Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:6275

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
18-06-2021
Datum publicatie
28-06-2021
Zaaknummer
21-004315-20
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOVE:2020:3666, Overig
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Tussenarrest schietpartij growshop Enschede. Nader onderzoek naar aanleiding van onderzoekswensen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004315-20

Uitspraak d.d.: 18 juni 2021

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 6 november 2020 met parketnummer 08-952925-18 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Joegoslavië) op [geboortedag] 1986,

wonende te [woonplaats]

thans verblijvende in [detentie] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 4 juni 2021.

Het hof heeft kennisgenomen van de schriftelijke onderzoekswensen van de verdediging en de (nadere) onderbouwing zoals deze door mr. R.J.H. van der Wal naar voren is gebracht tijdens de terechtzitting. Het hof heeft voorts kennisgenomen van het schriftelijke standpunt van de advocaat-generaal en haar nadere aanvulling tijdens de terechtzitting.

Onderzoekswensen

1 Horen getuigen

a. [medeverdachte 1]

b. [medeverdachte 2]

Onderbouwing 1. a. en b.

De getuigen werden niet eerder gehoord door de verdediging. Medeverdachte [medeverdachte 1] zal in hoger beroep een verklaring afleggen. Deze kan op onderdelen gestaafd worden door een verklaring van [medeverdachte 2] . Hierdoor zou een min of meer compleet beeld kunnen ontstaan van de gebeurtenissen op 13 november 2018. Ook is het bevragen van de getuigen van belang voor een eventueel alternatief scenario.

2 Nader DNA-onderzoek naar het op de huls AAME9537NL aangetroffen DNA-mengprofiel

De aangetoonde DNA-profielen zijn volgens de onderzoekers complex. Er is een likelihood-ratiomethode toegepast, waarbij bij één van de hypotheses is uitgegaan van onbekende, niet verwante personen. Nu twee bloedverwanten van hetzelfde feit worden verdacht is een nader onderzoek noodzakelijk.

3 Onderzoek betrouwbaarheid / nauwkeurigheid stappentellers

De bewezenverklaring is deels gebaseerd op een tijdlijn. Het tijdstip van overlijden is bepaald aan de hand van gegevens van stappentellers op mobiele telefoons van de slachtoffers. Het is van belang om te weten hoe betrouwbaar / nauwkeurig deze gegevens zijn.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft zich niet verzet tegen toewijzing van de verzoeken zoals gedaan onder 1. a. en b. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat medeverdachte [medeverdachte 1] eerst bij de politie gehoord dient te worden, alvorens hij en medeverdachte [medeverdachte 2] in de onderhavige zaak als getuigen gehoord worden bij de raadsheer-commissaris.

De advocaat-generaal heeft zich niet verzet onder het verzoeken zoals gedaan onder 2. en 3. Ten aanzien van het verzoek onder 2 heeft zij nog opgemerkt dat uit het rapport van het NFI van 3 december 2018 blijkt, dat de bemonstering van het profiel met nummer AAME9537NL#01 op 16 november 2018 is opgenomen in de DNA-databank (p. 6099).

De DNA-profielen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn op 2 januari 2019 in de DNA-databank opgenomen (DNA-rapport 28 januari 2019, p. 5985). Deze opname heeft niet geleid tot een match, dus ook niet met het mengprofiel op de huls, dat sinds 16 november 2018 in de databank zit. Of een onderzoek in het licht van bovenvermelde hypothese dan ook nog aan de orde is, is de vraag. De advocaat-generaal stelt voor, dat hierover eerst de DNA-deskundige schriftelijk bevraagd wordt. Als deze aangeeft dat een aanvullend onderzoek nog zinvol kan zijn, verzet het Openbaar Ministerie zich daar niet tegen.

De advocaat-generaal heeft aanvullend het volgende verzocht:

In de zaak van medeverdachte [medeverdachte 1] is het verzoek gedaan om aanvullend onderzoek te laten verrichten aan de bemonstering met SIN-nummer AAKT4899NL#01 (rapport NFI d.d. 28 januari 2019, p. 5984). Uit het rapport van het NFI blijkt, dat nader onderzoek aan deze bemonstering mogelijk is, waarmee wellicht een berekening van de bewijskracht kan plaatsvinden en beoordeeld kan worden in hoeverre de medeverdachten [medeverdachte 2] en [verdachte] aan dit profiel hebben bijgedragen. Gezien dat laatste acht de advocaat-generaal het noodzakelijk, dat dit aanvullende DNA-onderzoek tevens plaatsvindt in de zaak van verdachte [verdachte] , zodat beoordeeld kan worden in hoeverre hij aan de betreffende bemonstering heeft bijgedragen.

Oordeel hof

Naar het oordeel van het hof zijn in de onderhavige zaak - gelet op de aard van de zaak en de verdenking, de bijzondere ernst van de zaak, de complexiteit en in eerste aanleg opgelegde straf - redenen om de verdediging ruimhartig tegemoet te komen in haar onderzoekswensen, opdat zij op zo volledig mogelijke wijze in de gelegenheid wordt gesteld om haar verdediging te kunnen voeren. Dit betekent dat het hof – los van de vraag welk toetsingscriterium van toepassing is – met name in het licht van dit uitgangspunt de verzoeken zal beoordelen.

