Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:1999:AA4408

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
16-12-1999
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
98/03926
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2000/784
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

derde enkelvoudige belastingkamer

nr. 98/03926

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : X BV

te : Z

ambtenaar : het hoofd van de afdeling Belastingen en Verzekeringen van de gemeente Hengelo (O.)

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift tegen aanslag

soort belasting : leges

aanslagnummer : 1

mondelinge behandeling : op 2 december 1999 te Arnhem door mr N.E. Haas, raadsheer, in tegenwoordigheid van mr Snoijink als griffier

waarbij verschenen : A, directeur van B BV, als vertegenwoordiger van belanghebbende, alsmede de ambtenaar

gronden:

1. De aanslag in de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 168c van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bedraagt ƒ 327, bestaande uit ƒ 294 aan ‘leges’ volgens tariefonderdeel 16.8.1 van de Legesverordening 1995 zoals deze luidt na de daarin bij raadsbesluit van 18 november 1997 aangebrachte wijziging en ¦ 33 aan ‘advieskosten’ volgens tariefonderdeel 16.8.2.

2. Het bedrag van ¦ 294 is geheven in overeenstemming met tariefonderdeel 16.8.1 voormeld. De toepasselijkheid hiervan wordt op zichzelf door belanghebbende niet betwist. Aan de juistheid van de tot dat bedrag geheven leges doet niet af:

2.1. dat de neonreclame met het oog waarop die vergunning is aangevraagd al sinds 1984 aanwezig is,

2.2. dat artikel 168c - naar de ambtenaar ter zitting desgevraagd aangeeft - eerst omstreeks 1990 in de APV is opgenomen, en

2.3. dat de Legesverordening 1995 ter zake voor het eerst een tarief bevat.

3. Tariefonderdeel 16.8.2 luidt:

Voor de beoordeling door de Welstandscommissie "Het Oversticht" van een aanvraag om vergunning als bedoeld in onderdeel 16.8.1 worden ongeacht het al dan niet verlenen van de vergunning, de verschuldigde leges vermeerderd met de kosten die hiervoor door "Het Oversticht" in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 3‰ van begrote kosten van het reclame-object inclusief montagekosten. De aldus berekende bedragen worden volgens de door "Het Oversticht" gehanteerde regels naar boven afgerond op hele guldens.

Uit kracht van dit tariefonderdeel is ƒ 33 geheven. Deze heffing kan niet in stand blijven. Dat onderdeel is onverbindend, daar het in strijd met (de strekking van) artikel 217 van de Gemeentewet geen inzicht geeft in het beloop van het verschuldigde bedrag (zie de arresten van de Hoge Raad van 22 juli 1985, nr. 22 780, Belastingblad 1985, blz. 493, en van 1 maart 1989, nr. 25 996, Belastingblad 1989, blz. 320) en evenmin voorziet in een voorafgaande kostenopgaaf met meerdaagse bedenktijd (vergelijk hof 's-Gravenhage 12 juli 1989, nr. 2995/88, Belastingblad 1990, blz. 307).

4. Het beroep is in zoverre gegrond, dat de aanslag moet worden verminderd met ƒ 33 tot

ƒ 294.

proceskosten:

Ter zitting heeft belanghebbende te kennen gegeven geen veroordeling van de ambtenaar in haar proceskosten te verlangen.

beslissing:

Het gerechtshof:

- vernietigt de uitspraak van de ambtenaar;

- vermindert de aanslag tot ƒ 294;

- gelast de ambtenaar het college aan belanghebbende het door haar gestorte griffierecht

ƒ 80 te vergoeden.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken te Arnhem op 16 december 1999 door

mr N.E. Haas, raadsheer, lid van de derde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr Snoijink als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(W.J.N.M. Snoijink) N.E. Haas)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 21 december 1999

Het is mogelijk dat de mondelinge uitspraak wordt vervangen door een schriftelijke. Ieder van de partijen kan daar het gerechtshof om verzoeken binnen vier weken na de verzenddatum van het proces-verbaal van deze uitspraak.

Van de verzoeker wordt een griffierecht van ƒ 150 geheven.

Bij de vervanging van een mondelinge uitspraak mag het gerechtshof de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open.