Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ3369

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
28-11-2006
Datum publicatie
30-11-2006
Zaaknummer
21-006484-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het verrichten van hand- en spandiensten aan mensenhandel (medeplichtigheid) aan verdachte ten laste gelegd. Vrijspraak. Het hof is van oordeel dat er onvoldoende bewijs is dat verdachte wist dat de vrouwen onvrijwillig in de prostitutie werkten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: [nummer]

Uitspraak d.d.: 28 november 2006

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te Arnhem

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Almelo van

20 december 2005 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum],

thans wonende in [plaatsnaam en straat].

Het hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 12 mei 2006, 7 juli 2006 en 14 november 2006 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I), na voorlezing aan het hof overgelegd, en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Omvang van het hoger beroep

De verdachte heeft ter terechtzitting opgegeven dat hij geen rechtsmiddel heeft willen instellen tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij hij ter zake van het onder 2 tenlastegelegde werd vrijgesproken, zodat het hof verstaat dat het hoger beroep van verdachte uitsluitend is gericht tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde werd veroordeeld.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting opgegeven dat het Openbaar Ministerie louter in appèl is gekomen vanwege de strafmaat. Het beroep van het Openbaar Ministerie is niet gericht tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij verdachte ter zake van het onder 2 telastegelegde werd vrijgesproken. Het hof verstaat dat het hoger beroep van het Openbaar Ministerie uitsluitend is gericht tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde werd veroordeeld.

Verzoek om aanhouding

In zijn pleidooi heeft de raadsman van verdachte verzocht de behandeling van de zaak aan te houden om transcripties te laten opmaken van de bandopnames van de aangiftes en/of de verhoren van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3], aangezien er discrepanties bestaan tussen hetgeen gerelateerd is in de processen-verbaal en hetgeen daadwerkelijk is verklaard. Uit de bandopnames van de aangiftes en/of de verhoren blijkt bovendien dat [slachtoffer 4], [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] zijn gestimuleerd door de ambtenaren van de politie om aangifte te doen (allen doen ook daadwerkelijk aangifte, behalve [slachtoffer 2]) en dat zij bij de aangifte en/of de verdere verhoren “gestuurd” zijn door de ambtenaren van de politie.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het verzoek om de zaak aan te houden is onvoldoende feitelijk onderbouwd, nu de raadsman niet concreet en voldoende specifiek ter terechtzitting heeft aangegeven op welke discrepanties hij doelt.

Overigens heeft het hof geen reden heeft om te twijfelen aan de inhoud van de verklaringen die zijn afgelegd met betrekking tot het aan verdachte verweten feit en aan de zorgvuldigheid van de gehanteerde werkwijze van de verbalisanten.

Er zijn thans processen-verbaal van de verhoren, onder ambtseed opgemaakt door verbalisanten, voorhanden, die als bewijsmiddel kunnen worden gebezigd. Voor het hof staat vast, uit de geluidsband die ten tijde van de verhoren van de aangeefsters en getuigen bij de politie heeft meegedraaid, dat delen van de processen-verbaal een zakelijke weergave door verbalisanten inhouden van de afgelegde verklaringen. Dat er verschil bestaat tussen de letterlijke bewoordingen van de aangeefsters en de processen-verbaal van verhoor, opgemaakt door de verbalisanten, brengt het hof niet tot een ander oordeel, nu correct en zakelijk is samengevat en bovendien de strekking van de verklaringen van de aangeefsters daarbij onveranderd is gebleven. Het hof wijst het verzoek van de raadsman af, nu ook overigens de noodzaak tot het (laten) opmaken van de transcripties niet is gebleken.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis, waarvan beroep, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, vernietigen nu het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004,

te Hengelo, gemeente Hengelo (0) en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te

Amsterdam en/of te Den Haag en/of Almere en/of te Lelystad en/of te Heerenveen en/of te Arnhem en/althans (elders) in Nederland en/of in Duitsland en/of te Antwerpen en/althans (elders) in België en/of in Turkije en/of in Brazilië,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/althans een of meer (andere) vrouwen,

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met (of voor) een derde tegen betaling en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele) handelingen beschikbaar stelde(n), en/of

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) uit de opbrengst van haar/hun seksuele handelingen met (of voor) een derde te bevoordelen, en/of

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit (een) seksuele handeling(en) van die vrouw(en)/ander(en) met (of voor) een derde tegen betaling, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat die vrouw(en)/ander(en) zich door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding beschikbaar heeft/hebben gesteld tot het plegen van die handeling(en),

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik en/of die misleiding

en/of die (ondernomen) handeling(en) (telkens) hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

(ten aanzien van [slachtoffer 4] ; zaakdossier 03)

