Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2009:BH6860

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
24-02-2009
Datum publicatie
20-03-2009
Zaaknummer
107.002.088/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Huurzaak bedrijfsruimte.

Niet tijdig opgezegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 24 februari 2009

Zaaknummer 107.002.088/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

1. Kazooi Creative Minds B.V.,

gevestigd te Almere,

hierna te noemen: Kazooi,

2. Xsmedia International Holding B.V.,

gevestigd te Almere,

hierna te noemen: Xsmedia,

3. Flyerzone B.V.,

gevestigd te Almere,

hierna te noemen: Flyerzone,

appellanten in het principaal en geïntimeerden in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagden in conventie en eisers in reconventie,

hierna gezamenlijk te noemen: Kazooi c.s.,

advocaat: voorheen mr. F.J. Boom, kantoorhoudende te Arnhem

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats geïntimeerde],

geïntimeerde in het principaal en appellant in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiser in conventie en verweerder in reconventie,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. M.A. Geuze, kantoorhoudende te Utrecht.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 26 augustus 2008 wordt hier overgenomen.

Het verdere procesverloop

Bij voormeld tussenarrest heeft het hof Kazooi c.s. in de gelegenheid gesteld om bewijs te leveren van haar stellingen als aangegeven in het dictum van dat arrest.

Ter rolle van 23 september 2008 heeft de advocaat van Kazooi c.s. zich aan de procedure ontrokken.

Een nieuwe advocaat heeft zich uiteindelijk niet voor hen gesteld. Om die reden heeft het getuigenverhoor geen doorgang gevonden.

Ter rolzitting van 20 januari 2009 heeft de advocaat van [geïntimeerde] arrest verzocht, onder overlegging van de stukken.

De verder beoordeling

1. Nu de bewijslevering ten gevolge van omstandigheden die zich in het domein van Kazooi c.s. bevinden, niet heeft plaatsgevonden, trekt het hof daaruit de gevolgtrekking dat Kazooi c.s. niet tot het leveren van het gevraagde bewijs in staat zijn.

2. De door hen te bewijzen stellingen zijn derhalve niet komen vast te staan, zodat het hof ervan uit moet gaan dat Kazooi c.s. de huurpenningen schuldig zijn gebleven tot 1 december 2006.

3. Het hof acht in dit licht de grieven IV en VI in het principaal appel ten onrechte voorgedragen. Ook de grieven XII en XIII falen om die reden.

De slotsom

4. Het hof zal, gelet op het voorgaande en op hetgeen reeds in het tussenarrest is vastgesteld, het vonnis waarvan beroep, voor zover in conventie gewezen, vernietigen nu de huurachterstand weliswaar op juiste wijze is berekend, maar ten onrechte een bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten is inbegrepen en voorts de wettelijke rente ten onrechte niet is toegekend. Dit komt erop neer dat het hof in conventie Kazooi c.s. zal veroordelen tot betaling van € 17.066,-- (te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW) aan huurpenningen c.a.. tot aan 1 december 2006. Het hof zal voorts bepalen dat Kazooi c.s. tevens gehouden zijn de wettelijke rente over de huurachterstand te betalen, met dien verstande dat over de huurachterstand, berekend tot 1 februari 2006 de wettelijke rente begint te lopen op 1 februari 2006 en over de in genoemd bedrag opgenomen huurtermijnen die op nadien gelegen maanden betrekking hebben (tot november 2006), de wettelijke rente eerst begint te lopen op het moment dat deze huurtermijnen betaald hadden moeten zijn.

5. Het hof zal het vonnis, voor zover in reconventie gewezen, bekrachtigen, evenals de beslissingen betreffende de proceskosten. Kazooi c.s. zullen als de overwegend in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het principale appel worden veroordeeld, voor wat het salaris in appel betreft te begroten op 1 punt naar tarief II. Het hof zal de kosten van het incidentele appel compenseren nu beide partijen daarin over en weer in het ongelijk zijn gesteld.

De beslissing

Het gerechtshof:

vernietig het vonnis d.d. 13 juni 2007 waarvan beroep, voor zover in conventie gewezen

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Kazooi c.s. hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs te betalen aan [geïntimeerde] de somma van € 17.066,-- aan huurpenningen (te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW) en servicekosten/nutsvoorzieningen, te vermeerderen met de wettelijke rente over de in dit bedrag begrepen achterstand zoals die bestond op 1 februari 2006 te rekenen vanaf die datum tot de dag der algehele voldoening, en voor latere, tot 1 december 2006 verschuldigde huurtermijnen, te rekenen vanaf het moment van verschuldigdheid van elke termijn tot het moment van algehele voldoening;

bekrachtigt het vonnis voor het overige;

veroordeelt Kazooi c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep in het principaal appel en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] op € 251,-- aan verschotten en € 894,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat.

Het hof compenseert de kosten van het incidenteel appel in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

Aldus gewezen door mrs. Mollema, voorzitter, Kuiper en De Hek, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van 24 februari 2009 in bijzijn van de griffier.