Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ4535

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
04-08-2009
Datum publicatie
07-08-2009
Zaaknummer
107.002.458/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Grondslag vordering onduidelijk. Grieven blijven buiten behandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 4 augustus 2009

Zaaknummer 107.002.458/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

Essent Netwerk B.V.,

gevestigd te '[plaats],

appellante in het principaal en geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: Essent Netwerk ,

advocaat: mr. P.M. Wilmink, kantoorhoudende te Arnhem,

tegen

[g[geïntimeerde]rde].,

gevestigd te [plaats],

geïntimeerde in het principaal en appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. W.D. Huizinga, kantoorhoudende te Arnhem.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 5 december 2007 door de rechtbank Zwolle-Lelystad.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 22 februari 2008 is door Essent Netwerk hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 4 maart 2008.

Bij de memorie van grieven zijn een tiental producties overgelegd. De conclusie van deze memorie van grieven luidt:

"dat bij arrest - uitvoerbaar bij voorraad - het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van d.d. 5 december 2007 in de zaak met zaak- en rolnummer 123569/HA ZA 06-1033 dient te worden vernietigd en opnieuw rechtdoende de, vermeerderde, vordering van Essent, strekkende tot betaling van € 15.876,24, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 mei 2004 tot de dag der algehele voldoening, alsmede een bedrag ad € 904,-- terzake buitengerechtelijke incassokosten, alsnog dient te worden toegewezen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van de procedure in beide instanties."

Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde], onder overlegging van vijf producties, verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel geappelleerd met als conclusie:

"bij arrest voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

Appellante in principaal appel niet ontvankelijk te verklaren in haar hoger beroep, dan wel in ieder geval het vonnis d.d. 5 december 2007 door de rechtbank Zwolle-Lelystad gewezen onder nummer 123569/HA ZA 06-1033 tussen partijen gewezen te bekrachtigen, voor zoveel nodig met verbetering van (rechts-)gronden, met veroordeling van appellante in de proceskosten in hoger beroep,

en in voorwaardelijk incidenteel appel, voor het geval uit het principaal appel zou voortvloeien dat geïntimeerde [geïntimeerde] enig bedrag aan appelante Essent verschuldigd zou zijn, te vernietigen het vonnis d.d. 5 december 2007 door de rechtbank Zwolle-Lelystad gewezen onder nummer 123569/HA ZA 06-1033 tussen partijen gewezen voor zover het betreft de onderwerpen waarvan appellante in incidenteel appel in hoger beroep komt, alsmede, opnieuw rechtdoende alsnog te bekrachtigen het vonnis voornoemd, steeds met veroordeling van geïntimeerde in incidenteel appel in de proceskosten in dit zelfstandig hoger beroep."

Door Essent Netwerk is, onder overlegging van een zevental producties, een akte in het principaal appel genomen en is in het voorwaardelijk incidenteel appel geantwoord met als conclusie:

"om, bij arrest, [geïntimeerde] in haar vordering in voorwaardelijk incidenteel appèl niet ontvankelijk te verklaren, althans haar deze vordering in voorwaardelijk incidenteel appèl te ontzeggen, met veroordeling van [geïntimeerde] - uitvoerbaar bij voorraad - in de kosten van het voorwaardelijk incidenteel appèl."

Voorts heeft [geïntimeerde] een akte genomen, waarbij zij een drietal producties heeft genomen.

Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

Essent Netwerk heeft in het principaal appel drie grieven opgeworpen.

[geïntimeerde] heeft in het voorwaardelijk incidenteel appel één grief opgeworpen.

De beoordeling

1. Tegen de weergave van de vaststaande feiten onder overweging 2 (2.1 tot en met 2.4) van het beroepen vonnis is geen grief ontwikkeld, zodat ook het hof van die feiten uit zal gaan.

Op grond van die feiten en op grond van hetgeen in hoger beroep als niet (voldoende) weersproken als vaststaand wordt aangemerkt, kan van het volgende worden uitgegaan;

- Vanaf medio januari 2002 betrekt [geïntimeerde] haar elektriciteit van Westland Energie BV (hierna Westland). De elektriciteit werd en wordt geleverd via het netwerk van Essent Netwerk Noord welke vennootschap per 1 januari 2005 op is gegaan in Essent Netwerk. Voordat [geïntimeerde] haar elektriciteit van Westland is gaan afnemen, betrok zij haar elektriciteit van Essent Energie Verkoop Nederland B.V. (verder: EEVN).

