Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:1996:AA4665

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
28-10-1996
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
95/1367
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FED 1997/171
V-N 1997/140, 3.4
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

G E R E C H T S H O F

A R N H E M

BELASTINGKAMER

Nr. 95/1367

Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer;

Gezien het beroepschrift van *X, wonende te *Z, ingekomen op 12 maart 1996 en gericht tegen de uitspraak d.d. 11 maart 1996 van de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren *P op het bezwaar van belanghebbende tegen de hem voor het jaar 1993 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

Gezien de overige stukken, waaronder geschriften waarin beide partijen het hof toestemming verlenen zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen;

Overwegende, dat bij de uitspraak waarvan beroep de voormelde aanslag, berekend naar een belastbaar inkomen van f 131.103,-- met inachtneming van een belastingvrije som van f 5.769,--, is gehandhaafd;

Overwegende, dat belanghebbende in beroep verzoekt f 2.550,-- aan reiskosten van ziekenbezoek in aftrek toe te laten, terwijl de inspecteur concludeert tot bevestiging van de uitspraak waarvan beroep;

Overwegende, dat op grond van de stukken het volgende als voor dit geding vaststaand kan worden aangemerkt:

(1.1) Belanghebbendes echtgenote die op * 1993 is overleden, werd in de perioden van 4 tot 21 september 1993 en van 19 oktober tot 3 november 1993 verpleegd in het *A-ziekenhuis te *Q.

(1.2) Belanghebbende die bij de aanvang van de ziekte van zijn echtgenote met haar een gemeenschappelijke huishouding voerde, heeft haar in de gemelde perioden regelmatig bezocht. De afstand tussen belanghebbendes woonplaats en *Q beloopt 125 kilometer.

(1.3) Belanghebbende verzoekt aftrek wegens buitengewone lasten met betrekking tot f 2.550,-- aan autokosten voor ziekenbezoek op 34 dagen;

Overwegende, dat het tussen partijen bestaande geschil de vraag betreft of te dezen is voldaan aan de in artikel 46, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 gestelde eis dat de echtgenote van belanghebbende wegens haar ziekte langer dan een maand is verpleegd, hetgeen belanghebbende verdedigt maar de inspecteur betwist;

Overwegende, dat de door partijen voor hun standpunten aangevoerde gronden in de stukken zijn vermeld;

Overwegende omtrent het geschil:

(2.1) De opvatting van de inspecteur dat met de in gemeld voorschrift gestelde termijn van een maand slechts is gedoeld op een aaneengesloten periode van een kalendermaand of van dertig dagen, vindt in de tekst van het voorschrift geen steun.

(2.2) Het hof acht het aannemelijk, dat de termijn van een maand is opgenomen om de aftrek met betrekking tot kosten van ziekenbezoek te beperken tot gevallen waarin een ziekte - mogelijk in totaliteit bezien - tot een langdurige verpleging heeft geleid.

(2.3) Te dezen heeft de ziekte van de echtgenote van belanghebbende in 1993 tot twee ziekenhuisopnamen gedurende in totaal 34 dagen geleid. Derhalve heeft de inspecteur de verzochte aftrek ten onrechte geweigerd. De stelling van de inspecteur dat belanghebbende zijn echtgenote dertig maal heeft bezocht, wordt als niet onderbouwd verworpen.

(2.4) Het hof kent - anders dan de inspecteur - geen doorslaggevende betekenis toe aan de omstandigheid, dat in de resolutie van 25 maart 1987, nr. 287-4009 (BNB 1987/157), waarvan de inhoud in het gemelde wetsvoorschrift is overgenomen, de omstreden periode is omschreven als “één maand”.

(2.5) Het hof acht omdat niet is gebleken van kosten welke voor vergoeding in aanmerking komen, geen termen aanwezig voor een veroordeling in proceskosten als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken;

Recht doende:

Vernietigt de uitspraak waarvan beroep;

Vermindert de aanslag tot een, berekend naar een belastbaar inkomen van f 128.553,-- met inachtneming van een belastingvrije som van f 5.769,--;

Gelast de inspecteur aan belanghebbende het door hem gestorte griffierecht van f 75,-- te vergoeden.

Aldus gedaan op 28 oktober 1996 te Arnhem door mr. Smit, vice-president, lid van de eerste enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van

mr. Kooijmans als griffier.

(J.P.M. Kooijmans) (D.C. Smit)

De beslissing is in het openbaar uitgesproken en afschriften zijn aangetekend per post verzonden op

28 oktober 1996.

[Zie ook arrest HR nummer 32881 (red.)]