Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2011:BP6963

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
04-03-2011
Datum publicatie
07-03-2011
Zaaknummer
24-001285-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof heeft een verdachte wegens - kort gezegd - het inzamelen van niet volledige gedemonteerde autowrakken zonder dat verdachte daarvoor een vergunning had, veroordeeld tot een geldboete van € 3.000,00, subsidiair 40 dagen hechtenis, voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van 2 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001285-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-995484-06

Arrest van 4 maart 2011 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, economische kamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 29 april 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1970] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon.

Het vonnis waarvan beroep

De economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het aan verdachte primair ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een geldboete van € 3000,-, subsidiair 40 dagen hechtenis, voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van twee jaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 19 september 2006 in de gemeente [gemeente], terwijl aan verdachte door Burgemeester en Wethouders van de gemeente [gemeente] bij besluit van 01 juni 1993 een vergunning krachtens de Wet milieubeheer was verleend tot het in die gemeente in of op het perceel [adres], kadastraal bekend gemeente [gemeente], sectie(s) AA, nummer(s) 4257, 4256, 4480, oprichten en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in categorie 1 en/of 2 en/of 5 en/of 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, in elk geval een inrichting als bedoeld in de bijlagen I en/of III van voornoemd besluit, zich, al dan niet opzettelijk, heeft gedragen in strijd met een of meer voorschriften verbonden aan voormelde vergunning, immers werden toen aldaar in strijd met voorschrift C. 9. van genoemde vergunning autowrakken bewaard en/of bewerkt en/of verwerkt en/of vernietigd;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 19 september 2006, in de gemeente [gemeente], al dan niet opzettelijk, zonder daartoe verleende vergunning, op een perceel gelegen op of aan of nabij de [adres], een inrichting voor het opslaan van 5 of meer autowrakken, zijnde een inrichting genoemd in Categorie 28.4 van de bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer behorende Bijlage I, in werking heeft gehad.

Verweer

Verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat hij van mening is dat hij geen strafbaar feit heeft gepleegd nu hij conform de aan hem afgegeven vergunning heeft gehandeld.

Het hof oordeelt als volgt.

Uit de aan verdachte afgegeven vergunning blijkt dat het verdachte verboden is autowrakken te bewaren, te bewerken, te verwerken of te vernietigen. Uit een besluit van de provincie Overijssel d.d. 27 november 2006 - welke aan verdachte is toegezonden - blijkt dat het verdachte wel is toegestaan volledig gedemonteerde autowrakken te accepteren.

Op 19 september 2006 heeft een toezichthouder Milieuwetgeving in dienst van de provincie Overijssel geconstateerd dat verdachte op zijn terrein ongeveer 25 autowrakken had opgeslagen waarin zich nog - onder andere - oliefilters, benzinetanks, stoelen en remvloeistofreservoirs bevonden. Dit blijkt tevens uit de foto's die aan het dossier zijn toegevoegd. Deze autowrakken waren derhalve niet volledig gedemonteerd.

Nu het verdachte verboden was autowrakken te accepteren die niet volledig gedemonteerd waren en uit het voorgaande blijkt dat verdachte dit wel heeft gedaan,

acht het hof het wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft gehandeld in strijd met het voorschrift dat is verbonden aan de hem verstrekte vergunning.

Dat verdachte een vergunning heeft voor het los inzamelen van onder andere accu's en autobanden doet daaraan niet af.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

hij op 19 september 2006 in de gemeente [gemeente], terwijl aan verdachte door Burgemeester en Wethouders van de gemeente [gemeente] bij besluit van 1 juni 1993 een vergunning krachtens de Wet milieubeheer was verleend tot het in die gemeente in of op het perceel [adres], kadastraal bekend gemeente [gemeente], sectie AA, nummers 4257, 4256, 4480, oprichten en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in categorie 1 en 2 en 5 en 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, zich opzettelijk heeft gedragen in strijd met een voorschrift verbonden aan voormelde vergunning, immers werden toen aldaar in strijd met voorschrift C. 9. van genoemde vergunning autowrakken bewaard en bewerkt en verwerkt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

primair: Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 18.18 Wet milieubeheer, opzettelijk begaan.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft op zijn bedrijfsterrein niet gedemonteerde autowrakken opgeslagen terwijl dit volgens de voorschriften van de van toepassing zijnde vergunning niet was toegestaan. Door zijn handelen heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet milieubeheer, welke wet strekt tot bescherming van het milieu.

Uit het verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 13 december 2010 blijkt, dat verdachte eerder ter zake van overtreding van de Wet milieubeheer is veroordeeld.

Ter zitting heeft verdachte aangegeven dat het goed gaat met zijn bedrijf en dat hij thans 15 mensen in dienst heeft. Voorts heeft verdachte aangegeven dat hij zich altijd aan de regels betreffende de Wet milieubeheer probeert te houden, maar dat sommige regels in de praktijk lastig uit te voeren zijn.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat de door de advocaat-generaal gevorderde voorwaardelijke geldboete ter hoogte van 3000 euro een passende en noodzakelijke bestraffing is.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24 en 24c van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten en artikel 18.18 van de Wet milieubeheer, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte primair ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van drieduizend euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van veertig dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

beveelt, dat de geldboete niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. W. Foppen, voorzitter, mr. O.A. Anjewierden en mr. G.M. Meijer-Campfens, in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier.