Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:2928

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
19-06-2013
Datum publicatie
01-08-2013
Zaaknummer
22-001751-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft [benadeelde partij 1] op de bewezen verklaarde wijze mishandeld en nodeloos letsel bezorgd. De verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan vernieling van een ruit.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 30 (dertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) maand.

Het Hof gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 2 februari 2010, parketnummer 09-920461-09.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-001751-12

Parketnummers: 09-900020-12, 09-723050-12 en

09-920461-09 (tul)

Datum uitspraak: 19 juni 2013

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 2 april 2012 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1993,

blijkens de gemeentelijke basisadministratie zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

ter terechtzitting in hoger beroep opgegeven [adres],

uit anderen hoofde thans gedetineerd in de PI Limburg Zuid - locatie De Geerhorst - te Sittard.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 5 juni 2013.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder parketnummer 09-900020-12 onder 1 primair ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder parketnummer 09-900020-12 onder 1 subsidiair en 2 en het onder parketnummer 09-723050-12 ten laste gelegde veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 30 uren subsidiair 15 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest, in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van 2 jaren onder oplegging van reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde. Voorts is beslist op de vordering van de benadeelde partij en de vordering tot tenuitvoerlegging, zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Parketnummer 09-900020-12:

1.


hij op of omstreeks 02 januari 2012 te 's-Gravenhage ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een perso(o)n(en) genaamd [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet een steen, althans hard voorwerp heeft gegooid tegen de ruit, waarachter die [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2] zich bevond(en), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 02 januari 2012 te 's-Gravenhage opzettelijk een steen, althans hard voorwerp heeft gegooid tegen een ruit, waarachter die [benadeelde partij 1] zich bevond, waardoor deze [benadeelde partij 1] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2.


hij op of omstreeks 02 januari 2012 te 's-Gravenhage opzettelijk en wederrechtelijk een ruit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk een steen, althans hard voorwerp tegen die ruit te gooien;

Parketnummer 09-723050-12:

hij op of omstreeks 27 februari 2012 te 's-Gravenhage opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [benadeelde partij 3], hoofdagent van politie Haaglanden en/of [benadeelde partij 4], brigadier van politie Haaglanden, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, tijdens de uitoefening van de politiedienst in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "sukkels, jullie zijn sukkels" en/of "stelletje kneuzen, ben je nou trots om in dat stomme pakkie te lopen", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte van het onder parketnummer 09-900020-12 primair ten laste gelegde zal worden vrijgesproken, alsmede dat de verdachte ter zake van het onder parketnummer 09-900020-12 subsidiair en 2 (als eendaadse samenloop) en onder parketnummer 09-723050-12 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 30 uren subsidiair 15 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest, in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van 2 jaren onder oplegging van reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte in de zaak met parketnummer 09-900020-12 onder 1 primair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan – overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal - behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 09-900020-12 onder 1 subsidiair en 2 en in de zaak met parketnummer 09-723050-12 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.


Subsidiair:


hij op januari 2012 te 's-Gravenhage opzettelijk een steen heeft gegooid tegen een ruit, waarachter [benadeelde partij 1] zich bevond, waardoor deze [benadeelde partij 1] letsel heeft bekomen;

2.


hij op januari 2012 te 's-Gravenhage opzettelijk en wederrechtelijk een ruit toebehorende aan [benadeelde partij 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk een steen tegen die ruit te gooien;

Parketnummer 09-723050-12:

hij op 27 februari 2012 te 's-Gravenhage opzettelijk beledigend ambtenaren, te weten [benadeelde partij 3], hoofdagent van politie Haaglanden en [benadeelde partij 4], brigadier van politie Haaglanden, gedurende de rechtmatige uitoefening van hun bediening, tijdens de uitoefening van de politiedienst in dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "sukkels, jullie zijn sukkels" en "stelletje kneuzen, ben je nou trots om in dat stomme pakkie te lopen";

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsoverwegingen

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 09-900020-12 onder 1 subsidiair ten laste gelegde heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken nu bij de verdachte het opzet op mishandeling (ook in voorwaardelijke zin) heeft ontbroken.

Door met een steen te gooien in de richting van een ruit in de wetenschap dat zich achter die ruit een persoon bevindt, heeft de verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat die persoon – door de steen, door rondvliegend glas of door beide – letsel zou bekomen. Het hof is dan ook van oordeel dat de verdachte heeft gehandeld met het voor een bewezenverklaring vereiste (voorwaardelijk) opzet.

