Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2006:AY9338

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
11-09-2006
Datum publicatie
04-10-2006
Zaaknummer
TBS 2006\186
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Door de rechtbank is aan verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden opgelegd. Nadien is echter gebleken dat aan een van de voorwaarden van de tbs niet kon worden voldaan nu De Waag ervan af heeft gezien betrokkene een behandelaanbod te doen en De Waag de enige instantie is waar betrokkene dagbehandeling zou kunnen krijgen.

Indien een terbeschikkingstelling met voorwaarden is opgelegd en een voorwaarde niet wordt nagekomen, moet het bevel worden gegeven dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege worden verpleegd. Het hof kan tot een andersluidende beslissing komen indien naar zijn oordeel voldoende vast is komen te staan dat een concreet en haalbaar alternatief voor de betreffende voorwaarde voorhanden is, dan wel lijkt te zijn. Van een dergelijk alternatief is in deze zaak niet gebleken. De problematiek van betrokkene is te ernstig in verhouding tot de aard en duur van de behandeling, zoals deze bij De Waag wordt geboden. Psychiater Vink heeft ter terechtzitting verklaard dat bij zijn weten De Waag in Utrecht de enige instelling in Nederland is die een dagbehandeling aanbiedt voor seksuele delinquenten. Andere alternatieven blijken thans ook geen concreet en haalbaar alternatief.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

TBS 2006\186

Beslissing d.d. 25 september 2006

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

[Terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

verblijvende in [verblijfplaats].

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank te Haarlem van 16 mei 2006, houdende de beslissing dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden verpleegd.

Overwegingen:

Het hof zal de beslissing van de rechtbank dienen te vernietigen, daar het recht zal doen mede op grond van nieuwe stukken en het horen van getuigen-deskundigen, ter terechtzitting van het hof.

Voor de beoordeling van de zaak gaat het hof uit van de volgende gegevens uit de behandeling in eerste aanleg:

- Betrokkene is op 19 januari 2006 door de rechtbank Haarlem wegens twee zedendelicten met twee meisjes van vijf en zeven jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden met aftrek. Tevens is aan verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden opgelegd.

- De tweede voorwaarde van de maatregel luidde: “Verdachte zal zich na beëindiging van de detentie onmiddellijk voor dagbehandeling melden bij De Waag te Haarlem, centrum voor ambulante forensische behandeling, bij welke instelling hij gedurende een half jaar vijf dagen per week zal deelnemen aan een behandeling gericht ter voorkoming van recidive van een zedendelict””.

- In de tweede voorwaarde is abusievelijk Haarlem genoemd. De dagbehandeling van De Waag is echter in Utrecht gevestigd. Bedoeld is derhalve Utrecht.

- In een Maatregelrapport van de Reclassering Nederland van 24 april 2006, opgemaakt door W.J.S. Stet, reclasseringswerker, wordt – zakelijk weergegeven – het volgende gemeld. Betrokkene heeft op 8 maart 2006 een intakegesprek gehad met dr A.C. Vink, psychiater bij de dagbehandeling van De Waag te Utrecht. Zijn bevindingen zijn op 10 maart 2006 in een breder intern intakeoverleg binnen De Waag besproken. De uitkomst daarvan was dat De Waag ervan afziet om betrokkene een behandelaanbod te doen. Geadviseerd werd om betrokkene aan te melden voor een klinische opname in de FPK te Assen.

- Op grond van een en ander heeft de heer Stet geconcludeerd dat aan één van de voorwaarden van de TBS niet kan worden voldaan met als gevolg dat geen uitvoering kan worden gegeven aan de gestelde voorwaarden van de TBS. De heer Stet vermeldt in zijn rapport nog dat hij op zoek is gegaan naar alternatieven, maar dat het niet is gelukt deze te vinden. Hij merkt voorts op dat volgens de rapporteurs van de FPD te Haarlem het recidiverisico als onverminderd groot moet worden beschouwd.

- Bij beslissing van 16 mei 2006 heeft de rechtbank Haarlem bevolen dat betrokkene alsnog van overheidswege zal worden verpleegd.

Het hof stelt voorop dat ingeval een terbeschikkingstelling met voorwaarden is opgelegd en een voorwaarde – om welke reden dan ook - niet wordt nagekomen, het bevel moet worden gegeven dat de ter beschikking gestelde alsnog van overheidswege wordt verpleegd. Op zichzelf is het hof niet gehouden onderzoek te doen naar eventuele alternatieven voor de betreffende voorwaarde(n), zoals in deze zaak ter terechtzitting is gebeurd.

Het hof kan tot een andersluidende beslissing komen indien naar zijn oordeel voldoende is komen vast te staan dat een concreet en haalbaar alternatief voor de betreffende voorwaarde voorhanden is dan wel voorhanden lijkt te zijn (na nader onderzoek). Van een dergelijk alternatief is in deze zaak niet gebleken, noch in de stukken noch tijdens de behandeling ter terechtzitting. Het hof merkt daarbij nog het volgende op:

- Ter terechtzitting heeft psychiater Vink, voornoemd, verklaard dat in De Waag na overleg met de intakecommissie is besloten betrokkene niet in dagbehandeling te nemen. De problematiek van betrokkene is te ernstig in verhouding tot de aard en duur van de behandeling, zoals deze bij De Waag wordt geboden. Psychiater Vink heeft voorts verklaard dat bij zijn beste weten De Waag in Utrecht de enige instelling hier te lande is die een dagbehandeling aanbiedt voor seksuele delinquenten.

- Met de rechtbank is het hof van oordeel dat een behandeling in de FPK te Assen thans geen concreet en haalbaar alternatief is. Daarbij telt zwaar dat opname in de kliniek thans niet kan worden gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van de uitkomsten van voorafgaand onderzoek door de kliniek. Dit betekent dat er ernstig rekening moet worden gehouden dat betrokkene door de FPK kan worden geweigerd.

- Het door de raadsman genoemde alternatief van een dagbehandeling in Eindhoven is vaag en niet nader onderbouwd. Mede gelet op hetgeen de getuige-deskundigen in raadkamer hebben verklaard is niet aannemelijk geworden dat dit voorgestelde alternatief haalbaar is. Gelet op het voorgaande acht het hof nader onderzoek terzake niet aangewezen.

- In raadkamer hebben de getuige-deskundigen psycholoog Van Dijk en psychiater Van der Meijs verklaard te blijven bij hun opvatting dat een dagbehandeling voor betrokkene de meest aangewezen behandeling is. Desgevraagd hebben zij na het verhoor van psychiater Vink verklaard te volharden in dat standpunt. Gelet op de feitelijke onmogelijkheid van een dagbehandeling voor betrokkene gaat het hof voorbij aan deze verklaringen.

Het voorgaande noopt tot de conclusie dat aan de conclusie van de advocaat-generaal

moet worden voorbijgegaan en de verzoeken van de verdediging moeten worden

afgewezen.

Beslissing:

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank te Haarlem van 16 juni 2005 met betrekking tot de terbeschikkinggestelde.

Wijst af het verzoek tot aanhouding van de zaak.

Beveelt dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden verpleegd.

Aldus gedaan door

mr Verheugt als voorzitter,

mrs Stikkelbroeck en Dik als raadsheren,

en drs Boon en drs Harmsen als raden,

in tegenwoordigheid van mr Bosma als griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 25 september 2006.

Mr Dik en de raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.