Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BJ3064

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
07-07-2009
Datum publicatie
20-07-2009
Zaaknummer
200.014.198
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

artikel 7:369 BW

Eerste beëindigingszaak bij de pachtkamer van het hof. Hof beveelt meervoudige comparitie van partijen en draagt partijen op om vragenformulier in te vullen en stukken over te leggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.014.198

(zaaknummer rechtbank 551426)

arrest van de pachtkamer van 7 juli 2009

inzake

1. [appellant sub 1],

wonende te [adres],

2. [appellant sub 2],

wonende te [adres],

3. [appellant sub 3],

wonende te [adres],

appellanten,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe,

tegen:

[geïntimeerde],

wonende te [adres],

geïntimeerde,

advocaat: mr. B. Nijman.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 6 februari 2008 en 25 augustus 2008, die de pachtkamer van de rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, tussen appellanten (hierna: [appellanten]) als eisers en geïntimeerde (hierna: [geïntimeerde]) als gedaagde heeft gewezen. Van het vonnis van 25 augustus 2008 is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 [appellanten] hebben bij exploot van 10 september 2008 [geïntimeerde] aangezegd van het vonnis van 25 augustus 2008 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van [geïntimeerde] voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven hebben [appellanten] tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht, en hebben zij met verwijzing naar de appeldagvaarding geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij arrest, alsnog hun vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties.

2.3 Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden en verweer gevoerd, en heeft hij geconcludeerd dat het hof [appellanten] in hun hoger beroep niet-ontvankelijk zal verklaren, dan wel het hoger beroep zal verwerpen, met bevestiging van het bestreden vonnis en met veroordeling van [appellanten] in de kosten van de procedure in hoger beroep.

2.4 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd.

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1 De zaak betreft een vordering tot beëindiging van de tussen partijen bestaande pachtovereenkomst. Het hof zal een comparitie van partijen bevelen strekkende tot het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling.

3.2 Het hof zal aan partijen opdragen om de aan dit arrest gehechte vragenformulieren binnen acht weken na heden ingevuld aan het hof en de wederpartij te doen toekomen, onder bijvoeging van de in die formulieren bedoelde stukken.

3.3 Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bepaalt dat partijen, [geïntimeerde] in persoon en [appellanten] vertegenwoordigd door iemand die van de zaak op de hoogte en tot het geven van de verlangde inlichtingen in staat is en hetzij bevoegd hetzij speciaal schriftelijk gemachtigd is tot het aangaan van een schikking, tezamen met hun advocaten zullen verschijnen voor de pachtkamer van het hof, die daartoe zitting zal houden in het paleis van justitie aan de Walburgstraat 2-4 te Arnhem op een nader door de voorzitter te bepalen dag en tijdstip, zulks tot het geven van inlichtingen en opdat kan worden onderzocht of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden;

bepaalt dat partijen de verhinderdagen van partijen en hun advocaten in de maanden september, oktober en november 2009 zullen opgeven op de rol van 11 augustus 2009, waarna dag en uur van de comparitie (ook indien voormelde opgave van een of meer van partijen ontbreekt) door de voorzitter zullen worden vastgesteld;

draagt aan partijen op om de aan dit arrest gehechte vragenformulieren binnen acht weken na heden ingevuld aan het hof en de wederpartij te doen toekomen, onder bijvoeging van de in die formulieren bedoelde stukken, wat betreft de voor het hof bestemde stukken in zesvoud;

iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Dit arrest is gewezen door mrs. W.L. Valk, M.M. Olthof en H.L. van der Beek en de deskundige leden ing. L.L.M. de Lorijn en ir. H.B.M. Duenk, en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juli 2009.

Vragenlijst [appellanten]

(* = doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum opzegging door verpachter (aangetekende brief/exploot):

Vindplaats in het dossier van deze opzegging (indien nog niet overgelegd: bijvoegen):

Datum verzet door pachter (aangetekende brief/exploot):

Vindplaats in het dossier van dit verzet (indien nog niet overgelegd: bijvoegen):

Pachtobject:

Einde lopende pachttermijn:

Datum pachtovereenkomst:

Ingekomen bij de grondkamer:

Goedkeuring door de grondkamer:

Vindplaatsen van de pachtovereenkomst en eventuele wijzigings- en aanvullingsovereenkomsten alsmede eventuele daarop betrekking hebbende beschikkingen van de grondkamer resp. de centrale grondkamer (voor zover nog niet overgelegd: bijvoegen):

Vragenlijst [appellanten] vervolg

Navolgende persoons- en bedrijfsgegevens behoeven slechts te worden ingevuld door de pachter, respectievelijk de verpachter die zich beroept op dringend eigen duurzaam gebruik als bedoeld in art. 7:370 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek.

