Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2010:BM1865

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
01-04-2010
Datum publicatie
21-04-2010
Zaaknummer
24-001185-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft drie portiers van een uitgaansgelegenheid met de dood bedreigd nadat ze hem de toegang tot die uitgaansgelegenheid hadden geweigerd. Ook heeft verdachte geen gehoor gegegeven aan het bevel van politieambtenaren om zich van de Grote Markt te Almere te verwijderen. Verdachte wordt terzake deze feiten veroordeeld tot een werkstraf van 30 uren. Daarnaast wordt een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf tenuitvoergelegd, met dien verstande dat in plaats van een gevangenisstraf een werkstraf van 14 uren wordt bevolen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2010/188 met annotatie van A.E. Schilder, J.G. Brouwer
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001185-08

Parketnummer eerste aanleg: 07-602184-08

Arrest van 1 april 2010 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 14 april 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1981] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. O. Bolluyt, advocaat te Almere.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf en heeft op een vordering tot tenuitvoerlegging beslist, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal veroordelen tot een werkstraf van 30 uren subsidiair 15 dagen hechtenis en de vordering tot tenuitvoerlegging van de door de politierechter Zwolle-Lelystad op 22 oktober 2007 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf zal toewijzen, met dien verstande dat het hof, in plaats van een last tot tenuitvoerlegging te geven, een werkstraf van 14 uren zal gelasten.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij op of omstreeks 10 februari 2008 in de gemeente [gemeente] opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel of een vordering, krachtens artikel B 1.2. onder 2 APV [gemeente], in elk geval krachtens enig wettelijk voorschrift gedaan door [verbalisant 1], werkzaam als hoofdagent van politie en/of [verbalisant 2], werkzaam als adspirant van politie, die was/waren belast met de uitoefening van enig toezicht en/of die was/waren belast met en/of bevoegd verklaard tot het opsporen en/of onderzoeken van strafbare feiten, immers heeft verdachte toen en daar opzettelijk, nadat deze ambtena(a)r(en) hem had(den) bevolen, althans van hem had(den) gevorderd de [straat] te verlaten, geen gevolg gegeven aan dit bevel of die vordering;

2.

hij op of omstreeks 10 februari 2008 in de gemeente [gemeente] [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], (allen) werkzaam als portier(s) bij discotheek [naam], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd: "Jullie hebben mijn broertje geraakt, ik schiet jullie dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

1.

hij op 10 februari 2008 in de gemeente [gemeente] opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel, krachtens artikel B 1.2. onder 2 APV [gemeente], gedaan door [verbalisant 1], werkzaam als hoofdagent van politie en [verbalisant 2], werkzaam als adspirant van politie, die waren belast met de uitoefening van enig toezicht, immers heeft verdachte toen en daar opzettelijk, nadat deze ambtenaren hem hadden bevolen de [straat] te verlaten, geen gevolg gegeven aan dit bevel;

2.

hij op 10 februari 2008 in de gemeente [gemeente] [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] en

[slachtoffer 2], allen werkzaam als portiers bij discotheek [naam], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd: "Jullie hebben mijn broertje geraakt, ik schiet jullie dood".

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1. opzettelijk niet voldoen aan een bevel, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast;

2. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft terwijl hij onder invloed van alcoholhoudende drank verkeerde, drie portiers van een uitgaansgelegenheid aan de [straat] in Almere met de dood bedreigd, nadat ze hem de toegang tot die uitgaansgelegenheid hadden geweigerd. Bedreiging met de dood pleegt slachtoffers daarvan angst aan te jagen.

Politieambtenaren hebben verdachte bevolen zich van de [straat] te verwijderen. Verdachte heeft aan dat bevel opzettelijk geen gehoor gegeven. Verdachte heeft hierdoor het gezag van de politieambtenaren die het bevel hebben gegeven, aangetast.

Het hof heeft bij de strafoplegging rekening gehouden met een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 31 december 2009, waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van strafbare feiten. Ten tijde van het plegen van de onderhavige feiten liep verdachte in een proeftijd. De eerdere veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf heeft verdachte er kennelijk niet van weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, acht het hof een werkstraf van na te melden omvang, zoals in eerste aanleg opgelegd en door de advocaat-generaal gevorderd, passend en geboden.

Tenuitvoerlegging

Bij vonnis van de politierechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 22 oktober 2007, is veroordeelde veroordeeld tot (onder meer) een gevangenisstraf van één week voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Blijkens het onderzoek ter terechtzitting van het hof is voormeld vonnis onherroepelijk geworden op 6 november 2007. De proeftijd is ingegaan op 6 november 2007. De officier van justitie heeft op 17 maart 2008 gevorderd dat last zal worden gegeven tot tenuitvoerlegging van voormelde gevangenisstraf, ten aanzien waarvan bij voormeld vonnis bevel was gegeven, dat deze voorwaardelijk niet zou worden tenuitvoergelegd, om reden, dat veroordeelde zich voor het einde van voormelde proeftijd heeft schuldig gemaakt aan de ten laste gelegde feiten.

Nu gebleken is dat veroordeelde genoemde bewezen verklaarde feiten heeft begaan voor het einde van de gestelde proeftijd, zal het hof de tenuitvoerlegging gelasten van voormelde straf, met dien verstande dat het hof - overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal - in plaats van een last tot tenuitvoerlegging te geven, een werkstraf zal gelasten van na te noemen duur.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14g, 22c, 22d, 57, 63, 184 en 285 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van dertig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van vijftien dagen zal worden toegepast;

gelast (in plaats van het geven van een last tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf de veroordeelde voorwaardelijk opgelegd bij het vonnis van de politierechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 22 oktober 2007) taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van veertien uren met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van zeven dagen zal worden toegepast.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.M.E. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, voorzitter, mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo en mr. J. Hielkema , in tegenwoordigheid van mr. M. Nijhuis als griffier.