Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2019:1730

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
26-02-2019
Datum publicatie
26-02-2019
Zaaknummer
21-000288-17
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2016:7244, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

“Verdachte wordt voor een groot aantal seksuele delicten en pogingen daartoe bij zestien minderjarige jongens, veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar en de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden. Daarnaast wijst het hof diverse bedragen aan schadevergoeding toe.

Verdachte heeft bij vier van zijn slachtoffers, die hij kende door zijn betrokkenheid bij een basketbalclub, fysieke seksuele handelingen gepleegd. De andere twaalf slachtoffers zijn door verdachte via internet veelal zover gebracht seksuele handelingen te verrichten bij zichzelf of bij anderen. Daarnaast heeft verdachte een gewoonte gemaakt van het verspreiden en maken van kinderporno.

Het hof zal een lagere gevangenisstraf opleggen dan deze feiten op zichzelf rechtvaardigen. Verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar. Het hof ziet ook het belang van behandeling van verdachte, zodat het gevaar op herhaling kan worden teruggebracht. Dit laatste belang dient naar het oordeel van het hof op dit moment zwaarder te wegen dan de belangen die gemoeid zijn met het voortzetten van de voorlopige hechtenis. Het hof verklaart de maatregel van terbeschikkingstelling dadelijk uitvoerbaar, zodat de behandeling van verdachte direct kan aanvangen. Door de voorwaarden die zijn verbonden aan de terbeschikkingstelling is de behandeling voldoende zeker. Tegelijkertijd is door die voorwaarden de maatschappij voldoende te beschermen.”

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000288-17

Uitspraak d.d.: 26 februari 2019

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 6 januari 2017 met parketnummer 16-705278-16 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1967] ,

ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting van dit hof van 29 januari 2019 verblijvende in PI Utrecht - HvB locatie Nieuwegein te Nieuwegein.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 21 november 2017 en 29 januari 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. J.W.H. Peters, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een deels andere bewijsbeslissing komt en het ten aanzien van de straf en maatregel een andere beslissing neemt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

De volledige tekst van de tenlastelegging is als bijlage achter dit arrest gehecht.

Aan verdachte zijn achttien (reeksen van) incidenten op verschillende manieren ten laste gelegd. In de kern komen de beschuldigingen neer op het volgende.

Verdachte heeft seksuele handelingen verricht met [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] . Dit gebeurde op momenten in de jaren 2000 tot en met 2002 toen alle slachtoffers jonger waren dan zestien. Het ging om fysieke seksuele handelingen waarbij in het geval van [slachtoffer 1] verdachte ook is binnengedrongen in het lichaam van [slachtoffer 1] .

In 2013 heeft verdachte [slachtoffer 5] gedwongen seksuele handelingen te ondergaan.

Verdachte heeft op momenten in de jaren 2014 tot en met 2016 via het internet seksuele handelingen verricht met jongens onder de zestien jaar. Dit waren [slachtoffer 6] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 8] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 10] , [slachtoffer 11] , [slachtoffer 12] , [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] . Daarnaast heeft hij op deze manier geprobeerd seksuele handelingen te verrichten met [slachtoffer 15] en [slachtoffer 16] .

Aan [slachtoffer 17] , die jonger was dan zestien, heeft verdachte schadelijke afbeeldingen vertoond in 2015 en 2016.

Ten slotte heeft verdachte in 2015 en 2016 kinderporno verspreid en andere kinderporno gemaakt.

Dit zijn de beschuldigingen waarover het hof moet oordelen.

Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging van feit 4

De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van feit 4. De rechtbank heeft daartoe, zakelijk weergegeven, overwogen dat voor dit feit geen klacht is ingediend en geen aangifte is gedaan, terwijl op basis van het dossier niet uit te sluiten is dat het onder 4 ten laste gelegde heeft plaatsgevonden in de periode voor 1 oktober 2002, toen het klachtvereiste voor zedendelicten nog gold en in dit geval dus een klacht had moeten worden ingediend.

Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in de vervolging van dit feit. De tenlastelegging is toegesneden op zowel artikel 247 als 249 van het Wetboek van Strafrecht. Ten tijde van de tenlastegelegde handelingen gold geen klachtvereiste voor artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht. Wat artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht betreft, is sprake van een situatie als bedoeld in artikel 247, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (oud). Daarin staat, zakelijk weergegeven, dat het klachtvereiste niet geldt in de gevallen van de artikelen 248 en 249. Gelet op de samenloop van de artikelen 247 en 249 van het Wetboek van Strafrecht in het onder 4 ten laste gelegde was het indienen van een klacht in dit geval dus niet vereist, zodat het Openbaar Ministerie ook ontvankelijk is in de vervolging voor het tenlastegelegde dat is gebaseerd op artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht.

Partiële vrijspraak van feit 1 en vrijspraak van feit 5

Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 1 ten laste gelegde voor zover dit ziet op het verrichten van handelingen die (mede) hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van een minderjarige beneden de twaalf jaar. Het wettig en overtuigend bewijs ontbreekt, omdat het dossier zowel aanknopingspunten bevat dat [slachtoffer 1] jonger was dan twaalf jaar, maar ook aanknopingspunten dat [slachtoffer 1] ouder was dan twaalf jaar toen het seksueel misbruik (voor het eerst) plaatsvond.

Het hof heeft voorts uit het onderzoek ter terechtzitting – en anders dan de advocaat-generaal – niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 5 ten laste gelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft, naast de hiervoor al genoemde partiële vrijspraak van feit 1, gerekwireerd tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten. Wat betreft de bewezenverklaring van de feiten 1 tot en met 4 heeft zij, kort en zakelijk weergegeven, aangevoerd dat er geen reden is te twijfelen aan de authenticiteit en betrouwbaarheid van de verklaringen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] , nu deze verklaringen voldoende steun vinden in de overige inhoud van het dossier en de betwisting van deze feiten door verdachte, voor zover daar sprake van is, telkens door de bewijsmiddelen wordt weerlegd.

Wat betreft de feiten 6 tot en met 18 heeft de advocaat-generaal verwezen naar de in dat verband in het vonnis van de rechtbank opgenomen bewijsmiddelen en de ten aanzien van deze feiten door verdachte afgelegde verklaring ter terechtzitting van het hof op 21 november 2017. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd dat deze feiten op basis daarvan kunnen worden bewezen verklaard.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van feit 1 partiële vrijspraak bepleit en daartoe, kort en zakelijk weergeven, aangevoerd dat de verklaringen van [slachtoffer 1] over het moment waarop het anaal penetreren en de frequentie waarmee de andersoortige seksuele handelingen zouden hebben plaatsgevonden als onbetrouwbaar en kennelijk leugenachtig moeten worden aangemerkt. Daarnaast heeft de raadsman aangevoerd dat voor de verklaringen van [slachtoffer 1]

– anders dan de verklaringen van verdachte – geen steunbewijs voorhanden is. Wat betreft de aard van de bewezen te verklaren seksuele handelingen en de frequentie waarmee deze handelingen hebben plaatsgevonden dient volgens de raadsman aangesloten te worden bij wat verdachte daarover heeft verklaard.

De raadsman heeft voorts vrijspraak bepleit van de feiten 2 en 3 en daartoe, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat verdachte deze feiten heeft ontkend en er afgezien van de verklaringen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] geen bewijs is dat verdachte deze feiten heeft begaan.

Ten aanzien van feit 4 heeft de raadsman zich niet over de bewijsvraag uitgelaten.

De raadsman heeft ten aanzien van de feiten 6 tot en met 18 geen verweer gevoerd en geen vrijspraak bepleit. De raadsman heeft aangegeven zich ten aanzien van de bewezenverklaring van deze feiten te refereren aan het oordeel van het hof.

Het oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat de door en namens verdachte gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak van het ten laste gelegde worden weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Feit 1

[slachtoffer 1] heeft op 9 december 2015 aangifte gedaan van seksueel misbruik, gepleegd door verdachte. [slachtoffer 1] kent verdachte van de basketbalvereniging. [slachtoffer 1] heeft verklaard dat het misbruik voor het eerst plaatsvond toen hij op de bovenverdieping van de woning van verdachte een computerspelletje speelde. Tijdens het spelletje begon verdachte hem aan te raken. Verdachte deed zijn hand in de broek van [slachtoffer 1] , hij deed diens broek open en begon [slachtoffer 1] te masturberen. Later bestonden de handelingen ook uit het pijpen van [slachtoffer 1] . Verder heeft [slachtoffer 1] verklaard dat hij verdachte anaal moest penetreren. Verdachte pakte toen glijmiddel.

[slachtoffer 1] heeft verdachte ook gepijpt en afgetrokken. De handelingen hebben in een tijdsbestek van ongeveer zes maanden dertig tot veertig keer plaatsgevonden. [slachtoffer 1] zat toen in groep 8 van de basisschool. Het is gestopt toen [slachtoffer 1] halverwege/eind twaalf jaar was. [slachtoffer 1] stopte toen met basketbal.

Verdachte heeft ter terechtzitting van de rechtbank en het hof verklaard dat hij [slachtoffer 1] heeft afgetrokken en gepijpt, terwijl [slachtoffer 1] bij verdachte thuis aan het computeren was. Dit is vaker voorgekomen, aldus verdachte. Volgens verdachte was [slachtoffer 1] 14 of 15 jaar toen deze handelingen plaatsvonden. Verder heeft verdachte verklaard dat hij anaal is gepenetreerd door [slachtoffer 1] toen [slachtoffer 1] meerderjarig was. Verdachte heeft toen glijmiddel gepakt, omdat het zeer deed.

De vader van [slachtoffer 1] heeft verklaard dat het hem opviel dat zijn zoon veel bij zijn trainer (het hof begrijpt: verdachte) thuis over de vloer kwam. Toen hij [slachtoffer 1] daarnaar vroeg, reageerde [slachtoffer 1] daar heel fel op. [slachtoffer 1] wilde na een half jaar opeens van basketbal af. Hij wilde er echt vanaf. De vader vond het niet normaal dat de man [slachtoffer 1] met een redelijke frequentie in huis haalde. Het schiet de vader tijdens het afleggen van de verklaring te binnen dat de coach tegen [slachtoffer 1] had gezegd dat [slachtoffer 1] goed was in basketbal en dat hij (bij de coach thuis) meer uitleg zou krijgen over de training.

Feit 2

[slachtoffer 2] heeft op 7 januari 2016 tegen verdachte aangifte gedaan van seksueel misbruik. [slachtoffer 2] heeft verklaard dat verdachte een periode zijn basketbalcoach geweest is. De handelingen vonden plaats bij verdachte thuis, op momenten dat [slachtoffer 2] daar een computerspelletje speelde. [slachtoffer 2] was toen ongeveer 15 jaar. Verdachte trok [slachtoffer 2] bij hem op schoot en begon hem dan bij zijn kruis en benen te betasten. Dit is ongeveer tien keer gebeurd, aldus [slachtoffer 2] . Het is één keer voorgekomen dat [slachtoffer 2] en verdachte – mogelijk stoeienderwijs – op het bed in de computerkamer zijn beland. Verdachte lag toen bovenop [slachtoffer 2] en zoende hem in zijn nek.

De vader van [slachtoffer 1] heeft verklaard dat hij tijdens een gesprek met [slachtoffer 2] zag dat deze fysiek reageerde en helemaal wit wegtrok toen hij hem over de incidenten tussen zijn zoon en verdachte vertelde. Hij hoorde [slachtoffer 2] toen zeggen: 'stop maar, het is mij ook gebeurd'.