· met voornoemde [slachtoffer 4] een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen [slachtoffer 4] heeft gezegd dat zij (weer) moest gaan werken (als prostituee) omdat zij geen geld meer had(den) en/of dat zij maar twee maanden hoefde te werken en/of dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en/of werd geïnvesteerd in een autobedrijf en/of dat hij bij haar weg zou gaan als zij niet ging werken en/of met [slachtoffer 4] op vakantie (naar Turkije en Brazilië) is/zijn gegaan, en/of

· met [slachtoffer 4] naar Utrecht en/of Amsterdam is/zijn gereden en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of [slachtoffer 4] (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 4] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of [slachtoffer 4] naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans [slachtoffer 4] heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of [slachtoffer 4] vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/op doen halen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· [slachtoffer 4] opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of [slachtoffer 4] onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/ hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van [slachtoffer 4] en/of het afdragen van de verdiensten door [slachtoffer 4] aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· [slachtoffer 4] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans [slachtoffer 4] geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden en/of die verdiensten en/of dat geld in ontvangst heeft/hebben genomen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· [slachtoffer 4] heeft/hebben gestompt en/of geslagen en/of geschopt en/of met een riem op de rug heeft geslagen en/of (een) (brandende) sigaret(ten) op/tegen haar hand(en) en/of arm(en) en/althans het lichaam heeft (uit)gedrukt, en/of

· tegen [slachtoffer 4] heeft gezegd dat zij bij hem hoorde en dat hij haar helemaal kapot zou maken, als zij ooit bij hem weg zou gaan en/of dat hij haar dood zou maken, als zij terug zou gaan naar haar moeder, althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het hoofd van [slachtoffer 4] heeft gezet en/of gehouden, en/of

· [slachtoffer 4] heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· een telefoonabonnement op naam van [slachtoffer 4] heeft/hebben afgesloten en/of laten afsluiten, ten gevolge waarvan [slachtoffer 4] (een) rekening(en) ontving en/of (een) schuld(en) op haar naam kreeg, en/of heeft/hebben verhinderd dat [slachtoffer 4] uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· [slachtoffer 4] ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· (nadat [slachtoffer 4] zwanger was geraakt) tegen [slachtoffer 4] heeft gezegd dat zij het kind moest laten weghalen, anders zou hij haar vermoorden en/of dat hij het kind uit haar buik zou slaan en/of dat hij nog geen kind wilde en/of dat zij nog geen kind konden nemen omdat [slachtoffer 4] nog niet klaar was met werken en/of dat hij heel veel van [slachtoffer 4] hield en dat hij over een tijdje een nieuw kind bij haar zou verwekken en/althans [slachtoffer 4] onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen en/of met [slachtoffer 4] naar een abortuskliniek is gereden en/of (aldaar) tegen [slachtoffer 4] heeft gezegd: "Je laat het kind weghalen, je laat je niet ompraten. Je zegt ja", althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

[slachtoffer 4] in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van [slachtoffer 4] in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [slachtoffer 1] ; zaakdossier 04)

· met voornoemde [slachtoffer 1] een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen [slachtoffer 1] heeft gezegd dat verdachte een meisje kende dat wel voor hem in de prostitutie wilde werken en dat hij dan wel voor dat meisje zou kiezen in plaats van voor [slachtoffer 1] (als [slachtoffer 1] dat werk niet wilde doen) en/of tegen [slachtoffer 1] heeft gezegd dat zij (nu) moest werken voor de toekomst en dat als zij gestopt was en een kindje van verdachte had, dat hij dan voor hun gezinnetje zou werken en/of dat hij zielsveel van [slachtoffer 1] houdt en/of dat zij zijn vrouw is, zijn alles en/of dat hij een moord voor haar zou plegen en/of dat hij heel erg waardeert wat [slachtoffer 1] voor hem doet en dat zij het goed doet en dat hij trots op haar is en/of dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en/of werd geïnvesteerd in een autobedrijf en in een huis in Turkije en/of met [slachtoffer 1] op vakantie is/zijn gegaan (naar Turkije), en/of

