Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BM8041

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
15-06-2010
Datum publicatie
17-06-2010
Zaaknummer
200.008.446
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Incidentele vordering van werkgever tot inzage van in beslag genomen gegevensdragers van werknemer

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2010-0516
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer hof 200.008.446

(zaaknummer rechtbank 256930)

arrest van de vijfde civiele kamer van 15 juni 2010

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

The Backbone B.V.,

gevestigd te Hengelo (O),

appellante,

advocaat: mr. W.A.J. Hagen,

tegen:

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. D.P. Poppe.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de vonnissen van 8 april 2008 en 6 mei 2008 die de kantonrechter (rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede) tussen appellante (hierna ook te noemen: Backbone) als eiseres en geïntimeerde (hierna ook te noemen: [geïntimeerde]) heeft gewezen. Een fotokopie van deze vonnissen is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Backbone heeft bij exploot van 23 mei 2008, hersteld bij exploot van 20 juni 2008, [geïntimeerde] aangezegd van genoemde vonnissen van 8 april 2008 en 6 mei 2008 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van [geïntimeerde] voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft Backbone vijf grieven tegen het vonnis van 8 april 2008 aangevoerd en toegelicht, heeft zij bewijs aangeboden, heeft zij producties overgelegd en heeft zij gevorderd dat het hof bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis van 8 april 2008 zal vernietigen en, opnieuw recht doende, haar incidentele vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van de procedure in beide instanties.

2.3 Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden, heeft hij bewijs aangeboden, heeft hij producties overgelegd en heeft hij geconcludeerd dat het hof recht doende in hoger beroep, een en ander uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van Backbone in de kosten van het hoger beroep.

2.4 Ter zitting van 29 mei 2009 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Backbone door mr. E.P. Cornel, advocaat te Enschede en [geïntimeerde] door mr. D.P. Poppe, advocaat te Amersfoort. Beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht.

2.5 Ter gelegenheid van de pleidooien hebben partijen een regeling ter beëindiging van hun geschil en ter beëindiging van de bij het hof aanhangige procedure getroffen, die is vastgelegd in een procesverbaal. Dit procesverbaal maakt deel uit van de stukken.

2.6 Na afloop van de pleidooien is de zaak naar de rol verwezen voor doorhaling van de procedure.

2.7 Alleen [geïntimeerde] heeft doorhaling van de zaak op de rol gevraagd.

2.8 Vervolgens heeft Backbone akte houdende overlegging producties verzocht, waarna [geïntimeerde] antwoordakte heeft verzocht.

2.9 Vervolgens hebben beide partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3. De grieven

Backbone heeft de volgende grieven aangevoerd.

Grief I

Ten onrechte heeft de kantonrechter in rechtsoverweging 4.1 van het tussenvonnis van

8 april 2008 geoordeeld dat het belang van Backbone bij inzage in de in beslag genomen gegevensdragers is komen te vervallen.

Grief II

In rechtsoverweging 4.2 van het tussenvonnis van 8 april 2008 heeft de kantonrechter ten onrechte afgewezen de aanvullende vordering van Backbone tot inzage in de kopieën van de twee externe harde schijven die zich thans ten kantore van [deurwaarderskantoor A] te [vestigingsplaats] bevinden, teneinde (een diepteonderzoek in te kunnen stellen om) de aard en omvang van de schending van zijn arbeidsovereenkomst en/of overig onrechtmatig handelen vast te kunnen stellen.

Grief III

Ten onrechte heeft de kantonrechter in rechtsoverweging 4.3 van het tussenvonnis van

8 april 2008 overwogen dat Backbone geen belang bij nader onderzoek en inzage in de kopieën van de twee externe harde schijven die zich thans ten kantore van [deurwaarderskantoor A] te [vestigingsplaats] bevinden zou hebben, nu Backbone zelf over deze bestanden zou beschikken. Dit oordeel van de kantonrechter is onjuist.