Getuige [getuige] heeft verklaard dat hij omstreeks 2012 van [slachtoffer 2] heeft vernomen dat hij door verdachte was misbruikt. [slachtoffer 2] vertelde hem dat hij meermalen door verdachte was betast toen hij bij verdachte op schoot zat en een computerspelletje speelde.

Verdachte heeft verklaard dat [slachtoffer 2] wel eens bij hem thuis kwam om computerspelletjes te spelen, dat zij wel eens stoeiden en dat het wel kan kloppen dat zij een keer op het bed in de computerkamer terecht zijn gekomen.

Feit 3

[slachtoffer 3] heeft aangifte gedaan tegen verdachte, die meerdere jaren zijn coach is geweest. [slachtoffer 3] heeft verklaard dat verdachte aan hem heeft gezeten tijdens een teamweekend in Port Zélande in Zeeland. [slachtoffer 3] werd wakker en merkte dat verdachte hem bij zijn onderbroek en penis betastte. [slachtoffer 3] was toen vijftien jaar.

Verdachte heeft tijdens zijn eerste politieverhoor op de vraag of er dingen zijn voorgevallen tussen hem en jongere jongens die aanleiding zouden kunnen zijn om naar de politie te gaan, verklaard dat hij tijdens een basketbalkamp met [slachtoffer 3] in Zeeland is geweest en dat zich toen een incident heeft voorgedaan waarvan [slachtoffer 3] is geschrokken.

Feit 4

[slachtoffer 4] heeft verklaard dat hij op de basketbalvereniging zat en dat verdachte, toen [slachtoffer 4] bij verdachte thuis op de computer zat, hem over zijn rug wreef, met zijn hand in zijn broek ging en dat verdachte probeerde de knopen van zijn broek los te maken.

De moeder van [slachtoffer 4] heeft in 2005 opgeschreven wat er in oktober/november 2001 gebeurd zou zijn. In dat schrijven vermeldt zij dat [slachtoffer 4] na een bezoek aan verdachte thuiskwam met de vraag of verdachte homo was. Op de vraag waarom hij dat vroeg, antwoordde [slachtoffer 4] dat verdachte [slachtoffer 4] over zijn rug begon te strelen toen [slachtoffer 4] achter de computer een spelletje zat te spelen. Dit strelen van de rug ging na verloop van tijd over in het aanraken van het geslachtsdeel van [slachtoffer 4] . De moeder schrijft verder dat zij een paar dagen na dit voorval naar de verdachte is gegaan en dat zij hem met het voorval, zoals door [slachtoffer 4] was beschreven, had geconfronteerd. Verdachte liet weten dat het inderdaad zo was gegaan en dat hij er zelf van geschrokken was.

Verdachte heeft erkend dat hij door de moeder van [slachtoffer 4] is aangesproken over een voorval dat zich tussen hem en [slachtoffer 4] zou hebben voorgedaan.

Gezamenlijke bewijsoverweging feiten 1-4

Volgens de verklaringen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] heeft verdachte in de periode 2000 tot en met 2002 met hen ontuchtige handelingen gepleegd. Zij kenden verdachte van het basketbal. Verdachte was de coach/trainer van de jongens.

Verdachte heeft de verklaring van [slachtoffer 1] deels bevestigd in die zin dat hij een aantal van de door [slachtoffer 1] genoemde ontuchtige handelingen heeft bekend, zij het dat die ontuchtige handelingen volgens verdachte in 2004 zouden hebben plaatsgevonden en deels nog later, toen [slachtoffer 1] meerderjarig was. Het hof gaat er echter van uit dat de ontuchtige handelingen eerder hebben plaatsgevonden, namelijk in de tijd (2001-2002) dat [slachtoffer 1] op basketbal zat. Uit de verklaring van zijn vader volgt dat [slachtoffer 1] juist in die periode bij verdachte thuis kwam.

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat verdachte de ontuchtige handelingen pleegde, althans daarmee begon toen [slachtoffer 1] bij verdachte thuis boven achter de computer zat.

Ook [slachtoffer 4] heeft verklaard dat verdachte met zijn hand in de broek van [slachtoffer 4] ging toen [slachtoffer 4] bij verdachte thuis achter de computer zat. De moeder van [slachtoffer 4] heeft in 2005 opgeschreven dat zij verdachte er in 2001 mee heeft geconfronteerd dat hij (een paar dagen daarvoor) aan het geslachtsdeel van [slachtoffer 4] had gezeten en dat verdachte dit vervolgens toegaf. Verdachte heeft bevestigd door de moeder van [slachtoffer 4] te zijn aangesproken op zijn gedrag bij [slachtoffer 4] .

Ook [slachtoffer 2] heeft verklaard dat hij in dezelfde periode door de verdachte ontuchtig werd betast tijdens het spelen van een computerspelletje bij verdachte thuis.

Ten slotte heeft ook [slachtoffer 3] verklaard dat verdachte hem in 2001 ontuchtig heeft betast, zij het niet bij verdachte thuis, maar tijdens een teamweekend in Zeeland.

Naar het oordeel van het hof vinden de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] voldoende bevestiging in ander bewijsmateriaal, namelijk (wat [slachtoffer 1] betreft) in de verklaring van verdachte en (wat [slachtoffer 4] betreft) in de (schriftelijke) verklaring van de moeder van [slachtoffer 4] .

Uit de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 4] volgt dat verdachte in de periode 2000-2002 seksuele belangstelling had voor jongens in de leeftijd van 12-15 jaar en dat verdachte bereid was de drempel van het strafrecht over te gaan om uiting te geven aan zijn seksuele gevoelens voor deze jongens. Het hof acht deze verklaringen daarom tevens redengevend voor het tenlastegelegde onder 2 ( [slachtoffer 2] ) en 3 ( [slachtoffer 3] ) nu het gaat om seksuele gedragingen ten opzichte van jongens in dezelfde leeftijdscategorie, in dezelfde periode en waarbij eveneens sprake was van een relatie tussen verdachte en de jongens als gevolg van hun activiteiten binnen de basketbalsport.

Verder vinden de verklaringen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] ook enige steun in verklaringen van verdachte zelf. De geloofwaardigheid van de verklaring van [slachtoffer 2] wordt ten slotte vergroot door de getuige [getuige] , die verklaart dat [slachtoffer 2] hem al ruim voor de aangifte over het misbruik had verteld.

Het hof merkt in dit verband ten slotte op dat uit het dossier en het overige verhandelde ter zitting geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat de slachtoffers hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd of dat zij tegen verdachte hebben samengespannen, zoals is beweerd door verdachte.

Het hof concludeert dat het wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte het onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierna onder "Bewezenverklaring" is opgenomen.

Feiten 6 tot en met 18

Evenals de advocaat-generaal en de verdediging acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 6 tot en met 18 ten laste gelegde heeft begaan.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 april 2000 tot en met 11 april 2001 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 1] (geboren op [1989] ), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, (telkens) handelingen heeft gepleegd die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , immers heeft verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(onder andere terwijl die [slachtoffer 1] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- (over en/of onder de kleding) de penis van die [slachtoffer 1] aangeraakt/betast en/of

- (vervolgens) de penis van die [slachtoffer 1] in zijn hand genomen en/of (vervolgens) zijn hand heen en weer bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] afgetrokken en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, mond genomen/gehouden/ (heen en weer) bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] gepijpt en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, anus geduwd/gebracht/gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans laten duwen/brengen/houden en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich anaal laten penetreren door die [slachtoffer 1] en/of

- zijn, verdachtes, penis in de hand van die [slachtoffer 1] gebracht/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten aftrekken en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer 1] gebracht/geduwd/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten pijpen;

EN/OF

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 12 april 2001 tot en met 11 april 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 1] (geboren op [1989] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens), buiten echt, ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , immers heeft verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(onder andere terwijl die [slachtoffer 1] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- (over en/of onder de kleding) de penis van die [slachtoffer 1] aangeraakt/betast en/of

- (vervolgens) de penis van die [slachtoffer 1] in zijn hand genomen en/of (vervolgens) zijn hand heen en weer bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] afgetrokken en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, mond genomen/gehouden/(heen en weer) bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] gepijpt en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, anus geduwd/gebracht/gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans laten duwen/brengen/houden en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich anaal laten penetreren door die [slachtoffer 1] en/of

- zijn, verdachtes, penis in de hand van die [slachtoffer 1] gebracht/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten aftrekken en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer 1] gebracht/geduwd/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten pijpen door die [slachtoffer 1] ;

EN/OF

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 12 april 2000 tot en met 11 april 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 1] (geboren op [1989] ), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens), buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(onder andere terwijl die [slachtoffer 1] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- (over en/of onder de kleding) de penis van die [slachtoffer 1] aangeraakt/betast en/of

- (vervolgens) de penis van die [slachtoffer 1] in zijn hand genomen en/of (vervolgens) zijn hand heen en weer bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] afgetrokken en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, mond genomen/gehouden/(heen en weer) bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] gepijpt en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, anus geduwd/gebracht/gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans laten duwen/brengen/houden en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich anaal laten penetreren door die [slachtoffer 1] en/of

- zijn, verdachtes, penis in de hand van die [slachtoffer 1] gebracht/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten aftrekken en/of;

EN/OF

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 12 april 2000 tot en met 11 april 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 1] (geboren op [1989] ), immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(onder andere terwijl die [slachtoffer 1] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- (over en/of onder de kleding) de penis van die [slachtoffer 1] aangeraakt/betast en/of

- (vervolgens) de penis van die [slachtoffer 1] in zijn hand genomen en/of (vervolgens) zijn hand heen en weer bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] afgetrokken en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, mond genomen/gehouden/(heen en weer) bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] gepijpt en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, anus geduwd/gebracht/gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans laten duwen/brengen/houden en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich anaal laten penetreren door die [slachtoffer 1] en/of

- zijn, verdachtes, penis in de hand van die [slachtoffer 1] gebracht/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten aftrekken.

2:
hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 18 maart 2001 tot en met 31 december 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 2] (geboren op [1986] ), immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(terwijl die [slachtoffer 2] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- die [slachtoffer 2] op schoot genomen/laten plaatsnemen en/of

- (vervolgens) met zijn, verdachtes, hand over de kleding over/rondom de penis/het kruis/de bovenbenen (van) die [slachtoffer 2] betast/aangeraakt en/of erover gewreven en/of

- die [slachtoffer 2] een zoen in zijn nek/hals gegeven, al dan niet terwijl hij bovenop die [slachtoffer 2] lag;

EN/OF

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 18 maart 2001 tot en met 17 maart 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 2] (geboren op [1986] ), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens), buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(terwijl die [slachtoffer 2] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- die [slachtoffer 2] op schoot genomen/laten plaatsnemen en/of

- (vervolgens) met zijn, verdachtes, hand over de kleding over/rondom de penis/het kruis/de bovenbenen (van) die [slachtoffer 2] betast/aangeraakt en/of erover gewreven en/of

- die [slachtoffer 2] een zoen in zijn nek/hals gegeven, al dan niet terwijl hij bovenop die [slachtoffer 2] lag.


3:
hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2001 tot en met 30 september 2001 te Ouddorp, althans in Nederland,

met [slachtoffer 3] (geboren op [1985] ), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- met zijn hand/vinger(s) de onderbroek en/of de (blote) buik en/of de schaamstreek en/of de (boven)benen aangeraakt en/of betast van die [slachtoffer 3] en/of

- met zijn hand/vinger(s) (over en/of onder de onderbroek) de penis van die [slachtoffer 3] aangeraakt/betast;

EN/OF

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2001 tot en met 30 september 2001 te Ouddorp, althans in Nederland,

ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 3] (geboren op [1985] ), immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- met zijn hand/vinger(s) de onderbroek en/of de (blote) buik en/of de schaamstreek en/of de (boven)benen aangeraakt en/of betast van die [slachtoffer 3] en/of

- met zijn hand/vinger(s) (over en/of onder de onderbroek) de penis van die [slachtoffer 3] aangeraakt/betast.