· met [slachtoffer 1] naar Amsterdam is/zijn gereden en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of [slachtoffer 1] (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 1] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of [slachtoffer 1] naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans [slachtoffer 1] heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of [slachtoffer 1] vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· [slachtoffer 1] opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of [slachtoffer 1] onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd hoe en waar [slachtoffer 1] haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) aan [slachtoffer 1] heeft/hebben gevraagd hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en/of haar (daarop) heeft/hebben meegedeeld en/of laten weten (zakelijk weergegeven) dat [slachtoffer 1] moest doorwerken en/of dat zij 's middags in Amsterdam moest gaan werken, als ze het 's avonds in Utrecht slecht had en/of dat zij beter haar best moest doen en/of "Ik ga straks heel erg boos worden, als je hier bent, ik wordt echt heel pissig" en/of "en wel door verdienen, ik accepteer vandaag geen weinig" en/of "Ga maar je werk doen. Als het goed is kom je naar huis, als het niet goed is je niet haar huis" en/of "Als jij niet snel wat verdiend weer zoals vroeger, dan zoek ik er een ander bij" en/of "je moet doen wat ik jou zeg" en/of dat [slachtoffer 1] gewoon moet doorgaan totdat hij zegt dat ze naar huis mag en/of "[slachtoffer 2] moet nog 100 en jij moet ook nog 100" en/of "laat mij jou maar zeggen wanneer je naar huis mag, jij hebt helemaal niks te zeggen ja, daarover, dat kan jij niet beslissen" en/of "Als het je niet lukt om 1150 te pakken, dan kun je wel eens heel laat bij je ouders terecht komen" en/of "niet zeiken tegen mij dat jij eerder naar huis mag gaan, want dan ga ik toch weer nee zeggen. Ik bepaal wanneer jij weggaat", en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van [slachtoffer 1] en/of het afdragen van de verdiensten door [slachtoffer 1] aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· [slachtoffer 1] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans [slachtoffer 1] geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden en/of die verdiensten en/of dat geld in ontvangst heeft/hebben genomen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of geschopt en/of (een) (brandende) sigaret(ten) op/tegen haar arm(en) heeft (uit)gedrukt en/of [slachtoffer 1] met haar hoofd onder water heeft gedrukt (gehouden), en/of

· [slachtoffer 1] telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) de volgende (dreigende) woorden heeft/hebben toegevoegd: "de volgende keer geef ik je eerst een dreun en daarna praten we verder ja" en/of (zakelijk weergegeven) dat ze snel thuis moet komen, als ze een grote bek geeft gaat hij haar blauw slaan voordat ze ergens heen gaat en/of "Wat denk je, dat je de baas over mij kan zijn? Wie maakt hier de regels uit, jij gaat helemaal niet naar die fucking rechtbank, daar heb je niets te zoeken, klaar. Enige wat moet is wat ik zeg tegen jou." en/of "Laat jouw familie nooit meer in de buurt komen bij de plekjes waar wij komen. Wil jij je ouders nog in goede staat zien, dan moet je vooral niet met [medeverdachte 1] gaan fucken" en/of "als jij fouten maakt, dan neuk ik jou helemaal, dan maak ik jou helemaal kapot" en/of "heb jij het lef nog een keer om er doorheen te praten tegen mij. Als ik mijn mond open heb, dan praat jij niet meer. Nooit meer. Anders kom jij vanavond thuis en dan mag jij met een blauw oog naar je moeder" en/of "Als ik je zie, ik maak je af, ik maak je echt kapot. Ik breek echt een botje van jou echt, meen het serieus", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, en/of

· [slachtoffer 1] heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· (een) telefoonabonnement(en) op naam van [slachtoffer 1] heeft/hebben afgesloten en/of laten afsluiten en/of een of meer autoes) op naam van [slachtoffer 1] heeft/hebben gezet en/of laten zetten en/of [slachtoffer 1] ertoe heeft aangezet/gebracht een of meer formulieren te tekenen, waarmee zij aangaf (zakelijk weergegeven) dat zij verantwoordelijk was voor een bepaalde verkeersovertreding (die zij niet had begaan), ten gevolge waarvan [slachtoffer 1] een groot aantal rekeningen en/of boetes ontving en/of verkeersovertredingen en/of (een) schuld(en) op haar naam kreeg, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat [slachtoffer 1] uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· [slachtoffer 1] ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

[slachtoffer 1] in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van [slachtoffer 1] in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [slachtoffer 2] ; zaakdossier 05)

· met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen [slachtoffer 2] heeft gezegd dat hij van haar houdt en dat [slachtoffer 2] alles voor hem is, en/of

