Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2004:AR7238

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
11-11-2004
Datum publicatie
13-12-2004
Zaaknummer
04-00687
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Leges.

Niet de gevolmachtigde advocaat is de belastingplichtige in het kader van de legesheffing maar de volmachtgever.

Wetsverwijzingen
Gemeentewet 229
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2005/285
FutD 2004-2342
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

tiende enkelvoudige belastingkamer

nummer 04/00687

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : Advocatenkantoor [X]

te : [Z]

ambtenaar : de heffingsambtenaar van de gemeente Epe

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift

betreft : leges van de gemeente Epe 2003 (aanslagnummer: [01])

mondelinge behandeling : met schriftelijke toestemming van beide partijen niet gehouden

gronden:

1. Aan [A] is een aanslag in de baatbelasting riolering van de gemeente Epe opgelegd. Hiertegen heeft de gemachtigde van [A] [B], als advocaat verbonden aan belanghebbende (een advocatenkantoor), bezwaar aangetekend. In het kader van dit bezwaar heeft [B] een verzoek bij de heffingsambtenaar ingediend tot het verstrekken van afschriften van stukken inzake de aan de heffing van baatbelasting ten grondslag liggende besluitvorming. Ter zake van het in behandeling nemen van die aanvraag, is de onderwerpelijke leges geheven. De aanslag is te naam gesteld van het advocatenkantoor (belanghebbende).

2. Belanghebbende bestrijdt de onderhavige aanslag met – onder meer – de stelling dat de tenaamstelling ervan onjuist is. De onderwerpelijke aanslag dient, aldus belanghebbende, te worden opgelegd aan [A].

3. Ingevolge artikel 3 van de Legesverordening gemeente Epe 2002 (hierna: de Verordening) is belastingplichtig de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

4. Nu, naar voor de heffingsambtenaar ten tijde van het indienen van het verzoek kenbaar was, belanghebbende als gevolmachtigde van [A] het onderhavige verzoek heeft ingediend, kan naar het oordeel van het Hof niet worden gezegd dat belanghebbende de aanvrager van de dienst is dan wel ten behoeve van hem de dienst is verleend. In een situatie van volmacht worden de door de gevolmachtigde verrichte rechtshandelingen immers in naam van de volmachtgever verricht. In dezen dient dan ook niet de gevolmachtigde maar de volmachtgever – [A] – als de in artikel 3 van de Verordening bedoelde belastingplichtige te worden aangemerkt. De omstandigheid dat [B] de heffingsambtenaar heeft bericht dat de correspondentie aan het advocatenkantoor dient te worden gericht, doet hieraan niet af.

5. Het beroep is gegrond. De overige stellingen van belanghebbende behoeven geen behandeling.

proceskosten:

Het Hof acht, nu belanghebbende daarop geen aanspraak maakt, geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

beslissing:

Het Hof:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de aanslag;

- gelast de gemeente Epe aan belanghebbende te vergoeden het door deze betaalde griffierecht van € 273.

Aldus gedaan te Arnhem op 11 november 2004 door mr. Den Ouden, lid van de tiende enkelvoudige belastingkamer.

De beslissing is op dezelfde datum in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van mr. Becks als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier Het lid van voormelde kamer,

(J.P.W.H.T. Becks) (R. den Ouden)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 16 november 2004

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak is griffierecht verschuldigd.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.