Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ6748

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
26-06-2009
Datum publicatie
03-09-2009
Zaaknummer
AVNR 1103-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Inhoudsopgave

9 WTS:

Bezwaarschrift tegen vergoeding vertaalwerkzaamheden.

Naar het oordeel van het hof hebben de tarieven per regel in artikel 5 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 uitsluitend het oog op de vertaalde regels. Daarbij is niet van belang of een regel bestaat uit één woord of verschillende woorden. Witregels worden niet vertaald, zodat deze niet voor vergoeding in aanmerking komen. Daarin brengt geen verandering dat bij de vertaling zo veel mogelijk de opmaak van het document wordt gehandhaafd. Het zo veel mogelijk overnemen van de opmaak van het te vertalen document behoort naar het oordeel van het hof tot de werkzaamheden die in het regeltarief zijn begrepen. Bezwaar ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

voorzieningenrechter

Parketnr: 21-004744-04

AVNR: 1103-08

De voorzieningenrechter van het gerechtshof te Arnhem, heeft te beslissen op het op 13 november 2008 ingekomen bezwaarschrift ex artikel 9 van de Wet tarieven in strafzaken, ingediend door:

[naam belanghebbende],

geboren op [geboortedatum belanghebbende],

wonende te [adres belanghebbende],

verder te noemen belanghebbende,

tegen de beslissing van 8 oktober 2008 van de hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket te Arnhem, waarbij aan belanghebbende op de voet van de Wet tarieven in strafzaken een vergoeding is toegekend wegens werkzaamheden als vertaler in de Duitse taal in de strafzaak tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte],

verder te noemen verdachte.

Het hof heeft ter zitting van 18 mei 2009 gehoord de advocaat-generaal en belanghebbende.

Het hof heeft kennis genomen van het bezwaarschrift, inclusief bijlagen, alsmede van het Worddocument, inhoudende de aan de orde zijnde vertalingen, dat belanghebbende - met goedvinden van de advocaat-generaal - na de zitting aan het hof heeft toegezonden.

OVERWEGINGEN:

1. Van de volgende vaststaande feiten kan worden uitgegaan:

1.1 Belanghebbende heeft in de periode van 23 juli 2008 tot 21 augustus 2008 in opdracht van het ressortsparket te Arnhem in het Duits gestelde documenten (98 pagina’s) in het Nederlands vertaald. Hij heeft op 21 augustus 2008 ter zake van deze werkzaamheden aan dat parket een factuur gezonden voor een bedrag van € 3.008,32, namelijk 3.200 vertaalde regels à € 0,79 per regel, vermeerderd met BTW.

1.2 Per brief van 8 oktober 2008 heeft de hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket te Arnhem aan belanghebbende laten weten dat is geconstateerd dat niet 3.200 maar 2.155 regels zijn vertaald en dat om die reden een vergoeding wordt toegekend van € 2.025,92 (2.155 regels à € 0,79 per regel, vermeerderd met BTW). Dit bedrag is op 23 oktober 2008 op de zakelijke girorekening van belanghebbende bijgeschreven.

1.3 Belanghebbende heeft nadat telefonisch contact met het ressortsparket niet tot een andere uitkomst had geleid, per brief van 4 november 2008, gericht aan de president van de rechtbank te Arnhem, tegen het in de brief van 8 oktober 2008 verwoorde standpunt bezwaar gemaakt. De brief van 4 november 2008 is – na ontvangst op 10 november 2008 door de rechtbank te Arnhem - op 13 november 2008 door het hof ontvangen.

2. Het hof vat de brief van 4 november 2008 op als een bezwaarschrift tegen de beslissing die is vervat in de brief van 8 oktober 2008 van de hoofdadvocaat-generaal. Gelet op artikel 9, vierde lid, van de Wet tarieven in strafzaken is de voorzieningenrechter van dit hof bevoegd op het bezwaar te beslissen.