4:
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 te Mijdrecht,

althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 4] (geboren op [1988] ), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(terwijl die [1988] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) over de rug van die [1988] gewreven en/of

- met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) de schaamstreek en/of de/een bovenbe(e)n(en)

en/of de penis betast/aangeraakt en/of de knoop van diens broek aangeraakt en/of geprobeerd los te maken;

EN/OF

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002 te Mijdrecht,

althans in het arrondissement Midden-Nederland,

ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 4] (geboren op [1988] ), immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(terwijl die [1988] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) over de rug van die [1988] gewreven en/of

- met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) de schaamstreek en/of de/een bovenbe(e)n(en)

en/of de penis betast/aangeraakt en/of de knoop van diens broek aangeraakt en/of geprobeerd los te maken;


6:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 08 september 2014 tot en met 23 april 2015 te Schiedam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 6] , geboren op [2000] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 6] en/of

- die [slachtoffer 6] (via internet) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 6] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis en/of zijn ontblote billen in beeld bracht/toonde en/of hiervan een foto('s) maakte en/of die foto('s) verzond aan verdachte en/of

- (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,) welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het met de/een voorwerp anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of

poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 6] heeft verzonden (via internet) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint(e) gesprek/mailwisseling met die [slachtoffer 6] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 08 september 2014 tot en met 23 april 2015 te Schiedam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 6] , geboren op [2000] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- die [slachtoffer 6] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis en/of zijn ontblote billen in beeld bracht/toonde en/of hiervan een foto('s) maakte en/of die foto('s) verzond aan verdachte en/of

- hij, verdachte,

- (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,) welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het met de/een voorwerp anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of

poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, aan die [slachtoffer 6] verzond (via internet).


7:
hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 november 2015 tot en met 26 februari 2016, in ieder geval op of omstreeks 11 november 2015 en/of 23 november 2015, te Maarssen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

[slachtoffer 7] , geboren op [2000] , en/of [slachtoffer 8] , geboren op [2002] , die toen (elk) de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, (elk) (telkens) buiten echt, heeft verleid, door

- zich voor te doen als een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) en/of

- die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] (via internet) te vragen/zeggen nagenoemde ontuchtige handelingen te plegen en/of opdracht(en) en/of aanwijzing(en) te geven en/of vragen te stellen met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht en/of

- in ruil voor genoemde ontuchtige handelingen (naakt)foto’s van een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) toe te sturen,

tot het plegen en dulden van een of meer ontuchtige handelingen met een derde, te weten die [slachtoffer 7] met die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 8] met die [slachtoffer 7] en/of die [slachtoffer 8] met [slachtoffer 18] , geboren op [2008],

bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal (telkens) hieruit dat (in zicht, voor de webcam)

- die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] hun/zijn (eigen) broek en/of onderbroek uittrokken en/of hun ontblote penis in beeld brachten/toonden en/of

- die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar af trokken, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 7] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 7] (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] met diens hand de penis van die [slachtoffer 8] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van [slachtoffer 8] (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] zijn ontblote billen toonde en/of

- die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar pijpten, althans die [slachtoffer 8] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond(heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 7] zichzelf aftrok, althans die [slachtoffer 7] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] met zijn ontblote billen op/voor de penis van die [slachtoffer 7] ging zitten/plaats nam en/of die [slachtoffer 7] met diens penis anaal liet binnendringen en/of die [slachtoffer 7] diens penis tegen de billen van [slachtoffer 8] liet brengen/houden/bewegen en/of die [slachtoffer 7] zijn penis in de anus en/of tegen de billen van die [slachtoffer 8] duwde/bewoog/hield/liet komen en/of

- die [slachtoffer 8] die [slachtoffer 18] aftrok, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 18] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 18] (heen en weer) bewoog;

EN/OF

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 november 2015 tot en met 26 februari 2016 te Maarssen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

(telkens) met [slachtoffer 7] , geboren op [2000] , en/of [slachtoffer 8] , geboren op [2002] , die toen (elk) de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] en/of

- die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] hun/zijn (eigen) broek en/of onderbroek uittrokken en/of hun ontblote penis in beeld brachten/toonden en/of

* die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar aftrokken, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 7] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 7] (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] met diens hand de penis van die [slachtoffer 8] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van [slachtoffer 8] (heen en weer) bewoog en/of

* die [slachtoffer 8] zijn ontblote billen toonde en/of

* die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar pijpten, althans die [slachtoffer 8] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of

* die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] zichzelf aftrokken, althans die [slachtoffer 7] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 8] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of

* die [slachtoffer 8] met zijn ontblote billen op/voor de penis van die [slachtoffer 7] ging zitten/plaats nam en/of die [slachtoffer 7] met diens penis anaal liet binnendringen en/of die [slachtoffer 7] diens penis tegen de billen van [slachtoffer 8] liet brengen/houden/bewegen en/of die [slachtoffer 7] zijn penis in de anus en/of tegen de billen van die [slachtoffer 8] duwde/bewoog/hield/liet komen en/of

* die [slachtoffer 8] [slachtoffer 18] , geboren op [2008] , aftrok, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 18] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 18] (heen en weer) bewoog en/of

- een foto van een vagina en/of een anus met daarin een voorwerp, in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] heeft verzonden (via internet) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 november 2015 tot en met 26 februari 2016 te Maarssen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

(telkens) [slachtoffer 7] , geboren op [2000] , en/of [slachtoffer 8] , geboren op [2002] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal (telkens) hieruit dat (in zicht, voor de webcam)

- die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] hun/zijn (eigen) broek en/of onderbroek uittrokken en/of hun ontblote penis in beeld brachten/toonden en/of

- die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar aftrokken, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 7] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 7] (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] met diens hand de penis van die [slachtoffer 8] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van [slachtoffer 8] (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] zijn ontblote billen toonde en/of

- die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar pijpten, althans die [slachtoffer 8] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] zichzelf aftrokken, althans die [slachtoffer 7] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 8] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] met zijn ontblote billen op/voor de penis van die [slachtoffer 7] ging zitten/plaats nam en/of die [slachtoffer 7] met diens penis anaal liet binnendringen en/of die [slachtoffer 7] diens penis tegen de billen van [slachtoffer 8] liet brengen/houden/bewegen en/of die [slachtoffer 7] zijn penis in de anus en/of tegen de billen van die [slachtoffer 8] duwde/bewoog/hield/liet komen en/of

- die [slachtoffer 8] [slachtoffer 18] , geboren op [2008] , aftrok, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 18] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 18] (heen en weer) bewoog en/of

- hij, verdachte, een foto van een vagina en/of een anus/billen met daarin een voorwerp, in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] verzond (via internet).

8:
hij op of omstreeks 12 november 2015 te Assen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 9] , geboren op [2000] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 9] en/of

- die [slachtoffer 9] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 9] zijn shirt uittrok en/of aldus zijn bovenlijf ontblootte en/of zijn onderbroek uittrok en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 9] speeksel op zijn hand(en) en/of penis aanbracht en/of (vervolgens) zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

* die [slachtoffer 9] zijn blote billen en/of anus en/of scrotum in beeld bracht/toonde en/of

- een foto van een vagina, in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 9] heeft verzonden (via internet) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 9] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op of omstreeks 12 november 2015 te Assen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto’s van zichzelf/een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 9] , geboren op [2000] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte,

bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans eenmaal hieruit dat

(in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 9] zijn shirt uittrok en/of aldus zijn bovenlijf ontblootte en/of zijn onderbroek uittrok en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 9] speeksel op zijn hand(en) en/of penis aanbracht en/of (vervolgens) zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

* die [slachtoffer 9] zijn blote billen en/of anus en/of scrotum in beeld bracht/toonde en/of

- hij, verdachte, een foto van een vagina, in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) aan die [slachtoffer 9] verzond (via internet).


9:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 oktober 2015 tot en met 17 februari 2016 te Rotterdam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 10] , geboren op [2001] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 10] en/of

- die [slachtoffer 10] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 10] zijn ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 10] speeksel op zijn hand(en) en/of penis aanbracht en/of (vervolgens) zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

* die [slachtoffer 10] zijn blote billen en/of scrotum in beeld bracht/toonde en/of

- een foto van meisje met ontblote borsten (met daarop een wittige substantie), in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 10] heeft verzonden (via internet) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 10] heeft gevoerd (via internet ) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 oktober 2015 tot en met 17 februari 2016 te Rotterdam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 10] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- (in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 10] zijn ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 10] speeksel op zijn hand(en) en/of penis aanbracht en/of (vervolgens) zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

* die [slachtoffer 10] zijn blote billen en/of scrotum in beeld bracht/toonde en/of

- hij, verdachte, (een) foto's van meisje met ontblote borsten (met daarop een wittige substantie), in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 10] verzond (via internet).


10:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 februari 2016 tot en met 12 februari 2016, in ieder geval op of omstreeks 7 februari 2016, te Overasselt en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 11] , geboren op [2001] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 11] en/of

- die [slachtoffer 11] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 11] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 11] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

- (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,) welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 11] heeft verzonden (via internet) (Bestand 1, 7, 2, 6, 4, 5, 3, 8 behorend bij PV 20160502.0915.3727.BEV) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 11] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 februari 2016 tot en met 12 februari 2016, in ieder geval op of omstreeks 7 februari 2016, te Overasselt en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 11] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- (in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 11] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 11] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

- hij, verdachte, (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 11] verzond (via internet) (Bestand 1, 7, 2, 6, 4, 5, 3, 8 behorend bij PV 20160502.0915.3727.BEV);

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 februari 2016 tot en met 12 februari 2016 te Overasselt en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 11] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 1, 7, 2, 6, 4, 5, 3, 8 behorend bij PV 20160502.0915.3727.BEV).

11:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 07 oktober 2015 tot en met 27 januari 2016 te Dokkum en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 17] , geboren op [2000] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 1, 2 behorend bij PV 20160509.1330.3727.BEV).

12:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 november 2015 tot en met 08 februari 2016 te Waalwijk en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 12] , geboren op [2001] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 12] en/of

- die [slachtoffer 12] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 12] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 12] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

- (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 12] heeft verzonden (via internet)

(Bestand 4, 5, 2, 3, 1, 6, 7 behorend bij PV 20160518.1435.3727.BEV) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 12] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 november 2015 tot en met 08 februari 2016 te Waalwijk en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 12] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- (in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 12] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 12] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

- hij, verdachte, (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 12] verzond (via internet)

(Bestand 4, 5, 2, 3, 1, 6, 7 behorend bij PV 20160518.1435.3727.BEV);

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 november 2015 tot en met 08 februari 2016 te Waalwijk en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 12] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 4, 5, 2, 3, 1, 6, 7 behorend bij PV 20160518.1435.3727.BEV).


13:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 december 2015 tot en met 18 februari 2016 te Ulft en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 15] , geboren op [2004] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen te plegen,

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 15] en/of

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, aan die [slachtoffer 15] heeft verzonden (via internet) (Bestand 1 behorend bij PV 20160509.1230.3727.BEV) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 15] heeft gevoerd (via internet) en/of

(daarin) heeft gevraagd/voorgesteld om te (web)cammen en/of of die [slachtoffer 15] iets moois wilde laten zien/sturen (in ruil voor voornoemde afbeelding) en/of opdrachtjes te doen en/of te geven en/of om meer foto's toe te sturen aan die [slachtoffer 15] middels links,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 december 2015 tot en met 18 februari 2016 te Ulft en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding,

[slachtoffer 15] , geboren op [2004] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk te bewegen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte,

- zich heeft voorgedaan als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, aan die [slachtoffer 15] heeft verzonden (via internet) (Bestand 1 behorend bij PV 20160509.1230.3727.BEV) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 15] heeft gevoerd (via internet) en/of

(daarin) heeft gevraagd/voorgesteld om te (web)cammen en/of

of die [slachtoffer 15] iets moois wilde laten zien/sturen (in ruil voor voornoemde afbeelding) en/of opdrachtjes te doen en/of te geven en/of om meer foto's toe te sturen aan die [slachtoffer 15] middels links,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

EN/OF

hij op of omstreeks 16 januari 2016 te Ulft en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

aan [slachtoffer 15] , geboren op [2004] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 1 behorend bij PV 20160509.1230.3727.BEV).

14:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 januari 2016 tot en met 09 februari 2016 te Volendam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 16] , geboren op [2001] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen te plegen,

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 16] en/of

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 16] heeft verzonden (via internet)

(Bestand 1, 2, 3 behorend bij PV 20160530.1530.3727.BEV) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 16] heeft gevoerd (via internet) en/of

daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke (ontuchtige) handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht en/of gevraagd of [slachtoffer 16] meer wilde laten zien en/of dat buikje en/of broekje wilde laten zien en/of om opdrachtjes te doen,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 januari 2016 tot en met 09 februari 2016 te Volendam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding,

[slachtoffer 16] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk te bewegen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte,

- zich heeft voorgedaan als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 16] heeft verzonden (via internet)

(Bestand 1, 2, 3 behorend bij PV 20160530.1530.3727.BEV) en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 16] heeft gevoerd (via internet) en/of

daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke (ontuchtige) handelingen gepleegd moesten worden en/of hoe die in beeld moesten worden gebracht en/of gevraagd of [slachtoffer 16] meer wilde laten zien en/of dat buikje en/of broekje wilde laten zien en/of om opdrachtjes te doen,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 januari 2016 tot en met 09 februari 2016 te Volendam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

aan [slachtoffer 16] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 1, 2, 3 behorend bij PV 20160530.1530.3727.BEV).

15:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 januari 2016 tot en met 27 februari 2016 te Groningen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 13] , geboren op [2004] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hierin dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 13] en/of

- die [slachtoffer 13] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 13] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of een foto/filmpje daarvan maakte en/of die foto/dat filmpje verzond aan verdachte en/of

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het met de/een vinger vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bijzijn/haar leeftijd past/passen (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 13] verzond en/of toonde (via internet)

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 13] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 januari 2016 tot en met 27 februari 2016 te Groningen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto’s/film(s) van zichzelf/een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 13] , geboren op [2004] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs

moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- (in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 13] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of (een) foto(’s)/filmpje(s) daarvan maakte en/of die foto(s)/dat filmpje(s) verzond aan verdachte en/of

- hij, verdachte, (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het met de/een vinger vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, aan die [slachtoffer 13] verzond en/of toonde (via internet).


16:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 november 2015 tot en met 28 januari 2016, in ieder geval op of omstreeks 29 november 2015, te Rotterdam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 14] , geboren op [2002] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hierin dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 14] en/of

- die [slachtoffer 14] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 14] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 14] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of

- (ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 14] heeft gevoerd

(via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 november 2015 tot en met 28 januari 2016 te Rotterdam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 14] , geboren op [2002] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- (in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 14] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 14] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog.


17:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 3 februari 2015 tot en met 29 februari 2016 te Mijdrecht, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's, en/of gegevensdragers, te weten een computer (Apple) en/of een Macbook (Apple) en/of een externe HD en/of twee USB-sticks, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid door het verzenden per e-mail en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld via postimage-links, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis, vinger(s)/hand, voorwerp oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s)/hand en/of penis en/of voorwerp oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (foto 5 behorend bij PV 20160524.1400.9509 en foto, 11 behorend bij PV 20160628.1130.9509)

en/of

het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, borsten en/of billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 1, behorend bij PV 20160524.1400.9509 en foto 5, behorend bij PV 20160628.1130.9509)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (foto 15 behorend bij PV 20160524.1400.9509 en foto 4)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht

en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (foto 11 behorend bij PV 20160524.1400.9509)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

18:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 november 2015 tot en met 29 februari 2016 te Mijdrecht, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, telkens (een) afbeeldingen

- te weten 8 films/video's, van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten

- [slachtoffer 7] , geboren op [2000] en/of

- [slachtoffer 8] , geboren op [2002] en/of

- [slachtoffer 9] , geboren op [2000] en/of

- [slachtoffer 10] , geboren op [2001] en/of

- [slachtoffer 11] , geboren op [2001] en/of

- [slachtoffer 14] , geboren op [2002] ,

is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en/of in bezit gehad,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam] (p. 517))

en/of

het met de/een penis en/of hand/vinger(s) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis en/of hand/vinger(s) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam] (p. 517) en/of [bestandsnaam] (p. 599) en/of [bestandsnaam] (p. 631) en/of [bestandsnaam] (p. 690) en/of [bestandsnaam]

(p. 928) en/of [bestandsnaam] (p. 80) en/of [bestandsnaam] ) (p. 81) en/of [bestandsnaam] (p. 82))

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

waarbij die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of

waarbij die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel en/of billen van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans deze persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [bestandsnaam] (p. 517) en/of [bestandsnaam] (p. 599) en/of [bestandsnaam] (p. 631) en/of [bestandsnaam] (p. 690) en/of [bestandsnaam] (p. 928))

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is),

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [bestandsnaam] (p. 517) en/of [bestandsnaam] (p. 599) en/of [bestandsnaam] (p. 631) en/of [bestandsnaam] (p. 690) en/of [bestandsnaam] (p. 928))

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd

en

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd

en

ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige,

meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige,

meermalen gepleegd

en

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige.

Het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige.

Het onder 6 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd

en

door giften of beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd.

Het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

iemand beneden de leeftijd van 16 jaren tot het plegen en dulden van ontuchtige handelingen buiten echt met een derde verleiden, meermalen gepleegd

en

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd

en

door giften of beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd.

Het onder 8 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

door giften of beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen.

Het onder 9 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd

en

door giften of beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd.

Het onder 10 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd

en

door giften of beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd

en

een afbeelding, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, vertonen aan een minderjarige van wie hij weet, dat deze jonger is dan zestien jaar, meermalen gepleegd.

Het onder 11 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, vertonen aan een minderjarige van wie hij weet, dat deze jonger is dan zestien jaar, meermalen gepleegd.

Het onder 12 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd

en

door giften of beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd

en

een afbeelding, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, vertonen aan een minderjarige van wie hij weet, dat deze jonger is dan zestien jaar, meermalen gepleegd.

Het onder 13 bewezen verklaarde levert op:

poging tot met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd

en

poging tot door giften of beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd

en

een afbeelding, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, vertonen aan een minderjarige van wie hij weet, dat deze jonger is dan zestien jaar.

Het onder 14 bewezen verklaarde levert op:

poging tot met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

poging tot door giften of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen

en

een afbeelding, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, vertonen aan een minderjarige van wie hij weet, dat deze jonger is dan zestien jaar, meermalen gepleegd.

Het onder 15 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd

en

door giften of beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd.

Het onder 16 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen

en

door beloften van een goed of misleiding een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen.

Het onder 17 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden en/of in het bezit hebben en/of verwerven, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Het onder 18 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en/of in het bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt.

Het gerechtshof geeft het openbaar ministerie in overweging in soortgelijke zaken in de toekomst een beperkter aantal feiten ten laste te leggen. In deze zaak is steeds eenzelfde feitelijke handeling alternatief-cumulatief ten laste gelegd als twee of zelfs drie verschillende strafbare feiten. Voor zover het openbaar ministerie twijfelde aan de bewijsbaarheid van deze feiten had het kunnen volstaan met een primair-subsidiaire tenlastelegging. Voor het bepalen van de strafmaat heeft een uitgebreide tenlastelegging als deze geen meerwaarde. Voor zover al niet sprake is van een eendaadse samenloop als bedoeld in artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht en dus steeds maar één strafbepaling zal worden toegepast, zal sprake zijn van meervoudige samenloop als bedoel in artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht. De wettelijke maximum straf zal dan al gauw zijn bereikt. De verschillende laakbare aspecten van het handelen van de verdachte kunnen ook zonder afzonderlijke tenlastelegging bij de strafmaat worden betrokken. Het hof merkt op dat een overmaat aan strafrechtelijke techniek het zicht kan ontnemen op wat er feitelijk is gebeurd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder de volgende omstandigheden in aanmerking genomen, die reden zijn voor de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan te geven duur.

Strafwaardigheid

Verdachte heeft niet minder dan zestien kinderen het slachtoffer gemaakt van een seksueel delict of hij heeft dat geprobeerd. Bij vier van hen heeft hij fysieke seksuele handelingen gepleegd. Van de andere twaalf heeft hij velen via internet zover gebracht seksuele handelingen te verrichten bij zichzelf of bij anderen. Tegelijkertijd heeft hij een gewoonte gemaakt van het verspreiden van kinderporno en het maken van andere kinderporno.

Van de eerste vier jongens was [slachtoffer 1] niet ouder dan twaalf jaar toen verdachte zich aan hem opdrong. Verdachte heeft [slachtoffer 1] gemasturbeerd en gepijpt. Hij heeft [slachtoffer 1] ertoe gebracht hem te pijpen en te masturberen en ook een keer te penetreren. De seksuele handelingen tussen verdachte en [slachtoffer 1] vonden meerdere keren plaats, steeds thuis bij verdachte.

[slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] waren tussen de dertien en vijftien jaar oud toen verdachte ze betastte in hun kruis, bij of over de penis. Bij [slachtoffer 2] is dit meerdere keren gebeurd en verdachte heeft hem daarbij ook een keer in de nek gezoend. In het geval van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] probeerde verdachte ook in hun onderbroek te komen. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] overkwam dit bij verdachte thuis. [slachtoffer 3] werd betast tijdens een reis van het basketbalteam waarvan verdachte de trainer was.

In alle vier de gevallen ging het om situaties waarin deze kinderen waren toevertrouwd aan verdachte. Als de volwassene in huis en nog meer als basketbalcoach was hij verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Hij kreeg daarvoor het vertrouwen van hun ouders én van de kinderen zelf, waarmee hij, al dan niet als trainer, een band had opgebouwd. Dit vertrouwen heeft verdachte beschaamd en misbruikt. Niet het respect voor de kinderen en hun geluk waren voor hem het belangrijkste, maar zijn eigen gevoelens en lusten.

De gevolgen voor de kinderen zijn groot geweest, zowel toen als nu. Dit is niet alleen een algemene ervaringsregel. Het is ook te beluisteren in de afgelegde slachtofferverklaringen. [slachtoffer 1] vertelt daarin over zijn slechte zelfbeeld als gevolg van het seksuele misbruik. Hij ervaart schaamte en oncontroleerbare emoties die zijn leven sterk negatief hebben bepaald. Tot vandaag wordt hij psychologisch behandeld. [slachtoffer 2] vertelt in zijn slachtofferverklaring dat hij door verdachte nog steeds moeite heeft andere mannen te vertrouwen. Ook zijn vertrouwen in zichzelf is aangetast. Het hof begrijpt dat beiden jarenlang met hun geheim en deze last hebben moeten rondlopen. Dat zij nu wel spreken over wat er is gebeurd, getuigt van hun moed en maakt hun last hopelijk iets lichter.

