen zoals ‘gevechtsmessen’ en/of ‘fileermessen’ en/of ‘survival-messen’ en/of ‘tactische messen’ en/of ‘zakmessen’) en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie over internet-/ webwinkels en/of over het aanschaffen en/of bestellen van (steek)wapen(s) en/of (bijbehorende) instructie(s) gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of (vervolgens)

- één of meer steekwapen(s) (te weten, onder meer, van het merk/type Blackfield Patriot Folder) besteld en/of laten bezorgen/afleveren en/of aangeschaft en/of

- (telkens) één of meer (steek)wapen(s) voorhanden gehaden/of

E. een of meer website(s) waarop informatie (wordt gedeeld) over (onder meer)

- het maken van explosieven met grondstoffen die makkelijk beschikbaar zijn in alledaagse huishoudens en/of

- (internetfora met) vragen over de Islam, virtuele gevechtsspellen, zwaar vuurwerk, de Abu Ghraib gevangenis, sites met outdoor-kleding, handelaren in luchtbuksen en munitie, uitleg over het benaderen van militaristische doel(en) en/of

- vechttechnieken en/of -tactieken en/of met (en zonder) mes(sen), aanvallen met een mes en hoe mensen te doden door middel van een mes en/of

- verwurgings- en ontwapeningstechnieken, verdedigingstechnieken door middel van een mes en/of

- hoe je een aanval van een politiehond pareert, hoe je je kan verdedigen tegen de politie, straatvechten en hoe je mensen kunt uitschakelen en/of

- oproepen van IS (inhoudende de strekking) dat zij hun aanhangers aansporen om onder andere met behulp van een mes aanslagen te plegen op alle ongelovigen,

bezocht en/of (vervolgens) zoekvragen, met betrekking tot voornoemde informatie en/of informatie van gelijke strekking, gesteld en/of (vervolgens) één of meer (digitale) bestanden (zoals filmpjes en/of afbeeldingen) inhoudende voornoemde informatie gedownload en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

F. informatie over te volgen en/of geplande (reis)routes, te weten (onder meer)

- van [straat] te Eindhoven naar Kempen Airport, [straat] te Budel en/of

- van [straat] te Eindhoven naar [straat] (200m van Eindhoven Airport ) te Eindhoven en/of

- van [straat] te Son en Breugel naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam en/of

- van centrum Rotterdam naar Station Den haag Centraal en/of [straat] te Eindhoven naar [straat] (Eindhoven Airport) te Eindhoven

(opgeslagen) op een navigatiesysteem van het merk en/of type Tom Tom Go (zich bevindende) in het voertuig van en/of in gebruik zijnde bij de verdachte voornoemd, voorhanden gehad en/of

G. het Arabisch (in woord en/of geschrift) geoefend en/of zich eigen gemaakt en/of (daarbij) teksten inhoudende uitingen betreffende de (gewapende) Jihadstrijd (onder meer de tekst “Jihadstrijd omwille van God en Leve de Jihadstrijd”) (meermalen) gebezigd en/of op schrift gesteld en/of voornoemde teksten voorhanden gehad en/of

H. informatie over Nederlandse (militaire) vliegbases Leeuwarden en/of Volkel en/of Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of een bekende en/of prominente person(o)n(en) ingewonnen en/of voornoemde informatie (inhoudende onder meer plattegronden van voornoemde vliegbases en/of foto’s van bewakingshuisjes van voornoemde vliegbases en/of gegevens over Nederlands militair personeel en/of Nederlandse politici en/of een bekende en/of prominente person(o)n(en)), te weten (onder meer),

- een afbeelding en/of gegevens van luitenant-generaal [luitenant-generaal] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Oorlogsmisdaden tegen moslims wereldwijd” en/of

- gegevens over minister-president [minister-president] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: oorlogsmisdaden tegen moslims in Mali, Syrië, Iraq, Afghanistan” en/of

- gegevens over politicus [politicus] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst “Misdaad: Beledigd de profeet (vzmh), Haatzaaien” en/of