Grief IV

Ten onrechte heeft de kantonrechter in rechtsoverweging 4.4 van het tussenvonnis van

8 april 2008 overwogen, dat voor zover de aanvullende vordering van Backbone betrekking zou hebben op een nader onderzoek van de in beslag genomen gegevensdragers, die zich bewegen buiten het kader van (onrechtmatig) gekopieerde gegevensbestanden waarop Backbone rechten kan doen gelden, dat artikel 843a Rv hiervoor niet is bedoeld. Ten onrechte neemt de kantonrechter aan dat aan de zijde van Backbone sprake is van een zogenaamde fishing-expedition.

Grief V

Ten onrechte heeft de kantonrechter in rechtsoverweging 4.5 de (aanvullende) vordering van Backbone in het incident afgewezen.

4. De vaststaande feiten

4.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten die de kantonrechter in het vonnis van 8 april 2008 onder 2.1 tot en met 2.8 heeft vastgesteld, aangezien tegen deze vaststelling geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit. Op grond van hetgeen verder is gesteld en niet of onvoldoende is weersproken, kunnen hieraan de volgende vaststaande feiten worden toegevoegd.

4.2 In een door [B] (hierna: [B]), beëdigd informaticadeskundige, opgesteld verslag van 22 november 2007 met betrekking tot een door hem in november 2007 verricht onderzoek is onder andere het volgende vermeld:

“(…)

2. Opdracht

2.1 Backbone heeft in overleg met [geïntimeerde] opdracht gegeven om de bij [gerechtsdeurwaarder A] & Partners,(…) in bewaring zijnde schijven te onderzoeken.

(…)

4. Onderzoeksbevindingen

4.1 Op maandag 19 november heeft ondergetekende (…) het onderzoek uitgevoerd bij [gerechtsdeurwaarder A] & Partners(…). Bij het onderzoek was ook [gerechtsdeurwaarder B], gerechtsdeurwaarder, aanwezig. Namens Backbone was [werknemer A] aanwezig en namens [geïntimeerde] [geïntimeerde].

(…)

Het te onderzoeken materiaal

4.2 [gerechtsdeurwaarder B] overhandigt twee schijven, waarop gegevens zijn gekopieerd van zaken, waarop op 6 september 2007 conservatoir bewijsbeslag is gelegd. Deze zaken zijn in bewaring genomen en op 20 en 21 september 2007 zijn de gegevens gekopieerd naar de twee schijven. Daarvan is procesverbaal opgemaakt, waarvan [gerechtsdeurwaarder B] mij een kopie overhandigt.

Het onderzoek

4.3 [werknemer A] heeft een kort zoekprogramma geschreven om met behulp van “keywords” de schijven te doorzoeken op bestanden, waarin het keyword voorkomt.

(…)

(…)

4.6 De volgende afdrukken worden gemaakt:

(…)

4.8 De volgende afdrukken worden gemaakt.

(…)

4.10 Alle hiervoor genoemde afdrukken zijn door de heren [werknemer A], [geïntimeerde], [gerechtsdeurwaarder B] en [B] geparafeerd. Kopieën van de afdrukken zijn verstrekt aan de heren [werknemer A], [geïntimeerde] en [gerechtsdeurwaarder B]. [B] is in het bezit van de originelen.

(…)”

4.3 De kantonrechter (rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede) heeft op

23 december 2008 een (tussen)vonnis in de tussen partijen aanhangige hoofdzaak uitgesproken en onder andere het volgende beslist:

“(…)

in reconventie

5.1 Heft op het beslag op de gegevensdragers en gelast de teruggave ervan aan [geïntimeerde] binnen 6 weken na betekening van dit vonnis op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Backbone in gebreke blijft aan de veroordeling te voldoen, met een maximum van € 50.000,--.

5.2 Verstaat dat Backbone de van haar afkomstige c.q. aan haar toebehorende gegevens voorafgaand aan de teruggave van de gegevensdragers mag (doen) verwijderen, bij voorkeur in aanwezigheid van [geïntimeerde].

5.3 Bepaalt dat de twee schijven waarop de gegevens van de in 5.1 genoemde gegevensdragers zijn gekopieerd onder de deurwaarder blijven berusten.