· [slachtoffer 2] onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of [slachtoffer 2] onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· een of meer kamer(s)/ruimte(s) in Amsterdam en/of in Utrecht en/of in Den Haag heeft/hebben geregeld/gehuurd, alwaar [slachtoffer 2] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of [slachtoffer 2] naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans [slachtoffer 2] heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of [slachtoffer 2] vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij haar klant(en) moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en/of hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) aan [slachtoffer 2] heeft/hebben gevraagd hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en/of haar (daarop) meegedeeld en/of laten weten dat zij haar bek moest houden en/of "zorg dat je vandaag je bedrag hebt, al is het 12 uur" en/of dat [slachtoffer 2] meer geld moest `pakken' en meer haar best moest doen en/of dat [slachtoffer 2] aan een 24-uurs kamer moest gaan denken en/of "tuurlijk mag je weg .. als je 500 hebt" en/of "voor 7 gaan we niet naar huis .. ga maar lekker opstaan .. een beetje dansen .. pak maar die klanten" en/of dat [slachtoffer 2] haar best moet doen en boven de 1000 moet komen en/of "maak nou maar gewoon 1000 .. want de hele fucking week is het al slecht" en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van [slachtoffer 2] en/of het afdragen van de verdiensten door [slachtoffer 2] aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· [slachtoffer 2] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans [slachtoffer 2] geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden en/of die verdiensten en/of dat geld in ontvangst heeft/hebben genomen, en/of

· [slachtoffer 2] ertoe heeft/hebben gebracht (een) tatoeage(s) op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden, en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· [slachtoffer 2] heeft/hebben geslagen en/of geschopt, en/of

· [slachtoffer 2] heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat [slachtoffer 2] uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

[slachtoffer 2] in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van [slachtoffer 2] in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [slachtoffer 3] ; zaakdossier 06)

· met voornoemde [slachtoffer 3] een (seksuele) relatie is aangegaan en/of [slachtoffer 3] heeft beloofd om te gaan samenwonen en/of heeft gezegd dat hij met [slachtoffer 3] graag kinderen wou en/of dat hij haar zwanger zou maken in de vakantie en/of [slachtoffer 3] en/of haar ouders een vakantie in Turkije heeft aangeboden en/althans die vakantie voor [slachtoffer 3] en/of haar ouders heeft betaald en/of haar cadeaus (zoals sieraden en kleding) heeft gegeven en/of met [slachtoffer 3] op vakantie is/zijn gegaan naar Brazilië, en/of

· met [slachtoffer 3] naar Amsterdam is/zijn gereden en/of tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat zij haar paspoort moest meenemen en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of [slachtoffer 3] (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 3] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of [slachtoffer 3] naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans [slachtoffer 3] heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of [slachtoffer 3] vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· [slachtoffer 3] opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of [slachtoffer 3] onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij haar klant(en) moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en/of hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van [slachtoffer 3] en/of het afdragen van de verdiensten door [slachtoffer 3] aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· [slachtoffer 3] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan verdachte en/of zijn mededader(s), althans [slachtoffer 3] geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden en/of die verdiensten en/of dat geld in ontvangst heeft/hebben genomen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat [slachtoffer 3] uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· [slachtoffer 3] ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

· (nadat [slachtoffer 3] zwanger was geraakt (van verdachte)) tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat zij het kind moest laten weghalen en/of dat hij/zij er voor zou(den) zorgen dat het kind weggehaald werd, als zij het niet zelf liet weghalen en/of dat hij/zij wel iemand naar haar toe zou(den) sturen om haar in de buik te steken, als [slachtoffer 3] het kind niet liet weghalen, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of dat alles goed zou komen als zij het kind liet weghalen en/althans [slachtoffer 3] onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen, en/of

· tegen [slachtoffer 3] heeft gezegd dat hij naar andere meisjes zou gaan, als [slachtoffer 3] niet deed wat hij vroeg, en/of

· [slachtoffer 3] in een door verdachte en/of zijn mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van [slachtoffer 3] in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie;

art. 250a Wetboek van Strafrecht

EN/ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, ter zake dat

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s),

in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, te Hengelo, gemeente Hengelo (0) en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te

Amsterdam en/of te Den Haag en/of Almere en/of te Lelystad en/of te Heerenveen en/of te Arnhem en/althans (elders) in Nederland en/of in Duitsland en/of te Antwerpen en/althans (elders) in België en/of in Turkije en/of in Brazilië,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer ander(en), genaamd [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/althans een of meer (andere) vrouwen,

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld

en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen

en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht

en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van seksuele handelingen met (of voor) een derde tegen betaling en/of

onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele) handelingen beschikbaar stelde(n), en/of

door geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) uit de opbrengst van haar/hun seksuele handelingen met (of voor) een derde te bevoordelen, en/of

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit (een)

seksuele handeling(en) van die vrouw(en)/ander(en) met (of voor) een derde tegen betaling, terwijl voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat die vrouw(en)/ander(en) zich door geweld

en/of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding beschikbaar heeft/hebben gesteld tot het plegen van die handeling(en),

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik en/of die misleiding en/of die (ondernomen) handeling(en) (telkens) hieruit dat voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

(ten aanzien van [slachtoffer 4] ; zaakdossier 03)