- gegevens over cabaretier [cabaretier] met daarbij (onder meer) de vermelding van de tekst: “Beledigd de profeet (vzmh)”,

opgeslagen op een (externe) harde schijf, in elk geval op één of meer (digitale) gegevensdrager(s) (in mappen met, onder meer, de namen ‘plan 1’ en ‘plan 2’) en/of voornoemde informatie over Nederlandse (militaire) vliegbases Leeuwarden en/of Volkel en/of over Nederlands (militair) personeel en/of Nederlandse politici en/of een bekende en/of prominente person(o)n(en), voorhanden gehad en/of

I. zich (via chatberichten en/of website(s)) laten informeren over het afreizen en/of over een of meer te volgen reisroute(s) naar het strijdgebied in Syrië en/of hoe aan te sluiten bij Jabhat al Nusra en/of Islamic State (IS) dan wel Islamic State of Iraq and Shaam (ISIS) en/of Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), althans aan IS en/of aan Al Qaida gelieerde organisaties, althans (een) organisatie die de gewapende Jihadstrijd voorstaat en/of

J. een of meer goed(eren) en/of gegevens/informatiedragers te weten, onder meer boeken en/of geschriften en/of pamfletten en/of vlaggen met IS-logo en/of voorwer(pen) ten behoeve van het ontwerpen van vlaggen (inhoudende het zogenaamde IS-logo), voorhanden gehad met daarop informatie betreffende het Jihadistisch gedachtegoed en/of aanwijzingen om zich aan te sluiten bij de gewapende jihadistische strijd/de oorlogsvoering en/of aanwijzingen om zich aan te houden bij het voorbereiden van het vertrek naar het strijdgebied in Syrië en/of Irak;

3.

hij op of omstreeks 20 augustus 2016 te Eindhoven (een) wapen(s) van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, te weten een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp voorhanden heeft gehad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten

Het hof overweegt dat de bij de feiten 1 en 2, telkens onder A. tot en met J., bewezen verklaarde feitelijke gedragingen een volstrekt identiek feitencomplex betreffen uit een oogpunt van tijd, plaats, gedragingen, voorwerpen en gegevensdragers. Het hof gaat ervan uit dat de wilsbesluiten van de verdachte die hieraan telkens ten grondslag liggen, eveneens identiek zijn. Het hof is gelet daarop van oordeel dat er sprake is van eendaadse samenloop ten aanzien van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde. De omstandigheid dat de strekking van artikel 96, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (verder: Sr)(bescherming van de staatstructuur en de personen die daarin verantwoordelijkheid dragen; wanneer gehandeld wordt met een terroristisch oogmerk is sprake van een terroristisch misdrijf in de zin van artikel 83 Sr) en artikel 134a Sr (bescherming van de openbare orde; geen terroristisch misdrijf in de zin van artikel 83 Sr) verschillend is, staat daar in dit geval niet aan in de weg (vgl. Hoge Raad 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111 en Hoge Raad 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501).

Het onder 1 en 2 bewezen verklaarde levert op:

eendaadse samenloop van

zich opzettelijk inlichtingen verschaffen en zich kennis verwerven tot het plegen van een terroristisch misdrijf

en

met het oogmerk om opzettelijk brand stichten en/of ontploffingen teweegbrengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel en/of levensgevaar voor een ander te duchten is en/of dit feit iemands dood ten gevolge heeft, en/of moord en/of doodslag, telkens te begaan met een terroristisch oogmerk, voor te bereiden, zich inlichtingen verschaffen en trachten te verschaffen en voorwerpen voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Motivering van de straf

