Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:1999:AE9696

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
07-06-1999
Datum publicatie
09-08-2006
Zaaknummer
1999/303
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Doorbreking van appèlverbod in geval van verzuim essentiële vormen, enz.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof te Arnhem

Eerste civiele kamer

Arrest

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greens Only Europe Import/Export B.V., gevestigd en kantoorhoudende te De Kwakel, gemeente Uithoorn,

appellante,

procureur: mr P.J.G. Goosen.

tegen

de vennootschap onder firma VOF X

zaakdoende te P,

en haar vennoten:

Y, en

Z

beiden wonende te P,

geïntimeerden.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst naar de vonnissen van de rechtbank te Almelo van 12 mei 1999, die in fotokopie aan dit arrest zijn gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Bij beroepschrift, per faxbericht ingekomen ter griffie van het hof op 20 mei 1999, is appellante (hierna te noemen: Greens Only B.V.) in hoger beroep gekomen van voormelde vonnissen, waarbij de definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van geïntimeerden sub 2 en 3 (hierna te noemen Y en Z) is uitgesproken.

2.2 Bij voormeld beroepschrift heeft Greens Only B.V. het hof verzocht:

primair: het verzoek van Y en Z tot toepassing van de schuldsaneringsregeling af te wijzen;

subsidiair: het verzoek van Y en Z tot toepassing van de schuldsaneringsregeling voorlopig van toepassing te verklaren, teneinde nader onderzoek te verrichten naar de gerechtvaardigdheid van het beroep van Greens Only B.V. op artikel 288 lid 2 sub b van de Faillissementswet;

meer subsidiair:Y en Z in staat van faillissement te verklaren, onder toepassing van het bepaalde in artikel 288 lid 2 sub b van de Faillissementswet.

2.3 Het hof heeft kennisgenomen van de overige stukken, waaronder een brief van 31 mei 1999 van Ketelaar, Accountancy & Belastingadviseurs, de financieel adviseur van Y en Z.

2.4 De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 7 juni 1999. Greens Only B.V. is verschenen bij mr. M.M. Hoving, advocaat te Leiden. Y en Z verschenen beiden in persoon, bijgestaan door hun financieel adviseur, de heer J. Ketelaar. Voorts is verschenen de bewindvoerder, mr. O.J. Steenaert, advocaat te Enschede.

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1 Het beroep is tijdig ingesteld.

3.2 Van de zijde van Greens Only B.V. is - kort samengevat - aangevoerd dat Y en Z bij het aangaan van hun schulden niet te goeder trouw zijn geweest. Greens Only B.V. doelt hier op de tussen haar en geïntimeerde sub 1 gesloten overeenkomst van 6 januari 1999, waarbij een afbetalingsregeling is aangegaan voor de openstaande schuld aan Greens Only B.V. van f 43.409,1O. Geïntimeerden zijn, aldus Greens Only B.V., onder de bewering dat zij een belastingteruggave verwachtten, hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst echter niet nagekomen. Zij hebben nadien nog bestellingen gedaan bij Greens Only B.V., waardoor de vordering op Y en Z inmiddels is opgelopen tot een bedrag. van f 48.070,24. Uiteindelijk heeft Greens Only B.V. op 16 april 1999 een verzoek tot faillietverklaring van geïntimeerde sub 1 bij de rechtbank te Almelo ingediend. In dit verzoek heeft Greens Only B.V. uitdrukkelijk een beroep op artikel 288 lid 2 sub b Faillissementswet gedaan en tevens verzocht te worden gehoord bij de behandeling van een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hierop hebben Y en Z een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend, waarop bij vonnissen waarvan beroep in toewijzende zin is beslist zonder dat de rechtbank aandacht heeft geschonken aan het verzoek van Greens Only B.V. tot faillietverklaring van Y en Z.

3.3 Greens Only B.V. stelt zich op het standpunt dat de rechtbank artikel 288 lid 2 sub b Faillissementswet buiten toepassing heeft gelaten, dan wel fundamentele rechtsbeginselen heeft geschonden. De rechtbank had, aldus Greens Only B.V., dienen te onderzoeken in hoeverre er sprake is van kwade trouw van de zijde van Y en Z. Voorts had het op de weg van de rechtbank gelegen Greens Only B.V. op te roepen en te horen alvorens op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling definitief te beslissen.

3.4 Hoewel artikel 292 lid 1 van de Faillissementswet hoger beroep tegen de uitspraak tot de voorlopige of definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling door schuldeisers of andere belanghebbenden uitdrukkelijk uitsluit, is Greens Only B.V. naar het oordeel van het hof ontvankelijk in haar beroep. Volgens vaste jurisprudentie is het hoger beroep ontvankelijk indien erover wordt geklaagd dat de rechtbank een wetsartikel buiten toepassing heeft gelaten dan wel met verzuim van essentiële vormen de wet heeft toegepast.

3.5 De klacht van Greens Only B.V. dat de rechtbank artikel 288 van de Faillissementswet buiten toepassing heeft gelaten, aangezien de rechtbank heeft nagelaten te onderzoeken of Y en Z te goeder trouw waren bij het aangaan van de schulden, acht het hof ongegrond. De rechtbank overweegt in haar vonnis immers dat van een grond voor afwijzing van het verzoek niet is gebleken. Daaronder moeten worden begrepen de in artikel 288 van de Faillissementswet genoemde gronden tot afwijzing van het verzoek.

3.6 De klacht van Greens Only B.V. dat er sprake is van een essentieel vormverzuim acht het hof eveneens ongegrond. De wet voorziet immers niet in een recht van schuldeisers en belanghebbenden om te worden gehoord in het kader van de beslissing over de (definitieve) toepassing van de schuldsaneringsregeling.

3.7 Nu beide klachten ongegrond zijn verklaard, dient het beroep van Greens Only B.V. te worden verworpen.

3.8. Ten overvloede overweegt het hof dat op grond van hetgeen door de heer Ketelaars, de bewindvoerder en door Y. zelf ter zitting naar voren is gebracht, onvoldoende aannemelijk is geworden dat Y en Z ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden niet te goeder trouw zijn geweest.

4 De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

verwerpt het beroep van Greens Only Europe Import/Export B.V.

Dit arrest is gewezen door mrs Houtman, Smeeïng-Van Hees en Groen en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juni 1999.