Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3999

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
02-04-2013
Datum publicatie
21-06-2013
Zaaknummer
200.051.297
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Eindarrest verdeling. Nieuwe onderwerpen in akte na tussenarrest in strijd met de goede procesorde. Hof stelt verdeling vast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF Den Haag

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.051.297

Zaak-rolnummer Rechtbank : 304239 / HA ZA 08-467

arrest van 2 april 2013

inzake

appellanten, teven incidenteel geïntimeerden,

hierna te noemen: appellanten,

advocaat: mr. Baron R.W. de Vos van Steenwijk te Den Haag,

tegen

geïntimeerde, tevens incidenteel appellante,

hierna te noemen: geïntimeerde,

advocaat: mr. A.H. Vermeulen te Den Haag.

1. Het verdere verloop van het geding

Het hof verwijst naar zijn tussenarresten van 22 maart 2011 en 24 juli 2012.

Appellanten hebben op 4 september 2012 een akte genomen.

Geïntimeerde heeft op 4 september 2012 een akte genomen.

Appellanten hebben op 2 oktober 2012 een akte genomen.

Geïntimeerde heeft op 16 oktober 2012 een akte genomen.

Partijen hebben hun procesdossiers aan het hof overgelegd en arrest gevraagd.

2. De verdere beoordeling van het hoger beroep

1. In het tussenarrest van 24 juli 2012 heeft het hof slechts gevraagd om de waarde van de polis spaarbeleg aan het hof te verstrekken. Voorts heeft het hof partijen in overweging gegeven om zelf met in achtneming van hetgeen reeds door het hof in de vorige tussenarresten is bepaald de boedel af te wikkelen ter verdere besparing van kosten.

2. Op de eenvoudige vraag naar de waarde van een polis hebben partijen maar liefst vier akten genomen.

Het hof is geen boedelnotaris

3. De wijze waarop partijen procederen, maakt de zaak er voor het hof niet duidelijker op. Het hof is geen boedelnotaris die voor partijen de financiële eindafrekening kan opstellen. Op het moment dat het hof arrest wijst is de informatie met betrekking tot renteposten en kosten al achterhaald.

Spaarbeleg

4. Appellanten hebben gesteld dat er geen grief is gericht tegen de waarde van de polis spaarbeleg. De waarde is volgens appellanten € 11.550,-.

5. Door geïntimeerde is gesteld dat uit een brief van Aegon volgt dat de waarde van de polis spaarbeleg € 10.195,06 bedraagt.

6. Het hof overweegt als volgt. Het hof heeft uit de vordering van appellanten begrepen dat het hof de verdeling moet vaststellen. Het hof heeft in rechtsoverweging 5 van het tussenarrest van 24 juli 2012 overwogen dat de rechter een grote mate van vrijheid heeft bij de vaststelling van de (wijze van) verdeling. Het is de rechter die op de voet van art.3:185 BW de verdeling vaststelt of de wijze van verdeling gelast en uit dien hoofde heeft de rechter een actieve rol bij de verdeling. In dat kader staat het de rechter vrij om te informeren naar de waarde van bepaalde boedelbestanddelen. Van deze vrijheid heeft het hof gebruik gemaakt om tot een verdeling te kunnen komen rekening houdend naar billijkheid zowel met de belangen van partijen als met het algemene belang

7. Voor de waarde van de polis gaat het hof uit van de gegevens die door geïntimeerde zijn verstrekt. Het hof stelt de waarde van de polis vast op een bedrag van € 10.195,06.

Nieuwe onderwerpen

8. In de akte van 4 september 2012 hebben appellanten wederom een groot aantal nieuwe onderwerpen aan de orde gesteld. Deze zijn:

• rente notaris De Gier

• liquide saldo

• rente Van Lanschot

• resumé van de verdeling

• prudential polis

• petitum

9. Bij akte van 16 oktober 2012 stelt geïntimeerde dat appellanten ongevraagd meerdere onderwerpen aan de orde stellen. Geïntimeerde is van mening dat die ongevraagde stellingen moet worden gepasseerd.

10. Het hof overweegt als volgt. Het hof acht het handelen van appellanten in strijd met een goede procesorde. In de memorie van grieven hadden appellanten al hun bezwaren tegen het bestreden vonnis dienen te formuleren. Nu zij dit niet hebben gedaan en de wederpartij bezwaar heeft tegen uitbreiding van de rechtsstrijd zal het hof de ongevraagde stellingen passeren.