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Ernst van de feiten

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een terroristische misdrijf. Hij heeft zich verdiept in informatie aangaande het radicale en extremistische gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd. Het gaat hierbij om het gedachtengoed van terroristische organisaties, met name Islamitische Staat (IS), met alle daarbij behorende - algemeen bekende - gewelddadige gruwelijkheden. De verdachte heeft verklaard dat hij in een bepaalde periode van zijn leven is geradicaliseerd en dat hij sympathie had voor IS. Op enig moment had hij ook gedachten over het plegen van een aanslag in Nederland. Dat de verdachte die gedachten mogelijk in daden heeft willen omzetten blijkt onder meer uit het feit dat hij is overgegaan tot het selecteren van doelwitten en daarover informatie heeft verzameld. Op een externe harde schijf van de computer van de verdachte zijn naast plattegronden van de militaire vliegbases Leeuwarden en Volkel, gegevens aangetroffen van minister-president [minister-president], politicus [politicus], cabaretier [cabaretier] en luitenant-generaal van de Koninklijke Luchtmacht [luitenant-generaal]. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte verklaard dat hij zich met name richtte op de luitenant-generaal omdat hij de opdrachten gaf voor luchtsteun (bombardementen) in Syrië, waarbij vrouwen en kinderen omkwamen. De verdachte beschouwde hem daarom als een oorlogsmisdadiger.

De verdachte heeft verder – door middel van zelfstudie - kennis en vaardigheden tot het plegen van een terroristisch misdrijf verworven. Hij heeft zich onder andere verdiept in het gebruik van, het onderhoud van en de omgang met (automatische) vuurwapens en steekwapens.

Tot slot heeft de verdachte een stroomstootwapen voorhanden gehad.

De bewezen verklaarde feiten zijn ernstige misdrijven. De internationale gemeenschap wordt bedreigd door het plegen van bloedige en angstaanjagende terroristische aanslagen. Deze aanslagen worden gepleegd vanuit een intolerante religieuze ideologie, waarbij wordt geprobeerd het eigen gelijk op gewelddadige wijze aan anderen op te leggen en waarbij de bevolking veelal slachtoffer is en ernstige vrees wordt aangejaagd. Daarbij worden geen middelen en methoden geschuwd.

Samenlevingen die worden geconfronteerd met terroristisch geweld dienen hiertegen te worden beschermd. Met grote inzet trachten overheden, waaronder de Nederlandse, zich dan ook daartegen te weren. Daartoe is onder andere wetgeving in het leven geroepen waarbij wordt getracht door middel van strafbaarstellingen, zoals in de onderhavig zaak, terrorisme in de kiem te smoren.

Het strafblad van de verdachte

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 16 maart 2018, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

De persoon van de verdachte

a. De Rapportage pro Justitia van 28 augustus 2017

De verdachte is door onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (verder: NIFP) onderzocht en daartoe geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (verder: PBC). Uit de Rapportage pro Justitia van 28 augustus 2017, waarin de onderzoeksbevindingen en de daaruit getrokken conclusies zijn weergegeven, blijkt het volgende.

De verdachte heeft goed meegewerkt aan het onderhavige onderzoek, waardoor er goed zicht op hem is verkregen. Hij is sinds zijn zesde bekend binnen de GGZ en heeft ook een uitgebreide justitiële voorgeschiedenis. In het verleden is reeds meerdere malen een verstandelijke beperking (zwakbegaafdheid) en een autistische stoornis (PDD-NOS) vastgesteld, naast in de kindertijd tevens een gedragsstoornis. Hij is vanaf zijn puberteit moeilijk te hanteren, vertoont fors externaliserend gedrag en wordt als groepsongeschikt aangemerkt. Op zijn zeventiende jaar besluit de verdachte zich meer met het geloof bezig te houden. Hij maakt een opvallend snelle transformatie door van delinquente jongere tot diepgelovige jongvolwassene. Het huidige intelligentieonderzoek bevestigt de eerder gestelde verstandelijke beperking en ook de eerder gestelde PDD-NOS is nog steeds aanwezig. Beide diagnoses betreffen beperkingen die reeds vanaf de kindertijd aanwezig zijn en niet zullen verdwijnen. Ook ten tijde van de ten laste gelegde feiten waren deze stoornissen bij de verdachte aanwezig.

