Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:9568

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
12-10-2021
Datum publicatie
14-10-2021
Zaaknummer
200.282.659/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Exploitant van webshop vordert schadevergoeding van software-leverancier in verband met niet goed werkende koppeling tussen webshop en boekhoudprogramma. Vorderingen afgewezen op grond van eigen schuld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.282.659/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 8017517)

arrest van 12 oktober 2021

in de zaak van

Bittuning B.V.,

gevestigd te Helmond,

appellante,

bij de rechtbank : eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna: Bittuning,

advocaat: mr. M.A.A.M. van Brunschot-van der Sanden, die kantoor houdt te Helmond,

tegen

Linq5 B.V.,

gevestigd te Groningen,

geïntimeerde,

bij de rechtbank: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,

hierna: Linq5,

advocaat: mr. K. Konings, die kantoor houdt te Groningen.

1 Het verdere verloop van de procedure

1.1

Het hof verwijst naar het tussenarrest van 9 februari 2021, waarin een mondelinge behandeling van de zaak (comparitie van partijen) is bepaald. Die comparitie heeft plaatsgehad op 31 augustus 2021, waarbij Bittuning en haar advocaat via een Skype-verbinding de zitting hebben bijgewoond. Het van die comparitie opgemaakte proces-verbaal (verslag) maakt deel uit van de processtukken. Het hof heeft arrest bepaald.

2 Waar gaat deze zaak over en wat beslist het hof?

2.1

Bittuning exploiteert een webshop waarin zij haar producten verkoopt. Zij heeft in april 2015 met Linq5 een overeenkomst gesloten over een koppeling (‘plug-in’) tussen de webshop van Bittuning en het door haar gebruikte boekhoudprogramma van Exact Online. In september 2018 bleek dat gegevens van crediteuren in dat boekhoudprogramma werden overschreven door debiteurenboekingen. Linq5 heeft de koppeling aangepast, waarna de problemen zijn verholpen. Bittuning heeft de overgeschreven data hersteld. De daarmee gepaard gaande kosten van medewerkers, haar boekhouder en haar advocaat wil Bittuning op Linq5 verhalen, omdat Linq5 volgens Bittuning tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Bittuning heeft de overeenkomst opgezegd.

2.2

De kantonrechter heeft de vordering tot schadevergoeding van Bittuning afgewezen. Bittuning is om die reden in hoger beroep gekomen.

2.3

Het hof komt tot het oordeel dat de vorderingen van Bittuning ook in hoger beroep moeten worden afgewezen. Het hof zal hierna motiveren op grond waarvan het tot deze beslissing is gekomen, nadat eerst de relevante feiten en het verloop van de procedure bij de kantonrechter zijn weergegeven.

3 De vaststaande feiten

3.1

Linq5 (ook wel handelend onder de naam 'dealer4dealer') is een bedrijf dat zich

onder andere bezighoudt met het verkopen van koppelingen tussen zogenaamde 'Magento’

webshops en 'Exact' boekhoudsoftware. Eén van haar softwareproducten betreft een

zogenaamde 'plug-in'. De plug-in kan worden geïnstalleerd in een webshopomgeving,

waardoor de transacties van de 'Magento' webshop worden doorgestuurd naar de

boekhoudsoftware van Exact. Eén van de boekhoudsoftwareproducten van Exact is het programma 'Exact Online’.

3.2

Op 3 april 2015 heeft Bittuning via de website van Linq5 deze plug-in (meer in het bijzonder, een Magento 1 & Exact Online Premium koppeling) besteld voor haar website www.parkeerapparatuur.nl voor een bedrag van € 39,- per maand.

3.3

Diezelfde dag heeft een medewerker van Linq5 een e-mail aan Bittuning gestuurd,

waarin zij onder meer heeft geschreven:
'Bedankt voor uw bestelling. Om te zorgen voor een snelle en probleemloze installatie ontvangt u hierbij onze checklist.

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze door te nemen, waar mogelijk in te vullen en te

retourneren naar [naam1] @Linq5.nl.