Verdachte heeft zich destijds geen enkele rekenschap gegeven van de gevolgen van zijn handelen en nu doet hij dat nog steeds niet. Hij erkent zijn fouten en het leed van zijn slachtoffers niet. In plaats daarvan beschuldigt hij hen van leugens en samenzweringen.

Hij is echter degene die hier niet de waarheid spreekt.

Dit alles alleen al zou voldoende zijn voor een zware gevangenisstraf. Er is echter meer.

Verdachte heeft twaalf jongens in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar via het internet benaderd. Hij deed zich daarbij voor als een veertienjarig meisje dat uit was op seks. Hij stuurde de jongens naaktfoto’s van dat meisje. Daarmee probeerde hij ze zover te krijgen seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Bij veel jongens is dit gelukt. Verschillende keren heeft verdachte er ook op aangestuurd dat de jongens voor de camera seksuele handelingen zouden verrichten bij een ander kind. Eén keer is dit ook gebeurd, waarbij verdachte camerabeelden heeft opgenomen.

Verdachte heeft op de zitting van het hof overigens gezegd dat er meer van dit soort incidenten zijn geweest dan op de tenlastelegging staan, maar dat zal het hof niet bij de strafoplegging betrekken.

De gevolgen van deze internetdelicten zijn voor de betrokken kinderen niet per se minder ingrijpend dan de delicten waarbij verdachte fysiek contact had met zijn slachtoffers. Het gaat steeds om kinderen die in hun seksuele ontwikkeling aan het experimenteren waren. In deze kwetsbare fase zijn zij bedrogen door verdachte. Veel kinderen zijn intiem geweest met een ander persoon dan zij hadden gewild. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van deze kinderen. Het kan niet anders dan dat het vertrouwen van de kinderen in anderen en hun seksuele ontwikkeling is verstoord.

In haar slachtofferverklaring vertelt de moeder van [slachtoffer 6] dat haar zoon een zware vorm van autisme heeft. De contacten met verdachte hebben veel gevoelens van [slachtoffer 6] verziekt en zijn gedrag tegen meisjes negatief bepaald. Hiervoor heeft [slachtoffer 6] nu een behandeling. Uit de slachtofferverklaring van de ouders van [slachtoffer 8] en [slachtoffer 7] spreekt zorg voor de toekomst van deze broertjes en voor de manier waarop ze met elkaar omgaan. Ook zij als ouders worstelen met wat er is gebeurd.

Verdachte heeft zijn handelen verklaard uit een behoefte aan liefde en tederheid van een ander. Het hof kan dit echter moeilijk rijmen met de duidelijke seksuele aard van deze contacten. Dat verdachte herhaaldelijk aanstuurde op het in beeld brengen van seksuele handelingen tussen twee kinderen, verklaart verdachte op deze manier al helemaal niet.

Alles overziend, kan alleen maar gezegd worden dat verdachte een spoor van vernieling heeft getrokken door het leven van zestien kinderen.

Toch zal het hof een lagere straf opleggen dan deze feiten op zichzelf rechtvaardigen. Verdachte kan namelijk maar voor een deel verantwoordelijk worden gehouden voor wat hij heeft gedaan. Voor de beveiliging van de maatschappij moet bovendien op dit moment de behandeling van verdachte voorrang krijgen boven zijn bestraffing.

Verminderde toerekeningsvatbaarheid

Naar het oordeel van het hof was verdachte ten tijde van het plegen van de bewezenverklaarde feiten verminderd toerekeningsvatbaar.

Het hof baseert dit oordeel op het rapport van psychiater H.T.J. Boerboom en psycholoog P.G. Smits van 25 juli 2018. Dit rapport is het resultaat van gesprekken met verdachte, een observatie in het Pieter Baan Centrum en een uitgebreid milieuonderzoek. Smits heeft op de zitting van het hof het rapport toegelicht. Het hof stelt op grond hiervan vast dat de deskundigen zich een volledig beeld hebben kunnen vormen van verdachte. Zij hebben inzicht gekregen in de stoornis waaraan verdachte lijdt, de manier waarop die stoornis tot de bewezen feiten heeft geleid en de behandeling die noodzakelijk is om herhaling van deze feiten te voorkomen. Het hof constateert dat een deel van de conclusies van de deskundigen gelijk zijn aan de conclusies van andere onderzoeken van verdachte.

Smits en Boerboom hebben bij verdachte een persoonlijkheidsstoornis en een seksuele stoornis vastgesteld. Verdachte groeide op in een gezin waarin hij door zijn vader niet werd geaccepteerd en werd gekleineerd. Emotionele basisbehoeften zoals veiligheid en acceptatie ontbraken in zijn leven. Om dit te overleven groeide een wederzijde afhankelijkheid met zijn moeder. Het gevolg van dit alles was dat verdachte zich niet kon ontwikkelen tot een persoon met een eigen identiteit en met voldoende autonomie. Ook zijn seksualiteit is daardoor onvoldoende ontwikkeld. Verdachte is niet in staat wederkerige contacten aan te gaan. De deskundigen zien een rigide patroon van gevoelens, cognities en gedrag dat verankerd is in de persoonlijkheid van verdachte. Als diagnose hebben de deskundigen dit als volgt geformuleerd: een andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis met ontwijkende, narcistische en afhankelijke trekken en een andere gespecificeerde parafiele stoornis.

Deze stoornissen zijn vervlochten met het hele functioneren van verdachte. Van daaruit heeft hij de keuzes in zijn leven gemaakt, ook de keuzes op het gebied van seksualiteit. De deskundigen gaan ervan uit dat verdachte door zijn persoonlijkheidsstoornis geen complexe relatie kan aangaan met een man of vrouw van zijn eigen leeftijd. Daardoor was de behoefte van verdachte aan seks voor hem makkelijker te bevredigen in een situatie met kinderen. Door de stoornis houdt hij geen rekening met de belangen van anderen als die zijn bevrediging in de weg staan. De deskundigen adviseren daarom verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te achten.

Het hof heeft geen reden te twijfelen aan de bevindingen van de deskundigen. Gelet op de onderbouwing van de conclusies, zal het hof het advies van de deskundigen overnemen. Het hof acht verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. De beschreven stoornissen zijn ernstig en zeer bepalend voor het gedrag van verdachte. Het hof oordeelt daarom dat de verminderde toerekeningsvatbaarheid verder gaat dan enigszins verminderd toerekeningsvatbaar.

De rechtbank heeft verdachte een gevangenisstraf opgelegd van 42 maanden. De advocaat-generaal heeft een gevangenisstraf geëist van 56 maanden. Vanwege de mate van verminderde toerekeningsvatbaarheid valt de straf van het hof lager uit dan geëist. Het hof zal wel een hogere straf opleggen dan de rechtbank, met name omdat het de ernst van de bewezen feiten, met dit grote aantal slachtoffers, anders waardeert. Het hof acht een gevangenisstraf van vier jaar, met aftrek van voorarrest, gepast.

Het hof stelt vast dat de redelijke termijn voor berechting in hoger beroep is overschreden. Verdachte heeft hoger beroep ingesteld op 16 januari 2017. Het hof doet ruim twee jaar en een maand later uitspraak, terwijl de zaak in beginsel na zestien maanden afgedaan had moeten zijn. Het hof overweegt dat deze vertraging grotendeels wordt verklaard door de ingewikkeldheid van de zaak. De complexe persoonlijkheidsproblematiek van verdachte maakte een onderzoek in het Pieter Baan Centrum noodzakelijk. Dat onderzoek vergt de nodige tijd. Voor zover daarnaast een overschrijding van de redelijke termijn resteert, volstaat het hof met de constatering van die overschrijding.

Oplegging van een maatregel

Vervolgens is de vraag aan de orde hoe kan worden voorkomen dat verdachte opnieuw seksuele delicten pleegt. Dit herhalingsgevaar is volgens de deskundigen Boerboom en Smits namelijk groot. De problemen met de seksuele identiteit van verdachte zijn onveranderd. Verdachte heeft nauwelijks of geen inzicht in zijn persoonlijkheidsdynamiek en seksualiteit. De deskundigen achten daarom een behandeling noodzakelijk om recidive te voorkomen.

Verdachte zegt behandeld te willen worden. De deskundige Smits heeft op de zitting van het hof verklaard in zijn gesprekken met verdachte aanknopingspunten te hebben gezien voor een behandeling. Zelfs als verdachte enkele bewezenverklaarde feiten blijft ontkennen, zal volgens Smits in beginsel een behandeling mogelijk zijn. De voorkeur van verdachte gaat uit naar een behandeling buiten een kliniek. De deskundigen Boerboom en Smits vinden het echter noodzakelijk dat de behandeling begint met een opname in een kliniek. Daarna zal nog een zogenoemde ambulante behandeling nodig zijn. Uit het rapport van de reclassering, ontvangen op 15 januari 2019, blijkt dat dit advies wordt gesteund door psycholoog Van Schooten. Hij heeft verdachte behandeld in de periode van oktober 2016 tot en met juli 2018. De verwachting van Boerboom en Smits is dat de gehele behandeling geruime tijd in beslag zal nemen. Een maatregel van terbeschikkingstelling zal volgens hen voldoende garanties kunnen geven om de klinische behandeling vorm te geven.

Ook deze conclusies van de deskundigen zijn voldoende onderbouwd. Het hof zal beslissen overeenkomstig dit advies. Om de maatschappij te beschermen is een behandeling van verdachte noodzakelijk. Een behandeling als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk strafdeel geeft onvoldoende zekerheid dat de behandeling plaatsvindt. De maatregel van terbeschikkingstelling geeft die zekerheid wel. Op dit moment acht het hof het niet nodig dat verdachte van overheidswege wordt verpleegd. Door het stellen van voorwaarden is de behandeling voldoende zeker. Tegelijkertijd is door die voorwaarden de maatschappij voldoende te beschermen. De voorwaarden houden naast behandeling en begeleiding onder andere een streng toezicht van de reclassering in, met controle op de internetactiviteiten van verdachte, en een verbod alleen te zijn met minderjarigen.

Als verdachte deze voorwaarden niet naleeft, kan de rechter alsnog de verpleging van overheidswege bevelen. Hetzelfde kan gebeuren als anderszins het belang van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van anderen of goederen verpleging eist.

Voor het geval dat de verpleging van overheidswege alsnog zou worden bevolen, overweegt het hof dat verdachte is veroordeeld voor misdrijven die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

De maatregel van terbeschikkingstelling kan daarom bij een eventuele verpleging langer duren dan vier jaar.

Samenvattend is voldaan aan de voorwaarden voor de oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling. Over verdachte is een met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies uitgebracht door twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, waaronder een psychiater. Verdachte wordt mede veroordeeld voor feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld. Ten tijde van het plegen van deze feiten bestond bij verdachte een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. Vanwege de hoge kans op herhaling van deze feiten en omdat een ander passend juridisch kader ontbreekt, eist de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen de oplegging van de maatregel. Het hof heeft daarbij zowel in aanmerking genomen de overige adviezen en rapporten die over verdachte zijn uitgebracht, als de ernst van de begane feiten. Verdachte heeft zich bereid verklaard tot naleving van de op te leggen voorwaarden.