In de loop van het onderzoek worden de beperkingen van de verdachte steeds opvallender. Zijn rigiditeit, grote vasthoudendheid (zoals in het leren van de Arabische taal, hetgeen hij al jaren uren per dag doet), beperkte interesses en inlevingsvermogen in anderen, het moeite hebben met het onderscheiden en voelen van emoties bij zichzelf en bij anderen, en het ontbreken van een uitgerijpte eigen identiteit worden steeds nadrukkelijker zichtbaar. De verdachte heeft vooral moeite om complexe sociale situaties goed in te schatten, zijn (denk)wereld is gefragmenteerd en hij heeft moeite om er een begrijpelijk geheel van te maken. Hij is onvoldoende in staat om de consequenties van zijn gedrag te bepalen en de betrouwbaarheid van anderen in te schaffen, hetgeen hem naïef, beïnvloedbaar een goedgelovig maakt.

Aan de andere kant is de verdachte juist rigide, als hij eenmaal een weg heeft ingeslagen is er geen ruimte voor twijfel en is hij juist sterk vasthoudend hierin. Vanwege zijn beperkingen is de wereld voor de verdachte onoverzichtelijk en onvoorspelbaar. Zijn geloof kan worden gezien als hem richting- en identiteit gevend. Het leven volgens (strenge) geloofsregels geeft hem structuur en houvast, waardoor hij binnen deze streng religieuze setting de afgelopen jaren betrekkelijk goed heeft kunnen functioneren. Vanzelfsprekend betekent dit echter niet dat de eerder gestelde stoornissen daarmee zijn verdwenen.

Zowel in zijn bekering tot de radicale islam als in de hem ten laste gelegde feiten zien de onderzoekers een duidelijk verband met beide vastgestelde stoornissen. Zoals reeds opgemerkt biedt het geloof de verdachte structuur en houvast; hij beschikt echter vanuit zijn problematiek over onvoldoende reflectievermogen om zijn gedachten tijdig te corrigeren. De verdachte overziet onvoldoende de gevolgen van zijn gedrag en de combinatie van in aanleg aanwezige interesse voor geweld. Het salafistisch gedachtegoed en de aanwezige beperkingen hebben er voor gezorgd dat hij meende dat hij ‘iets’ moest doen en gegeven zijn beperkingen is dat een welhaast logisch gevolg.

Alles overziend achten de onderzoekers het aannemelijk dat de verdachte zeer beperkt over zijn vrije wil kon beschikken ten aanzien van de hem ten laste gelegde feiten. Geadviseerd wordt hem de ten laste gelegde feiten in verminderde mate toe te rekenen.

De onderzoekers concluderen verder dat er sprake is van een verhoogde kans op herhaling van gewelddadig gedrag bij de verdachte en dat er slechts een beperkt aantal protectieve factoren zijn.

De beperkingen van de verdachte zullen levenslang aanwezig blijven en kunnen niet worden genezen door behandeling noch door medicatie. De verdachte heeft weinig zelfinzicht, ziektebesef of -inzicht, passend bij zijn beperking. Teneinde het recidivegevaar te verlagen zal er moeten worden gezocht naar een passende, invoelende begeleiding die hem kan helpen met resocialiseren binnen de maatschappij, hem begeleidt naar een deradicaliseringsprogramma en passend werk. Het is daarbij van belang dat dit programma goed aansluit bij de belevingswereld van de verdachte. Daarnaast zal de verdachte uiteindelijk moeten worden geplaatst binnen een passende beschermde woonvorm (voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme), waarbij er meer zicht en toezicht op hem kan zijn, gecombineerd met een langere periode van (zo mogelijk elektronisch) toezicht. Een klinische opname achten onderzoekers niet geïndiceerd, aangezien de verdachte geen behandeling maar begeleiding nodig heeft en een opname naar de mening van de onderzoekers het recidiverisico niet verlaagt, zeker aangezien de verdachte nog steeds niet erg groepsgeschikt is.

Ten aanzien van het juridische kader adviseren de onderzoekers de begeleiding, monitoring en plaatsing binnen de beschermde woonvorm als een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk strafdeel op te leggen aan de verdachte, waarbij de regie bij de reclassering zou kunnen worden ondergebracht. Indien de strafmaat het niet toelaat om een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk strafdeel op te leggen, rest enkel het opleggen van een tbs-maatregel. Onderzoekers achten een tbs met dwangverpleging niet noodzakelijk.

