Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2020:970

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
06-02-2020
Datum publicatie
10-03-2020
Zaaknummer
Wahv 200.262.577/01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Parkeerschijfzone op openbaar parkeerterrein. Openbare weg ondanks slagboom. In combinatie met blauwe streep is voldoende duidelijk dat het bord E10 voor het volledige parkeerterrein geldt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.262.577/01

CJIB-nummer

: 220201892

Uitspraak d.d.

: 6 februari 2020

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland van 20 juni 2019, betreffende

[betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [A] .

De gemachtigde van de betrokkene is mr. [B] , kantoorhoudende te [C] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie gegrond verklaard, die beslissing vernietigd en het beroep tegen de inleidende beschikking ongegrond verklaard. Het verzoek om een proceskostenvergoeding is afgewezen door de kantonrechter.

Het verloop van de procedure

De gemachtigde van de betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter. Er is gevraagd om een proceskostenvergoeding.

Er is daarnaast gevraagd om de zaak op een zitting van het hof te behandelen.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft de gelegenheid gekregen het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De zaak is behandeld op de zitting van 23 januari 2020. De gemachtigde van de betrokkene is verschenen.
De advocaat-generaal is vertegenwoordigd door [D] .

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 95,- voor: “motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij blauwe streep terwijl niet is voorzien van een duidelijke geplaatste parkeerschrijf”. Deze gedraging zou zijn verricht op
15 september 2018 om 14:00 uur op de Limburgsestraat in Amersfoort met het voertuig met het kenteken [00-YYY-0] .

2. De gemachtigde voert aan dat op de plaats waar het voertuig stond geen sprake is van een (als zodanig aangegeven) parkeerschijfzone. De enkele omstandigheid dat er een blauwe streep aanwezig is, is daartoe onvoldoende. Bovendien was de betrokkene nog geen bord parkeerschijfzone gepasseerd. Het voertuig stond op het eerste parkeervak links op een privé terrein en hier geldt dan ook geen handhavingsbevoegdheid. Dit is bevestigd in een e-mail van de Adviseur Verkeer van de gemeente Amersfoort van 24 april 2018. Ter zitting heeft de gemachtigde aangevoerd dat de betrokkene aan de e-mail het gerechtvaardigd vertrouwen mocht ontlenen dat ter plaatse niet handhavend zou worden opgetreden.
3. Artikel 25, tweede lid, van het Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990 (RVV 1990) luidt: "Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst."

4. Een daartoe aangewezen ambtenaar kan op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wahv een administratieve sanctie opleggen voor een gedraging die door deze ambtenaar zelf of op geautomatiseerde wijze is vastgesteld. Dat de gedraging is verricht, moet voldoende blijken uit de beschikbare gegevens. Of van de juistheid van deze gegevens kan worden uitgegaan, is ervan afhankelijk of de betrokkene argumenten heeft aangevoerd die leiden tot twijfel aan de juistheid van (delen van) die gegevens dan wel het dossier daar aanleiding toe geeft.

5. De gegevens waarop de ambtenaar zich bij de oplegging van de sanctie heeft gebaseerd, zijn opgenomen in het zaakoverzicht. Dit zaakoverzicht bevat de informatie die in de inleidende beschikking is vermeld.

6.
In een aanvullend proces-verbaal van 22 november 2018 verklaart de ambtenaar kort samengevat het volgende. Op de betreffende locatie zijn borden geplaatst waarop staat aangegeven dat het een blauwe zone betreft (borden E10). Parkeren is alleen toegestaan in combinatie met een duidelijk zichtbare parkeerschijf achter de voorruit. Uit een mailwisseling tussen de betrokkene en de adviseur verkeer Amersfoort zuid blijkt dat het om een privé terrein gaat. Van een verkeersdeskundige in Amersfoort heeft de ambtenaar de informatie verkregen dat er sprake is van een verkeersbesluit welke is ondertekend door [E] bv, de eigenaar van het terrein. In dit verkeersbesluit staat beschreven dat de politie bevoegd en aangewezen is om op dit feit te controleren en bekeuren. Op de pleegdatum heeft de ambtenaar het voertuig met het kenteken [00-YYY-0] geparkeerd zien staan op deze locatie. Hij heeft gezien dat het voertuig geen parkeerschijf achter de voorruit had liggen. Na tien minuten geen activiteiten rondom het voertuig heeft hij besloten een sanctie op te leggen.