Het hof realiseert zich dat op 1 september 2010 artikel 38, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht is gewijzigd. Voor die datum kon de rechter naast een terbeschikkingstelling met voorwaarden maximaal drie jaar gevangenisstraf opleggen. Op die datum is dit veranderd in vijf jaar. Verdachte wordt veroordeeld voor feiten die zowel voor als na 1 september 2010 zijn gepleegd. Naar het oordeel van het hof kan daarom naast de maatregel ook de door het hof bepaalde gevangenisstraf van vier jaar worden opgelegd.

De advocaat-generaal heeft gevorderd aan de maatregel van terbeschikkingstelling twee aanvullende voorwaarden te verbinden. Ten eerste een contactverbod met de slachtoffers. Ten tweede een locatieverbod voor de gemeente [gemeente] . Het contactverbod zal het hof opleggen, maar het locatieverbod niet. Het zou gaan om een verbod voor een groot gebied, terwijl de meerwaarde van dit verbod naast het contactverbod met de slachtoffers onvoldoende naar voren is gekomen.

Voorlopige hechtenis en dadelijke uitvoerbaarheid

Op de zitting van het hof van 29 januari 2019 is duidelijk geworden dat verdachte op 11 februari 2019 kon worden opgenomen in [naam FPA] in [plaats] . De voorlopige hechtenis van verdachte had op dat moment bijna drie jaar geduurd. In beginsel komt een veroordeelde na twee derde van zijn straf in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit moment is verdachte bij de oplegging van een gevangenisstraf van vier jaar dus al gepasseerd. In de afweging van belangen heeft het hof daarom de behandeling van verdachte per 11 februari 2019 zwaarder laten wegen dan de belangen die gemoeid zijn met het voortzetten van de voorlopige hechtenis. Bovendien kan aan die belangen recht worden gedaan door het stellen van voorwaarden.

Het hof heeft bij afzonderlijke beschikking de voorlopige hechtenis van verdachte geschorst per 11 februari 2019 of zoveel later als verdachte aankomt in [naam FPA] . Daarbij zijn nagenoeg dezelfde voorwaarden gesteld als de voorwaarden die worden verbonden aan de maatregel van terbeschikkingstelling.

Het hof zal de terbeschikkingstelling dadelijk uitvoerbaar verklaren. De reden hiervoor is aan de ene kant het gevaar dat uitgaat van verdachte en aan de andere kant de mogelijkheid meteen te beginnen met de behandeling. Dadelijke uitvoerbaarheid betekent dat de maatregel meteen ingaat, ook al heeft verdachte nog de gelegenheid van dit arrest cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Omdat de maatregel meteen ingaat, zal het hof de (inmiddels geschorste) voorlopige hechtenis van verdachte opheffen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 28.470,00, bestaande uit € 18.470,00 ter zake van materiële schade en € 10.000,00 ter zake van immateriële schade. Deze vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 23.176,84. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot het bedrag van € 10.000,00, ter zake van immateriële schade.

Wat betreft de gevorderde immateriële schade overweegt het hof dat het onder 1 bewezenverklaarde handelen een ernstige inbreuk oplevert van de persoonlijke en seksuele integriteit van de benadeelde partij. Gelet op de aard en de ernst van dit bewezenverklaarde handelen, de aard en de ernst van de gevolgen daarvan voor de benadeelde partij en de bedragen die Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen plegen toe te wijzen, acht het hof toekenning van € 10.000,00 billijk. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige deel, te weten de gevorderde materiële schade, is het hof van oordeel dat het causale verband tussen de gestelde schade en het bewezenverklaarde handelen van verdachte – zonder nader onderzoek – onvoldoende is vast komen te staan. Dit nadere onderzoek zou een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. De benadeelde partij kan daarom wat betreft dit deel niet in haar vordering worden ontvangen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.000,00 aan immateriële schade.

De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 1.500,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 2 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Het hof waardeert deze schade op € 2.000,00 en overweegt hiertoe als volgt.

Het onder 2 bewezenverklaarde handelen levert een inbreuk op van de persoonlijke en seksuele integriteit van de benadeelde partij. Gelet op de aard en de ernst van dit bewezenverklaarde handelen, de gevolgen daarvan voor de benadeelde partij en de bedragen die Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen plegen toe te wijzen, acht het hof toekenning van een bedrag van € 2.000,00, zoals ook gevorderd, billijk. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 3.586,16, waarvan € 1.586,16 als materiële schade en € 2.000,00 als immateriële schade is aangemerkt. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 6 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks immateriële schade heeft geleden en dat de vader van de benadeelde partij ten gevolge van dit handelen in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger materiële schade heeft geleden.

Het hof begroot dit bedrag op € 3.153,08. Hierbij weegt het hof mee dat de verdediging de grondslag van deze vordering en daarmee de schade heeft erkend. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

De overige kosten die de vader van de benadeelde partij in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger heeft gemaakt, te weten de gereden kilometers (€ 73,08) en het gederfde inkomen met betrekking tot de bijgewoonde zittingen (€ 360), in totaal € 433,08, zal het hof aanmerken als proceskosten, nu deze ten behoeve van de benadeelde partij zijn gemaakt om de vordering ter terechtzitting toe te lichten.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 7]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 7 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks immateriële schade heeft geleden en dat de ouders van de benadeelde partij in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger ten gevolge van dit handelen materiële schade hebben geleden.

Het hof begroot dit bedrag op € 3.266,98, bestaande uit € 3.000,00 ter zake van immateriële schade en € 266,98 aan materiële schade. Hierbij weegt het hof mee dat de verdediging de grondslag van deze vordering en daarmee de schade heeft erkend. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Het hof zal het overige deel van de vordering, te weten € 320,15, aanmerken als proceskosten, nu dit kosten betreft die de ouders in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van de benadeelde partij hebben gemaakt om de vordering ter terechtzitting toe te lichten, dan wel ter voorbereiding daarvan.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 7 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks immateriële schade heeft geleden en dat de ouders van de benadeelde partij in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger ten gevolge van dit handelen materiële schade hebben geleden.

Het hof begroot dit bedrag op € 3.266,98, bestaande uit € 3.000,00 ter zake van immateriële schade en € 266,98 aan materiële schade. Hierbij weegt het hof mee dat de verdediging de grondslag van deze vordering en daarmee de schade heeft erkend. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Het hof zal het overige deel van de vordering, te weten € 320,15, ambtshalve aanmerken als proceskosten, nu dit kosten betreft die de ouders in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van de benadeelde partij hebben gemaakt om de vordering ter terechtzitting toe te lichten, dan wel ter voorbereiding daarvan.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Verzoek tot opheffing conservatoir beslag

De raadsman heeft het hof verzocht het Openbaar Ministerie te gelasten het conservatoir beslag op de woning van verdachte op te heffen

Het hof volstaat met de opmerking dat het in het kader van deze procedure geen beslissing kan nemen over conservatoir gelegd beslag.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 37a, 38, 38a, 45, 55, 57, 240a, 240b, 245, 247, 248a en 249 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart het Openbaar Ministerie ontvankelijk in de vervolging van verdachte ter zake van het onder 4 ten laste gelegde.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1, eerste deel, ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 5 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld, onder de voorwaarden dat:

1. Verdachte zich onthoudt van het plegen van strafbare feiten;
2. Verdachte medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of het ter inzage aanbieden van een geldig identiteitsbewijs (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht) ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit;
3. Verdachte medewerking verleent aan het verstrekken van een pasfoto en het verstrekken van informatie, zoals bedoeld in het kader van het landelijk opgestelde opsporingsbeleid ten aanzien van terbeschikkinggestelden;
4. Verdachte zich begeleidbaar opstelt en openheid van zaken geeft ten aanzien van alle leefgebieden. Verdachte neemt zelf het initiatief om zaken bespreekbaar te maken met de reclassering;
5. Verdachte zich niet buiten de Europese landsgrenzen van Nederland begeeft, tenzij en voor zover hem dit in overleg met het openbaar ministerie en de reclassering wordt toegestaan;
6. Verdachte op geen enkele wijze contact heeft met de slachtoffers, te weten: [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 6] . [slachtoffer 7] , [slachtoffer 8] , [slachtoffer 9] , [slachtoffer 10] , [slachtoffer 11] , [slachtoffer 17] , [slachtoffer 12] , [slachtoffer 15] , [slachtoffer 16] , [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] ;
7. Verdachte meewerkt aan een klinische opname in [naam FPA] in [plaats] of een andere klinische opname op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling in een forensische GGZ-instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ. Verdachte houdt zich aan de binnen deze instelling geldende behandelafspraken, ook indien dit het innemen van medicatie inhoudt;
8. Verdachte na de klinische opname meewerkt aan een ambulante behandeling bij een nader te bepalen forensische GGZ-instelling, indien de reclassering dit nodig acht;
9. Verdachte meewerkt aan een forensisch psychiatrisch toezicht bij een nader te bepalen instelling, ook als dit inhoudt een time-out opname voor maximaal twee periodes van zeven weken;
10. Verdachte openheid geeft over zijn sociale netwerk. Verdachte geeft de reclassering en de klinische- en/of ambulante behandelinstelling toestemming om contact op te nemen met alle relevante referenten en derden uit zijn netwerk;
11. Verdachte zich inzet voor een adequate, door de reclassering goedgekeurde, dagbesteding voor meerdere dagen per week. Indien de reclassering dit nodig acht, werkt verdachte mee aan een begeleidingstraject van een jobcoach;
12. Verdachte na zijn klinische opname zijn medewerking verleent aan opname in een beschermde- of begeleide woonvorm, indien de reclassering dit aangewezen acht. Verdachte zal niet van adres wijzigen/verhuizen zonder overleg met en toestemming van de reclassering;
13. Verdachte openheid geeft over zijn internetgedragingen. Verdachte onthoudt zich op welke wijze dan ook van:

  • -

    het op digitale wijze met een seksuele intentie communiceren met minderjarigen;

  • -

    gedragingen die gericht zijn op internetomgevingen waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

  • -

    gedragingen die gericht zijn op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met minderjarigen kan worden gecommuniceerd.

Verdachte verleent, indien de reclassering dit nodig acht, voor het toezicht op de naleving van deze voorwaarde de reclassering toegang tot zijn computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd, waarbij de reclassering zich bij dit toezicht kan laten bijstaan door iemand van buiten de reclassering indien de expertise van de reclassering op het gebied van ICT niet voldoende is voor de uitoefening van het toezicht;

14. Verdachte zich niet alleen met minderjarigen in een vertrek begeeft, of zich buiten ophoudt met minderjarigen.

Beveelt dat de opgelegde maatregel dadelijk uitvoerbaar is.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 10.000,00 (tienduizend euro) ter zake van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1] , ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 10.000,00 (tienduizend euro) bestaande uit € 10.000,00 (tienduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 85 (vijfentachtig) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de immateriële schade op 11 april 2002.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 2] ter zake van het onder 2 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 2.000,00 (tweeduizend euro) ter zake van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 2] , ter zake van het onder 2 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 2.000,00 (tweeduizend euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de immateriële schade op 31 december 2002.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 6] ter zake van het onder 6 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 3.153,08 (drieduizend honderddrieënvijftig euro en acht cent) bestaande uit € 1.153,08 (duizend honderddrieënvijftig euro en acht cent) materiële schade en € 2.000,00 (tweeduizend euro) immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op

€ 433,08 (vierhonderddrieëndertig euro en acht cent).

