Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2006:AY8625

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
01-09-2006
Datum publicatie
21-09-2006
Zaaknummer
05-00296
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vermogensbelasting

In deze verwijzingsprocedure beslist het hof dat de waarde van het onderhavige 100%-aandelenpakket op de liquidatiewaarde dient te worden vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2006/65.19 met annotatie van Redactie
FutD 2006-1759
NTFR 2006/1472
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

eerste meervoudige belastingkamer

nummer 05/00296

U i t s p r a a k

op het beroep van X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen P (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan hem opgelegde aanslag in de vermogensbelasting.

1. Aanslag, bezwaar en geding van het Hof

1.1. Aan belanghebbende is voor het jaar 1998 een aanslag in de vermogensbelasting opgelegd naar een vermogen van ƒ 4.497.147.

1.2. Belanghebbende heeft tegen deze aanslag bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft de aanslag bij uitspraak gehandhaafd.

1.3. Belanghebbende is van de onder 1.2. bedoelde uitspraak in beroep gekomen bij het gerechtshof te Leeuwarden dat de uitspraak heeft vernietigd en de aanslag heeft verminderd tot een berekend naar een vermogen van ƒ 3.747.147.

1.4. Belanghebbende en de Staatssecretaris van Financiën hebben tegen die uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft bij arrest van 17 juni 2005, nr. 38.288 (hierna: het arrest) die uitspraak vernietigd en het geding verwezen naar het Gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van het arrest.

1.5. Belanghebbende heeft, daartoe door het Hof in de gelegenheid gesteld, naar aanleiding van het arrest een conclusie ingediend. De Inspecteur heeft, daartoe door het Hof in de gelegenheid gesteld, op de inhoud van die conclusie gereageerd.

1.6. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad ter zitting van het Hof van 12 januari 2006 te Arnhem. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt waarvan een afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

2. Feiten

Het Hof verwijst voor de feiten naar onderdeel 2 van de uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden en onderdeel 3.1 van het arrest.

3. Het geschil, de standpunten en conclusies van partijen

3.1. Na verwijzing is tussen partijen in geschil welke waarde aan de aandelen A Beheer B.V. van belanghebbende per 1 januari 1998 voor de vermogensbelasting dient te worden toegekend.

3.2. Belanghebbende stelt zich op het standpunt (conclusie na verwijzing) dat de waarde van de aandelen A Beheer B.V. op ƒ 7.430.000 dient te worden gesteld en dat het vermogen van belanghebbende dient te worden bepaald op ƒ 2.547.147, zulks overeenkomstig de opstelling van de Inspecteur onder punt 9 in diens verweerschrift voor de procedure voor het Gerechthof te Leeuwarden. In deze opstelling is aan de aandelen B.V. B geen waarde toegekend.

3.3. De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat de door hem vastgestelde waarde voor de aandelen A Beheer B.V. van ƒ 13.930.000 niet te hoog is en dat het beroep ongegrond is.

4. Beoordeling van het geschil

4.1. Het geschil betreft uitsluitend de waardering van de aandelen B.V. B. De intrinsieke waarde van deze aandelen, behoudens de kwekersrechten, beloopt naar het eenstemmig oordeel van partijen ƒ 870.000 (eigen vermogen volgens balans) plus ƒ 4.000.000 (stille reserve onroerende zaken na aftrek belastinglatentie) ofwel ƒ 4.870.000. De Inspecteur kent daarenboven aan de kwekersrechten een waarde toe van ƒ 4.000.000 (na aftrek van belastinglatentie) en berekent de totale intrinsieke waarde op ƒ 8.870.000. Belanghebbende kent aan de kwekersrechten geen waarde toe.

4.2. De rentabiliteitswaarde van de aandelen B.V. B beloopt naar het eenstemmig oordeel van partijen nihil.

4.3. De Inspecteur schat de liquidatiewaarde van de aandelen B.V. B op ƒ 6.500.000 (verweerschrift, punt 7.6), zijnde de intrinsieke waarde (ƒ 8.870.000) verminderd met ƒ 2.000.000 (kosten afvloeiingsregeling personeel, minus belastinglatentie), afgerond ƒ 6.500.000.

