Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2019:4141

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-05-2019
Datum publicatie
16-05-2019
Zaaknummer
200.219.832/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst? Nee, geïntimeerde heeft voldaan aan de voor haar uit de algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting tot tijdige kennisgeving van voorgenomen onderhoud. Nu zij zich voort het recht heeft voorbehouden haar dienstverlening op te schorten voor onderhoud, is geen sprake van een tekortkoming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.219.832/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, 5516645 / LC EXPL 16-4534)

arrest van 14 mei 2019

in de zaak van

Hostslim Global Services B.V.,

gevestigd te Lelystad,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: Hostslim,

advocaat: thans mr. E. van Meulen, kantoorhoudend te Naarden, voorheen mr. J.E. Stam, kantoorhoudend te Naarden,

tegen

LeaseWeb Netherlands B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: LeaseWeb,

advocaat: mr. C.J. Tijman, kantoorhoudend te Ede, Gelderland.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1.

Ter uitvoering van het tussenarrest van 5 december 2017 heeft op 27 maart 2018 een comparitie van partijen plaatsgevonden, waarvan een proces-verbaal is opgemaakt, dat tot de processtukken behoort.

1.2.

Het verdere verloop blijkt uit:

- de memorie van grieven, met producties;

- de memorie van antwoord.

1.3.

Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Hostslim is een onderneming die zich bezig houdt met het verlenen van diverse

ICT-diensten, waaronder het aanbieden aan derden van opslagruimte op servers.

2.2.

LeaseWeb is een provider die internetdiensten levert. Zij exploiteert daartoe ook enkele datacentra met servers.

2.3.

Op of omstreeks 15 juli 2014 hebben partijen een overeenkomst (“INTERNET SERVICES MASTER AGREEMENT”) gesloten, op grond waarvan Hostslim ruimte op servers van LeaseWeb huurt ten behoeve van haar eigen internetklanten. Op de overeenkomst zijn van toepassing verklaard het “SUPPORT AND SERVICE LEVEL SCHEDULE”, de algemene voorwaarden (“GENERAL CONDITIONS”) en de richtlijnen (“LEASEWEB POLICIES”) van LeaseWeb.

2.4.

Op 24 augustus 2015 heeft de heer [A] (hierna: [A] ) van Hostslim, via een systeem voor schriftelijk contact tussen LeaseWeb en haar klanten, het zogenaamde ‘ticketsysteem’, aan LeaseWeb medegedeeld dat “ALLE servers 3 uur lang offline waren”. Hostslim heeft LeaseWeb verder te kennen gegeven dat dit haar enorme schade heeft opgeleverd en dat zij een passende compensatie verwacht “aangezien dit echt onacceptabel is”. Op 25 augustus 2015 heeft Hostslim aan LeaseWeb medegedeeld dat de servers wederom offline waren. Ook heeft zij LeaseWeb laten weten: “En er wordt aangegeven dat dit morgen en overmorgen ook nog eens gaat gebeuren. We halen de hele boel wel leeg en brengen het naar Serverius. Jullie hebben duidelijk gefaald in het leveren van een dienst en daarbij is het contract nietig. Tevens worden de huidige facturen ook niet meer voldaan tot deze bende is opgelost. Het heeft ons inmiddels al duizenden euro's aan inkomstenderving, uren en hardware schade gekost.”

2.5.

Op 1 september 2015 heeft LeaseWeb via het ticketsysteem aan Hostslim te kennen gegeven: “(…) Het is niet mogelijk om het huidige contract vroegtijdig te ontbinden. (…) Het 3 jarige contract (…) komt per 31-7-2017 te vervallen. Tot het einde van het contract dient u de maandelijkse facturen tijdig te voldoen. Op basis van de overeengekomen Algemene Voorwaarden & de Service Annexes is er geen reden om de huidige openstaande vorderingen op te schorten noch om het contract vroegtijdig te ontbinden. LeaseWeb heeft u tijdig in kennis gesteld van het geplande onderhoud en ten tijde van het incident u binnen de SLA response tijden geassisteerd. (…)”.

2.6.

In reactie daarop heeft Hostslim diezelfde dag, via het ticketsysteem, aan LeaseWeb medegedeeld: “(…) Ik geef aan dat ik compensatie eis. Je kunt geen klant 4x achter elkaar 3 uur platleggen wegens "onderhoud". Dat is een pure wanprestatie -gepland of niet. (…) Overigens heb ik die meldingen nooit per mail gehad, maar dat terzijde. (…) Als jullie op deze manier tegenwerken dan zit ik er inderdaad aan te denken om op te zeggen (…)”.