Het advies van de reclassering

Het hof heeft verder acht geslagen op het reclasseringsadvies van 6 november 2017. Hieruit blijkt dat de reclassering van mening is dat zowel het recidiverisico als het risico aan het zich onttrekken aan de voorwaarden hoog is. Gelet hierop vindt de reclassering de basis voor uitvoering van toezicht in het kader van de maatregel tbs met voorwaarden fragiel en heeft de reclassering twijfels over de mogelijkheden van de uitvoering ervan. Wel worden in het rapport voorwaarden benoemd, mocht toch tot oplegging van die maatregel worden overgegaan. In het rapport van de reclassering van 11 oktober 2017 wordt benoemd dat deze voorwaarden ook kunnen worden opgelegd bij een deels voorwaardelijke gevangenisstraf.

Reclasseringswerker M. Mikulski (verder: Mikulski) heeft ter terechtzitting in eerste aanleg van 10 november 2017 verklaard dat er voor de verdachte een woning beschikbaar was binnen een RIBW van de GGZ Eindhoven. Daar zou de verdachte de eerste zes maanden samen met vier anderen wonen. Per week zou er tien uur woonbegeleiding worden aangeboden. Vandaaruit kon worden bekeken welke woonvorm voor de verdachte passend is.

De rapporterend psychiater verbonden aan het PBC, mw. D.C.W.H. Naus, heeft op voornoemde terechtzitting verklaard dat deze door de reclassering voorgestelde begeleiding niet de begeleiding is die zij en haar mederapporteur voor ogen hadden bij het schrijven van het advies. De verdachte heeft haars inziens (veel) meer begeleiding en structuur nodig.

Ter terechtzitting in hoger beroep is Mikulski opnieuw gehoord. Desgevraagd door het hof heeft Mikulski verklaard dat er nog steeds niet, ook niet nadat de rechtbank in haar vonnis als voorwaarde aan de verdachte heeft opgelegd dat hij – kortgezegd - verplicht is om te verblijven in een nog nader te bepalen passende beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme, is gezocht naar een dergelijke woonvorm.

Mikulski heeft - zakelijk weergeven - verklaard dat de woonruimte die tijdens de terechtzitting in eerst aanleg voor de verdachte beschikbaar was, dat inmiddels niet meer is. Wel is er vanaf de tweede week van april 2018 een appartement beschikbaar bij een forensische zorgaanbieder in Eindhoven. Dit appartement bevindt zich in een gebouw met meerdere appartementen, waarin onder meer mensen wonen die begeleiding nodig hebben. Het betreft een appartement met een eigen keuken en badkamer. De verdachte zal, als hij daar zou komen te wonen, tien uur per week woonbegeleiding krijgen. Dat betreft ondersteuning bij zaken zoals schoonmaken en koken. Daarnaast zal hij begeleiding krijgen van een maatschappelijk werker en een jobcoach ten aanzien van een dagbesteding, gesprekken voeren met een theoloog, begeleid worden bij zijn financiën en gesprekken voeren met de reclassering. De begeleiding zal in het begin intensief zijn en afnemen als de verdachte een dagbesteding heeft.

Slotsom ten aanzien van de persoon van de verdachte

Het hof is van oordeel dat de bewezen verklaarde feiten de verdachte in verminderde mate kunnen worden toegerekend en grondt dat op de bevindingen zoals neergelegd in het Pro Justitia rapport van 28 augustus 2017. Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft het hof deze omstandigheid meegewogen.

Afweging ten aanzien van de straf

Alles overwegende komt het hof tot het opleggen van een gevangenisstraf gelijk de rechtbank heeft gedaan.

In deze straf komt beter dan in de vordering van het Openbaar Ministerie tot uitdrukking de ernst en het karakter van de feiten (een misdrijf tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en een terroristisch misdrijf)

de impact die de bewezen verklaarde feiten hebben op de/een samenleving, de lange periode waarin de verdachte bezig is geweest met zijn geradicaliseerde gedachten en handelingen alsmede de straffen die in soortgelijke zaken doorgaans worden opgelegd.

Motivering van de maatregel

Het hof is van oordeel dat de conclusie van de onderzoekers van het PBC dat bij de verdachte (ook) ten tijde van het begaan van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, wordt gedragen door hun bevindingen.