· met voornoemde [slachtoffer 4] een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen [slachtoffer 4] heeft gezegd dat zij (weer) moest gaan werken (als prostituee) omdat zij geen geld meer had(den) en/of dat zij maar twee maanden hoefde te werken en/of dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en/of werd geïnvesteerd in een autobedrijf en/of dat hij bij haar weg zou gaan als zij niet ging werken en/of met [slachtoffer 4] op vakantie (naar Turkije en Brazilië) is/zijn gegaan, en/of

· met [slachtoffer 4] naar Utrecht en/of Amsterdam is/zijn gereden en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of [slachtoffer 4] (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 4] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of [slachtoffer 4] naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans [slachtoffer 4] heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of [slachtoffer 4] vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/op doen halen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· [slachtoffer 4] opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of [slachtoffer 4] onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van [slachtoffer 4] en/of het afdragen van de verdiensten door [slachtoffer 4] aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· [slachtoffer 4] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), althans [slachtoffer 4] geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· [slachtoffer 4] heeft/hebben gestompt en/of geslagen en/of geschopt en/of met een riem op de rug heeft geslagen en/of (een) (brandende) sigaret(ten) op/tegen haar hand(en) en/of arm(en) en/althans het lichaam heeft (uit)gedrukt, en/of

· tegen [slachtoffer 4] heeft gezegd dat zij bij hem hoorde en dat hij haar helemaal kapot zou maken, als zij ooit bij hem weg zou gaan en/of dat hij haar dood zou maken, als zij terug zou gaan naar haar moeder, althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op/tegen het hoofd van [slachtoffer 4] heeft gezet en/of gehouden, en/of

· [slachtoffer 4] heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· een telefoonabonnement op naam van [slachtoffer 4] heeft/hebben afgesloten en/of laten afsluiten, ten gevolge waarvan [slachtoffer 4] (een) rekening(en) ontving en/of (een) schuld(en) op haar naam kreeg, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat [slachtoffer 4] uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· [slachtoffer 4] ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· (nadat [slachtoffer 4] zwanger was geraakt) tegen [slachtoffer 4] heeft gezegd dat zij het kind moest laten weghalen, anders zou hij haar vermoorden en/of dat hij het kind uit haar buik zou slaan en/of dat hij nog geen kind wilde en/of dat zij nog geen kind konden nemen omdat [slachtoffer 4] nog niet klaar was met werken en/of dat hij heel veel van [slachtoffer 4] hield en dat hij over een tijdje een nieuw kind bij haar zou verwekken en/althans [slachtoffer 4] onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen en/of met [slachtoffer 4] naar een abortuskliniek is gereden en/of (aldaar) tegen [slachtoffer 4] heeft gezegd: "Je laat het kind weghalen, je laatje niet ompraten. Je zegt ja", althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en/of

· [slachtoffer 4] in een door voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van [slachtoffer 4] in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [slachtoffer 1] ; zaakdossier 04)

· met voornoemde [slachtoffer 1] een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen [slachtoffer 1] heeft gezegd dat verdachte een meisje kende dat wel voor hem in de prostitutie wilde werken en dat hij dan wel voor dat meisje zou kiezen in plaats van voor [slachtoffer 1] (als [slachtoffer 1] dat werk niet wilde doen) en/of tegen [slachtoffer 1] heeft gezegd dat zij (nu) moest werken voor de toekomst en dat als zij gestopt was en een kindje (van voornoemde [medeverdachte 2] ) had, dat hij dan voor hun gezinnetje zou werken en/of dat hij zielsveel van [slachtoffer 1] houdt en/of dat zij zijn vrouw is, zijn alles en/of dat hij een moord voor haar zou plegen en/of dat hij heel erg waardeert wat [slachtoffer 1] voor hem doet en dat zij het goed doet en dat hij trots op haar is en/of dat het door haar verdiende geld bestemd was voor hun gezamenlijke toekomst en/of werd geïnvesteerd in een autobedrijf en in een huis in Turkije en/of met [slachtoffer 1] op vakantie is/zijn gegaan (naar Turkije), en/of