(…)

5.5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.5 Houdt iedere verdere beslissing aan.

in conventie

5.6 Verwijst de zaak naar de rol van (…) voor akte aan de zijde van Backbone (…).

(…)

5.8 Houdt iedere verdere beslissing aan.

(…)”

4.4 Ter gelegenheid van de pleidooien bij het hof hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten met de volgende inhoud:

“Ondergetekenden zijn ter beëindiging van hun geschil in deze procedure en ter beëindiging van de procedure onder zaaknummer 200.008.446 het volgende overeengekomen:

1. De in het bodemvonnis van 23 december 2008 in het dictum onder 5.3 vermelde twee harde schijven blijven berusten onder deurwaarder [gerechtsdeurwaarder B];

2. Van de onder 1 vermelde kopie schijven zullen twee nieuwe kopieën worden gemaakt door [B], in aanwezigheid van beide partijen, te weten [werknemer A] namens The Backbone en [geïntimeerde];

3. Van de onder 2 vermelde kopie schijven zullen de privé bestanden van [geïntimeerde] door [B] worden verwijderd, waarna de geschoonde kopie schijven aan The Backbone ter beschikking zullen worden gesteld;

4. De onder 3 vermelde verwijdering van de privé-bestanden van [geïntimeerde] zal plaatsvinden op een zodanige wijze, door middel van speciale, door [B] te bepalen tools, dat deze privé bestanden niet meer toegankelijk zijn voor The Backbone;

5. Aan het bovenstaande zal uiterlijk 1 september uitvoering zijn gegeven;

6. Partijen zullen binnen 14 dagen na heden met elkaar in overleg treden om een datum voor de uitvoering vast te stellen. [werknemer A] zal hiertoe, eveneens binnen deze termijn, [B] benaderen;

7. Na uitvoering van het bovenstaande wordt de procedure bij het hof doorgehaald, waarbij iedere partij de eigen kosten draagt.

(…)”

4.5 In een door [B] opgesteld verslag van 30 augustus 2009 met betrekking tot door hem op 17 juni 2009, 12 augustus 2009 en 13 augustus 2009 verrichte onderzoeken is onder andere het volgende vermeld:

“(…)

Onderzoek 17 juni 2009

3.5 Op 17 juni 2009 (…) heb ik (…) de bij [gerechtsdeurwaarder A] en partners te [vestigingsplaats] aanwezige schijven onderzocht in aanwezigheid van Backbone ([werknemer A]), [geïntimeerde] (….) en [D], namens [gerechtsdeurwaarder A].

(…)

3.6 Allereerst hebben we apparatuur geïnstalleerd, waaronder de reeds genoemde twee laptops, de bij [gerechtsdeurwaarder A] gedeponeerde schijven en de “nieuwe” door Backbone geleverde schijven, alsmede twee extra beeldschermen, waarop partijen het kopieerproces kunnen volgen.

(…)

3.7 Vervolgens is het kopieerproces vanaf een van de laptops gestart vanaf de bij [gerechtsdeurwaarder A] als “schijf 2” gedeponeerde schijf, gevolgd door “schijf”1 op de andere laptop.

(…)

Onderzoek 12 en 13 augustus 2009

(…)

3.15 Aanwezig zijn dezelfde personen als op 17 juni 2009, behalve [werknemer A], die in verband met ziekte vervangen wordt door [werknemer B].

(…)

3.26 Vervolgens wordt de “nieuw gekopieerde” schijf 1 doorlopen op de daar aanwezige mappen/bestanden. Beide partijen zijn akkoord met de aanwezige opgeslagen informatie. De “nieuw gekopieerde “schijf 1 wordt losgekoppeld.

3.27 Vervolgens wordt op verzoek van Backbone nog gezocht naar een aantal mappen/bestanden op de bij [gerechtsdeurwaarder A] gedeponeerde “originele” schijf 2. Backbone geeft aan wat er gekopieerd moet worden naar de “nieuw gekopieerde” schijf. [geïntimeerde] verzoekt om van de gekopieerde mappen/bestanden een tekstbestand te maken. Deze tekstbestanden zijn als bijlagen 1 en 2 toegevoegd aan dit verslag. Bij het doorzoeken van mappen/bestanden tekent [geïntimeerde] protest aan, omdat bij een tweetal mappen de datum 20.09.2007 is aangegeven. [geïntimeerde] wijst er op, dat deze datum ligt na de datum van inbeslagneming. [D] onderzoekt dit en stelt na onderzoek vast, dat dit de datum is, waarop de in beslag genomen informatie van [geïntimeerde] bij [gerechtsdeurwaarder A] is gekopieerd op de bij [gerechtsdeurwaarder A] gedeponeerde schijven. Vervolgens verzoekt [geïntimeerde] om van bedoelde mappen een screen te maken. Deze screen is als bijlage 3 bij dit verslag gevoegd.