Zodra de checklist is ingevuld, zou u ons dan van de volgende inloggegevens kunnen voorzien:

- Inloggegevens van hoofdgebruiker van Exact Online (inlognaam en wachtwoord);

- Ftp inloggegevens van de Magento installatie (inlognaam en wachtwoord);

- Inloggegevens van de Magentobeheerders-omgeving (inlognaam en wachtwoord).'

3.4

Op 12 mei 2015 heeft Linq5 een offerte aan Bittuning gestuurd waarin zij heeft

aangeboden bepaalde 'klantspecifieke wensen' voor Bittuning uit te voeren tegen betaling van een bedrag van € 400,-. Bittuning heeft de offerte ondertekend. In die offerte worden de algemene voorwaarden van Linq5 op de overeenkomst van toepassing verklaard.

3.5

Het boekhoudprogramma maakt gebruik van een tabel van nummering waarbij voor debiteuren en crediteuren dezelfde tabel wordt gebruikt. Beide groepen krijgen om die reden een verschillend startnummer. Voor debiteuren (klanten met een account en gastklanten zonder een account) is in dit geval gekozen voor een nummer beginnend met 3.000 respectievelijk 7.000 en voor crediteuren beginnend met 1-2.999 en vanaf 15.000. De crediteuren moeten handmatig worden ingevoerd, de debiteuren (zowel de bestellingen van klanten met een account als die van gastklanten) worden door de koppeling automatisch in het boekhoudprogramma ingevoerd.

3.6

Op 6 september 2018 ontdekte Bittuning dat haar boekhoudprogramma

geen onderscheid meer maakte in crediteurenboekingen en debiteurenboekingen, waardoor

crediteurenboekingen – vanaf nummer 15.000 - werden overschreven. De boekhouder van Bittuning, [naam2] (hierna: [naam2] ), heeft diezelfde dag de volgende e-mail aan Linq5 gestuurd:

'Het volgende is er gebeurd:

In Exact Online hadden we crediteur 15069 HS-Pas. Hier zijn al meerdere boekingen mee

gemaakt. Op 23-8-2018 is de crediteurenkaart van 15069 HS-Pas veranderd in een debiteuren kaart van 15069 [naam3] . Dit hebben we niet zelf gedaan. Wij maken namelijk geen debiteuren in Exact aan, dit gebeurd vanuit Magento waarna het wordt door verwerkt naar Exact Online.

Ik denk dat er dus over de crediteur heen is geschreven, misschien vanwege het nummer 15069?

Nu wil ik dus eigenlijk al mijn crediteuren terug, zodat ik de historie kan blijven zien. Hoe

heeft dit kunnen gebeuren? Is dit nog terug te draaien of aan te passen?'

3.7

Partijen hebben daarna nader met elkaar gecorrespondeerd. Zo heeft Linq5 op

12 september 2018 aan [naam2] geschreven:

'Zoals ik eerder aangaf, zal de koppeling die wij geleverd hebben geen klanten aanmaken in

Exact die zich in de 15000 range bevinden.

Alle klanten die je noemt heb ik nog even op naam opgezocht in Magento, en had daarbij ook

geen enkel resultaat [...]

Helaas kan ik je niet verder helpen met dit issue, de koppeling tussen Magento en Exact kan

dit niet veroorzaakt hebben.

Mijn advies is om dit aan Exact voor te leggen.'

3.8

[naam2] heeft op 13 september 2018 de volgende e-mail aan Linq5 gestuurd:

'Hallo

De gast accounts beginnen bij 7000. Inmiddels hebben we al meer dan 8000 gast accounts,

waardoor je dus uit komt op de nummering van de crediteuren.

En daarmee worden ze de crediteuren dus overschreven...'

3.9

Daarop heeft Linq5 diezelfde dag onder meer als volgt gereageerd:

'Dat zou dan een goeie verklaring kunnen zijn!

Om dit verder voor je te bekijken heb ik toegang nodig tot de FPT omgeving van Magento.

Helaas werken de onderstaande toegangsgegevens die wij hebben niet meer, kun je de correcte toegangsgegevens opsturen?'

3.10

[de bestuurder] , bestuurder van Bittuning (hierna: [de bestuurder] ), heeft

vervolgens 'logbestanden' naar Linq5 gestuurd. Linq5 heeft daarna op 14 september 2018

de volgende e-mail naar [de bestuurder] gestuurd:

'Ik zie in de log bestanden dat de koppeling inderdaad klanten bijwerkt die je genoemd hebt.