· met [slachtoffer 1] naar Amsterdam is/zijn gereden en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of [slachtoffer 1] (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 1] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of [slachtoffer 1] naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans [slachtoffer 1] heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of [slachtoffer 1] vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· [slachtoffer 1] opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of [slachtoffer 1] onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· tegen [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd hoe en waar [slachtoffer 1] haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) aan [slachtoffer 1] heeft/hebben gevraagd hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en/of haar (daarop) heeft/hebben meegedeeld en/of laten weten (zakelijk weergegeven) dat [slachtoffer 1] moest doorwerken en/of dat zij 's middags in Amsterdam moest gaan werken, als ze het 's avonds in Utrecht slecht had en/of dat zij beter haar best moest doen en/of "Ik ga straks heel erg boos worden, als je hier bent, ik wordt echt heel pissig" en/of "en wel door verdienen, ik accepteer vandaag geen weinig" en/of "Ga maar je werk doen. Als het goed is kom je naar huis, als het niet goed is je niet haar huis" en/of "Als jij niet snel wat verdiend weer zoals vroeger, dan zoek ik er een ander bij" en/of "je moet doen wat ik jou zeg" en/of dat [slachtoffer 1] gewoon moet doorgaan totdat hij zegt dat ze naar huis mag en/of "[slachtoffer 2] moet nog 100 en jij moet ook nog 100" en/of "laat mij jou maar zeggen wanneer je naar huis mag, jij hebt helemaal niks te zeggen ja, daarover, dat kan jij niet beslissen" en/of "Als het je niet lukt om 1150 te pakken, dan kun je wel eens heel laat bij je ouders terecht komen" en/of "niet zeiken tegen mij dat jij eerder naar huis mag gaan, want dan ga ik toch weer nee zeggen. Ik bepaal wanneer jij weggaat", en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van [slachtoffer 1] en/of het afdragen van de verdiensten door [slachtoffer 1] aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· [slachtoffer 1] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), althans [slachtoffer 1] geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of geschopt en/of (een) (brandende) sigaret(ten) op/tegen haar arm(en) heeft (uit)gedrukt en/of [slachtoffer 1] met haar hoofd onder water heeft gedrukt (gehouden), en/of

· [slachtoffer 1] telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) de volgende (dreigende) woorden heeft/hebben toegevoegd: "de volgende keer geef ik je eerst een dreun en daarna praten we verder ja" en/of (zakelijk weergegeven) dat ze snel thuis moet komen, als ze een grote bek geeft gaat hij haar blauw slaan voordat ze ergens heen gaat en/of "Wat denk je, dat je de baas over mij kan zijn? Wie maakt hier de regels uit, jij gaat helemaal niet naar die fucking rechtbank, daar heb je niets te zoeken, klaar. Enige wat moet is wat ik zeg tegen jou." en/of "Laat jouw familie nooit meer in de buurt komen bij de plekjes waar wij komen. Wil jij je ouders nog in goede staat zien, dan moet je vooral niet met [medeverdachte 1] gaan fucken" en/of "als jij fouten maakt, dan neuk ik jou helemaal, dan maak ik jou helemaal kapot" en/of "heb jij het lef nog een keer om er doorheen te praten tegen mij. Als ik mijn mond open heb, dan praat jij niet meer. Nooit meer. Anders kom jij vanavond thuis en dan mag jij met een blauw oog naar je moeder" en/of "Als ik je zie, ik maak je af, ik maak je echt kapot. Ik breek echt een botje van jou echt, meen het serieus", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, en/of

· [slachtoffer 1] heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· (een) telefoonabonnement(en) op naam van [slachtoffer 1] heeft/hebben afgesloten en/of laten afsluiten en/of een of meer auto('s) op naam van [slachtoffer 1] heeft/hebben gezet en/of laten zetten en/of [slachtoffer 1] ertoe heeft aangezet/gebracht een of meer formulieren te tekenen, waarmee zij aangaf (zakelijk weergegeven) dat zij verantwoordelijk was voor een bepaalde verkeersovertreding (die zij niet had begaan), ten gevolge waarvan [slachtoffer 1] een groot aantal rekeningen en/of boetes ontving en/of verkeersovertredingen en/of (een) schuld(en) op haar naam kreeg, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat [slachtoffer 1] uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· [slachtoffer 1] ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

[slachtoffer 1] in een door voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van [slachtoffer 1] in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [slachtoffer 2] ; zaakdossier 05)

· met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksuele) relatie is aangegaan en/of tegen [slachtoffer 2] heeft gezegd dat hij van haar houdt en dat [slachtoffer 2] alles voor hem is, en/of