Het hof is ten aanzien van het advies van het PBC dat de verdachte moet worden geplaatst binnen een beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme waarbij intensieve en langdurige begeleiding wordt geboden, van oordeel dat deze voorwaarde strikt noodzakelijk is in de situatie dat de verdachte in vrijheid is gesteld.

Het hof stelt vast dat de door de reclassering in hoger beroep voorgestelde begeleiding onverminderd niet overeenkomt met dit advies van het PBC en de begeleiding die het PBC voor ogen stond bij het schrijven van dat advies. Het hof overweegt in dit verband dat er naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank geen voorbereidingen zijn getroffen ter uitvoering van de (dadelijk uitvoerbaar bevolen) bijzondere voorwaarde dat de verdachte - kortgezegd - verplicht is te verblijven in een passende beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme, een voorwaarde waarvan het hof –zoals hierboven reeds aangegeven - van oordeel is dat deze strikt noodzakelijk is.

Het hof is dan ook van oordeel dat het ontbreken van intensieve en langdurige hulpverlening in een gespecialiseerde setting in de weg staat aan het opleggen van voorwaarden aan de verdachte in het kader van een voorwaardelijk strafdeel dan wel in het kader van een terbeschikkingstelling.

Het hof is van oordeel dat onder de hiervoor genoemde omstandigheden en gegeven het hoge recidive risico, geen andere mogelijkheid resteert dan dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen, het gelasten van de maatregel van tbs met verpleging van overheidswege eist. De verdachte is zonder dat iemand van zijn naasten het in de gaten had, vergaand geradicaliseerd, hij is en handelt op zichzelf en is daarin zeer gedreven. De onderzoekers van het PBC hebben slechts beperkt toegang gekregen tot de gevoels- en belevingswereld van de verdachte. Tijdens het onderzoek ontkent hij elke vorm van woede of agressie terwijl aantoonbaar is dat de verdachte al vanaf jonge leeftijd is gefascineerd door agressie en geweld. De vereiste tbs is – gegeven de ernst van de feiten en het hoge recidiverisico - een beveiligingsmaatregel voor de maatschappij omdat de verdachte, zonder de door het hof als noodzakelijk aangeduide stringente voorwaarden waaronder de verdachte begeleid in vrijheid zou kunnen leven, een ernstig gevaar voor de samenleving zal opleveren.

Het hof stelt tot slot vast dat de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten misdrijven betreffen, gericht tegen of gevaar veroorzakend voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 4 jaren of meer is gesteld, waarmee aan die voorwaarden voor het opleggen van de maatregel van tbs is voldaan.

In dit specifieke geval strekt de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege ertoe de verdachte te doen plaatsen binnen een beschermde woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme waarbij intensieve en langdurige begeleiding wordt geboden. Deze bijzondere omstandigheden hebben het hof ertoe gebracht voor wat betreft de duur van de terbeschikkingstelling niet de redenen op te geven waarop gedoeld wordt in artikel 359 lid 7 van het Wetboek van Strafvordering. Dit brengt mee dat de totale duur van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege de periode van vier jaar niet te boven kan gaan.

Beslag

Het hof is van oordeel dat de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals vermeld op de beslaglijst onder 1 tot en met 23, dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Het ongecontroleerde bezit van het onder 12 genoemde voorwerp is in strijd met de wet. Met behulp van de onder 1 tot en met 11 en 13 tot en met 23 genoemde voorwerpen zijn de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten begaan en/of voorbereid.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 37a, 37b, 55, 57, 63, 96, 134a, 157, 176a, 176b, 288a, 289 en 289a van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het bestreden vonnis en doet opnieuw recht:

verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde zoals hiervoor overwogen heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd;

beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- de op de beslaglijst onder 1 tot en met 23 genoemde voorwerpen.

Dit arrest is gewezen door mr. Th.W.H.E. Schmitz,

mr. A.E. Mos-Verstraten en mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst, in bijzijn van de griffier mr. A.D. Verhoeven.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 18 april 2018.