3.28 [geïntimeerde] weigert daarop de “nieuw gekopieerde” schijven vrij te geven voor afgifte aan Backbone.

4. Opmerkingen partijen

(…)

4.4 [geïntimeerde] heeft op 26 augustus per e-mail een reactie gezonden.

Ten aanzien van 3.19 en 3.22 reageert [geïntimeerde] als volgt:

“De bestanden genoemd onder 3.19 en 3.22 van het onderzoeksverslag betreffen bestanden die dateren van vóór de periode dat [geïntimeerde] in dienst is gekomen bij Backbone. Deze bestanden vallen derhalve buiten de scoop van dit onderzoek en Backbone heeft geen recht en belang bij inzage in deze bestanden. Bovendien betreffen dit privé bestanden van [geïntimeerde].”

Ik kan volstaan met het weergeven van de reactie van [geïntimeerde]. De tekst onder 3.19 en 3.22 behoeft geen aanpassing, omdat de bestanden niet gekopieerd zijn.

Ten aanzien van 3.27 reageert [geïntimeerde] als volgt:

“Uit het onderzoek is gebleken dat de onder 3.27 genoemde bestanden en mappen (gedeeltelijk) dateren van 20 september 2007. De data die Backbone op 6 september 2007 in beslag heeft genomen is ondanks het uitdrukkelijke protest van [geïntimeerde] en in afwezigheid van [geïntimeerde] op 20 september 2007 in opdracht van Backbone gekopieerd. [geïntimeerde] wenst te benadrukken dat bedoelde kopieën bovendien niet door een onafhankelijk deskundige zijn gemaakt. De data op bedoelde schijven is derhalve niet (meer) authentiek.”

Ik heb de tekst aangepast door vermelding van het tijdens het onderzoek geuite verzoek van [geïntimeerde] om een screen van de betreffende mappen/bestanden te maken. De overige opmerkingen vallen buiten mijn competentie.

(…)”

5. De motivering van de beslissing in hoger beroep

5.1 Backbone heeft geen grieven aangevoerd tegen het vonnis van 6 mei 2008. Voor zover het hoger beroep tegen dat vonnis is gericht zal Backbone daarin niet-ontvankelijk worden verklaard.

5.2 Backbone heeft in haar dagvaarding in eerste aanleg de volgende incidentele vorderingen ingesteld:

I. [geïntimeerde] te bevelen inzage te (doen) geven van de op 7 september 2007 te zijnen huize in beslag genomen gegevensdragers teneinde aard en omvang van de schending van zijn arbeidsovereenkomst en/of overig onrechtmatig handelen vast te kunnen stellen;

II [geïntimeerde] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 500,- per dag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [geïntimeerde] in gebreke blijft aan de veroordeling sub I te voldoen;

III [geïntimeerde] te veroordelen in de kosten van het incident.

Nadat [geïntimeerde] zich tegen deze vorderingen had verweerd, heeft Backbone haar incidentele eis aangevuld en onder I tevens gevorderd [geïntimeerde] te veroordelen inzage te geven in de kopieën van de twee externe harde schijven die zich ten kantore van [deurwaarderskantoor A] te [vestigingsplaats] bevinden, teneinde aard en omvang van de schending van zijn arbeidsovereenkomst en/of overig onrechtmatig handelen vast te kunnen stellen, dit eveneens onder verbeurte van een dwangsom, zoals hiervoor onder II vermeld.

5.3 Backbone heeft tijdig - te weten onder punt 38 van haar memorie van grieven - de grondslag van haar aanvullende incidentele vordering, zoals hiervoor in rechtsoverweging 5.2 omschreven, aangevuld in die zin dat zij aan deze vordering tevens een door haar gestelde schending door [geïntimeerde] van artikel 16 van de arbeidsovereenkomst ten grondslag heeft gelegd.