Helaas kan ik de klantgegevens in Exact niet voor je terug halen.

Kun je aangeven, als er meer gast klanten bij komen in Magento, dan dit probleem zich verder

gaat verspreiden?'

3.11

[de bestuurder] heeft op deze e-mail op 15 september 2018 als volgt

gereageerd:

'Hoe je het gaat regelen maakt me niet uit.... Maar jullie gaan het oplossen op jullie kosten!'

3.12

Op die e-mail heeft Linq5 op 17 september 2018 gereageerd. In die e-mail is te lezen:

'Wat voor nu eerst belangrijk is om te weten wanneer dit probleem voor het eerst is ontstaan.

Maken jullie ook geregeld en back-up van Exact? - zo ja, welke datum heeft de laatste back-up?

Graag zouden we toegang krijgen tot jullie Exact omgeving.

Zou je ons de inloggegevens willen toesturen en welk contact persoon kunnen we bellen voor

de tweestapsverificatie code?'

3.13

Linq5 heeft daarna een aantal werkzaamheden voor Bittuning verricht. Daardoor

hebben geen overschrijvingen meer plaatsgevonden. De overschrijvingen die al hadden

plaatsgevonden, zijn door Bittuning handmatig aangepast.

3.14

Eind 2018 heeft Bittuning de overeenkomst met Linq5 opgezegd.

4 De beslissing in eerste aanleg

4.1

Bittuning heeft gevorderd Linq5 te veroordelen tot betaling van € 12.626,96, vermeerderd met rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten, op de grondslag dat Linq5 tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst.

4.2

Linq5 heeft een tegenvordering ingesteld (in reconventie), inhoudend veroordeling van Bittuning tot betaling van € 4.773,45 inclusief btw voor de door haar verrichte herstelwerkzaamheden.

4.3

De kantonrechter heeft op 19 mei 2020 de vorderingen van Bittuning afgewezen, kort gezegd omdat Bittuning haar stellingen over de tekortkomingen van Linq5 onvoldoende heeft gemotiveerd. De vordering van Linq5 is afgewezen omdat zij onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Bittuning opdracht heeft gegeven tot het tegen betaling van Linq5 verrichten van werkzaamheden. De kantonrechter heeft beide partijen over en weer veroordeeld elkaars proceskosten te betalen.

5 De beoordeling in hoger beroep

Vordering en verweer in hoger beroep

5.1

Bittuning is tegen het vonnis van de kantonrechter van 19 mei 2020 in hoger beroep gekomen. Onder aanvoering van 3 grieven (bezwaren) tegen dat vonnis vordert zij dat het vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd en dat haar vorderingen alsnog worden toegewezen, met veroordeling van Linq5 in de proceskosten in twee instanties en met veroordeling van Linq5 tot terugbetaling van het bedrag dat Bittuning op grond van het vonnis van de kantonrechter aan Linq5 heeft betaald.

Ling5 heeft zich bij de afwijzing van haar tegenvordering door de kantonrechter neergelegd en is daarvan niet in hoger beroep gekomen.

5.2

Bittuning verwijt Linq5 dat de koppeling niet goed functioneerde en dat zij de jegens Bittuning in acht te nemen zorgplicht als opdrachtnemer heeft geschonden doordat zij, gelet op haar expertise en deskundigheid, een goed werkende koppeling tussen de webshop en de boekhouding had moeten installeren en Bittuning ervoor had behoren te waarschuwen dat het kiezen voor bepaalde, te dicht op elkaar liggende, nummerreeksen voor klanten, gast-accounts en crediteren mogelijk tot overschrijven van crediteurengegevens kon leiden. Daarnaast maakt Bittuning Linq5 het verwijt dat die de werking van de koppeling niet periodiek heeft gecontroleerd, te laat na de melding van het probleem in september 2018 in actie is gekomen en pas na enkele dagen de koppeling heeft aangepast.