· [slachtoffer 2] onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of [slachtoffer 2] onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· een of meer kamer(s)/ruimte(s) in Amsterdam en/of in Utrecht en/of in Den Haag heeft/hebben geregeld/gehuurd, alwaar [slachtoffer 2] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of [slachtoffer 2] naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans [slachtoffer 2] heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of [slachtoffer 2] vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij haar klant(en) moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en/of hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· telefonisch en/of via (een) SMS-bericht(en) aan [slachtoffer 2] heeft/hebben gevraagd hoeveel zij (op dat moment) al verdiend had en/of haar (daarop) meegedeeld en/of laten weten dat zij haar bek moest houden en/of "zorg dat je vandaag je bedrag hebt, al is het 12 uur" en/of dat [slachtoffer 2] meer geld moest `pakken' en meer haar best moest doen en/of dat [slachtoffer 2] aan een 24-uurs kamer moest gaan denken en/of "tuurlijk mag je weg .. als je 500 hebt" en/of "voor 7 gaan we niet naar huis .. ga maar lekker opstaan .. een beetje dansen .. pak maar die klanten" en/of dat [slachtoffer 2] haar best moet doen en boven de 1000 moet komen en/of "maak nou maar gewoon 1000 .. want de hele fucking week is het al slecht" en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van [slachtoffer 2] en/of het afdragen van de verdiensten door [slachtoffer 2] aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· [slachtoffer 2] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), althans [slachtoffer 2] geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden, en/of

· [slachtoffer 2] ertoe heeft/hebben gebracht (een) tatoeage(s) op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden, en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· [slachtoffer 2] heeft/hebben geslagen en/of geschopt, en/of

· [slachtoffer 2] heeft/hebben uitgescholden en/of gekleineerd, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat [slachtoffer 2] uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

[slachtoffer 2] in een door voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van [slachtoffer 2] in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie;

en/of

(ten aanzien van [slachtoffer 3] ; zaakdossier 06)

· met voornoemde [slachtoffer 3] een (seksuele) relatie is aangegaan en/of [slachtoffer 3] heeft beloofd om te gaan samenwonen en/of heeft gezegd dat hij met [slachtoffer 3] graag kinderen wou en/of dat hij haar zwanger zou maken in de vakantie en/of [slachtoffer 3] en/of haar ouders een vakantie in Turkije heeft aangeboden en/althans die vakantie voor [slachtoffer 3] en/of haar ouders heeft betaald en/of haar cadeaus (zoals sieraden en kleding) heeft gegeven en/of met [slachtoffer 3] op vakantie is/zijn gegaan naar Brazilië, en/of

· met [slachtoffer 3] naar Amsterdam is/zijn gereden en/of tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat zij haar paspoort moest meenemen en/of een of meer kamer(s)/ruimte(n) in Amsterdam en/of in Utrecht heeft/hebben geregeld/gehuurd en/of [slachtoffer 3] (een) kamer(s)/ruimte(n) heeft/hebben laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 3] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/of [slachtoffer 3] naar die plaats(en) heeft/hebben gebracht/doen brengen, alwaar zij als prostituee moest en/of ging werken, althans [slachtoffer 3] heeft/hebben doen en/of laten werken als prostituee en/of [slachtoffer 3] vanaf/uit die plaats(en) heeft/hebben opgehaald/doen ophalen en/of naar haar woning heeft/hebben gebracht/doen brengen, en/of

· [slachtoffer 3] opdracht heeft/hebben gegeven en/of onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet en/of gebracht om een groot aantal dagen per week, en/of een (groot) aantal uren per dag als prostituee te werken en/of [slachtoffer 3] onvoldoende rust heeft/hebben gegund en/of gegeven, en/of

· [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat zij moest (door)werken als zij ongesteld was en/of dat zij dan maar een sponsje moest gebruiken, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij haar klant(en) moest laten betalen voor haar prostitutiewerkzaamheden en/of hoe en waar zij haar werkzaamheden moest verrichten, en/of

· heeft/hebben zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of de verdiensten (daaruit) van [slachtoffer 3] en/of het afdragen van de verdiensten door [slachtoffer 3] aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· [slachtoffer 3] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, heeft/hebben laten afgeven aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), althans [slachtoffer 3] geen gedeelte, althans weinig van haar verdiensten heeft/hebben laten behouden, en/of

· heeft/hebben bepaald en/of tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd hoeveel geld zij (op een dag) moest verdienen, voordat zij mocht stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden en/althans hoe lang en wanneer zij (op een dag) moest werken, en/of

· heeft/hebben verhinderd dat [slachtoffer 3] uit eigen vrije wil haar prostitutiewerkzaamheden zou kunnen beëindigen, en/of

· [slachtoffer 3] ertoe heeft/hebben gebracht een tatoeage op haar lichaam te laten zetten, bestaande uit (onder meer) de naam, althans een of meer letters van de naam van voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s), en/of

· (nadat [slachtoffer 3] zwanger was geraakt) tegen [slachtoffer 3] heeft/hebben gezegd dat zij het kind moest laten weghalen en/of dat hij/zij er voor zou(den) zorgen dat het kind weggehaald werd, als zij het niet zelf liet weghalen en/of dat hij/zij wel iemand naar haar toe zou(den) sturen om haar in de buik te steken, als [slachtoffer 3] het kind niet liet weghalen, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of dat alles goed zou komen als zij het kind liet weghalen en/althans [slachtoffer 3] onder druk heeft/hebben gezet en/of ertoe heeft/hebben aangezet een abortus te laten plegen, en/of