4.4. Belanghebbende heeft de liquidatiewaarde ter zitting gesteld op ƒ 2.870.000, uitgaande van een intrinsieke waarde van ƒ 4.870.000, verminderd met ƒ 2.000.000 (kosten afvloeiingsregeling personeel). Belanghebbende kent in dit verband geen waarde toe aan de kwekersrechten.

4.5. De Inspecteur maakt met hetgeen hij aanvoert aannemelijk dat potentiële gegadigden voor een overname van de aandelen B.V. B geen genoegen zullen nemen met een structurele onderrentabiliteit van de bestaande onderneming en zullen trachten hetzij door reorganisatie van de bestaande onderneming, hetzij door liquidatie een betere rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen te bereiken.

4.6. Gelet op hetgeen de Inspecteur aanvoert in zijn verweerschrift onder 7.6. en op hetgeen partijen verder over dit onderwerp te berde hebben gebracht, acht het Hof aannemelijk dat een vergaande reorganisatie alsmede een liquidatie van de onderneming maatschappelijk en economisch tot de mogelijkheden behoort.

4.7. Het Hof stelt de liquidatiewaarde van de aandelen B.V. B op grond van hetgeen over en weer is aangevoerd, in goede justitie op ƒ 3.600.000, waarbij het Hof met de Inspecteur aannemelijk acht dat de licentiebaten na de feitelijke liquidatie nog enige tijd zullen doorlopen, zij het niet in de mate die de Inspecteur veronderstelt. Het is immers niet aannemelijk dat de bestaande rassen, in geval van liquidatie van de onderneming, nog langer zullen worden onderhouden, zodat allerminst aannemelijk is dat, zoals de Inspecteur veronderstelt, uit de bestaande licenties nog zeven jaren opbrengsten kunnen worden genoten.

4.8. De Inspecteur maakt niet aannemelijk dat de going-concernwaarde van B.V. B, al dan niet na reorganisatie van de onderneming, hoger uitkomt dan ƒ 3.600.000 en in het bijzonder niet dat de kwekersrechten voor aanzienlijke bedragen zouden kunnen worden vervreemd.

4.9. Dit oordeel van het Hof leidt tot de conclusie dat het vermogen van ƒ 2.547.147, zoals dat door belanghebbende wordt verdedigd (verg. onder 3.2. van deze uitspraak) wordt gecorrigeerd met ƒ 3.600.000 (hogere) waardering aandelen B.V. B, verminderd met 68% (ondernemingsvrijstelling van artikel 7, lid 2, van de oude Wet op de vermogensbelasting 1964), respectievelijk met 6,25% (latente belasting over aanmerkelijk-belangwinst):

vermogen volgens belanghebbende ƒ2.547.147

correctie aandelenwaardering ƒ 3.600.000

ondernemingsvrijstelling 68% ƒ 2.448.000

ƒ 1.152.000

belastinglatentie 6,25% ƒ 72.000

correctie per saldo ƒ 1.080.000

vermogen na correctie ƒ 3.627.147

5. Slotsom

Het beroep van belanghebbende is ten dele gegrond.

6. Kosten

6.1. Het Hof vindt geen aanleiding in dit geval af te wijken van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

6.2. Het Hof bepaalt de te vergoeden proceskosten met betrekking tot de verwijzingsprocedure op € 724,50 (1,5× € 322 × 1,5).

6.3. Bij het arrest zijn de beslissingen van het gerechtshof te Leeuwarden omtrent het griffierecht en de proceskosten in stand gelaten.

7. Beslissing

Het Gerechtshof:

– vernietigt de uitspraak waarvan beroep;

– vermindert de aanslag tot een berekend naar een vermogen van ƒ 3.627.147;

– veroordeelt de Inspecteur in de proceskosten van belanghebbende tot een bedrag van € 724,50 en wijst de Staat aan als de rechtspersoon die de kosten moet vergoeden.

Aldus gedaan te Arnhem op 1 september 2006 door mr. Matthijssen, voorzitter, mr. Kooijmans en mr. Monsma. De beslissing is op dezelfde datum in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. Snoijink als griffier.

(W.J.N.M. Snoijink) (T.J. Matthijssen)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 1 september 2006

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij

de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer),

postbus 20303, 2500 EH Den Haag

(bezoekadres: Kazernestraat 52).

Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.