Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:2270

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
10-07-2014
Datum publicatie
10-07-2014
Zaaknummer
22-002265-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Diefstal met geweld (gewapende overval op een vleesverwerkingsbedrijf).

Tezamen en in vereniging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002265-13

Parketnummer: 09-817190-13

Datum uitspraak: 10 juli 2014

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 7 mei 2013 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1965 te [geboorteplaats],

thans gedetineerd in penitentiaire inrichting Zuid West, De Dordtse Poorten te Dordrecht.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van

4 november 2013 en 26 juni 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder

1

en 2 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich houdt aan de aanwijzingen die het Leger des Heils Den Haag, Conradkade 53, 2517 BR te Den Haag hem geeft en dat hij zich gedurende de proeftijd bij deze vestiging van het Leger des Heils meldt zolang en frequent als deze instantie dat gedurende deze periode nodig acht. Voorts is een beslissing genomen omtrent de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij, zoals nader in het vonnis waarvan beroep is omschreven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.
hij op of omstreeks 18 januari 2013 te 's-Gravenzande, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een portefeuille (met daarin onder andere ongeveer 750 euro) en/of een portemonnee (met daarin onder andere 600 euro) en/of de inhoud van een geldkistje en/of een sleutelbos en/of een autosleutel (Mercedes) en/of een mobiele telefoon (Nokia), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever] en/of de firma [firma], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [aangever] en/of [medewerker], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het:

-vastpakken bij de nek van die [aangever] en/of

-tonen van (een) vuurwapen(s) aan die [aangever] en/of die [medewerker] en/of

-richten van (een) vuurwapen(s) op die [aangever] en/of die [medewerker] en/of

-slaan en/of duwen van een vuurwapen tegen de mond van die [aangever] (ten gevolge waarvan er gebitsbeschadiging is ontstaan) en/of

-met tie rips vastbinden van de polsen van die [aangever] en/of

-met tierips vastbinden van de polsen van die [medewerker] aan de verwarming en/of

-met tie rips vastbinden van de enkels van die [aangever] aan het bureau en/of

-met tape afplakken van de mond van die [aangever] en/of die [medewerker];

2.
hij op of omstreeks 18 januari 2013 te 's-Gravenzande, gemeente Westland en/of Monster, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer wapens van categorie III, te weten

- een pistool Heckler & Koch en/of

- een pistool Zoraki en/of

- een pistool Ceska Zbrojovka

en/of munitie van categorie III, te weten 23, in elk geval een of meer, patro(o)n(en), voorhanden heeft gehad;

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd, behoudens ten aanzien van de op te leggen straf, en dat de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, zoals weergegeven in het beroepen vonnis, met algemene en bijzondere voorwaarden.

Het vonnis waarvan beroep

De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof niet gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter, behalve ten aanzien van de oplegging van de straf en de motivering daarvan.

In dit opzicht zal het hof het vonnis waarvan beroep vernietigen. Voor het overige verenigt het hof zich met de gronden en beslissingen in het vonnis, met dien verstande dat het hof daarin de hierna te vermelden aanvullingen en verbeteringen aanbrengt.

 • -

  Voetnoot 8: wordt aangevuld met het proces-verbaal van aangifte van [aangever] met nummer PL1534 2013013059-1, van 18 januari 2013, p. 20;

 • -

  Voetnoot 17: wordt aangevuld met het proces-verbaal van aangifte van [aangever] met nummer PL1534 2013013059-1, van 18 januari 2013, p. 21;

 • -

  Voetnoot 20: “p. 24” wordt gewijzigd in “p. 21 en 24;

 • -

  Voetnoot 21: “p. 36” wordt gewijzigd in “p. 36 t/m 38”;

 • -

  Voetnoot 24: “p. 57” wordt gewijzigd in “p. 57 t/m 61”;

 • -

  Voetnoot 25: “p. 62” wordt gewijzigd in “p. 62 t/m 66”;

 • -

  Voetnoot 26: “p. 67” wordt gewijzigd in “p. 67 t/m 71”;

 • -

  Voetnoot 28: wordt aangevuld met het proces-verbaal 15BRE13010 (betreft: analyse telefoon [medeverdachte] en telefoon uit bestelbus) d.d. 5 maart 2013, p. 156 t/m 158;

 • -

  Op pagina 4 van het vonnis wordt de zin: “De overvallers hebben een portefeuille en een portemonnee met in totaal een bedrag van € 1.350, een sleutelbos, een autosleutel van een Mercedes en een telefoon van het merk Nokia meegenomen” gewijzigd in: De overvallers hebben een portefeuille en een portemonnee met in totaal een bedrag van € 1.350,-, een sleutelbos, een autosleutel van een Mercedes en een mobiele telefoon van het merk Nokia meegenomen. Uit openbare bron http://www.nokia.com/nl-nl/support blijkt dat een Nokia 6210 een mobiele telefoon betreft. Het hof begrijpt de aangever (voetnoot 20) aldus dat de meegenomen telefoon een mobiele telefoon betreft.”

 • -

  Op pagina 4 van het vonnis wordt de zin “In deze bestelbus bleken verdachte, als bestuurder, en zijn medeverdachten te zitten” gewijzigd in: “In deze bestelbus bleken de verdachte en zijn medeverdachten te zitten”.

Het vonnis waarvan beroep dient derhalve -behoudens voor zover het wordt vernietigd - onder aanvulling en verbetering van gronden te worden bevestigd.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een gewapende overval op een vleesverwerkingsbedrijf, midden in de nacht. De daders hebben de twee aanwezige medewerkers met vuurwapens bedreigd en hebben de medewerkers met tie-rips vastgebonden en hun monden afgeplakt, alles met het doel een groot geldbedrag weg te nemen. Een van de slachtoffers heeft tijdens een worsteling met een van de overvallers letsel opgelopen aan zijn gebit.

De verdachte en zijn mededaders hebben met hun handelen zeer ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de beide slachtoffers en hun gevoel van veiligheid op hun werkplek fors aangetast. De verdachte en zijn mededader hebben zich kennelijk laten leiden door hun eigen financieel gewin, zonder er bij stil te staan dat slachtoffers van delicten als de onderhavige in de regel nog geruime tijd lijden onder de psychische en lichamelijke gevolgen van hetgeen hen is aangedaan.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 12 juni 2014, waaruit blijkt dat de verdachte reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 47, 57, 63 en 312 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de strafoplegging en doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige, met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Dit arrest is gewezen door mr. M.P.J.G. Göbbels,

mr. R.J. de Bruijn en mr. P.J. Wurzer, in bijzijn van de griffier mr. J. van der Vegte.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 10 juli 2014.

Mr. P.J. Wurzer is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.