Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:CA2365

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
21-08-2012
Datum publicatie
07-06-2013
Zaaknummer
104.002.018
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2005:AU5335
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Erfpacht. Waardering van blote eigendom.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer 104.002.018

(zaaknummer rechtbank 122233)

arrest van de zesde civiele kamer van 21 augustus 2012

inzake

de publiekrechtelijke rechtspersoon

de gemeente Arnhem,

zetelende te Arnhem,

appellante in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. B.S. ten Kate,

tegen:

1. de vereniging Vereniging Erfpachters Paasberg,

gevestigd te Arnhem,

2. de vereniging Vereniging Erfpachters Alteveer,

gevestigd te Arnhem,

geïntimeerden in het principaal hoger beroep,

appellanten in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. F.R.H. Kuiper.

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Voor het verloop van het geding tot aan het tussenarrest van 5 juni 2012 (gepubliceerd onder LJN BW8053) wordt verwezen naar dat arrest. Daarin heeft het hof een comparitie van partijen tevens deskundigenverhoor gelast, de zaak naar de rol verwezen teneinde partijen en de deskundige [de deskundige L] (hierna ook te noemen: de deskundige) in de gelegenheid te stellen hun verhinderdagen op te geven, de deskundige verzocht tevens de kosten, verband houdende met de door hem bij gelegenheid van de comparitie te verstrekken nadere toelichting, te begroten, bepaald dat beide partijen na deze opgave van de deskundige in de gelegenheid zullen worden gesteld zich hieromtrent uit te laten en iedere verdere beslissing aangehouden.

1.2 Ingevolge voornoemd tussenarrest hebben partijen en de deskundige hun verhinderdagen opgegeven. De deskundige heeft voorts voldaan aan het verzoek, de kosten te begroten, verband houdende met zijn verhoor ter zitting. Daarna hebben partijen zich uitgelaten omtrent de door de deskundige opgestelde begroting. Vervolgens heeft de deskundige het hof een brief gezonden.

1.3 Daarna heeft het hof tussenarrest bepaald op het griffiedossier.

2. De verdere motivering van de beslissing in hoger beroep

2.1 Het hof volhardt bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenarrest van 5 juni 2012.

2.2 De deskundige heeft het hof met afschrift aan partijen bij e-mailbericht van 25 juni 2012 bericht dat hij de kosten, verbonden aan zijn verhoor als deskundige ter zitting, begroot op in totaal € 5.532,80 inclusief BTW. De deskundige heeft dit bedrag als volgt gespecificeerd: voor hemzelf ten behoeve van voorbereiding, communicatie met mededeskundigen, het opstellen van een memo waarin de reeds door partijen opgeworpen vragen en geuite kritiek op het concept-deskundigenrapport voor commentaar aan de mededeskundigen worden voorgelegd, afstemming met de mededeskundigen en het bijwonen van de comparitie 15 uur á € 180,-- per uur is € 2.700,-- plus 19 % BTW is

€ 3.213,--; voor [deskundige V] 4 uur á € 290,-- per uur plus 6 % kantoorkosten plus 19 % BTW is € 1.463,-- en voor [deskundige N] 4 uur á € 180,-- per uur plus 19 % BTW is € 856,80. De deskundige merkt ter toelichting op zijn voornemen een memo op te stellen op dat het niet ondenkbeeldig is dat de voltallige commissie van deskundigen alsnog een definitief deskundigenbericht zal moeten uitbrengen.

2.3 Bij brief van 5 juli 2012 met afschrift aan mr. Kuiper en aan de deskundigen heeft mr. Ten Kate, mede namens mr. Kuiper, gereageerd op voornoemd e-mailbericht. Mr. Ten Kate maakt bezwaar tegen de hoogte van het door de deskundige begrote voorschotbedrag. Zijns inziens mag, gelet op het uit de hand lopen van de deskundigenkosten en het gebrek aan communicatie door de deskundigen daarover, worden verwacht dat zij partijen in de kosten tegemoet komen.

2.4 Bij brief van 13 juli 2012 aan het hof heeft de deskundige [de deskundige L] mede namens de deskundigen [deskundige V] en [deskundige N] bericht dat de deskundigen afzien van het vragen van een voorschot op het honorarium in verband met de voorbereiding van en deelname aan de comparitie van partijen tevens deskundigenverhoor, heeft hij voorgesteld het honorarium voor genoemde werkzaamheden te bespreken aan het einde van bedoelde zitting en heeft hij voorts laten weten dat de deskundige [deskundige N] bereid is bedoelde zitting mede bij te wonen.

2.5 Gelet op de onder 2.4 genoemde brief van de deskundige zal het hof niet bepalen dat een voorschot moet worden voldaan op het honorarium van de deskundigen in verband met de voorbereiding van en deelname aan de comparitie van partijen tevens deskundigenverhoor. Vanuit efficiency- en kostenbesparingsoogpunt zal het hof bepalen dat (alleen) de deskundige [de deskundige L] genoemde comparitie van partijen zal bijwonen.

2.6 Wellicht ten overvloede herinnert het hof partijen eraan dat het in het dictum van het tussenarrest van 5 juni 2012 heeft bepaald dat voor de comparitie van partijen tevens deskundigenverhoor in beginsel twee dagdelen (van maximaal 2,5 uur per dagdeel) beschikbaar zijn.

De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bepaalt dat de griffier een afschrift van dit arrest zal toezenden aan de deskundige [deskundige L], [adres], [woonplaats];

bepaalt dat partijen (beide vertegenwoordigd door iemand die van de zaak op de hoogte en tot het geven van de verlangde inlichtingen in staat is en hetzij bevoegd hetzij speciaal schriftelijk gemachtigd is tot het aangaan van een schikking) tezamen met hun raadslieden, zulks tot het geven van inlichtingen zoals onder 2.7 en volgende van het tussenarrest van 5 juni 2012 omschreven en opdat kan worden onderzocht of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden, alsmede de deskundige voor het geven van een nadere toelichting zoals onder 2.7 en volgende van het tussenarrest van 5 juni 2012 omschreven, zullen verschijnen voor deze kamer, die daartoe zitting zal houden in het paleis van justitie aan de Walburgstraat 2-4 te Arnhem op donderdag 6 september 2012 om 9.00 uur;

bepaalt dat bij de comparitie van partijen tevens deskundigenverhoor geen gelegenheid zal bestaan om pleitnotities voor te dragen;

bepaalt dat voor de comparitie van partijen tevens deskundigenverhoor in beginsel twee dagdelen (van maximaal 2,5 uur per dagdeel) beschikbaar zijn;

houdt verder iedere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.E.F. Hillen, H.C. Frankena en H.L. van der Beek en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 augustus 2012.