5.4 [geïntimeerde] heeft in zijn in rechtsoverweging 2.8 vermelde antwoordakte het hof verzocht de door Backbone ingediende akte houdende overlegging producties te weigeren aangezien deze akte niet voldoet aan de eisen zoals vermeld in artikel 1.2 onder g van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven.

5.5 Anders dan [geïntimeerde] heeft verzocht, zal het hof Backbone akte verlenen van de overlegging van producties en van haar schriftelijke mededelingen, aangezien deze producties en schriftelijke mededelingen relevant zijn voor de beoordeling van het geschil en de toelichting/reactie van Bakcbone op deze producties voldoende bondig is. Overigens is [geïntimeerde] in de gelegenheid gesteld inhoudelijk op deze akte te reageren.

5.6 [geïntimeerde] heeft voorts in zijn eerdergenoemde antwoordakte bezwaar gemaakt tegen de door Backbone in haar akte houdende overlegging producties omschreven verandering/vermeerdering van eis. Deze gewijzigde eis houdt in dat Backbone vordert dat het hof, bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, [geïntimeerde] veroordeelt tot afgifte van de twee kopieschijven die zich bevinden onder deurwaarder [gerechtsdeurwaarder B] en wel binnen 24 uur na betekening van het door het hof te wijzen arrest, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [geïntimeerde] in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen.

5.7 De gewijzigde eis van Backbone komt in feite erop neer dat Backbone nakoming vordert van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst, zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.4 omschreven. Op deze wijze wordt het oorspronkelijke geschil tussen partijen verlaten en zou het hof - nota bene direct in hoger beroep - recht (moeten) doen op een nieuw geschil tussen partijen. Dat is in strijd met een goede procesorde, zodat het hof de gewijzigde eis van Backbone buiten beschouwing zal laten en recht zal doen op de vorderingen van Backbone zoals vermeld in rechtsoverweging 5.2.

5.8 Op grond van artikel 843a lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) kan hij, die daarbij rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden wordt mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens. Op grond van artikel 843a lid 2 Rv bepaalt de rechter zonodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft.

5.9 In de tussen Backbone en [geïntimeerde] gesloten arbeidsovereenkomst, die [geïntimeerde] bij brief van 27 augustus 2007 per 1 oktober 2007 heeft opgezegd, is onder andere het volgende bepaald:

“(…)

Artikel 14

Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever geen werkzaamheden voor derden verrichten gelijk of naar aard gelijk aan de voor werkgever te verrichten werkzaamheden en zich onthouden van zaken doen voor eigen rekening. Bij overtreding van dit artikel zal per dag dat deze nevenwerkzaamheden worden bekleed een boete worden opgelegd van € 250,00 per dag.

Artikel 15

Het is u verboden gedurende een periode van 12 maanden na afloop van uw dienstbetrekking - ongeacht de wijze waarop de dienstbetrekking tot een einde is gekomen - binnen een straal van 15 kilometer van Hengelo op enigerlei wijze direct of indirect werkzaam te zijn ten behoeve van, dan wel op enige wijze belangen te hebben bij een onderneming, die in enigerlei opzicht als concurrerend voor de activiteiten van The Backbone BV zou kunnen worden beschouwd of zelfstandig hetzij alleen hetzij in samenwerking met derden direct of indirect zulk een onderneming te drijven. In geval van overtreding verbeurt u aan The Backbone BV een direct en zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete van € 5000,00 per overtreding te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van The Backbone BV een vergoeding te vorderen van volledige schade.

Artikel 16

Bijzondere verplichtingen van de werknemer

(…)

• Geheimhouding

Zowel tijdens als na het eindigen van de dienstbetrekking bestaat de verplichting tot volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord. Overtreding van dit beding zal gedurende de dienstbetrekking worden beschouwd als een dringende reden voor ontslag op staande voet en een boete van € 5.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van de werkgever tot het vorderen van volledige schadeloosstelling. Bij overtreding van het geheimhoudingsbeding na het eindigen van de dienstbetrekking kan de werkgever gebruik maken van zijn rechten volledige schadeloosstelling te vorderen.