Ten aanzien van de zaak met parketnummer 09-723050-12 heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte door het gebruik van de ten laste gelegde bewoordingen zich niet schuldig heeft gemaakt aan belediging, zodat hij ook van dat feit dient te worden vrijgesproken.

Anders dan de raadsman acht het hof de woorden “sukkels” en “kneuzen” wel degelijk beledigend, in die zin dat zij de strekking hebben om de waardigheid die politieambtenaren in het maatschappelijk verkeer toekomt, aan te randen. Dit klemt te meer, nu uit de bewijsmiddelen blijkt, dat de verdachte deze woorden heeft geuit terwijl hij zich bevond op een drukke looproute naar een winkelgebied en meerdere personen aldaar aanwezig waren. Het hof verwerpt het verweer.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder parketnummer 09-900020-12 onder 1 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

Mishandeling.

Het onder parketnummer 09-900020-12 onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen.

Het onder parketnummer 09-723050-12 bewezen verklaarde levert op:

Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft [benadeelde partij 1] op de bewezen verklaarde wijze mishandeld en nodeloos letsel bezorgd. De verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan vernieling van een ruit, zoals in de bewezenverklaring nader omschreven. Aldus handelende heeft de verdachte de benadeelde financiële schade berokkend en overlast bezorgd. De verdachte heeft voorts op de bewezen verklaarde wijze twee ambtenaren van politie beledigd. Zodoende heeft hij ervan blijk gegeven geen respect te hebben voor het openbaar gezag.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 21 mei 2013, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten, hetgeen hem er kennelijk niet van heeft weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Oplegging van reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde – zoals opgelegd gevorderd door de advocaat-generaal – acht het hof in beginsel in het persoonlijk belang van de verdachte, mede gelet op zijn ter terechtzitting in hoger beroep gebleken persoonlijke omstandigheden. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte er evenwel blijk van gegeven op geen enkele wijze gemotiveerd te zijn voor enige vorm van begeleiding, zodat het hof – nu uitvoering van reclasseringstoezicht niet uitvoerbaar lijkt te zijn – zal afzien van toepassing van een bijzondere voorwaarde.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke taakstraf van na te melden duur in combinatie met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen.

Vordering tenuitvoerlegging

Bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank

's-Gravenhage van 2 februari 2010 onder parketnummer 09-920461-09 is de verdachte veroordeeld tot 6 weken jeugddetentie, met bevel dat die jeugddetentie niet ten uitvoer zal worden gelegd onder de algemene voorwaarde dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van twee jaren niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep, in afwijking van de in eerste aanleg ingediende vordering van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van die niet-tenuitvoergelegde straf, gevorderd dat de vordering zal worden afgewezen.

In hoger beroep is komen vast te staan dat de verdachte de genoemde algemene voorwaarde niet heeft nageleefd. De verdachte heeft immers de in de onderhavige strafzaak bewezen verklaarde feiten begaan terwijl de hiervoor bedoelde proeftijd nog niet was verstreken. De in eerste aanleg ingediende vordering van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van die niet-tenuitvoergelegde straf is derhalve gegrond. In plaats daarvan zal het hof evenwel - gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken - een taakstraf voor de duur van

84

uren, subsidiair 42 dagen vervangende jeugddetentie, gelasten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 63, 77a, 77g, 77h, 77m, 77n, 77dd, 266, 267, 300 en 350 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder parketnummer 09-900020-12 onder 1 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder parketnummer 09-900020-12 onder 1 subsidiair en 2 en onder parketnummer 09-723050-12 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 30 (dertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) maand.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 2 februari 2010, parketnummer 09-920461-09, te weten van 6 weken jeugddetentie, te vervangen door: een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 84 (vierentachtig) uren, bij gebreke van het naar behoren verrichten te vervangen door 42 (tweeënveertig) dagen jeugddetentie.

Dit arrest is gewezen door mr. C.G.M. van Rijnberk, mr. W.J. van Boven en mr. A.W.M. Bijloos, in bijzijn van de griffier mr. J.C.A. Verhoef.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 19 juni 2013.

Mr. A.W.M. Bijloos is buiten staat dit arrest te ondertekenen.