2.7.

Op de door Hostslim in het geding gebrachte uitdraai van het ticketsysteem staat vermeld dat het account van Hostslim op 5 oktober 2015 is opgeschort (suspended) en dat voor het reactiveren (unsuspend) hiervan betaling van openstaande facturen door Hostslim dient plaats te vinden.

2.8.

Op 8 oktober 2015 hebben partijen telefonisch contact gehad. Diezelfde dag heeft LeaseWeb via het ticketsysteem aan Hostslim medegedeeld dat er een creditnota voor 50% korting op de factuur van oktober is aangemaakt en heeft zij aangegeven op welke wijze resterende betalingen (remaining payments) gedaan kunnen worden.

2.9.

Op 14 december 2015 heeft LeaseWeb via het ticketsysteem aan Hostslim te

kennen gegeven dat als de totale uitstaande vordering niet binnen veertien dagen is voldaan, LeaseWeb de overeenkomst onmiddellijk zonder verdere waarschuwing zal beëindigen en dat zij in dat geval aanspraak maakt op de uitstaande bedragen (outstanding amounts), kosten

voor deactivatie (deactivation charge) en bijkomende kosten.

2.10.

Op 31 december 2015 heeft LeaseWeb de dienstverlening aan Hostslim beëindigd.

2.11. (

E-mail)correspondentie tussen de (toenmalige) gemachtigden van partijen heeft niet tot een oplossing geleid. Betaling door Hostslim is, ondanks aanmaning en sommatie, achterwege gebleven.

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

3.1.

LeaseWeb heeft in eerste aanleg - samengevat - gevorderd Hostslim te veroordelen tot betaling van € 19.503,26 - bestaande uit onbetaalde facturen voor geleverde diensten en termijnen ter zake de resterende contractduur ten bedrage van € 18.253,65, contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten -, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en een opslag van 2% per jaar althans de wettelijke handelsrente en met veroordeling van Hostslim in de kosten.

3.2.

Hostslim heeft vervolgens een incident ex artikel 85 lid 2 Rv opgeworpen en gevorderd dat bepaalde stukken in het geding worden gebracht door LeaseWeb. LeaseWeb heeft daartegen verweer gevoerd.

3.3.

Bij vonnis in het incident van 15 maart 2017 heeft de kantonrechter de incidentele vorderingen van Hostslim afgewezen, met veroordeling van Hostslim in de kosten van het incident. Verder heeft de kantonrechter de hoofdzaak op de rol geplaatst voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Hostslim.

3.4.

Hostslim heeft vervolgens, hoewel daartoe wel in de gelegenheid gesteld, geen conclusie van antwoord genomen in de hoofdzaak. Zij heeft derhalve geen verweer gevoerd.

3.5.

Bij het bestreden vonnis heeft de kantonrechter Hostslim veroordeeld tot betaling van € 19.503,26, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, te verhogen met de contractuele rente van 2% per jaar over het bedrag van € 18.253,65 met ingang van 27 oktober 2016 tot de dag der algehele voldoening. Een en ander met veroordeling van Hostslim in de proceskosten en in de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente.

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1.

Hostslim heeft in hoger beroep - onder aanvoering van drie grieven - gevorderd het bestreden vonnis te vernietigen en, opnieuw recht doende, de vorderingen van LeaseWeb alsnog af te wijzen, met veroordeling van LeaseWeb in de kosten van beide instanties,

nakosten daaronder begrepen, te vermeerderen met wettelijke rente.

4.2.

LeaseWeb heeft bij memorie van antwoord verweer gevoerd.

4.3.

De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of LeaseWeb jegens Hostslim tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

4.4.

Niet in geschil is dat op 24, 25, 26 en 27 augustus 2015 gedurende ongeveer drie uur per dag de servers van LeaseWeb voor Hostslim niet werkten.

4.5.

Volgens Hostslim is het essentieel dat de servers van LeaseWeb bereikbaar (online) zijn. Op grond van de overeenkomst huurt Hostslim ruimte op een server van LeaseWeb en ‘beschikbaarheid’ van die server (online zijn). Indien en zodra de servers offline zijn, kan Hostslim niet leveren aan haar klanten en is correcte nakoming door LeaseWeb reeds blijvend onmogelijk, zodat er dan direct sprake is van een schadeplichtige tekortkoming aan de zijde van LeaseWeb (artikel 6:74 BW).