• Eigendommen van de werkgever

a. Alle materialen, zoals computer en schrijfgerei, die aan de werknemer door het bedrijf ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van het bedrijf. Het is verboden deze materialen voor privé-gebruik aan te wenden, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de werkgever.

b. Alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard ook, die via het bedrijf zijn verkregen, zijn en blijven eigendom van het bedrijf. Het is verboden deze bescheiden mee naar huis te nemen, te vermenigvuldigen of aan derden te geven, een en ander voor zover de werkzaamheden dit niet noodzakelijk maken.

c. Alle eigendommen van het bedrijf dienen ongevraagd bij het eindigen van de dienstbetrekking of zoveel eerder als door de werkgever wordt verlangd onmiddellijk aan de werkgever ter beschikking te worden gesteld.

(…)”

5.10 Backbone heeft met op 6 september 2007 verkregen verlof van de voorzieningenrechter conservatoir bewijsbeslag doen leggen op computers en andere gegevensdragers van [geïntimeerde] en conservatoir derdenbeslag op de woning en enkele bankrekeningen van [geïntimeerde]. Op grond van dit verlof zijn op 7 september 2007 door deurwaarder [gerechtsdeurwaarder B] (hierna: [gerechtsdeurwaarder B]), die als bewaarder is aangewezen, gegevensdragers en computers in gerechtelijke bewaring genomen.

5.11 Ter gelegenheid van de pleidooien bij het hof hebben partijen verklaard dat uitvoering is gegeven aan het in rechtsoverweging 4.3 vermelde - in reconventie - gewezen vonnis van de kantonrechter te Almelo. Dit betekent dat Backbone geen belang meer heeft bij de door haar gevorderde inzage in de in beslag genomen gegevensdragers. Grief I faalt en de vorderingen van Backbone zoals vermeld in rechtsoverweging 5.2 onder I en II dienen te worden afgewezen.

5.12 Naar aanleiding van een door [geïntimeerde] aangespannen kort geding procedure zijn partijen tijdens de mondelinge behandeling van dit geding overeengekomen een deskundige inzage te verstrekken in de inhoud van de in beslag genomen gegevensdragers. Dit heeft geleid tot het in rechtsoverweging 4.2 vermelde onderzoek door [B] in november 2007. Het onderzoek naar de bestanden is met instemming van beide partijen gedaan met behulp van “keywords”. Het hof verwijst naar de inhoud van het in rechtsoverweging 4.2 vermelde door [B] op 22 november 2007 opgestelde verslag.

5.13 [geïntimeerde] heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat bij het door [B] op 19 november 2007 verrichte onderzoek onder meer de volgende door Backbone onder punt 24 van haar memorie van grieven omschreven (bedrijfs)gegevens van Backbone zijn aangetroffen:

- een complete dvd met alle bedrijfsgegevens van Backbone (klanten, commercieel, P&O, financieel, technisch, contractuele verplichtingen);

- mappen met technische monitoringproducten, met als namen 18-08-2007 en 20-08-2007;

- sjablonen voor contracten, technische documentatie van klanten, informatie over medewerkers (cv’s, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, salarisverhogingen);

- een document van IT-to-IT over financiële cijfers.

Het hof verwijst voorts naar het door Backbone als productie B bij haar memorie van grieven overgelegde overzicht getiteld “Verklaring bij de afdrukken van Productie 11”, dat een door Backbone opgestelde weergave bevat van (een deel van) de bij het onderzoek aangetroffen bestanden met daarop verschillende (bedrijfs)gegevens van Backbone. Ook de inhoud van dit overzicht heeft [geïntimeerde] niet, althans onvoldoende gemotiveerd, bestreden.

5.14 [B] heeft in zijn verslag van 22 november 2007 vermeld dat [gerechtsdeurwaarder B] hem op 19 november 2007 twee schijven heeft overhandigd, waarop gegevens zijn gekopieerd van zaken, waarop op (het hof begrijpt) 7 september 2007 conservatoir bewijsbeslag is gelegd. Deze zaken zijn in bewaring genomen en op 20 en 21 september 2007 zijn de gegevens gekopieerd naar deze twee schijven. Daarvan is procesverbaal opgemaakt, waarvan [gerechtsdeurwaarder B] een kopie aan [B] heeft overhandigd.