1 Horen getuigen

a. [medeverdachte 1]

b. [medeverdachte 2]

[medeverdachte 1] (medeverdachte en tevens de vader van verdachte) heeft via zijn advocaat laten weten dat hij voornemens is om in hoger beroep een verklaring af te leggen. Hij is tevens bereid om in de zaken van de medeverdachten als getuige gehoord te worden. [medeverdachte 2] (medeverdachte en tevens de broer van verdachte) heeft ter zitting desgevraagd aangegeven dat hij zich vooralsnog op zijn verschoningsrecht zal beroepen.

Het hof wijst de verzoeken toe, met dien verstande dat eerst medeverdachte [medeverdachte 1] bij de politie als verdachte gehoord zal worden, alvorens hij en [medeverdachte 2] als getuigen bij de raadsheer-commissaris worden gehoord. Het hof bepaalt in dit kader dat de verhoren – derhalve ook het verhoor van [medeverdachte 1] als verdachte in zijn eigen zaak – in het procesdossier van alle zaken gevoegd zullen worden.

2 Nader DNA-onderzoek naar het op de huls AAME9537NL aangetroffen DNA-mengprofiel

Het hof wijst het verzoek toe en bepaalt dat de verdediging de nieuwe hypotheses dient aan te leveren bij de raadsheer-commissaris.

3 Onderzoek betrouwbaarheid / nauwkeurigheid stappentellers

Het hof is van oordeel dat nader onderzoek noodzakelijk is en zal het verzoek toewijzen. In de zaak van medeverdachte [medeverdachte 2] is door de raadslieden verzocht om twee door hen benoemde deskundigen te laten rapporteren over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Het hof zal het onderzoek door deze deskundigen ook in de onderhavige zaak bevelen.

In de zaken van medeverdachte [medeverdachte 2] gedane verzoeken

In de zaak van medeverdachte [medeverdachte 2] zijn de volgende verzoeken toegewezen die ook van belang zijn in de onderhavige zaak.

- Horen getuige [getuige]

De verklaring van deze getuige is in eerste aanleg voor het bewijs gebezigd. Het hof acht het van belang dat deze getuige door de verdediging nader bevraagd kan worden.

- Aanvullend onderzoek naar kabel met daarop een DNA-mengprofiel

Het hof acht het van belang om door de verbalisanten een aanvullend proces-verbaal te doen opmaken waarin een antwoord wordt gegeven op de door de verdediging in de zaak van [medeverdachte 2] in de appelschriftuur opgenomen vragen. Het hof bepaalt dat de verbalisanten ieder afzonderlijk een proces-verbaal dienen op te maken. Deze processen-verbaal zullen gevoegd worden in de onderhavige zaak.

Het hof bepaalt voorts dat aan de verbalisanten de vraag dient te worden gesteld of de stukken kabel waarover de raadslieden spreken nog beschikbaar zijn voor onderzoek. Zo ja, dan bepaalt het hof ambtshalve dat een deskundige van het NFI (afdeling KIV) benoemd wordt om te onderzoeken hoe de kabel kapot is gegaan en of de kabel die op de grond is aangetroffen en het aangetroffen uiteinde van de kabel in de Sharp-televisie oorspronkelijk een geheel hebben gevormd.

Voorts zal er een aanvullend DNA-onderzoek verricht worden naar het op de kabel aangetroffen DNA-mengprofiel. Het hof wijst het verzoek toe en bepaalt dat de verdediging nieuwe hypotheses kan aanleveren bij de raadsheer-commissaris.

- Schotrestenonderzoek Nike Petje

Het hof bepaalt dat een aanvullend proces-verbaal opgesteld dient te worden waaruit blijkt wanneer het petje in beslag is genomen en wat de redenen zijn geweest dat er uiteindelijk geen schotrestenonderzoek heeft plaatsgevonden. Ook dient de vraag beantwoord te worden of het petje nog beschikbaar is voor onderzoek.

Indien uit dit aanvullend proces-verbaal blijkt dat het Nike-petje nog beschikbaar is, dan bepaalt het hof dat het verzoek tot het doen verrichten van een schotrestenonderzoek wordt toegewezen. Er dient in dat geval een deskundige van het NFI benoemd te worden en opdracht te worden gegeven om het petje te onderzoeken op de aanwezigheid van schotresten/kruitsporen en aan te geven welke conclusies daaraan eventueel kunnen worden verbonden

- Beelden panoramascan KLPD

Uit het dossier blijkt dat de beelden op een DVD zouden staan en dat deze DVD zich in het dossier zou moeten bevinden. Noch de verdediging, noch het hof beschikt echter over deze beelden. Nu de beelden gemaakt zijn door de politie geeft het hof aan de advocaat-generaal de opdracht om de beelden te verstrekken aan het hof en de verdediging.