- [geïntimeerde] dient voor het transport via het netwerk van Essent Netwerk aan Essent Netwerk kosten te betalen. Gedurende een beperkte periode zijn de desbetreffende facturen door Essent Netwerk aan Westland gezonden en heeft Westland ter zake betalingen aan Essent Netwerk verricht, welke betalingen Westland heeft doorberekend aan [geïntimeerde].

2. Stellende dat [geïntimeerde] over de periode 3 juli 2002 tot en met 31 maart 2004 een aantal facturen (deels) onbetaald heeft gelaten, heeft Essent Netwerk bij inleidende dagvaarding in hoofdsom € 23.063,73 van [geïntimeerde] gevorderd.

Die vordering is bij conclusie van repliek/akte wijziging eis verminderd tot € 17.918,90 en vervolgens bij nadere akte van 2 mei 2007 tot € 15.838,67.

3. De rechtbank heeft de vordering afgewezen nadat zij tot het oordeel was gekomen dat Essent Netwerk door [geïntimeerde] gedane betalingen, welke in totaal het door Essent Netwerk gevorderde bedrag overschrijden, ten onrechte niet heeft aangemerkt als betaling voor de facturen waarvan zij thans betaling vordert, maar heeft verrekend met andere - volgens haar - openstaande rekeningen.

4. Essent Netwerk heeft appel ingesteld tegen bedoeld vonnis en haar eis bij memorie van grieven andermaal gewijzigd. Thans maakt zij in hoofdsom aanspraak op een bedrag groot € 15.876,24.

5. Het meest verstrekkende verweer van [geïntimeerde] tegen de vorderingen van Essent Netwerk - zowel in eerste aanleg als in hoger beroep - houdt in dat Essent Netwerk er administratief zulk een puinhoop van heeft gemaakt dat aan haar telkens wisselende vorderingen geen touw valt vast te knopen.

6. Het hof stelt met betrekking tot de proceshouding van Essent Netwerk het volgende vast:

Met betrekking tot de grondslag van de vordering:

7. Bij inleidende dagvaarding vordert Essent Netwerk betaling van haar facturen over de periode juni 2003 tot en met februari 2004.

Bij conclusie van repliek baseert Essent Netwerk haar vordering op de gecorrigeerde facturen over de periode juli 2002 tot en met maart 2004 welke op 28 april 2004 aan [geïntimeerde] zouden zijn toegezonden.

Bij akte d.d. 2 mei 2007 corrigeert Essent Netwerk de facturen over augustus en september 2002 en vermindert zij dienovereenkomstig haar vordering.

Bij memorie van grieven vordert Essent Netwerk betaling van het onbetaalde deel van de facturen over de periode van 3 juli 2002 tot en met 31 maart 2004.

Bij akte in hoger beroep geeft Essent Netwerk aan dat zij over de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 juli 2002 (waarvoor de facturen eerst vanaf augustus 2002 zijn verzonden) in totaal een bedrag groot € 22.764,77 aan [geïntimeerde] heeft gefactureerd. Middels automatische incasso kon een bedrag groot € 3.012,76 van de rekening van [geïntimeerde] worden afgeschreven. Het restant van de vordering over die periode heeft Essent Netwerk via Westland betaald gekregen op 10 maart 2003 en is op 12 juli 2003 door Westland aan [geïntimeerde] gefactureerd. Omdat zij over die periode niets meer te vorderen heeft, betreft haar vordering enkel nog de periode na 3 juli 2002.

Met betrekking tot de facturering:

8. Bij inleidende dagvaarding stelt Essent Netwerk dat tot 1 september 2003 de facturen aan Westland werden gezonden, die op haar beurt de netwerkkosten, samen met haar energieleveranties aan [geïntimeerde] factureerde.

9. Bij conclusie van repliek stelt Essent Netwerk dat alle facturen die door Westland zijn verzonden uiteindelijk zijn gecrediteerd en vervolgens aan [geïntimeerde] zelf zijn gestuurd.