7. Het dossier bevat verder vier foto’s van de gedraging. Op deze foto’s is het voertuig van de betrokkene te zien, kenteken [00-YYY-0] . Dit voertuig staat in een parkeervak dat is voorzien van een duidelijk zichtbare blauwe streep.

8. Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of ter plaatse sprake is van een openbare weg waar handhavend mag worden opgetreden.

9. Uit het verkeersbesluit van 16 december 2015 blijkt dat er ter plaatse sprake is van een openbaar toegankelijke parkeergelegenheid. Op verzoek van [E] BV, de eigenaar van de grond, heeft de gemeente Amersfoort aldaar een parkeerschijfzone ingesteld. Hiermee wordt duidelijk dat het betreffende terrein voor het openbaar verkeer openstaat. Bij de ingang van het parkeerterrein staat weliswaar een slagboom, maar [E] BV sluit hiermee het parkeerterrein niet af voor het openbare verkeer. Dit betekent dat aldaar sprake is van een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wegenverkeerswet 1994. Op de onderhavige locatie geldt artikel 25, tweede lid, van de RVV 1990 en er mag handhavend worden opgetreden. Het verweer van de gemachtigde hieromtrent faalt.

10. Het verweer van de gemachtigde dat op de plaats waar het voertuig stond, geen sprake is van een (als zodanig aangegeven) parkeerschijfzone, treft geen doel.


Op de foto van Google Maps die de vertegenwoordiger van de advocaat-generaal bij het verweerschrift heeft gevoegd, en tevens op de foto die de betrokkene bij het administratief beroepschrift heeft gevoegd, is te zien dat er bij de ingang van het parkeerterrein direct na de slagbomen aan de rechterkant een bord E10 (parkeerschijf-zone) is geplaatst. Bovendien is op de foto’s bij het brondocument ook de blauwe streep duidelijk te zien. Van iedere weggebruiker mag worden verwacht dat hij oplettend is op de aanwezige bebording en dat hij, indien hij met zijn voertuig ergens stil wil staan, de nodige moeite doen om zich ervan te vergewissen of dit ter plaatse is toegestaan. Hier kan niet aan afdoen dat het parkeervak waarin de betrokkene heeft geparkeerd voor het rechts geplaatste bord is gelegen. Het verkeersbord is zodanig geplaatst dat duidelijk is dat het toepassing heeft op het gehele parkeerterrein, hetgeen in combinatie met de voornoemde blauwe streep ook voor de betrokkene duidelijk kan zijn. Mocht de betrokkene het bord E10 gemist hebben, dan is dit een omstandigheid die voor zijn rekening en risico dient te komen. De betrokkene heeft in de parkeerschijfzone geparkeerd zonder gebruikmaking van een parkeerschijf en daarmee staat de onderhavige gedraging vast.

11. De verkeerssituatie is voldoende duidelijk. Gelet hierop mocht de betrokkene niet op basis van de e-mail van 24 april 2018 van de Adviseur Verkeer van de gemeente Amersfoort er vanuit gaan dat hij aldaar zonder parkeerschijf zou kunnen parkeren zonder dat er verbaliserend zou worden opgetreden. Het verweer van de gemachtigde hieromtrent gaat niet op.

12. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter bevestigen. Nu de gemachtigde geen gelijk krijgt, zal het hof het verzoek tot vergoeding van kosten afwijzen.

Beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter;

wijst het verzoek om vergoeding van kosten af.

Dit arrest is gewezen door mr. Sekeris, in tegenwoordigheid van mr. Veenstra als griffier en op een openbare zitting uitgesproken.