4.6.

LeaseWeb daarentegen, stelt zich op het standpunt dat partijen zijn overeengekomen dat LeaseWeb gerechtigd is haar dienstverlening te onderbreken voor gepland onderhoud. Daarvan was hier sprake. Dergelijke onderbrekingen moeten tijdig worden aangekondigd, hetgeen ook gebeurd is via een e-mail op 14 augustus 2015 en een melding in het klantenportaal. Daarbij is aangegeven dat de werkzaamheden in beginsel niet tot onderbrekingen hoefden te voeren, mits de apparatuur bij de afnemer behoorlijk zou zijn verbonden. Geadviseerd is dit te controleren. Bovendien is vóór het begin van de werkzaamheden, op 19 augustus 2015 nog een waarschuwingsmail gestuurd aan Hostslim, omdat ontdekt was dat de verbinding bij haar wellicht niet goed was en is haar geadviseerd dit te controleren. Van een tekortkoming van LeaseWeb is dan ook geen sprake.

4.7.

Artikel 14 van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van LeaseWeb luidt:

“(…) MAINTENANCE AND TESTING

14.1

LeaseWeb reserves the right to suspend the Services and may suspend Customer's right to access to the Equipment in order to perform Maintenance.

14.2

Customer acknowledges that LeaseWeb will from time to time have to perform Maintenance in order to ensure a proper performance of the Network, LeaseWeb Datacenter and the Services and that such Maintenance may affect the provision of the Services to Customer.

14.3

If LeaseWeb expects scheduled Maintenance, referred to in Clause 14.2, to affect the provision of the Services and/or access to the Equipment, LeaseWeb shall:

a. a) - to the extent reasonably possible - provide at least three (3) days prior notice to Customer of the intended Maintenance;

b) - to the extent reasonably practicable - schedule such Maintenance and any related suspension of the Services and/or access to the Equipment within the Maintenance Window, so as to minimize any adverse effect of the Maintenance on Customer's use of the Services and/or access to the Equipment; and

c) endeavour to keep the duration of any interruption or suspension or degradation in the provision of the Services and/or Customer's access to the Equipment as short as possible. (…)”.

Uit deze bepalingen volgt dat LeaseWeb zich het recht heeft voorbehouden haar dienstverlening en de toegang van Hostslim tot de voorzieningen op te schorten voor onderhoud. Hostslim heeft erkend dat LeaseWeb van tijd tot tijd onderhoud zal moeten uitvoeren. Verder zijn partijen overeengekomen dat LeaseWeb, als zij verwacht dat gepland onderhoud de voorziening van diensten en/of de toegang tot voorzieningen zal aantasten, Hostslim, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ten minste drie dagen van te voren in kennis zal stellen van het voorgenomen onderhoud en dat LeaseWeb ernaar zal streven de duur van elke onderbreking zo beperkt mogelijk te houden.

4.8.

In geschil is of LeaseWeb in augustus 2015 Hostslim heeft gewaarschuwd dat onderhoud zou plaatsvinden.

LeaseWeb heeft, ter onderbouwing van haar standpunt dat zij Hostslim per e-mail en door een melding in het klantenportaal heeft gewaarschuwd, de onder 4.6 genoemde e-mails in het geding gebracht (productie 5 bij inleidende dagvaarding).

Het eerste e-mailbericht, volgens LeaseWeb verzonden op 14 augustus 2015, luidt:

“(…) As part of our commitment to continually improve the level of service LeaseWeb

provides, you are receiving the following announcement to inform you about the upcoming datacenter maintenance (…).

WHAT CAN I EXPECT?

Between August 24th and August 27th 2015, Evoswitch and the utility vendors will be performing an electrical power distribution maintenance (…). This maintenance will not lead to interruptions of your Colocation services. During this maintenance 1 power feed will be disabled, resulting in a reduced level of redundancy for a period of maximum 5 hours.

WHY ARE YOU PERFORMING THIS MAINTENANCE?

We are committed to provide our customers with the best service they expect. To support our continuous growth and guarantee to improve our service levels, modifications to the electrical power distribution (…) are required. This activity is fully scripted and may include the use of equipment system vendors and service providers.