· tegen [slachtoffer 3] heeft gezegd dat hij naar andere meisjes zou gaan, als [slachtoffer 3] niet deed wat hij vroeg, en/of

· [slachtoffer 3] in een door voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) gecontroleerde situatie heeft/hebben gehouden, in elk geval één of meer (andere) handeling(en) heeft/hebben verricht, strekkende tot het brengen en/of houden van [slachtoffer 3] in een dwang en/of uitbuitingssituatie, in elk geval in een van voornoemde [medeverdachte 1] en/of[medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) afhankelijke positie;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte,

in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004,

te Hengelo, gemeente Hengelo (0) en/of te Oldenzaal en/of te Utrecht en/of te

Amsterdam en/of te Den Haag en/of Almere en/of te Lelystad en/of te Heerenveen en/of te Arnhem en/althans (elders) in Nederland en/of in Duitsland en/of te Antwerpen en/althans (elders) in België en/of in Turkije en/of in Brazilië,

meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest, door

? voornoemde [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] bij haar/hun woning(en) op te halen en/of haar/hen naar een of meer plaats(en) te brengen, alwaar zij haar/hun prostitutiewerkzaamheden kon(den)/moest(en) verrichten en/of voornoemde vrouw(en) bij haar/hun werkkamer(s) af te zetten en/of haar/hen naar die plaats(en) te begeleiden en/of haar/hen vanaf/uit die plaats(en) op te halen en/of naar haar/hun woning(en) (terug) te brengen, althans voornoemde vrouw(en) met een of meer auto's te vervoeren, en/of

? het door voornoemde [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] verdiende geld, althans een of meer geldbedragen, bij/van voornoemde vrouw(en) op te halen en/of in ontvangst te nemen en/of dat geld (vervolgens) aan voornoemde [medeverdachte 1] en/of[medeverdachte 2] en/of een of meer van zijn/hun mededader(s) te geven, en/of

? voornoemde [slachtoffer 4] op te halen vanaf het vliegveld in Di sseldorf en/of haar onderdak te verschaffen in zijn, verdachtes, woning.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

De raadsman heeft ter terechtzitting betoogd dat verdachte noch opzet heeft gehad in welke vorm dan ook op het tot stand komen van strafbare exploitatie van prostitutie, noch op het zijn van deelnemer daarbij. Verdachte wist niet of de aangeefsters en [slachtoffer 2] tegen hun wil prostituee waren. Hij heeft slechts opzet gehad op het (niet strafbare) souteneurschap van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en ter ondersteuning van dat souteneurschap heeft hij vrouwen weggebracht en opgehaald van hun werkplaats en hun verdiende geld opgehaald. Derhalve dient verdachte naar het oordeel van de raadsman vrijgesproken te worden van het hem onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende.

Verdachte wordt in de tenlastelegging –kort gezegd- verweten dat hij voor een aantal vrouwen die onvrijwillig in de prostitutie werkten, ondersteunende handelingen heeft verricht, zoals het vervoeren van de vrouwen naar de werkplek en het ophalen van geld. Verdachte heeft erkend dat hij deze feitelijke handelingen heeft verricht, maar hij heeft ontkend dat hij wist dat de dames onvrijwillig in de prostitutie werkzaam waren.

Uit het onderzoek ter terechtzitting heeft het hof niet de overtuiging gekregen dat verdachte wist dat de in de tenlastelegging genoemde vrouwen onvrijwillig in de prostitutie werkzaam waren. Het hof acht niet bewezen dat verdachte beschikte over het voor medeplegen en ook voor medeplichtigheid vereiste opzet ten aanzien van de mensenhandel. Derhalve zal verdachte worden vrijgesproken van het hem onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde.

BESLISSING

Het hof:

Verstaat, dat het door verdachte ingestelde rechtsmiddel niet is gericht tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij verdachte ter zake van het onder 2 tenlastegelegde werd vrijgesproken.

Verstaat, dat het door het Openbaar Ministerie ingestelde rechtsmiddel niet is gericht tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij verdachte ter zake van het onder 2 tenlastegelegde werd vrijgesproken.

Vernietigt het vonnis, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen, dat verdachte het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr M. Barels, voorzitter,

mr. E.P.R. Sutorius en mr E. van der Herberg, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr S.C. Tang, griffier,

en op 28 november 2006 ter openbare terechtzitting uitgesproken.