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 6] , ter zake van het onder 6 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 3.153,08 (drieduizend honderddrieënvijftig euro en acht cent) bestaande uit € 1.153,08 (duizend honderddrieënvijftig euro en acht cent) materiële schade en € 2.000,00 (tweeduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 41 (eenenveertig) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op

28 november 2016

en van de immateriële schade op

23 april 2015.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 7]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 7] ter zake van het onder 7 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 3.266,98 (drieduizend tweehonderdzesenzestig euro en achtennegentig cent) bestaande uit € 266,98 (tweehonderdzesenzestig euro en achtennegentig cent) materiële schade en € 3.000,00 (drieduizend euro) immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op

€ 320,15 (driehonderdtwintig euro en vijftien cent).

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 7] , ter zake van het onder 7 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 3.266,98 (drieduizend tweehonderdzesenzestig euro en achtennegentig cent) bestaande uit € 266,98 (tweehonderdzesenzestig euro en achtennegentig cent) materiële schade en € 3.000,00 (drieduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 42 (tweeënveertig) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op

28 oktober 2016

en van de immateriële schade op

26 februari 2016.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 8] ter zake van het onder 7 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 3.266,98 (drieduizend tweehonderdzesenzestig euro en achtennegentig cent) bestaande uit € 266,98 (tweehonderdzesenzestig euro en achtennegentig cent) materiële schade en € 3.000,00 (drieduizend euro) immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op € 320,15 (driehonderdtwintig euro en vijftien cent).

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 8] , ter zake van het onder 7 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 3.266,98 (drieduizend tweehonderdzesenzestig euro en achtennegentig cent) bestaande uit € 266,98 (tweehonderdzesenzestig euro en achtennegentig cent) materiële schade en € 3.000,00 (drieduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 42 (tweeënveertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op

28 oktober 2016

en van de immateriële schade op

26 februari 2016.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. M.E. van Wees, voorzitter,

mr. J.D. den Hartog en mr. R.H. Koning, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. R.S. Helmus, griffier,

en op 26 februari 2019 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Bijlage: De tenlastelegging

1:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 april 2000 tot en met 11 april 2001 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 1] (geboren op [1989] ), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, (telkens) handelingen heeft gepleegd die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , immers heeft verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(onder andere terwijl die [slachtoffer 1] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- ( over en/of onder de kleding) de penis van die [slachtoffer 1] aangeraakt/betast en/of

- ( vervolgens) de penis van die [slachtoffer 1] in zijn hand genomen en/of (vervolgens) zijn hand heen en weer bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] afgetrokken en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, mond genomen/gehouden/(heen en weer) bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] gepijpt en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, anus geduwd/gebracht/gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans laten duwen/brengen/houden en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich anaal laten penetreren door die [slachtoffer 1] en/of

- zijn, verdachtes, penis in de hand van die [slachtoffer 1] gebracht/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten aftrekken en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer 1] gebracht/geduwd/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten pijpen;

EN/OF

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 12 april 2001 tot en met 11 april 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 1] (geboren op [1989] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens), buiten echt, ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , immers heeft verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(onder andere terwijl die [slachtoffer 1] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- ( over en/of onder de kleding) de penis van die [slachtoffer 1] aangeraakt/betast en/of

- ( vervolgens) de penis van die [slachtoffer 1] in zijn hand genomen en/of (vervolgens) zijn hand heen en weer bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] afgetrokken en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, mond genomen/gehouden/(heen en weer) bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] gepijpt en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, anus geduwd/gebracht/gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans laten duwen/brengen/houden en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich anaal laten penetreren door die [slachtoffer 1] en/of

- zijn, verdachtes, penis in de hand van die [slachtoffer 1] gebracht/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten aftrekken en/of

- zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer 1] gebracht/geduwd/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten pijpen door die [slachtoffer 1] ;

EN/OF

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 12 april 2000 tot en met 11 april 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 1] (geboren op [1989] ), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens), buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(onder andere terwijl die [slachtoffer 1] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- ( over en/of onder de kleding) de penis van die [slachtoffer 1] aangeraakt/betast en/of

- ( vervolgens) de penis van die [slachtoffer 1] in zijn hand genomen en/of (vervolgens) zijn hand heen en weer bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] afgetrokken en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, mond genomen/gehouden/ (heen en weer) bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] gepijpt en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, anus geduwd/gebracht/gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans laten duwen/brengen/houden en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich anaal laten penetreren door die [slachtoffer 1] en/of

- zijn, verdachtes, penis in de hand van die [slachtoffer 1] gebracht/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten aftrekken;

EN/OF

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 12 april 2000 tot en met 11 april 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 1] (geboren op [1989] ), immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(onder andere terwijl die [slachtoffer 1] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- ( over en/of onder de kleding) de penis van die [slachtoffer 1] aangeraakt/betast en/of

- ( vervolgens) de penis van die [slachtoffer 1] in zijn hand genomen en/of (vervolgens) zijn hand heen en weer bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] afgetrokken en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, mond genomen/gehouden/ (heen en weer) bewogen en/of (aldus) die [slachtoffer 1] gepijpt en/of

- de penis van die [slachtoffer 1] in zijn, verdachtes, anus geduwd/gebracht/gehouden en/of (heen en weer) bewogen, althans laten duwen/brengen/houden en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich anaal laten penetreren door die [slachtoffer 1] en/of

- zijn, verdachtes, penis in de hand van die [slachtoffer 1] gebracht/gehouden, althans laten nemen en/of (heen en weer) bewegen en/of (aldus) zich laten aftrekken.

2:

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 18 maart 2001 tot en met 31 december 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 2] (geboren op [1986] ), immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(terwijl die [slachtoffer 2] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- die [slachtoffer 2] op schoot genomen/laten plaatsnemen en/of

- ( vervolgens) met zijn, verdachtes, hand over de kleding over/rondom de penis/het kruis/de bovenbenen (van) die [slachtoffer 2] betast/aangeraakt en/of erover gewreven en/of

- die [slachtoffer 2] een zoen in zijn nek/hals gegeven, al dan niet terwijl hij bovenop die [slachtoffer 2] lag;

EN/OF

hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 18 maart 2001 tot en met 17 maart 2002 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 2] (geboren op [1986] ), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens), buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(terwijl die [slachtoffer 2] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- die [slachtoffer 2] op schoot genomen/laten plaatsnemen en/of

- ( vervolgens) met zijn, verdachtes, hand over de kleding over/rondom de penis/het kruis/de bovenbenen (van) die [slachtoffer 2] betast/aangeraakt en/of erover gewreven en/of

- die [slachtoffer 2] een zoen in zijn nek/hals gegeven, al dan niet terwijl hij bovenop die [slachtoffer 2] lag.

3:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2001 tot en met 30 september 2001 te Ouddorp, althans in Nederland,

met [slachtoffer 3] (geboren op [1985] ), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- met zijn hand/vinger(s) de onderbroek en/of de (blote) buik en/of de schaamstreek en/of de (boven)benen aangeraakt en/of betast van die [slachtoffer 3] en/of

- met zijn hand/vinger(s) (over en/of onder de onderbroek) de penis van die [slachtoffer 3] aangeraakt/betast;

EN/OF

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2001 tot en met 30 september 2001 te Ouddorp, althans in Nederland,

ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 3] (geboren op [1985] ), immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- met zijn hand/vinger(s) de onderbroek en/of de (blote) buik en/of de schaamstreek en/of de (boven)benen aangeraakt en/of betast van die [slachtoffer 3] en/of

- met zijn hand/vinger(s) (over en/of onder de onderbroek) de penis van die [slachtoffer 3] aangeraakt/betast.

4:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 te Mijdrecht,

althans in het arrondissement Midden-Nederland,

met [slachtoffer 4] (geboren op [1988] ), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(terwijl die [1988] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) over de rug van die [1988] gewreven en/of

- met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) de schaamstreek en/of de/een bovenbe(e)n(en)

en/of de penis betast/aangeraakt en/of de knoop van diens broek aangeraakt en/of geprobeerd los te maken;

EN/OF

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002 te Mijdrecht,

althans in het arrondissement Midden-Nederland,

ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 4] (geboren op [1988] ), immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

(terwijl die [1988] bij verdachte thuis achter de computer zat)

- met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) over de rug van die [1988] gewreven en/of

- met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) de schaamstreek en/of de/een bovenbe(e)n(en) en/of de penis betast/aangeraakt en/of de knoop van diens broek aangeraakt en/of geprobeerd los te maken.

5:

hij op of omstreeks 21 september 2013 te Mijdrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland,

door geweld en/of een andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld en/of een andere feitelijkheid [slachtoffer 19] (geboren op [1996] ) heeft gedwongen tot het dulden van een of meer ontuchtige handelingen, immers heeft hij, verdachte, onverhoeds met zijn hand/vinger(s) (over de kleding) het (boven)been en/of de schaamstreek en/of de penis en/of de (blote) buik van die [slachtoffer 19] betast en/of aangeraakt.

6:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 08 september 2014 tot en met 23 april 2015 te Schiedam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 6] , geboren op [2000] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 6] en/of

- die [slachtoffer 6] (via internet) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 6] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis en/of zijn ontblote billen in beeld bracht/toonde en/of hiervan een foto('s) maakte en/of die foto('s) verzond aan verdachte en/of

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,) welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het met de/een voorwerp anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of

poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 6] heeft verzonden (via internet) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint(e) gesprek/mailwisseling met die [slachtoffer 6] heeft gevoerd (via internet ) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 08 september 2014 tot en met 23 april 2015 te Schiedam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 6] , geboren op [2000] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- die [slachtoffer 6] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis en/of zijn ontblote billen in beeld bracht/toonde en/of hiervan een foto('s) maakte en/of die foto('s) verzond aan verdachte en/of

- hij, verdachte,

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,) welke seksuele gedragingen

- zakelijk weergegeven - bestonden uit

het met de/een voorwerp anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of

poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, aan die [slachtoffer 6] verzond (via internet).

7:

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 november 2015 tot en met 26 februari 2016, in ieder geval op of omstreeks 11 november 2015 en/of 23 november 2015, te Maarssen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

[slachtoffer 7] , geboren op [2000] , en/of [slachtoffer 8] , geboren op [2002] , die toen (elk) de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, (elk) (telkens) buiten echt, heeft verleid, door

- zich voor te doen als een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) en/of

- die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] (via internet) te vragen/zeggen nagenoemde ontuchtige handelingen te plegen en/of opdracht(en) en/of aanwijzing(en) te geven en/of vragen te stellen met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht en/of

- in ruil voor genoemde ontuchtige handelingen (naakt)foto’s van een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) toe te sturen,

tot het plegen en dulden van een of meer ontuchtige handelingen met een derde, te weten die [slachtoffer 7] met die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 8] met die [slachtoffer 7] en/of die [slachtoffer 8] met [slachtoffer 18] , geboren op [2008] ,

bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal (telkens) hieruit dat (in zicht, voor de webcam)

- die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] hun/zijn (eigen) broek en/of onderbroek uittrokken en/of hun ontblote penis in beeld brachten/toonden en/of

- die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar af trokken, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 7] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 7] (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] met diens hand de penis van die [slachtoffer 8] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van [slachtoffer 8] (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] zijn ontblote billen toonde en/of

- die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar pijpten, althans die [slachtoffer 8] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond(heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 7] zichzelf aftrok, althans die [slachtoffer 7] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] met zijn ontblote billen op/voor de penis van die [slachtoffer 7] ging zitten/plaats nam en/of die [slachtoffer 7] met diens penis anaal liet binnendringen en/of die [slachtoffer 7] diens penis tegen de billen van [slachtoffer 8] liet brengen/houden/bewegen en/of die [slachtoffer 7] zijn penis in de anus en/of tegen de billen van die [slachtoffer 8] duwde/bewoog/hield/liet komen en/of