WHEN WILL THE MAINTENANCE TAKE PLACE?

August 24th and 25th: Modifications will take place in the power distribution of (…) mainboard 9

August 26th and 27th: Modifications will take place in the power distribution of (…) mainboard 10

Maintenance window | 07.00-12.00hrs CEST

Important: We do strongly advise to check if your equipment is properly connected to both the A- and the B-feed, before we will start the maintenance.

Trusting to have informed you sufficiently. If you have any further questions regarding the maintenance, please contact support@LeaseWeb.com. (…)”.

Het tweede e-mailbericht, volgens LeaseWeb verzonden op 19 augustus 2015, luidt:

“(…) Last Friday we informed you that EvoSwitch and the utility vendors will perform

scheduled maintenance (…), where we strongly advised you to check if your equipment is properly connected both the A and B feed.

During an extra control round from our LeaseWeb engineers, to ensure this maintenance does not impact your operations, we found out that your equipment is not properly connected to the A and/or B feed. As a result of this, the scheduled maintenance will have impact on your current colocation setup.

We advise you to take appropriate actions or accept the downtime. (…)

Trusting to have informed you sufficiently, if you have any further questions regarding the maintenance, please contact support@LeaseWeb.com. (…)”.

4.9.

Hostslim stelt dat zij de e-mail met de aankondiging van het geplande onderhoud, voor zover zij kan nagaan, niet heeft ontvangen, althans dat deze haar niet heeft bereikt. Zij is ook niet op andere wijze gewaarschuwd of geïnformeerd.

4.10.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:37 lid 3 BW moet een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt.

Met betrekking tot een schriftelijke verklaring geldt als uitgangspunt dat deze de geadresseerde heeft bereikt als deze door hem is ontvangen. Indien de geadresseerde betwist de verklaring te hebben ontvangen, brengt een redelijke, op de behoeften van de praktijk afgestemde, uitleg mee dat de afzender in beginsel feiten en omstandigheden dient te stellen en zonodig te bewijzen waaruit volgt dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt, en dat de verklaring daar is aangekomen. Als adres in vorenbedoelde zin geldt in beginsel, behoudens andersluidend beding, ook het adres waarvan de afzender op grond van de verklaringen of gedragingen van de geadresseerde mocht aannemen dat deze aldaar door hem kon worden bereikt, bijvoorbeeld diens e-mailadres of een ander adres dat bij recente contacten tussen partijen door de geadresseerde is gebruikt (HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104).

4.11.

LeaseWeb heeft reeds in eerste aanleg gesteld bedoelde e-mailberichten op de door haar genoemde data aan het adres “ [A] @hostslim.nl” te hebben verzonden. Zij heeft gegevens van haar technische afdeling in het geding gebracht (productie 5 bij inleidende dagvaarding), waaruit volgens haar volgt dat bedoelde e-mails op genoemde data aan genoemd adres zijn verzonden.

Hostslim heeft niet gemotiveerd weersproken dat deze e-mails op bedoelde data zijn verzonden. Hostslim heeft ook niet weersproken dat de e-mailberichten naar het juiste adres zijn gestuurd. Overigens blijkt ook uit de door LeaseWeb bij conclusie van antwoord in het incident in het geding gebrachte e-mailcorrespondentie tussen partijen (productie 12) en de door LeaseWeb bij memorie van grieven in het geding gebrachte uitdraai van het ticketsysteem (productie 1), dat genoemd e-mailadres het door Hostslim gebruikte

e-mailadres betreft.

Het lag vervolgens op de weg van Hostslim gemotiveerd te betwisten dat de e-mailberichten haar desondanks niet hebben bereikt. De enkele herhaalde bewering dat zij deze e-mails niet heeft ontvangen, is voor een gemotiveerde betwisting niet toereikend. Daarbij merkt het hof op dat Hostslim aangeeft dat zij de e-mail voor zover zij kan nagaan niet heeft ontvangen (MvG onder 5.2). Daarmee laat Hostslim dus de mogelijkheid open dat de e-mails wel zijn ontvangen, maar haar onderzoek daarnaar - over welk eigen onderzoek Hostslim niets heeft gesteld - onvoldoende kan zijn geweest. Bovendien laten de stellingen van Hostslim de mogelijkheid open dat de informatie haar wellicht ook niet heeft bereikt doordat de e-mails niet op tijd zijn geopend en gelezen. Zij stelt immers (MvG onder 3.2) dat zij de e-mail nooit heeft ontvangen of gezien. Het spreekt voor zich dat het niet tijdig hebben gezien van de e-mails voor haar eigen risico komt. Het hof houdt het er dan ook voor dat de door LeaseWeb in het geding gebrachte e-mails, op 14 augustus 2015 respectievelijk 19 augustus 2015 verzonden aan het juiste e-mailadres van Hostslim, zijn ontvangen door Hostslim en derhalve werking hebben jegens Hostslim.