5.3

Linq5 heeft op verschillende gronden bestreden dat zij jegens Bittuning tekort is geschoten en aansprakelijk voor de door Bittuning gevorderde schade. Zij heeft onder meer de tekortkoming bestreden, een beroep gedaan op uitsluiting van aansprakelijkheid in haar algemene voorwaarden, een beroep gedaan op eigen schuld van Bittuning en de omvang van de gevorderde schade weersproken.

De tekortkoming

5.4

Het hof stelt vast dat de koppeling als zodanig goed functioneerde: zij leidde de gegevens van de webshop door naar de boekhoudomgeving. In zoverre is van een tekortkoming geen sprake. Het probleem dat Bittuning ondervond, lag dan ook niet daarin, maar in de verwerking van de gekoppelde gegevens in het programma van Excel. Het hof constateert ook dat Linq5 niet bestrijdt dat op haar een zorgplicht rust, gelet op de met Bittuning gesloten overeenkomst en dat de schending daarvan een tekortkoming harerzijds kan opleveren, indien zij niet de zorg heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opdrachtnemer gelet op de omstandigheden van het geval mag worden verwacht. De bewijslast van feiten en omstandigheden voor een schending van die zorgplicht – met de daaraan verbonden bewijsrisico’s – rust op Bittuning.

5.5

De stelling van Bittuning dat Linq5 tekort is geschoten doordat die partij haar noch bij het aangaan van de overeenkomst, noch bij de installatie van de koppeling heeft gewezen op de werking van de nummerreeksen en op het risico dat bij het bereiken van een bepaald aantal debiteuren/klanten in de webshop gegevens van de haar crediteuren in het boekhoudprogramma van Excel zouden kunnen overschrijven, staat bepaald niet vast. Deze met een verklaring van haar bestuurder ( [de bestuurder] ) ondersteunde stelling is door Linq5 gemotiveerd betwist met een beroep op de gedetailleerde verklaringen van haar medewerkers [naam4] en [naam5] . Omdat deze tekortkoming niet vast staat, zou Bittuning daarvoor nader (getuigen)bewijs moeten leveren. Aan bewijslevering komt het hof niet toe, omdat de vordering op andere gronden wordt afgewezen ( (hierna onder 5.10 en verder).

5.6

Het verwijt van Bittuning aan Linq5 over onvoldoende controle op de koppeling (in de woorden van Bittuning: ‘correctief beheer’) nadat die was geïnstalleerd, acht het hof echter ongefundeerd. Bittuning baseert het bestaan van een dergelijke verplichting tot controle op een Service Level Agreement (SLA), maar zij heeft niet onderbouwd dat partijen dergelijke afspraken hebben gemaakt: Linq5 heeft onweersproken gesteld dat een dergelijk service-abonnement alleen geldt bij de na de installatie van de koppeling ontwikkelde, verbeterde versie van die koppeling (‘x-Core’). En die heeft Bittuning niet afgenomen. Voor zover een dergelijke controleverplichting door Bittuning wordt gebaseerd op het feit dat het bij de koppeling gaat om ‘software as a service’ (SaaS), volgt het hof haar ook daarin niet. Het gaat daarbij om een andere dienstverlening: een hostingservice met de mogelijkheid van controle op de toegang en updates. Daarvan is geen sprake bij in de webshop van Bittuning geïnstalleerde koppeling. Het door Linq5 daarover in haar memorie van antwoord (in 3.3.3.) gestelde is door Bittuning niet voldoende gemotiveerd weersproken. Voor bewijsvoering hierover is dan ook geen aanleiding, omdat Bittuning niet heeft voldaan aan haar stelplicht en bovendien ook geen bewijs hiervoor heeft aangeboden.

Algemene voorwaarden

5.7

Linq5 heeft als verweer aangevoerd dat haar algemene voorwaarden uitsluiten dat zij voor de door Bittuning gestelde tekortkoming aansprakelijk kan worden gehouden, althans dat de aansprakelijkheid is beperkt. Zij heeft daarbij onder meer gewezen op artikel 4.2 van die voorwaarden. Daarin is bepaald: ‘afnemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van regelmatige back-ups en een adequate informatiebeveiliging van zijn gegevens. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor daaruit voortvloeiende schade of gederfde winsten. Leverancier spant zich in dat de gegevens bij het gebruik van de koppeling zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beschermd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden’.

