Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:3065

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
25-09-2014
Datum publicatie
25-09-2014
Zaaknummer
2200269114
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Woninginbraak;

Gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden, met aftrek van voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002691-14

Parketnummer: 09-820550-13

Datum uitspraak: 25 september 2014

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 juni 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboortedatum en plaats],

adres: [adres],

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 11 september 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts is de vordering van de benadeelde partij toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en is de teruggave gelast aan de verdachte van het in beslag genomen horloge.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 20 december 2013 te [plaats], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen uit een woning (adres) achttien, althans een aantal horloge(s) (waaronder merk: Edox en/of Van der Gang) en/of een geldbedrag van euro 1.000,= en/of een Imac-computer (met bijbehorende doos) en/of buitenlands brief- en muntgeld en/of een (toilet)tas met een lidmaatschapskaart KNAF en/of (oplaad)snoertjes en/of negen, althans een aantal pet(ten) en/of een aantal verzorgingsprodukten (waaronder merk: Vogue en/of Gillette) en/of een aantal (oude) (mobiele) telefoons en/of een aantal portemonnees en/of etuis en/of vijf, althans een aantal flesjes eau de toilette en/of twee, althans een brillenkoker(s) inclusief bril en/of een vaas (gevuld met 5 eurocenten) en/of een aantal bakjes met muntgeld en/of twee, althans een postzegelalbum(s) inclusief postzegels en/of een navigatiesysteem (merk: TomTom) en/of een (zwarte) jas (merk: Gant) en/of een (grijze) sjaal (merk: Nissan) en/of zes, althans een aantal radiografisch bestuurbare helicopters en/of vier, althans een aantal (bijbehorende) controllers, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtofffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die horloge(s) en/of geldbedrag en/of Imac-computer en/of brief- en muntgeld en/of toilettas en/of pet(ten) en/of verzorgingsprodukten en/of telefoons en/of portemonnees en/of etuis en/of flesjes en/of brillenkoker(s) en/of bakjes en/of vaas en/of postzegelsalbum(s) en/of navigatiesysteem en/of jas en/of sjaal en/of helicopters en/of controllers onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten middels het forceren van het (cilinder)slot van de (voor)deur van die woning en/of welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededaders pepperspray, althans een bijtende en/of brandende stof, in het gezicht van die [slachtoffer 2] heeft gespoten;

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak van het bestanddeel geweld

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte geweld heeft gepleegd bij de woninginbraak. Evenmin is gebleken van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten bij het gepleegde geweld. De verdachte behoort derhalve hiervan te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op of omstreeks 20 december 2013 te [plaats], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning (adres) achttien, althans een aantal horloge(s) (waaronder merk: Edox en/of Van der Gang) en/of een geldbedrag van euro 1.000,= en/of een iMac-computer (met bijbehorende doos) en/of buitenlands brief- en muntgeld en/of een (toilet)tas met een lidmaatschapskaart KNAF en/of (oplaad)snoertjes en/of negen, althans een aantal pet(ten) en/of een aantal verzorgingsproducten (waaronder merk: Vogue en/of Gillette) en/of een aantal (oude) (mobiele) telefoons en/of een aantal portemonnees en/of etuis en/of vijf, althans een aantal flesjes eau de toilette en/of twee, althans een brillenkoker(s) inclusief bril en/of een vaas (gevuld met 5 eurocenten) en/of een aantal bakjes met muntgeld en/of twee, althans een postzegelalbum(s) inclusief postzegels en/of een navigatiesysteem (merk: TomTom) en/of een (zwarte) jas (merk: Gant) en/of een (grijze) sjaal (merk: Nissan) en/of zes, althans een aantal radiografisch bestuurbare helikopters en/of vier, althans een aantal (bijbehorende) controllers, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die horloge(s) en/of geldbedrag en/of Imac-computer en/of brief- en muntgeld en/of toilettas en/of pet(ten) en/of verzorgingsprodukten en/of telefoons en/of portemonnees en/of etuis en/of flesjes en/of brillenkoker(s) en/of bakjes en/of vaas en/of postzegelsalbum(s) en/of navigatiesysteem en/of jas en/of sjaal en/of helicopters en/of controllers onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten middels het forceren van het (cilinder)slot van de (voor)deur van die woning en/of welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededaders pepperspray, althans een bijtende en/of brandende stof, in het gezicht van die [slachtoffer 2] heeft gespoten.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van voorarrest.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich samen met anderen op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan een woninginbraak. Aldus heeft de verdachte geen respect getoond voor andermans eigendom. Dergelijke feiten brengen doorgaans financiële schade, ergernis en overlast met zich mee.

Blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 28 augustus 2014 is de verdachte reeds eerder veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten, waaronder een woninginbraak. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden het onderhavige feit te plegen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

Het hof zal de teruggave gelasten aan verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten het onder 1 op de beslaglijst genummerde voorwerp, een horloge.

Vordering tot schadevergoeding [slachtoffer]

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte ten laste gelegde, tot een bedrag van € 408,98.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg volledig toegewezen bedrag van € 408,98.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het bewezen verklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 20 december 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 408,98 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 december 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 63 en 311 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

het onder 1 op de beslaglijst genummerde voorwerp, te weten een horloge.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer] ter zake van het bewezen verklaarde tot het bedrag van € 408,98 (vierhonderdacht euro en achtennegentig cent) ter zake van materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 20 december 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer], een bedrag te betalen van € 408,98 (vierhonderdacht euro en achtennegentig cent) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 8 (acht) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 20 december 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Dit arrest is gewezen door mr. R.C. Schlingemann,
mr. M.J. de Haan-Boerdijk en mr. H.C. Wiersinga, in bijzijn van de griffier mr. J.J. Prins.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 25 september 2014.

Mr. R.C. Schlingemann is buiten staat dit arrest te ondertekenen.