- Onderzoek aanwezigheid Superfinn degreaser

Aan de verdediging wordt een afschrift verstrekt van het NFI rapport betreffende het onderzoek naar de aanwezigheid van Superfinn degreaser. Deze rapportage maakt namelijk reeds deel uit van het dossier.

Het hof bepaalt voorts ambtshalve dat er een deskundige van het NFI benoemd dient te worden ter beantwoording van de vraag wat de gevolgen van het gebruik van Superfinn zijn voor de eventuele afbraak of aantasting van bloed(sporen) en DNA.

- Proces-verbaal uitkijken beelden [locatie]

Het hof constateert dat dat het op pagina 937 e.v. van het dossier niet compleet is en geeft aan de advocaat-generaal de opdracht om er zorg voor te dragen dat dit gecomplementeerd wordt.

Het in de zaak van medeverdachte [medeverdachte 1] gedane verzoek

- Het hof acht nader onderzoek naar het DNA-mengprofiel (AAKT4899NL#01) dat is aangetroffen in de Volkswagen Golf noodzakelijk en zal het verzoek toewijzen. Het hof verwijst hierbij naar pagina 5986 van het procesdossier waarin het NFI reeds heeft aangegeven op welke wijze het aanvullende DNA-onderzoek vorm zou moeten krijgen.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

Wijst toe de door de verdediging gedane verzoeken zoals hiervoor omschreven en met inachtneming van de door het hof daarbij gestelde voorwaarden.

Stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit hof teneinde (nadat [medeverdachte 1] door de politie als verdachte in zijn strafzaak is gehoord en het daarvan opgemaakte proces-verbaal aan de verdediging van alle verdachten is verstrekt) als getuigen te horen:

 • -

  [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedag] 1961 te [geboorteplaats] (Joegoslavië), thans verblijvende te [detentie] ;

 • -

  [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedag] 1988 te [geboorteplaats] (Joegoslavië), thans verblijvende in [detentie] ;

 • -

  [getuige] , geboren op [geboortedag] 1989 te [geboorteplaats] (Vietnam), adres onbekend.

Stelt de stukken voorts in handen van de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit hof teneinde als deskundigen (bij het NFI) te benoemen:

 • -

  Abdul Boztas (deskundige Digitale Technologie) en Jan Peter van Zandwijk (forensisch wetenschapper);

 • -

  Een KIV deskundige ter zake beantwoording van de vragen van het hof over de kabel;

 • -

  Een DNA-deskundige ter zake het verrichten van aanvullend onderzoek naar het DNA-mengprofiel dat is aangetroffen op de kabel;

 • -

  Een schotrestendeskundige ter zake het verrichten van onderzoek aan het Nike-petje;

 • -

  Een deskundige ter zake de beantwoording van de vragen omtrent het schoonmaakmiddel Superfinn degreaser;

 • -

  Een DNA-deskundige ter zake het verrichten van aanvullend onderzoek naar het DNA-mengprofiel (AAKT4899NL#01) dat is aangetroffen in de Volkswagen Golf;

 • -

  Een DNA-deskundige ter zake het verrichten van aanvullend onderzoek naar het DNA-mengprofiel (AAME9537NL) dat is aangetroffen op de huls.

Stelt de stukken in handen van de advocaat-generaal teneinde:

 • -

  ervoor zorg te dragen dat [medeverdachte 1] zo spoedig mogelijk als verdachte bij de politie wordt gehoord;

 • -

  opdracht te geven aan verbalisanten [verbalisant 1] , [verbalisant 2] en [verbalisant 3] om ieder afzonderlijk een aanvullend proces-verbaal op te maken waarin de door de verdediging in de zaak van [medeverdachte 2] geformuleerde vragen en de vraag van het hof beantwoord worden;

 • -

  opdracht te geven aan de politie om een aanvullend proces-verbaal op te maken waarin de vragen met betrekking tot het schotrestenonderzoek worden beantwoord;

 • -

  aan de raadslieden en het hof een gegevensdrager te verstrekken met daarop de beelden van de panoramascan KLPD;

 • -

  zorg te dragen voor het completeren van het proces-verbaal uitkijken beelden [locatie] (p. 937 e.v.)

Het hof wijst af het anders of meer verzochte.

Om de klemmende redenen dat het zittingsrooster van het hof een eerdere behandeling van de zaak niet toelaat en de onderzoekshandelingen naar verwachting niet binnen een maand zullen zijn voltooid, zal het onderzoek langer dan een maand, maar niet langer dan drie maanden worden geschorst.

Bepaalt dat het onderzoek zal worden hervat tegen een nog nader te bepalen terechtzitting.

Beveelt de oproeping van de verdachte tegen het nog nader te bepalen tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van verdachte en aan de benadeelde partijen.

Aldus gewezen door

mr. B.J.J. Melssen, voorzitter,

mr. A.J. Smit en mr. H. Heins, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.H. Diepeveen, griffier,

en op 18 juni 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

De griffier is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 18 juni 2021.

Tegenwoordig:

mr. A.J. Smit, voorzitter,

mr. R. Zwarts, advocaat-generaal,

mr. I.W. Levelt-Iseger, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.