5.8

Linq5 heeft in verband met de toepasselijkheid en gelding van de algemene voorwaarden gesteld dat het bestelproces voor de koppeling niet doorlopen kan worden als haar downloadbare algemene voorwaarden niet worden geaccepteerd door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Zij heeft daartoe gedetailleerd beschreven hoe het bestelproces voor de koppeling is verlopen en heeft gewezen op een uitdraai van een logbestand, waaruit blijkt dat het vinkje voor acceptatie van algemene voorwaarden door Bittuning is aangevinkt. Bittuning heeft de juistheid van de weergave van het logbestand niet gemotiveerd weersproken; de stelling dat haar onbekend is waar de lijst op ziet, is daartoe niet toereikend. Het hof ontleent daaraan het bewijsvermoeden dat Bittuning de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, deze heeft kunnen downloaden en de redelijke mogelijkheid heeft gehad van de inhoud daarvan kennis te nemen. Dat het filmpje over het bestelproces uit 2017 mogelijk niet het bestelproces in 2015 weergeeft, zoals door Bittuning is aangevoerd, doet hieraan niet af. Dat het logbestand met vinkje uit 2015 stamt, is door haar niet betwist. De aanvaarding van algemene voorwaarden voor de uitvoering voor specifieke wensen vindt bovendien steun in de haar ondertekening van de daarvoor uitgebrachte offerte van 12 mei 2015, waarin naar toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt verwezen. Haar verweer kan vooralsnog dan ook niet gehonoreerd worden. Dat zou (slechts) anders kunnen zijn door het leveren van tegenbewijs tegen het door het hof aangenomen vermoeden. Zoals hierna zal blijken komt het hof niet toe aan het laten leveren van tegenbewijs.

5.9

Het staat vast dat Bittuning geen back-up heeft gemaakt. Dat aansprakelijkheid van Linq5 bij het niet maken van back-ups en bij het niet adequaat beveiligen van gegevens door Bittuning en voor daaruit ontstane kosten in artikel 4.2 van de algemene voorwaarden is uitgesloten, is door Bittuning als zodanig niet weersproken. Dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Linq5 hierop een beroep doet, is door Bittuning niet onderbouwd gesteld.

Maar bewijslevering kan achterwege blijven, omdat Bittuning haar schade onvoldoende heeft onderbouwd en het beroep op eigen schuld slaagt

5.10

Bittuning heeft € 12.626,96 als schadevergoeding gevorderd, welk bedrag als volgt is opgebouwd:

- € 4.167,24 inclusief btw betreft externe kosten voor werkzaamheden van medewerkers van haar accountant en haar advocaat,

- € 3.805,45 inclusief btw voor interne kosten van haar medewerkers;

- € 4.654,27 inclusief btw voor het omzetten van de koppeling nadat de overeenkomst is opgezegd.

5.11

Zoals door Bittuning is bevestigd ter zitting op een vraag daarover van het hof, is de btw-component in de schadeposten verrekenbaar en levert die geen schade op. Dat onderdeel van de vordering is om die reden al niet toewijsbaar.

5.12

Nadat Linq5 de koppeling had aangepast, heeft Bittuning enkele maanden later de overeenkomst opgezegd en gekozen voor een andere koppeling. Wat betreft de schadepost die bestaat in het vervangen van de koppeling ( € 4.654,27), heeft Bittuning onvoldoende onderbouwd dat die keuze een toerekenbaar gevolg is van de aan Linq5 verweten tekortkomingen. Die schadepost is bij gebrek aan deugdelijke onderbouwing niet toewijsbaar.

5.13

De andere posten (dus exclusief btw) betreffen herstelkosten en kosten van de advocaat van Bittuning in het incassotraject. Linq5 heeft daarover aangevoerd dat de schade zoals die door Bittuning wordt gevorderd niet zou zijn geleden indien zij een back-up van haar boekhoudgegevens zou hebben gemaakt. Daarmee heeft zij, naast het beroep op artikel 4.2 van de algemene voorwaarden, een beroep gedaan op eigen schuld van Bittuning (artikel 6:101 BW).

