Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2020:10046

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
02-12-2020
Datum publicatie
11-01-2021
Zaaknummer
200.248.517/01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Op een rotonde moet (net als op een kruispunt) de richting worden gevolgd die op de eerder bereden voorsorteerstrook is aangegeven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.248.517/01

CJIB-nummer

: 197356551

Uitspraak d.d.

: 2 december 2020

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank
Oost-Brabant van 28 augustus 2018, betreffende

[betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [A] .

De gemachtigde van de betrokkene is mr. J.M.C. Niederer, kantoorhoudende te Helmond.

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard. Het verzoek om een proceskostenvergoeding is afgewezen door de kantonrechter.

Het verloop van de procedure

De gemachtigde van de betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter. Er is gevraagd om een proceskostenvergoeding.

De advocaat-generaal heeft de gelegenheid gekregen een verweerschrift in te dienen. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Op 27 december 2018 is nog een schrijven van de gemachtigde van de betrokkene ontvangen.

De beoordeling

1. De gemachtigde heeft in hoger beroep aangevoerd dat het recht om te worden gehoord in de administratief beroepsprocedure is geschonden. Het hof stelt vast dat het verzoek daartoe in administratief beroep op juiste wijze is gedaan en zich ook geen andere uitzonderingsgevallen voordoen. Het hof zal op basis van deze grond - in het licht van bestendige, bekende en daarom niet nader te bespreken vaste rechtspraak van het hof op dit punt - de beslissing van de kantonrechter vernietigen en, met gegrondverklaring van het beroep daartegen, de beslissing van de officier van justitie vernietigen en het beroep tegen de inleidende beschikking beoordelen. Hetgeen overigens tegen die beslissingen is aangevoerd, behoeft daarmee geen bespreking meer.

2. Thans staan ter beoordeling van het hof de door de gemachtigde opgeworpen bezwaren tegen de inleidende beschikking waarbij aan de betrokkene als kentekenhouder een sanctie is opgelegd van € 230,- voor: “op een kruispunt niet de richting volgen die de voorsorteerstrook aangeeft”. Deze gedraging zou zijn verricht op 19 april 2016 om 07:36 uur op de Gemertseweg in Beek en Donk met het voertuig met het kenteken [00-YY-YY] .

3. De gemachtigde stelt zich op het standpunt dat van een kruising of splitsing geen sprake is. De exacte locatie en rijrichting zijn onduidelijk, zodat de gedraging niet in afdoende mate individualiseerbaar is. Voor zover de locatie de rotonde op de Gemertseweg betreft, merkt de gemachtigde op dat op de rotonde sprake is van een onderbroken streep waarover nog naar links en rechts van rijstrook mag worden gewisseld. Er is dus geen sprake van een voorsorteerstrook. Ter adstructie van dit standpunt heeft de gemachtigde een uitdraai van Google Earth in het geding gebracht.

4. De gedraging betreft een overtreding van artikel 62 jo. 78, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

5. Artikel 78, eerste lid, van het RVV 1990 houdt in:

"Bestuurders die de rijbaan volgen zijn verplicht op een kruispunt de richting te volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft. Een in een voorsorteerstrook gelegen fietsstrook maakt deel uit van deze voorsorteerstrook."

6. De Nota van Toelichting bij het destijds geldende artikel 78 RVV 1990 luidt, voor zover van belang:

“Met de nieuwe tekst wordt bereikt dat de bestuurder die van voorsorteerstrook wisselt daarop kan worden aangesproken zelfs al is ter plaatse geen doorgetrokken streep toegepast. In dergelijke gevallen kan van de bestuurder immers niet worden gezegd dat hij bij het volgen van een bepaalde richting van de voorsorteerstrook gebruik heeft gemaakt omdat hij deze pas op een later moment is gaan berijden. Hiermee wordt een rustig verkeersbeeld bevorderd. Op kruispunten met voorsorteerstroken moeten bestuurders van de voorsorteerstrook die op hun richting betrekking heeft gebruik maken. Het ergerlijke rijstrook wisselen kan hiermee worden beperkt.”

7. In het geval voor de rotonde voorsorteerstroken zijn toegepast, houdt dat derhalve in dat bestuurders op de rotonde de richting moeten volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevonden aangeeft. Door reeds voor het oprijden van de rotonde middels de daartoe bestemde voorsorteerstroken de gewenste richting te kiezen wordt het verkeer op een rustige en ordelijke wijze over de rotonde in de gekozen richting geleid.

8. De gegevens waarop de ambtenaar zich bij de oplegging van de sanctie heeft gebaseerd, zijn opgenomen in het zaakoverzicht. Dit zaakoverzicht bevat de informatie die in de inleidende beschikking is vermeld en daarnaast onder meer de volgende gegevens:

“Ik zag dat betrokkene als bestuurder gebruik maakte van de voorsorteerstrook met een pijl die wees in de richting links en dat betrokkene geen gevolg gaf aan deze op de voorsorteerstrook aangegeven richting. Betrokkene reed in de richting: sorteerde voor on (het hof begrijpt: om) richting Helmond te gaan. Ik zag dat deze overtreding plaatsvond ter hoogte van de kruising/splitsing Gemertseweg/Broekdalerbaan. Negeren pijl op de weg en het verkeersbord.

Overtreden artikel: 62 jo. 78 lid 1 RVV 1990.(…)

Reden geen staandehouding: Wij stonden in de file voor rechtdoor te gaan op dezelfde rotonde.”

9. Bij het hoger beroepschrift heeft de gemachtigde een print bijgevoegd van Google Earth waarop de betreffende rotonde is te zien.

10. Het hof stelt het volgende vast. Raadpleging van Google Maps en bestudering van voormelde print van Google Earth leert dat de toegang tot de rotonde op de Gemertseweg wordt verleend middels een tweetal voorsorteerstroken met op het wegdek aangebrachte dwangpijlen. De rechter voorsorteerstrook is blijkens de dwangpijlen bedoeld voor verkeer in alle richtingen (links- en rechtsafslaand, alsmede rechtdoorgaand verkeer). De linker voorsorteerstrook is blijkens de dwangpijl enkel bedoeld voor linksafslaand verkeer. Uit de verklaring van de ambtenaar volgt dat de betrokkene op de linker voorsorteerstrook reed.

11. Voor de vaststelling of de onderhavige gedraging is verricht, is bepalend welke richting de betrokkene uiteindelijk heeft gevolgd. Dat de wegmarkering het toeliet om een andere richting te volgen is voor die vaststelling dus niet relevant. Uit de verklaring van de ambtenaar volgt dat de betrokkene niet linksaf is geslagen, maar in de richting van Helmond, hetgeen volgens de bebording ter plaatse rechtsaf is. Dit is door de betrokkene ook niet bestreden. Derhalve heeft de betrokkene niet de richting gevolgd van het voorsorteervak en is vast komen te staan dat de gedraging is verricht.

12. Voorgaande betekent dat het beroep tegen de inleidende beschikking ongegrond zal worden verklaard. Nu de betrokkene niet in het gelijk is gesteld, zal het verzoek om een proceskostenvergoeding worden afgewezen (vgl. het arrest van het hof van 28 april 2020, vindplaats op rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHARL:2020:3336).

De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter;

verklaart het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie gegrond en vernietigt die beslissing;

verklaart het beroep tegen de inleidende beschikking ongegrond;

wijst het verzoek om vergoeding van proceskosten af.

Dit arrest is gewezen door mr. Beswerda, in tegenwoordigheid van mr. Lageveen als griffier en op een openbare zitting uitgesproken.