Recapitulatie

11. Tussen partijen is niet in geschil dat het bedrag aan liquiditeiten bedraagt € 354.589,-, zie rechtsoverweging 13 van het tussenarrest van het hof van 22 maart 2011.

12. Het saldo van de liquiditeiten dient gelijk tussen geïntimeerde enerzijds en appellanten anderzijds te worden verdeeld, met dien verstande dat het voorschot van € 15.000, dat appellanten hebben verkregen dient te worden verrekend in het kader van de financiële afwikkeling.

13. Aan geïntimeerde wordt toegedeeld:

1. de woning te Wassenaar partijen genoegzaam bekend € 146.176,-

2. de Volkswagen partijen genoegzaam bekend € 5.900,-

3. saldo van de rekening bij Van Lanschot € 620,-

4. polis spaarbeleg € 10.195,-

5. polis Goudse verzekeringsmaatschappij € 3.010,-

6. inboedel woning Wassenaar € 2.216,-

14. Het hof bepaalt hierbij dat geïntimeerde de hypothecaire geldlening met betrekking tot de woning te Wassenaar als een eigen schuld zal voldoen.

15. Aan appellanten wordt toegedeeld:

1. aandelen in [naam] BV € 19.147,-

2. inboedel Leidschendam € 5.106,-

16. Het hof bepaalt dat de kosten van de taxatie van het pand aan de [adres] van € 871,- door appellanten en geïntimeerde ieder voor een gelijk deel dienen te worden gedragen.

17. Het hof bepaalt dat de rente die is verschenen na sterfdatum van erflater toekomt aan geïntimeerde en appellanten ieder voor de helft.

18. Het hof kan niet bepalen welk bedrag de ene partij en de andere partij moet betalen aangezien het hof niet op de hoogte is van de laatste financiële ontwikkelingen zoals rente aangroei. Het hof wijst partijen erop dat voor de overgang van de hiervoor vermelde goederen deze nog wel moeten worden geleverd. Voor wat betreft de levering van de woning en van de aandelen dient dit te geschieden bij notariële akte.Voor zover nodig worden partijen veroordeeld mee te werken aan de vereiste leveringen.

Vernietiging

19. Het hof zal het bestreden vonnis van 19 augustus 2009 van de rechtbank Den Haag vernietigen.

Proceskosten

20. Gezien de aard van het conflict en de wijze waarop beide partijen met elkaar hebben geprocedeerd acht het hof gronden aanwezig om de proceskosten te compenseren.

3. Beslissing

Het Hof:

Vernietigt het vonnis van 19 augustus 2009 van de rechtbank Den Haag, en opnieuw rechtdoende:

Stelt de verdeling vast als volgt:

verdeelt het bedrag aan liquiditeiten van € 354.589,- gelijkelijk tussen appellanten enerzijds en geïntimeerde anderzijds in die zin dat ieder de helft daarvan krijgt toegedeeld, zulks met inachtneming van het feit dat geïntimeerde reeds een voorschot daarop heeft gekregen van € 15.000,- zodat dat bedrag bij verdeling van de liquiditeiten wordt verrekend;

aan geïntimeerde wordt toegedeeld:

• De woning te wassenaar partijen genoegzaam bekend € 146.176,-

• De volkswagen partijen genoegzaam bekend € 5.900,-

• Saldo van de rekening bij Van Lanschot € 620,-

• Polis spaarbeleg € 10.195,-

• Polis Goudse verzekeringsmaatschappij € 3.010,-

• Inboedel woning Wassenaar € 2.216,-

bepaalt dat geïntimeerde de hypothecaire geldlening met betrekking tot de woning te Wassenaar als een eigen schuld zal voldoen;

aan appellanten wordt toegedeeld:

• aandelen in [naam] BV € 19.147,-

• inboedel Leidschendam € 5.106,-

bepaalt dat de kosten van de taxatie van het pand aan de [adres] van

€ 871,- door appellanten en geïntimeerde ieder voor een gelijk deel dienen te worden gedragen;

bepaalt dat de rente die is verkregen na de sterfdatum van erflater toekomt aan geïntimeerde en appellanten ieder voor de helft;

veroordeelt – voor zover nodig – ieder van partijen tot medewerking aan de levering van de verdeelde goederen:

bepaalt dat de proceskosten in beide instanties tussen partijen worden gecompenseerd en wel in die zin dat ieder der partijen zijn eigen kosten draagt;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit arrest is gewezen door mrs. Labohm, van Dijk en Stollenwerck en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 april 2013 in aanwezigheid van de griffier.