Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BL0935

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
03-11-2009
Datum publicatie
28-01-2010
Zaaknummer
21-000099-09
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8511, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 59 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Vervoer van niet voor transport geschikte varkens. Verdachte is het transportbedrijf dat de varkens vervoerde. Beroep op afwezigheid van alle schuld wordt verworpen.

Lagere geldboete dan de conform de oriëntatiepunten straftoemeting gevorderde boete, nu verdachte niet eerder veroordeeld is voor een strafbaar feit.

Wetsverwijzingen
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 59
Wet op de economische delicten
Regeling dierenvervoer 2007 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer: 21-000099-09

Uitspraak d.d.: 3 november 2009

TEGENSPRAAK

Arrest van de economische kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Zutphen van 22 december 2008 in de strafzaak tegen

[Verdachte],

gevestigd te [woonplaats, adres].

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 20 oktober 2009 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd, zoals deze tenlastelegging in hoger beroep is gewijzigd, dat:

Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 mei 2007 tot en met 4 juni 2007 in de gemeente [A] en/of de gemeente [B], althans in Nederland, al dan niet opzettelijk, heeft gehandeld in strijd met artikel 6 van de EG-verordening nr. 1/2005, immers heeft hij als vervoerder van een of meer dieren, een of meer van die dieren niet in overeenstemming met de technische voorschriften behorende bij voornoemde verordening vervoerd, door:

? op of omstreeks 7 mei 2007 in de gemeente [B], althans in Nederland, een varken te vervoeren dat niet geschikt was voor het voorgenomen transport, daar dit varken ernstig kreupel was en/of probeerde alle poten te ontlasten en/of hijgde en/of een verdikte linker- en rechterschouder had;

en/of

? op of omstreeks 4 juni 2007 in de gemeente [A], althans in Nederland, een varken te vervoeren dat niet geschikt was voor het voorgenomen transport, daar dit varken ernstig kreupel was en/of een dikke linker voorpoot had en/of zijn linker voorpoot gestrekt naar achteren hield en/of zich uitsluitend op drie poten kon voortbewegen.

Art. 59 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Art. 9 Regeling dierenvervoer 2007

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 mei 2007 tot en met 4 juni 2007 in de gemeente [A] en/of de gemeente [B], heeft gehandeld in strijd met artikel 6 van de EG-verordening nr. 1/2005, immers heeft hij als vervoerder van dieren, een of meer van die dieren niet in overeenstemming met de technische voorschriften behorende bij voornoemde verordening vervoerd, door:

? op 7 mei 2007 in de gemeente [B] een varken te vervoeren dat niet geschikt was voor het voorgenomen transport, daar dit varken ernstig kreupel was en probeerde alle poten te ontlasten en hijgde en een verdikte linker- en rechterschouder had;

en

? op 4 juni 2007 in de gemeente [A], een varken te vervoeren dat niet geschikt was voor het voorgenomen transport, daar dit varken ernstig kreupel was en een dikke linker voorpoot had en zijn linker voorpoot gestrekt naar achteren hield en zich uitsluitend op drie poten kon voortbewegen.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op:

Overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 59 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, tweemaal gepleegd,

begaan door een rechtspersoon.

Strafbaarheid van de verdachte

Beroep op afwezigheid van alle schuld

Door de vertegenwoordiger van verdachte is ten aanzien van het op 7 mei 2007 van [D] vervoerde varken betoogd dat de chauffeur niet had kunnen zien dat het varken een dikke hak had, omdat de chauffeurs bij het inladen van de varkens alleen van bovenaf zien. Zowel ten aanzien van ditzelfde varken als ten aanzien van het op 4 juni 2007 vervoerde varken van [E] B.V. is voorts betoogd dat door verdachte alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de chauffeurs die bij hem in dienst zijn varkens meenemen ter transport die hiervoor niet geschikt zijn.

Het hof vat dit betoog op als een beroep op het ontbreken van alle schuld en overweegt hieromtrent als volgt.

Het hof acht niet aannemelijk dat het voor de chauffeur niet mogelijk was om de afwijkingen van de varkens waar het om gaat tijdig en voor het transport op te merken. Dat dit laatste niet is gebeurd wordt misschien wel verklaard door het feit dat de varkens in hoog tempo en met flinke aantallen tegelijk de vrachtwagen in worden gedreven terwijl de chauffeur daarop alleen maar van bovenaf zicht heeft, maar die verklaring is op zichzelf niet voldoende voor het slagen van dit verweer. Uitgaande van deze feitelijkheden moet dan immers worden vastgesteld dat de belading van de vrachtwagens anders moet om op een juiste wijze invulling te kunnen geven aan de verantwoordelijkheid die de vervoerder heeft op grond van de regelingen waar het hier om gaat. Het is niet aannemelijk gemaakt of geworden dat een andere wijze van beladen of een ander tempo daarbij, waarbij de chauffeur wel goed zicht kan hebben op de in te laden varkens en hun conditie, in redelijkheid niet mogelijk zou zijn. Van enige studie daarnaar of pogingen om tot een andere wijze van beladen te komen is niet gebleken. Het is (daarom) niet aannemelijk geworden dat verdachte er alles aan heeft gedaan om de wijze van het inladen van de varkens zo in te richten dat voorkomen kan worden dat niet voor vervoer geschikte varkens mee gaan op transport.

Het beroep op het ontbreken van alle schuld wordt verworpen.

Verdachte is strafbaar aangezien ook overigens geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op het maatschappelijk functioneren van verdachte en haar draagkracht, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De advocaat-generaal heeft een geldboete van tweemaal € 1.125,- gevorderd, gebaseerd op de oriëntatiepunten straftoemeting, waarbij voor dergelijke feiten 45 sanctiepunten, van € 25,- per punt, per varken wordt toegekend. Op zichzelf leveren de richtlijnen een bruikbaar uitgangspunt op, maar blijkens het uittreksel justitiële documentatie is verdachte niet eerder veroordeeld voor een strafbaar feit. Het hof ziet hierin aanleiding een lagere straf op te leggen dan gevorderd. Het hof zal tevens een deel voorwaardelijke geldboete opleggen, met als doel te voorkomen dat verdachte in de toekomst opnieuw soortgelijke feiten zal plegen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op artikel 6 van de Verordening (EG) nr. 1/2005, de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24, 51 en 62 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, artikel 59 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 9 van de Regeling dierenvervoer 2007.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot twee geldboetes van ieder EUR 900,00 (negenhonderd euro).

Bepaalt dat telkens een gedeelte van de geldboete, groot EUR 450,00 (vierhonderdvijftig euro), niet zal worden ten uitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Aldus gewezen door

mr H.W. Koksma, voorzitter,

mr J.A.W. Lensing en mr B.P.J.A.M. van der Pol, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr M. Vodegel-Irausquin, griffier,

en op 3 november 2009 ter openbare terechtzitting uitgesproken.