10. Bij memorie van grieven stelt Essent Netwerk onder 7 dat over de periode van 3 juli 2002 tot en met 31 maart 2003 de netwerkkosten zijn gefactureerd aan Westland, die deze facturen heeft voldaan en doorberekend aan [geïntimeerde]. Essent Netwerk geeft vervolgens aan dat zij gedurende de periode 3 juli 2002 tot en met 31 maart 2004 bij het berekenen van de te factureren netwerkkosten de verkeerde vermogenswaarden en kWh waarden heeft gehanteerd en dat zij - om dat te corrigeren - een aantal creditfacturen aan [geïntimeerde] heeft verzonden. Vervolgens heeft Essent Netwerk de nieuwe facturen aan [geïntimeerde] gezonden, waarmee de aanvankelijk aan Westland verzonden facturen over de periode 3 juli 2002 tot en met 31 maart 2003 rechtstreeks aan [geïntimeerde] in rekening werden gebracht. De door Westland gedane betalingen zegt Essent Netwerk in mindering te hebben gebracht op hetgeen [geïntimeerde] aan Essent Netwerk verschuldigd was.

Bij diezelfde memorie onder 18 geeft Essent Netwerk aan dat de netwerkkosten tot 1 september 2003 aan Westland zijn gefactureerd.

Met betrekking tot de meting van het gebruik:

11. Bij inleidende dagvaarding stelt Essent Netwerk dat sedert 1 juli 2002 het elektriciteitsgebruik op het adres van [geïntimeerde] wordt gemeten door middel van telemeting.

12. Bij conclusie van repliek stelt Essent Netwerk dat de oude meters op 23 juli 2002 zijn vervangen en dat de meterstanden van de oude meters op dat moment zijn geregistreerd. Van het ontbreken van meters - gedurende een bepaalde periode - zoals door [geïntimeerde] is gesteld zou geen sprake zijn geweest.

13. Bij haar akte d.d. 2 mei 2007 stelt Essent Netwerk dat de nieuwe meter is ingeschakeld op 24 juli 2002 en dat sindsdien ieder half uur telemetriemeting bij [geïntimeerde] heeft plaatsgevonden. Voor wat betreft de factuur van juli 2002 geeft Essent Netwerk echter aan dat "waarschijnlijk als gevolg van de meterwisseling en wijziging van het meetbedrijf per 24 juli 2002 een foutief gebruik is ingevoerd. Derhalve is Essent Netwerk op basis van verbruik voor de maanden juli 2004, 2005 en 2006 een gemiddeld gebruik berekend voor de maand juli van 76.460 kW." Er wordt in dat verband een bedrag groot € 1.549,89 gecrediteerd.

14. Bij memorie van grieven geeft Essent Netwerk aan dat zij gedurende de periode 3 juli 2002 tot en met 31 maart 2004 bij het berekenen van de te factureren netwerkkosten de verkeerde vermogenswaarden en kWh waarden heeft gehanteerd, hetgeen tot een correctie heeft geleid (van € 72.773,24 naar € 66.393,33).

15. Bij haar akte in appel d.d. 9 december 2008 stelt Essent Netwerk onder 3 e.v. dat tot en met 22 juli 2002 de meterstanden bij [geïntimeerde] door haarzelf werden opgenomen. Vanaf 23 juli 2002 zou dat geschieden door het bedrijf SchlumbergerSema. Essent Netwerk verkreeg vanaf dat moment een opgave van het gebruik. Even later (onder 11) stelt Essent dat het verbruik over de periode 7 mei 2002 tot en met 3 juni 2002 aanvankelijk is geschat. Later, op 20 of 22 juli 2002, zijn echter de werkelijke meterstanden weer opgenomen en op basis daarvan is gefactureerd. Er is dus nooit teveel betaald, maar het kan wel zijn "dat het verbruik over een deel van deze periode aan de verkeerde maand is toegerekend."

16. Het hof is van oordeel dat op basis van de telkens wisselende en deels innerlijk tegenstrijdige stellingen van Essent Netwerk moet worden geconcludeerd dat onvoldoende duidelijk is gesteld wat de vordering draagt, zodat de vordering hoe dan ook dient te worden afgewezen. De grieven kunnen derhalve - wat daar verder ook van zij - geen doel treffen.

17. De grieven in het principaal appel blijven verder buiten behandeling. Aan behandeling van het voorwaardelijk ingestelde incidenteel appel wordt niet toegekomen, nu de voorwaarde daartoe niet is vervuld.

Slotsom

18. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd met veroordeling van Essent Netwerk in de kosten van deze procedure (salaris advocaat: 1 punt tarief II).

Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het vonnis d.d. 5 december 2007, waarvan beroep;

veroordeelt Essent Netwerk in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 409,-- aan verschotten en op € 894,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;

verklaart dit arrest voor wat de proceskosten betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. Mollema, voorzitter, Rowel-van der Linde en Kuiper, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 4 augustus 2009 in bijzijn van de griffier.