Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2016:4125

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
22-12-2016
Datum publicatie
23-01-2017
Zaaknummer
22-004916-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid verdachte in hoger beroep. Instellen hoger beroep via email. De ter griffie van de rechtbank uitgeprinte tekst van het e-mailbericht, inhoudende het verlenen van een bijzondere volmacht aan de griffie-medewerker van de rechtbank Rotterdam tot het instellen van hoger beroep in de onderhavige zaak, voldoet aan de eisen die artikel 450 van het Wetboek van Strafvordering stelt aan de daar bedoelde bijzondere schriftelijke volmacht aan de griffiemedewerker. Het hof stelt de onderhavige situatie waarin de ter griffie uitgeprinte tekst van het emailbericht zelf voldoet aan de in HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009: BJ7810, NJ 2010/102 geformuleerde eisen gelijk aan de situatie waarin de tekst van een ter griffie uitgeprinte en als bijlage bij een emailbericht gevoegde brief voldoet aan die eisen (ECLI:HR:2016:2654). Voorts wordt het aan de volmacht klevende verzuim met betrekking tot het ontbreken van de ondertekening door de raadsman voor gedekt gehouden (ECLI:NL:2016:2655).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2017/51
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer(s): 10-741038-15

GERECHTSHOF DEN HAAG

meervoudige strafkamer

PROCES-VERBAAL

van de op 22 december 2016 in het openbaar gehouden terecht-zitting van dit gerechtshof.

Tegenwoordig zijn:

mr. M.L.C.C. Lückers, voorzitter,

mr. H.C. Plugge en mr. H.C. Grootveld, leden, en

mr. E. Mulder, griffier.

Als advocaat-generaal is ter terechtzitting aanwezig

mr. P. Blanken.

De voorzitter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de voorzitter te zijn genaamd:

[naam verdachte],

geboren te [plaats] op [datum],

thans gedetineerd in PI Rijnmond - Gev. De IJssel te Krimpen aan den IJssel.

Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting verschenen mr. B.R. Koenders.

De voorzitter vermaant de verdachte oplettend te zijn op hetgeen hij zal horen en deelt hem mede dat hij niet tot antwoorden verplicht is.

De voorzitter deelt voorts mede dat de zaak vandaag pro forma wordt behandeld omdat het hof –na schorsing van het onderzoek- nog geen datum heeft kunnen vaststellen voor hervatting van de behandeling van de zaak. De voorzitter deelt ten slotte mede dat het onderzoek op de terechtzitting van heden op verzoek van de advocaat-generaal zich zal beperken tot het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep. De raadsman is hier op voorhand van in kennis gesteld.

De advocaat-generaal draagt de zaak voor en wordt direct na

het voordragen van de zaak in de gelegenheid gesteld het woord te voeren.

De advocaat-generaal bepleit de niet-ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep op de gronden zoals vermeld in zijn overgelegde en bij de stukken gevoegde schriftelijke stuk met de titel: “Standpunt ontvankelijkheid appel verdachte advocaat-generaal”.

De raadsman voert vervolgens het woord en hij bepleit de ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep overeenkomstig zijn overgelegde en bij de stukken gevoegde pleitnota.

Nadat de raadsman het woord heeft gevoerd verklaart de verdachte dat het zijn wens was om in de onderhavige zaak op rechtsgeldige wijze hoger beroep in te stellen.

Desgevraagd door de voorzitter deelt de advocaat-generaal mede dat hij persisteert bij zijn eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep.

Het hof onderbreekt hierop het onderzoek naar de ontvankelijk-heid van de verdachte in het hoger beroep voor beraadslaging. Na beraadslaging en hervatting van het onderzoek stelt de voorzitter voor dat het hof thans het onderzoek zal onderbreken tot een later tijdstip op de terechtzitting van heden en op dat latere tijdstip eventueel buiten aanwezigheid van de raadsman en de verdachte een beslissing zal geven op het standpunt van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep.

De raadsman en de verdachte stemmen hiermee in.