4.12.

Daarmee heeft LeaseWeb voldaan aan de voor haar uit de algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting tot tijdige kennisgeving van voorgenomen onderhoud aan Hostslim. Nu LeaseWeb zich voorts het recht heeft voorbehouden haar dienstverlening en de toegang van Hostslim tot de voorzieningen op te schorten voor onderhoud, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van LeaseWeb.

4.13.

Hostslim betoogt weliswaar dat het enkel aankondigen van onderhoud, zonder te wijzen op de gevolgen of het bieden van alternatieven, onvoldoende is om niet te kunnen spreken van wanprestatie, maar het hof volgt haar niet in dit betoog. Uit de e-mails van

14 augustus 2015 en 19 augustus 2015 volgt dat LeaseWeb wel degelijk heeft gewezen op de gevolgen van het onderhoud. Ook heeft zij Hostslim een handvat aangereikt om ervoor te zorgen dat het onderhoud voor Hostslim geen of minder gevolgen zou hebben. Daarmee is het betoog van Hostslim feitelijk onjuist, nog daargelaten dat uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of de andere op de overeenkomst van toepassing zijnde stukken niet blijkt van enige gehoudenheid van LeaseWeb tot het bieden van alternatieven.

4.14.

Aan de betwisting van Hostslim dat er sprake is geweest van gepland onderhoud gaat het hof in dat verband voorbij. Uit bedoelde e-mailberichten van 14 augustus 2015 en

19 augustus 2015 kan niet anders worden opgemaakt dan dat er sprake was van gepland onderhoud op 24, 25, 26 en 27 augustus 2015. Het hof heeft geen reden te twijfelen aan de inhoud van deze e-mails. Bovendien heeft Hostslim in de memorie van grieven te kennen gegeven dat haar uit eigen onderzoek is gebleken dat de servers van LeaseWeb ‘offline waren in verband met onderhoud (power maintenance)’.

4.15.

Het betoog van Hostslim dat het aan LeaseWeb is om de noodzakelijkheid van het onderhoud aan te tonen en dat zij van LeaseWeb geen uitleg over de noodzakelijkheid van het onderhoud heeft ontvangen, leidt het hof evenmin tot een ander oordeel.

LeaseWeb heeft zich het recht voorbehouden haar dienstverlening aan Hostslim op te schorten voor onderhoud. Enige gehoudenheid van LeaseWeb tot het aantonen van de noodzakelijkheid van het onderhoud of het geven van uitleg over de noodzakelijkheid van het onderhoud blijkt niet uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of de andere op de overeenkomst van toepassing zijnde stukken.

4.16.

Uit het vorenstaande volgt dat grief I, waarin Hostslim klaagt dat de kantonrechter heeft miskend dat LeaseWeb is tekortgeschoten jegens Hostslim, faalt.

4.17.

Voor opschorting van betaling door Hostslim - waarop zij zich in grief II beroept - bestaat geen grond. Voor rechtsgeldige opschorting dient immers zowel ingevolge het bepaalde in artikel 6:52 BW (algemene opschortingsrecht) alsook ingevolge het bepaalde in artikel 6:262 BW (de bijzondere opschortingsregeling voor wederkerige overeenkomsten) sprake te zijn van niet nakoming aan de zijde van LeaseWeb, hetgeen niet is komen vast te staan.

4.18.

Dit betekent dat Hostslim gehouden was tot betaling van de facturen van LeaseWeb.

Betaling door Hostslim is echter achterwege gebleven, zo staat vast.

4.19.

Daarmee komt het hof toe aan de beoordeling van grief III, waarin Hostslim klaagt dat de kantonrechter heeft miskend dat LeaseWeb geen grond had de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en aanspraak te maken op betaling van de resterende contractwaarde.

4.20.

