Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ7585

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
11-09-2009
Datum publicatie
15-09-2009
Zaaknummer
000608-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Aan verzoeker wordt op grond van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering een vergoeding toegekend van € 708,12.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE ARNHEM

NEVENZITTINGSPLAATS LEEUWARDEN

Rekestnummer: 000608-08 (verzoek ex art. 591a WvSr)

Parketnummer hoger beroep: 24-001921-07

Parketnummer eerste aanleg: 07-440163-06

Beschikking d.d. 11 september 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van

[verzoeker]

geboren op [1970] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

te dezer zake domicilie kiezende te [plaats], [adres],

verschenen in persoon en bijgestaan door mr. A.R. Maarsingh, advocaat te Deventer.

1. Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 308,52, zoals nader in het verzoekschrift en ter terechtzitting is aangegeven. Daarnaast heeft de raadsman in zijn verzoekschrift op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering

€ 540,- gevorderd als de kosten voor het indienen van het verzoekschrift, hetgeen het hof in deze beschikking zal meenemen.

2. De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 28 augustus 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal, alsmede de verzoeker en zijn advocaat.

3. De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

* tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-440163-06 door de meervoudige strafkamer in de rechtbank Zwolle-Lelystad en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer

24-001921-07 door dit hof op 31 juli 2008;

* het arrest van het hof d.d. 14 augustus 2008 is onherroepelijk geworden op 29 augustus 2008;

* de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht;

* verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend;

* verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt, te weten:

a. kosten tijdverzuim € 81,72

b. reiskosten (810 km x € 0,28) € 226,80

c. kosten verzoekschrift € 540,00

Totaal: € 848,52

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

a. kosten tijdverzuim € 81,72

b. reiskosten

Ten aanzien van de reiskosten is het hof van oordeel dat het reizen per openbaar vervoer op de door verdachte afgelegde trajecten en de tijdstippen van de behandelingen ter zitting mogelijk was. Met betrekking tot de reiskosten overweegt het hof dat deze kosten conform het bepaalde in de Wet tarieven in strafzaken worden vergoed tegen het tarief openbaar vervoer, laagste klasse, te weten:

Deventer-Zwolle (2x € 10,30) € 20,60

Deventer-Leeuwarden (2x € 32,90) € 65,80

Totaal: € 86,40

c. kosten verzoekschrift (overeenkomstig de ter zake geldende landelijke richtlijnen) € 540,00

Totaal: € 708,12

4. Beslissing

Het hof:

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 708,12 (zegge: zevenhonderdenacht euro en twaalf cent);

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gewezen door mrs. Anjewierden, Zwerwer en Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, ondertekend door de voorzitter, zijnde de griffier buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

Voorzitter

beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekeningnummer [rekeningnummer] ten name van Stichting Derdengelden VEWE Salland onder vermelding van '[verzoeker]'

Voorzitter