3. Ingevolge artikel 10 van de Wet tarieven in strafzaken dient het bezwaar, bedoeld in artikel 9 van die wet, binnen veertien dagen na de dag van uitreiking of verzending van de beschikking te worden ingediend. Nu de beschikking is gedateerd op 8 oktober 2008, is ook als wordt uitgegaan van de ontvangstdatum door de rechtbank te Arnhem, het bezwaar buiten de wettelijke termijn ingediend. Wanneer deze termijn wordt overschreden, is het verzoek niet-ontvankelijk, tenzij sprake is van een omstandigheid waardoor die overschrijding als verschoonbaar kan worden beschouwd. Van zo’n omstandigheid is in dit geval sprake nu in de brief van 8 oktober 2008 niet wordt aangegeven dat het gaat om een voor bezwaar vatbare beslissing en in het bijzonder in deze brief niet de termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt, wordt medegedeeld, noch de instantie waarbij bezwaar kan worden gemaakt. Het hof acht belanghebbende daarom ontvankelijk in zijn bezwaar.

4. De uit ’s Rijks kas aan vertalers te verstrekken vergoeding voor de hier aan de orde zijn de werkzaamheden (artikel 1, eerste lid, jo. artikel 3, eerste lid sub a, van de Wet Tarieven in strafzaken) is vastgesteld in artikel 5, onder a, van het Besluit tarieven in strafzaken 2003. Deze bedraagt voor vertalingen uit het Duits € 0,79 per regel. Ingevolge artikel 15 van voornoemd besluit wordt het bedrag verhoogd met de verschuldigde BTW.

5. Belanghebbende heeft voor het opstellen van zijn declaratie de automatische regeltelfunctie van het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word gebruikt. Dusdoende zijn ook de witregels in de vertaalde documenten geteld. Dit is zijn gebruikelijke werkwijze. Hij stelt dat hij deze al jaren bij zijn facturen aan politie en justitie heeft toegepast en dat dit nimmer tot problemen aanleiding heeft gegeven. Verder heeft hij gesteld dat de meeste vertalers ook op basis van de telling in Microsoft Word declareren en betaald worden. Belanghebbende heeft ter zitting nog aangevoerd dat de witregels voor hem werk met zich meebrengen omdat hij het tot zijn taak rekent de opmaak van het vertaalde document zo veel mogelijk in overeenstemming te doen zijn met die van het oorspronkelijke document.

6. De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat voor witregels geen vertaalprestatie wordt geleverd en daarom deze regels voor het berekenen van de vergoeding buiten beschouwing moeten worden gelaten. Bij handmatige telling van de vertaling van belanghebbende is geconstateerd dat deze bestaat uit 2.155 vertaalde regels. Dit aantal, vermenigvuldigd met € 0,79 per regel en verhoogd met de BTW, maakt dat belanghebbende in aanmerking komt voor een vergoeding van € 2.025,92. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het bezwaar.

7. Naar het oordeel van het hof hebben de tarieven per regel in artikel 5 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 uitsluitend het oog op de vertaalde regels. Daarbij is niet van belang of een regel bestaat uit één woord of verschillende woorden. Witregels worden niet vertaald, zodat deze niet voor vergoeding in aanmerking komen. Daarin brengt geen verandering dat bij de vertaling zo veel mogelijk de opmaak van het document wordt gehandhaafd. Het zo veel mogelijk overnemen van de opmaak van het te vertalen document behoort naar het oordeel van het hof tot de werkzaamheden die in het regeltarief zijn begrepen.

Het een en ander leidt tot de conclusie dat het bezwaar ongegrond moet worden verklaard.

8. Tenslotte heeft belanghebbende ter zitting verzocht hem voor het bijwonen van die zitting een vergoeding toe te kennen voor tijdverzuim en gemaakte reis- en verblijfkosten. Dit verzoek is niet-ontvankelijk nu de Wet tarieven in strafzaken niet voorziet in het toekennen van een dergelijke vergoeding.

BESLISSING:

Het hof:

- verklaart het bezwaar ongegrond;

- verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot toekenning van een vergoeding wegens tijdsverzuim en reis- en verblijfkosten.

Aldus gegeven door mr. E.A.K.G. Ruys, vice-president, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M.E.B. Rasing, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 26 juni 2009.