Artikel 21 lid 2 van de algemene voorwaarden luidt:

“LeaseWeb is entitled to terminate the Agreement with immediate effect, by giving written notice to Customer, without an obligation to take into account a notice period, in the event:

(…) c) Customer does not pay an invoice within the payment term and fails to pay such invoice, plus the interest (…), within a period of fourteen (14) days after having received notice thereof (…)”.

Uit deze bepaling volgt dat LeaseWeb gerechtigd is de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Hostslim met onmiddellijk effect en zonder opzegtermijn te beëindigen, wanneer Hostslim een factuur niet betaalt binnen de betaaltermijn en zij nalaat deze factuur, met rente, alsnog te betalen binnen een periode van veertien dagen na daarover bericht te hebben ontvangen. Niet in geschil is dat Hostslim, zich daarbij ten onrechte beroepend op opschorting, de facturen van LeaseWeb niet betaalde. Ook nadat LeaseWeb haar op 14 december 2015 te kennen heeft gegeven dat als de totale uitstaande vordering niet binnen veertien dagen zou zijn voldaan en LeaseWeb dan de overeenkomst zonder verdere waarschuwing zou beëindigen, is Hostslim niet tot betaling overgegaan. Anders dan Hostslim meent, was LeaseWeb op grond van het bepaalde in artikel 21 lid 2 onder c van de

algemene voorwaarden daarom gerechtigd tot eenzijdige beëindiging van de overeenkomst per 31 december 2015.

4.21.

Artikel 22 lid 5 onder c van de algemene voorwaarden, luidt:

“In the event that the Agreement is terminated by LeaseWeb in accordance with Clause (…) 21.2c) (…), Customer shall:

(…) c -without prejudice to any other rights or remedies that LeaseWeb may have - within five (5) Business Days after the effective date of termination, pay to LeaseWeb one hundred percent (100%) of the Service Charges, actual or projected, for the period from the effective date of termination up to and including the last day of the then current Term.”

Ingevolge deze bepaling dient Hostslim, ingeval de overeenkomst door LeaseWeb is beëindigd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 21 lid 2 onder c van de algemene voorwaarden, binnen vijf werkdagen na de daadwerkelijke datum van beëindiging aan LeaseWeb te betalen de volledige “Service Charges, actual or projected”. Uit onder meer de in de algemene voorwaarden opgenomen “DEFINITIONS AND INTERPRETATION” begrijpt het hof dat daaronder verstaan worden de kosten voor dienstverlening conform overeenkomst, zowel voor de periode waarin Hostslim daadwerkelijk gebruik heeft kunnen maken van deze dienstverlening alsook voor de periode na de beëindiging van de overeenkomst tot aan het einde van de resterende formele contractduur. Uit de aan de overeenkomst gehechte “Quote Sheet / Order Form (Schedule 1)” blijkt dat de overeenkomst is aangegaan voor een periode van zesendertig maanden, ingaande per 15 juli 2014. Nu Hostslim de hoogte van het door LeaseWeb in rekening gebrachte niet althans onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, volgt hieruit dat LeaseWeb aanspraak kan maken op betaling van de facturen als door haar in rekening gebracht, daaronder begrepen betaling van de factuur betreffende de resterende contractwaarde.

Daarmee faalt ook deze grief.

4.22.

Aan bewijslevering zijdens Hostslim komt het hof niet toe, nu Hostslim de stellingen van LeaseWeb ter zake de nakoming van haar verplichtingen door tijdige aankondiging van het geplande onderhoud onvoldoende gemotiveerd heeft betwist en het overigens door Hostslim gedane bewijsaanbod niet voldoende specifiek en/of niet ter zake dienend is, zodat het hof daaraan voorbij gaat.

5 De slotsom

5.1.

Slotsom is dat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd.

5.2.

Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof Hostslim veroordelen in de kosten van het hoger beroep. Deze kosten worden aan de zijde van LeaseWeb vastgesteld op

€ 1.074,00 voor salaris advocaat volgens het liquidatietarief (1 punt, tarief II in hoger beroep à € 1.074,00 per punt).

6 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het bestreden vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland,

locatie Lelystad, van 17 mei 2017;

veroordeelt Hostslim in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van LeaseWeb vastgesteld op € 1.074,00 voor salaris van de advocaat volgens het liquidatietarief;

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mr. M.A.M. Vaessen, mr. O.G.H. Milar en mr. G. Creutzberg en is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de rolraadsheer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 14 mei 2019.