5.15 Het door [B] opgestelde verslag is aan Backbone, [geïntimeerde] en aan hun raadslieden toegezonden teneinde opmerkingen/aanvullingen met betrekking tot dit verslag te doen. Noch partijen noch hun raadslieden hebben opmerkingen/aanvullingen met betrekking tot het verslag gedaan. In het bijzonder heeft [geïntimeerde], die bij het onderzoek op 19 november 2007 aanwezig was, geen bezwaren geuit tegen de hiervoor in rechtsoverweging 5.14 omschreven gang van zaken met betrekking tot het kopiëren op 20 en 21 september 2007 van de gegevens van de gegevensdragers naar de twee schijven.

5.16 Van belang is voorts dat de kantonrechter in rechtsoverweging 4.3 van het in reconventie gewezen vonnis in de hoofdzaak heeft overwogen dat de data die op onder [geïntimeerde] in beslag genomen gegevensdragers aanwezig waren één op één zijn gekopieerd op twee andere geheugenschijven die vervolgens aan nader onderzoek zijn onderworpen. Met andere woorden, alle gegevens van alle gegevensdragers die op (het hof begrijpt) 7 september 2007 in beslag zijn genomen, zijn ook terug te vinden op die twee schijven, die berusten onder deurwaarder [gerechtsdeurwaarder B], aldus de kantonrechter.

5.17 Vast staat dat het kopiëren van de gegevens van de in beslag genomen gegevensdragers naar de twee schijven die zich bij [gerechtsdeurwaarder B] bevinden, is geschied door [C], ten kantore van [gerechtsdeurwaarder B] en onder diens toezicht. De voorzieningenrechter heeft op

6 september 2007 ook verlof aan Backbone verleend om door [gerechtsdeurwaarder B], al dan niet met behulp van een onafhankelijke deskundige, digitale kopieën te maken van de gegevens in de computer, zoals de harde schijf en de overige gegevensdragers

5.18 Het enkele feit dat [C] - in opdracht van uitsluitend Backbone en buiten aanwezigheid van [geïntimeerde] - op 20 en 21 september 2007 de gegevens op de gegevensdragers naar de twee harde schijven heeft gekopieerd, betekent niet dat aan de integriteit en de onafhankelijkheid van [C] moet worden getwijfeld. Van doorslaggevend belang is dat het kopiëren op 20 en 21 september 2007 onder toezicht van [gerechtsdeurwaarder B] heeft plaatsgevonden. [geïntimeerde] heeft geen (concrete) feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan niet van de juistheid en volledigheid van de zich op de twee schijven bij [gerechtsdeurwaarder B] bevindende gegevens zou mogen worden uitgegaan. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, levert de omstandigheid, dat op één van de (twee) bij [gerechtsdeurwaarder B] aanwezige schijven (schijf 2) bij een tweetal mappen als datum 20 september 2007 is aangegeven, onvoldoende grond op om aan te nemen dat de overige gegevens op de twee kopie schijven niet met de oorspronkelijke gegevens op de gegevensdragers zouden overeenkomen.

5.19 De door [B] op 19 november 2007 aangetroffen bestanden met relevante

- zowel in omvang als in aard - (bedrijfs)gegevens van Backbone leveren een serieuze aanwijzing op dat [geïntimeerde] in strijd met een of meer van de onder 5.9 vermelde bepalingen in zijn arbeidsovereenkomst heeft gehandeld, althans dat hij onrechtmatig jegens Backbone heeft gehandeld.

5.20 Aangezien het dienstverband tussen partijen is geëindigd per 1 oktober 2007 was [geïntimeerde] in ieder geval gehouden uiterlijk 30 september 2007 alle eigendommen van Backbone, zoals vermeld in artikel 16 van de arbeidsovereenkomst, aan Backbone ter beschikking te stellen.

5.21 Gelet op het voorgaande heeft Backbone een rechtmatig belang om verdere, dat wil zeggen diepgaande, inzage te verkrijgen in de twee schijven die zich ten kantore bij de bewaarder [gerechtsdeurwaarder B] bevinden, teneinde, mede met het oog op de eventuele voorzetting van de bij de kantonrechter - in conventie - aanhangige bodemprocedure, haar (verdere) rechtspositie te kunnen bepalen. [geïntimeerde] heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat Backbone ter gelegenheid van het door [B] op 19 november 2007 verrichte onderzoek, gelet op de grote hoeveelheid bestanden, slechts een gedeeltelijke en summiere inzage in de zich op deze schijven bevindende bestanden heeft gehad.