5.14

Met recht heeft Linq5 aangevoerd dat Bittuning verantwoordelijk is voor haar eigen boekhouding. In redelijkheid mocht van Bittuning, zeker in de digitale omgeving waarin zij haar onderneming exploiteert, gevergd worden regelmatig een back-up van haar boekhoudkundige gegevens te maken, om bij calamiteiten – zoals in dit geval - die gegevens te kunnen terugplaatsen. Dat zij dat achterwege heeft gelaten, terwijl het wel mogelijk was, is dan ook een omstandigheid die haar valt toe te rekenen. Linq5 heeft ter zitting van het hof duidelijk gemaakt dat zij in het geval van een back-up op eenvoudige wijze de overgeschreven gegevens had kunnen terugplaatsen en dat een handmatig herstel van de gegevens zoals die nu heeft plaatsgevonden en waarvan Bittuning de kosten vordert, achterwege had kunnen blijven. Het is aannemelijk dat geen handmatig herstel met de gevorderde kosten nodig was geweest als de door Bittuning gestelde tekortkoming achterwege zou zijn gebleven (zo die na bewijslevering zou komen vast te staan). Maar dat geldt ook indien Bittuning zelf de nodige zorgvuldigheid zou hebben betracht door een back-up te maken. De kosten van de advocaat in verband met het verhaal van herstelkosten bij Linq5 zouden ook niet gemaakt zijn In de gestelde omstandigheden van het geval ziet het hof geen aanleiding om op billijkheidsgronden een deel van de schade toch voor rekening van Linq5 te laten komen, mede omdat Bittuning geen specifieke beschrijving van de herstelwerkzaamheden van de medewerkers en de boekhouder van Bittuning heeft gegeven. De eventuele schending van informatie-en waarschuwingsplicht door Linq5 weegt daarvoor onvoldoende zwaar ten opzichte van het niet in acht nemen van de van Bittuning te vergen zorgvuldigheid in de beveiliging van de gegevens in de eigen boekhouding. Het hof betrekt daar ook bij (i) dat het ging om een standaardkoppeling tegen een lage prijs zonder abonnement, (ii) dat de koppeling als zodanig jarenlang goed heeft gefunctioneerd, (iii) dat Bittuning zelf voor Exact Online heeft gekozen, (iv) dat zij zich in de werking en de beperkingen daarvan kennelijk niet voldoende heeft verdiept, (v) dat de koppeling is hersteld en (vi) dat Bittuning niet onderbouwd heeft gesteld dat zij door het tijdelijk kwijtraken van enkele gegevens van crediteuren (andere financiële) problemen heeft ondervonden.

5.15

Omdat de schade zoals Bittuning die vordert hoe dan ook niet toewijsbaar is, bestaat geen aanleiding om Bittuning op te dragen bewijs te leveren van de tekortkoming (zie 5.5.) of tegenbewijs tegen het vermoeden van het hof dat zij de algemene voorwaarden van Linq5 heeft geaccepteerd en de redelijke mogelijkheid heeft gehad van de inhoud daarvan kennis te nemen (zie 5.8).

Slotsom

5.16

De grieven van Bittuning slagen daarom niet. Het hof zal het bestreden vonnis bekrachtigen en Bittuning in de proceskosten in hoger beroep veroordelen. De vordering van Bittuning om Linq5 te veroordelen tot terugbetaling van wat Bittuning op grond van dat vonnis aan Linq5 heeft voldaan, zal worden afgewezen. Het hof stelt de proceskosten aan de zijde van Linq5 in hoger beroep vast op € 2.071,- voor verschotten (griffierecht) en op
€ 2.228,- voor salaris van haar advocaat (2 punten in tarief II). De gevorderde nakosten worden ook toegewezen.

6 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 19 mei 2020;

veroordeelt Bittuning in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Linq5 vastgesteld op € 2.071,- voor verschotten en op € 2.228,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief;

veroordeelt Bittuning in de nakosten, begroot op € 163,-, met bepaling dat dit bedrag zal worden verhoogd met € 85,- in geval Bittuning niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan deze uitspraak heeft voldaan én betekening heeft plaatsgevonden;

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. J. Smit, M.W. Zandbergen en D.H. de Witte en is door de rolraadsheer, in tegenwoordigheid van de griffier, in het openbaar uitgesproken op
12 oktober 2021.