Persoonsgegevens van appellant(e/en):

Geboortedatum:

Gehuwd/ongehuwd*

Kinderen: leeftijd zoon/dochter opleiding/beroep ten laste van ouders

1.

2.

3.

4.

5.

advocaat:

bedrijf: akkerbouw/ veehouderij/ gemengd/ ander bedrijf*

totale oppervlakte:

eigendom (inclusief woning en bedrijfsgebouwen) :

gepacht van derden (aard van pachtovereenkomst aanduiden, dus reguliere pacht, geliberaliseerde pacht enzovoort):

ligging litigieuze land t.o.v. bedrijfsgebouwen / land verpachter/ pachter* (eventueel situatietekening overleggen):

Vragenlijst [appellanten] vervolg

Oppervlakte bouwland: in gebruik voor:

Oppervlakte grasland: in gebruik voor:

Vee: melkkoeien:

jongvee:

mestvarkens:

fokzeugen:

schapen:

paarden:

kippen:

bedrijfsgebouwen:

soort stal:

capaciteit:

bijzonderheden:

N.B. u gelieve bij te voegen:

1. de hiervoor bedoelde stukken, voor zover nog niet overgelegd

2. de laatste meitelling

3. de jaarrapporten over de afgelopen drie jaar

4. voor zover van belang de kennisgeving inzake uw melkquotum

5. opgaven van mestproduktierechten van bureau heffingen te Assen

Vragenlijst [geïntimeerde]

(* = doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum opzegging door verpachter (aangetekende brief/exploot):

Vindplaats in het dossier van deze opzegging (indien nog niet overgelegd: bijvoegen):

Datum verzet door pachter (aangetekende brief/exploot):

Vindplaats in het dossier van dit verzet (indien nog niet overgelegd: bijvoegen):

Pachtobject:

Einde lopende pachttermijn:

Datum pachtovereenkomst:

Ingekomen bij de grondkamer:

Goedkeuring door de grondkamer:

Vindplaatsen van de pachtovereenkomst en eventuele wijzigings- en aanvullingsovereenkomsten alsmede eventuele daarop betrekking hebbende beschikkingen van de grondkamer resp. de centrale grondkamer (voor zover nog niet overgelegd: bijvoegen):

Vragenlijst [geïntimeerde] vervolg

Navolgende persoons- en bedrijfsgegevens behoeven slechts te worden ingevuld door de pachter, respectievelijk de verpachter die zich beroept op dringend eigen duurzaam gebruik als bedoeld in art. 7:370 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek.

Persoonsgegevens van geïntimeerde(n):

Geboortedatum:

Gehuwd/ongehuwd*

Kinderen: leeftijd zoon/dochter opleiding/beroep ten laste van ouders

1.

2.

3.

4.

5.

advocaat:

bedrijf: akkerbouw/ veehouderij/ gemengd/ ander bedrijf*

totale oppervlakte:

eigendom (inclusief woning en bedrijfsgebouwen) :

gepacht van derden (aard van pachtovereenkomst aanduiden, dus reguliere pacht, geliberaliseerde pacht enzovoort):

ligging litigieuze land t.o.v. bedrijfsgebouwen / land verpachter/ pachter* (eventueel situatietekening overleggen):

Vragenlijst [geïntimeerde] vervolg

Oppervlakte bouwland: in gebruik voor:

Oppervlakte grasland: in gebruik voor:

Vee: melkkoeien:

jongvee:

mestvarkens:

fokzeugen:

schapen:

paarden:

kippen:

bedrijfsgebouwen:

soort stal:

capaciteit:

bijzonderheden:

N.B. u gelieve bij te voegen:

1. de hiervoor bedoelde stukken, voor zover nog niet overgelegd

2. de laatste meitelling

3. de jaarrapporten over de afgelopen drie jaar

4. voor zover van belang de kennisgeving inzake uw melkquotum

5. opgaven van mestproduktierechten van bureau heffingen te Assen