Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5967

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
22-01-2013
Datum publicatie
02-04-2013
Zaaknummer
200.077.816/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

onrechtmatig strafvorderlijk optreden; onschuld verdachte blijkt uit strafvonnis; last tot teruggave hond kan niet worden nagekomen omdat hond direct na inbeslagname is gedood; benoeming deskundige voor waardebepaling hond

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.077.816/01

Zaaknummer rechtbank : 346135

Arrest van 22 januari 2013

inzake

[appellant]

wonende te Alphen aan den Rijn,

appellant,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. J.W. Verhoef te Uithoorn,

tegen

DE STAAT DER NEDERLANDEN (het Openbaar Ministerie),

zetelend te 's-Gravenhage,

geïntimeerde,

hierna te noemen: de Staat,

advocaat: mr. C.M. Bitter te 's-Gravenhage.

Het geding

Het hof heeft in deze zaak laatstelijk arrest gewezen op 2 oktober 2012. Het verwijst voor het procesverloop tot dan toe naar dat arrest. Vervolgens hebben beide partijen een akte genomen, [appellant] met producties. Daarna hebben zij wederom arrest gevraagd.

Verdere beoordeling

1. In het tussenarrest in deze zaak van 10 april 2012 heeft het hof overwogen dat het behoefte heeft aan een deskundigenbericht met betrekking tot de waarde van de hond op het tijdstip van overlijden. In hun akten zijn partijen akkoord gegaan met de benoeming van één deskundige en hebben zij beiden als deskundige mr. ing. I. Boissevain voorgedragen. Het hof heeft haar bereid gevonden als deskundige op te treden en zal haar als deskundige benoemen.

2. In het tussenarrest van 2 oktober 2012 heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld duidelijkheid te verschaffen over het registratienummer van de hond, zulks ter voorkoming van dubbel of vergeefs werk van de deskundige. Blijkens de door partijen overgelegde akten zijn zij het er thans over eens dat de hond registratienummer NHSB2380568 heeft. Het hof zal daarvan uitgaan.

3. Partijen hebben voorts elk vragen voorgesteld die aan de deskundige zouden moeten worden gesteld. Deze vragen zijn gedetailleerd, zijn voor een beoordeling van de zaak niet alle van belang (deels omdat zij ingaan op rechtsvragen die niet aan de orde zijn) en gaan soms uit van feitelijke omstandigheden die afwijken van hetgeen het hof in voormeld arrest heeft vastgesteld. Het hof legt aan de deskundige de na te noemen vragen voor.

1. Wat waren op 5 februari 2005 de aankoopkosten van een reu van het ras Dobermann Pincher van 3 jaar en 3 maanden oud, met een vergelijkbare afkomst en training als die van Judifax Storm (NHSB2380568), die mogelijk gebruikt kan worden in een fokprogramma maar daarvoor nog niet is ingezet of aangemeld?

2. Op welke gronden bent u tot deze waardebepaling gekomen?

3. Hebt U verder nog iets op te merken dat voor de beoordeling van deze zaak van belang kan zijn?

4. De deskundige heeft de kosten van haar advies begroot op € 1.200,- ex BTW (€ 1.452,- inclusief BTW), met welk bedrag de raadslieden van partijen zich per e-mail akkoord hebben verklaard. [appellant] heeft bij akte aangegeven bedoeld bedrag niet te kunnen voorschieten, omdat hij met een toevoeging procedeert en omdat de omstandigheid dat het hof heeft geoordeeld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld, ertoe moet leiden dat de Staat het voorschot dient te betalen. Aangezien het aan [appellant] is de waarde van de hond te bewijzen, ziet het hof geen aanleiding de Staat op te dragen het bedrag voor te schieten. Blijkens de griffie-administratie is aan [appellant] het griffierecht voor onvermogenden in rekening gebracht. Ingevolge artikel 195 Rv. dient het hof dan van het opleggen van een voorschot af te zien. Dit leidt ertoe dat het voorschot door de griffier ten laste van de ’s Rijks kas voorlopig in debet wordt gesteld overeenkomstig artikel 199, derde lid, Rv. Het hof zal aldus beslissen.

5. Het hof zal bepalen dat de deskundige haar onderzoek in beginsel zelfstandig zal verrichten. Indien de deskundige vragen heeft over de inhoud van haar opdracht of over de te volgen procedure, kan zij zich wenden tot de te dezer zake benoemde raadsheer-commissaris mr. A.V. van den Berg via de contactpersoon mevrouw A.R. Vonk, e-mailadres: a.r.vonk@rechtspraak.nl, onder vermelding van de namen van partijen en het zaaknummer. De contactpersoon of de raadsheer-commissaris zal de deskundige berichten.

Beslissing

Het hof:

- beveelt een onderzoek door een deskundige teneinde aan het hof bericht uit te brengen omtrent de in rechtsoverweging 3 vermelde vragen;

- benoemt als zodanig: mr. ing. I. Boissevain,

kantooradres: Bestia et Lex, adviesbureau voor praktisch dierenrecht,

Mient 394,

2564 LN Den Haag,

telefoonnummer: (070) 329 42 02,

e-mailadres: info@praktischdierenrecht.nl,

- benoemt tot raadsheer-commissaris mr. A.V. van den Berg;

- bepaalt dat de deskundige haar onderzoek in beginsel zelfstandig zal verrichten;

- bepaalt dat de deskundige bij het verrichten van haar werkzaamheden naast de normen van haar beroepsgroep tevens de leidraad deskundigen in civiele zaken in acht dient te nemen;

- bepaalt dat de deskundige haar schriftelijk bericht ter griffie zal deponeren binnen 3 maanden na heden. Uit dat bericht moet blijken dat de deskundige de raadslieden van partijen in de gelegenheid heeft gesteld over het concept-bericht opmerkingen te maken en verzoeken te doen waarvan de inhoud eveneens in het bericht vermeld dient te worden;

- bepaalt dat de griffier het door de deskundige begrote bedrag van € 1.452,- inclusief BTW voorlopig in debet zal stellen;

- bepaalt dat de deskundige tegelijk met haar bericht een declaratie van loon en kosten ter griffie zal indienen onder vermelding van de namen van partijen en het zaaknummer;

- wijst partijen erop dat, indien zij schriftelijke opmerkingen aan de deskundige doen toekomen, daarvan terstond een afschrift aan de wederpartij dient te worden verstrekt;

- bepaalt dat [appellant] het procesdossier binnen 14 dagen aan de deskundige ter hand zal stellen;

- bepaalt dat de zaak weer zal worden uitgeroepen ter rolle van 29 mei 2013 voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van [appellant];

- bepaalt dat de griffier een afschrift van dit arrest aan de deskundige zendt;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A. Dupain, M.A.F. Tan-de Sonnaville en A.V. van den Berg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.