5.22 De vordering van Backbone heeft betrekking op bescheiden op grond van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst die door opzegging van [geïntimeerde] per 1 oktober 2007 is geëindigd. Gelet op hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 5.13 is overwogen, heeft Backbone voldoende duidelijk aangegeven met betrekking tot welke bescheiden zij inzage wenst.

5.23 De door Backbone gevorderde inzage dient op één punt te worden afgewezen, te weten voor zover deze betrekking heeft op inzage in de zich op de twee schijven bevindende bestanden met privé-gegevens van [geïntimeerde]. [geïntimeerde] heeft terecht aangevoerd dat gewichtige redenen zich tegen deze - in omvang onbeperkte - inzage verzetten. Voor het overige heeft [geïntimeerde] geen feiten of omstandigheden gesteld, die meebrengen dat gewichtige redenen in de weg staan aan de door Backbone gevorderde inzage in - kort gezegd - haar (bedrijfs)gegevens.

5.24 Uit het in rechtsoverweging 4.5 vermelde verslag van 30 augustus 2009 met betrekking tot het door [B] op 17 juni 2009 en 12 en 13 augustus 2009 verrichte onderzoek blijkt dat zich inmiddels bij [gerechtsdeurwaarder B] ook twee “nieuw gekopieerde” schijven bevinden, waarop de gegevens van de in beslag genomen gegevensdragers zijn gekopieerd, met uitzondering van de bestanden met privé-gegevens van [geïntimeerde]. Het hof zal de door Backbone gevorderde inzage dan ook toewijzen met betrekking tot deze twee “nieuw gekopieerde”schijven, een en ander zoals nader in het dictum te vermelden. Naar aanleiding van de daartoe strekkende vordering van Backbone zal het hof aan deze veroordeling een, door [geïntimeerde] te verbeuren, dwangsom verbinden van € 500,- per dag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [geïntimeerde] in gebreke blijft Backbone de in het dictum te vermelden inzage te geven, met een maximum van € 50.000,-. De grieven II tot en met V slagen gedeeltelijk.

5.25 De kantonrechter heeft in rechtsoverweging 5.5 van het bestreden vonnis de beslissing omtrent de kosten in het incident (in conventie en in reconventie) aangehouden tot het in de hoofdzaak te wijzen eindvonnis, zodat het hof uitsluitend een beslissing zal geven met betrekking tot de kosten van het hoger beroep.

5.26 Het hof zal [geïntimeerde], als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten in hoger beroep veroordelen. De door Backbone gevorderde kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden van [B] en [gerechtsdeurwaarder B] dienen, gelet op het bepaalde in artikel 843a lid 1 Rv, voor haar rekening te blijven.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

verklaart Backbone niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het tussen partijen gewezen vonnis van de kantonrechter (rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede) van 6 mei 2008;

vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de kantonrechter (rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede) van 8 april 2008 en opnieuw recht doende:

veroordeelt [geïntimeerde] binnen veertien dagen na betekening van dit arrest (zijn medewerking te verlenen om) Backbone inzage te geven in de nieuw gekopieerde schijven bij de bewaarder [gerechtsdeurwaarder B] ([deurwaarderskantoor A] & Partners) te [vestigingsplaats], waarop zich uitsluitend (bedrijfs)gegevens van Backbone bevinden;

veroordeelt [geïntimeerde] tot betaling aan Backbone van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [geïntimeerde] in gebreke blijft binnen de hiervoor vermelde termijn aan de hiervoor vermelde veroordeling te voldoen, met een maximum van € 50.000,-;

veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van de procedure in hoger beroep tot aan deze uitspraak aan de zijde van Backbone begroot op € 2.682,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en € 325,80 voor verschotten (€ 254,- griffierecht en €71,80 kosten hoger beroep exploot);

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.B. Knottnerus, M.L. van der Bel en W. Duitemeijer en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 juni 2010.