De voorzitter deelt vervolgens op voorhand aan de verdachte en diens raadsman mede dat –indien het hof tot ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep zal beslissen- het onder-zoek zal worden geschorst tot het tijdstip van een nadere terechtzitting, die zal plaatsvinden binnen een termijn van drie maanden, maar –naar het zich laat aanzien- niet eerder dan een maand na heden, omdat het zittingsrooster van het gerechtshof een eerdere behandeling niet toelaat.

Nadat de raadsman en de verdachte de zaal van de terechtzitting hebben verlaten onderbreekt het hof het onderzoek voor beraadslaging. Na beraadslaging en hervatting van het onderzoek

deelt de voorzitter mede dat het hof de verdachte ontvankelijk

verklaart in het hoger beroep en daartoe heeft overwogen als volgt:

De op 4 november 2016 ter griffie van de rechtbank uitgeprinte tekst van het e-mailbericht van 4 november 2016, inhoudende

het verlenen van een bijzondere volmacht aan de griffie-medewerker van de rechtbank Rotterdam tot het instellen van hoger beroep in de onderhavige zaak, voldoet aan de eisen die artikel 450 van het Wetboek van Strafvordering stelt aan de daar bedoelde bijzondere schriftelijke volmacht aan de

griffiemedewerker. Op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad van 22 november 2016(ECLI:HR:2016:2654) wordt het aanwenden van een rechtsmiddel via een als bijlage bij een email gevoegde brief, die een bijzondere schriftelijke volmacht inhoudt aan een griffiemedewerker zoals bedoeld in artikel 450 van het Wetboek van Strafvordering, toelaatbaar geacht indien de uitgeprinte tekst van die brief voldoet aan de in HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ7810, NJ 2010/102 geformuleerde eisen.

Het hof stelt de onderhavige situatie waarin de ter griffie uitgeprinte tekst van het emailbericht van 4 november 2016 zelf voldoet aan de in HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009: BJ7810, NJ 2010/102 geformuleerde eisen gelijk aan de situatie waarin de tekst van een ter griffie uitgeprinte en als bijlage bij een emailbericht gevoegde brief voldoet aan die eisen, hetgeen meebrengt dat de uitgeprinte tekst van het hiervoor bedoelde emailbericht derhalve als bijzondere schriftelijke volmacht in de zin van artikel 450 van het Wetboek van Strafvordering dient te worden aangemerkt. Bovendien is het emailbericht verzonden naar en ontvangen op een e-mailadres dat door de rechtbank Rotterdam wordt gebruikt voor communicatie met de griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken, mede gelet op de omstandigheid dat sedert vorig jaar het gebruik van een faxapparaat op de griffie van die rechtbank is afgeschaft. De naar aanleiding van de uitgeprinte tekst van het emailbericht van 4 november 2016 opgemaakte akte rechtsmiddel is derhalve tijdig en rechtsgeldig opgemaakt.

Tenslotte kan op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad (ECLI:NL:2016:2655) het aan de volmacht klevende verzuim met betrekking tot het ontbreken van de ondertekening door de raadsman voor gedekt worden gehouden ingeval de verdachte of een door hem op de voet van artikel 279 van het Wetboek van Strafvordering gemachtigde raadsman ter terechtzitting in hoger beroep verschijnt en aldaar verklaart dat aan de verlening van de niet door de advocaat ondertekende volmacht de wens van de verdachte ten grondslag lag om (op rechts-geldige wijze) hoger beroep te doen instellen. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep de hiervoor bedoelde verklaring afgelegd.

Het gerechtshof, gehoord de advocaat-generaal, schorst hierop het onderzoek tot het tijdstip van een nadere terechtzitting die zal plaatsvinden binnen een termijn van drie maanden na

heden, maar –naar verwachting- niet eerder dan een maand na heden, omdat het zittingsrooster van het gerechtshof een eerdere behandeling niet toelaat.

Het gerechtshof beveelt de oproeping van de verdachte en zijn raadsman tegen het tijdstip van die nadere terechtzitting.

Dit proces-verbaal is door de voorzitter en de griffier vastgesteld en ondertekend.