- die [slachtoffer 8] die [slachtoffer 18] aftrok, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 18] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 18] (heen en weer) bewoog;

EN/OF

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 november 2015 tot en met 26 februari 2016 te Maarssen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

(telkens) met [slachtoffer 7] , geboren op [2000] , en/of [slachtoffer 8] , geboren op [2002] , die toen (elk) de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] en/of

- die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] hun/zijn (eigen) broek en/of onderbroek uittrokken en/of hun ontblote penis in beeld brachten/toonden en/of

* die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar aftrokken, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 7] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 7] (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] met diens hand de penis van die [slachtoffer 8] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van [slachtoffer 8] (heen en weer) bewoog en/of

* die [slachtoffer 8] zijn ontblote billen toonde en/of

* die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar pijpten, althans die [slachtoffer 8] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of

* die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] zichzelf aftrokken, althans die [slachtoffer 7] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 8] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of

* die [slachtoffer 8] met zijn ontblote billen op/voor de penis van die [slachtoffer 7] ging zitten/plaats nam en/of die [slachtoffer 7] met diens penis anaal liet binnendringen en/of die [slachtoffer 7] diens penis tegen de billen van [slachtoffer 8] liet brengen/houden/bewegen en/of die [slachtoffer 7] diens penis in de anus en/of tegen de billen van die [slachtoffer 8] duwde/bewoog/hield/liet komen en/of

* die [slachtoffer 8] [slachtoffer 18] , geboren op [2008] , aftrok, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 18] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 18] (heen en weer) bewoog en/of

- een foto van een vagina en/of een anus met daarin een voorwerp, in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] heeft verzonden (via internet) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 november 2015 tot en met 26 februari 2016 te Maarssen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

(telkens) [slachtoffer 7] , geboren op [2000] , en/of [slachtoffer 8] , geboren op [2002] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal (telkens) hieruit dat (in zicht, voor de webcam)

- die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] hun/zijn (eigen) broek en/of onderbroek uittrokken en/of hun ontblote penis in beeld brachten/toonden en/of

- die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar aftrokken, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 7] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 7] (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] met diens hand de penis van die [slachtoffer 8] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van [slachtoffer 8] (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] zijn ontblote billen toonde en/of

- die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 7] elkaar pijpten, althans die [slachtoffer 8] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 7] zijn mond om de penis van die [slachtoffer 7] bracht en/of met zijn mond (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] zichzelf aftrokken, althans die [slachtoffer 7] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of die [slachtoffer 8] met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of

- die [slachtoffer 8] met zijn ontblote billen op/voor de penis van die [slachtoffer 7] ging zitten/plaats nam en/of die [slachtoffer 7] met diens penis anaal liet binnendringen en/of die [slachtoffer 7] diens penis tegen de billen van [slachtoffer 8] liet brengen/houden/bewegen en/of die [slachtoffer 7] diens penis in de anus en/of tegen de billen van die [slachtoffer 8] duwde/bewoog/hield/liet komen en/of

- die [slachtoffer 8] [slachtoffer 18] , geboren op [2008] , aftrok, althans die [slachtoffer 8] met diens hand de penis van die [slachtoffer 18] vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over de penis van die [slachtoffer 18] (heen en weer) bewoog en/of

- hij, verdachte, een foto van een vagina en/of een anus/billen met daarin een voorwerp, in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 7] verzond (via internet).

8:

hij op of omstreeks 12 november 2015 te Assen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 9] , geboren op [2000] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 9] en/of

- die [slachtoffer 9] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 9] zijn shirt uittrok en/of aldus zijn bovenlijf ontblootte en/of zijn onderbroek uittrok en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 9] speeksel op zijn hand(en) en/of penis aanbracht en/of (vervolgens) zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

* die [slachtoffer 9] zijn blote billen en/of anus en/of scrotum in beeld bracht/toonde en/of

- een foto van een vagina, in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 9] heeft verzonden (via internet) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 9] heeft gevoerd (via internet ) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op of omstreeks 12 november 2015 te Assen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto’s van zichzelf/een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 9] , geboren op [2000] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte,

bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans eenmaal hieruit dat

(in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 9] zijn shirt uittrok en/of aldus zijn bovenlijf ontblootte en/of zijn onderbroek uittrok en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 9] speeksel op zijn hand(en) en/of penis aanbracht en/of (vervolgens) zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

* die [slachtoffer 9] zijn blote billen en/of anus en/of scrotum in beeld bracht/toonde en/of

- hij, verdachte, een foto van een vagina, in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) aan die [slachtoffer 9] verzond (via internet).

9:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 oktober 2015 tot en met 17 februari 2016 te Rotterdam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 10] , geboren op [2001] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 10] en/of

- die [slachtoffer 10] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 10] zijn ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 10] speeksel op zijn hand(en) en/of penis aanbracht en/of (vervolgens) zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

* die [slachtoffer 10] zijn blote billen en/of scrotum in beeld bracht/toonde en/of

- een foto van meisje met ontblote borsten (met daarop een wittige substantie), in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 10] heeft verzonden (via internet) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 10] heeft gevoerd (via internet ) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 oktober 2015 tot en met 17 februari 2016 te Rotterdam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 10] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- ( in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 10] zijn ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 10] speeksel op zijn hand(en) en/of penis aanbracht en/of (vervolgens) zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

* die [slachtoffer 10] zijn blote billen en/of scrotum in beeld bracht/toonde en/of

- hij, verdachte, (een) foto's van meisje met ontblote borsten (met daarop een wittige substantie), in ieder geval (een) seksueel getinte afbeelding(en) (van een minderjarig meisje (' [bijnaam] '), aan die [slachtoffer 10] verzond (via internet).

10:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 februari 2016 tot en met 12 februari 2016, in ieder geval op of omstreeks 7 februari 2016, te Overasselt en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 11] , geboren op [2001] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 11] en/of

- die [slachtoffer 11] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 11] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 11] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,) welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 11] heeft verzonden (via internet) (Bestand 1, 7, 2, 6, 4, 5, 3, 8 behorend bij PV 20160502.0915.3727.BEV) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 11] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 februari 2016 tot en met 12 februari 2016, in ieder geval op of omstreeks 7 februari 2016, te Overasselt en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 11] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- ( in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 11] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 11] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

- hij, verdachte, (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 11] verzond (via internet) (Bestand 1, 7, 2, 6, 4, 5, 3, 8 behorend bij PV 20160502.0915.3727.BEV);

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 februari 2016 tot en met 12 februari 2016 te Overasselt en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 11] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar kleding ontdoet en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 1, 7, 2, 6, 4, 5, 3, 8 behorend bij PV 20160502.0915.3727.BEV).

11:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 07 oktober 2015 tot en met 27 januari 2016 te Dokkum en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 17] , geboren op [2000] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen en/of

waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 1, 2 behorend bij PV 20160509.1330.3727.BEV).

12:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 november 2015 tot en met 08 februari 2016 te Waalwijk en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 12] , geboren op [2001] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hieruit dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 12] en/of

- die [slachtoffer 12] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 12] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 12] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 12] heeft verzonden (via internet)

(Bestand 4, 5, 2, 3, 1, 6, 7 behorend bij PV 20160518.1435.3727.BEV) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 12] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 november 2015 tot en met 08 februari 2016 te Waalwijk en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 12] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- ( in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 12] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 12] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of klaarkwam en/of

- hij, verdachte, (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 12] verzond (via internet)

(Bestand 4, 5, 2, 3, 1, 6, 7 behorend bij PV 20160518.1435.3727.BEV);

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 november 2015 tot en met 08 februari 2016 te Waalwijk en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

meermalen, althans éénmaal (telkens) aan [slachtoffer 12] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 4, 5, 2, 3, 1, 6, 7 behorend bij PV 20160518.1435.3727.BEV).

13:
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 december 2015 tot en met 18 februari 2016 te Ulft en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 15] , geboren op [2004] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen te plegen,

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 15] en/of

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, aan die [slachtoffer 15] heeft verzonden (via internet) (Bestand 1 behorend bij PV 20160509.1230.3727.BEV) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 15] heeft gevoerd (via internet) en/of

(daarin) heeft gevraagd/voorgesteld om te (web)cammen en/of of die [slachtoffer 15] iets moois wilde laten zien/sturen (in ruil voor voornoemde afbeelding) en/of opdrachtjes te doen en/of te geven en/of om meer foto's toe te sturen aan die [slachtoffer 15] middels links,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 6 december 2015 tot en met 18 februari 2016 te Ulft en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding,

[slachtoffer 15] , geboren op [2004] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk te bewegen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte,

- zich heeft voorgedaan als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, aan die [slachtoffer 15] heeft verzonden (via internet) (Bestand 1 behorend bij PV 20160509.1230.3727.BEV) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 15] heeft gevoerd (via internet) en/of

(daarin) heeft gevraagd/voorgesteld om te (web)cammen en/of

of die [slachtoffer 15] iets moois wilde laten zien/sturen (in ruil voor voornoemde afbeelding) en/of opdrachtjes te doen en/of te geven en/of om meer foto's toe te sturen aan die [slachtoffer 15] middels links,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

EN/OF

hij op of omstreeks 16 januari 2016 te Ulft en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

aan [slachtoffer 15] , geboren op [2004] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen,( waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar, heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet) (Bestand 1 behorend bij PV 20160509.1230.3727.BEV).

14:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 januari 2016 tot en met 09 februari 2016 te Volendam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 16] , geboren op [2001] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen te plegen,

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 16] en/of

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 16] heeft verzonden (via internet)

(Bestand 1, 2, 3 behorend bij PV 20160530.1530.3727.BEV) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 16] heeft gevoerd (via internet) en/of

daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke (ontuchtige) handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht en/of gevraagd of [slachtoffer 16] meer wilde laten zien en/of dat buikje en/of broekje wilde laten zien en/of om opdrachtjes te doen,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 30 januari 2016 tot en met 09 februari 2016 te Volendam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding,

[slachtoffer 16] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk te bewegen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte,

- zich heeft voorgedaan als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 16] heeft verzonden (via internet)

(Bestand 1, 2, 3 behorend bij PV 20160530.1530.3727.BEV) en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 16] heeft gevoerd (via internet) en/of

daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke (ontuchtige) handelingen gepleegd moesten worden en/of hoe die in beeld moesten worden gebracht en/of gevraagd of [slachtoffer 16] meer wilde laten zien en/of dat buikje en/of broekje wilde laten zien en/of om opdrachtjes te doen,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 januari 2016 tot en met 09 februari 2016 te Volendam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

aan [slachtoffer 16] , geboren op [2001] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt,

- een afbeelding van (een) seksuele gedraging(en), (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto('s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, in ieder geval (een) afbeelding(en) welke schadelijk zijn/is te achten voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar,

heeft verstrekt, aangeboden en/of vertoond (via internet)

(Bestand 1, 2, 3 behorend bij PV 20160530.1530.3727.BEV).

15:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 januari 2016 tot en met 27 februari 2016 te Groningen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 13] , geboren op [2004] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hierin dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 13] en/of

- die [slachtoffer 13] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 13] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of een foto/filmpje daarvan maakte en/of die foto/dat filmpje verzond aan verdachte en/of

- ( een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het met de/een vinger vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bijzijn/haar leeftijd past/passen (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

aan die [slachtoffer 13] verzond en/of toonde (via internet)

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 13] heeft gevoerd (via internet) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 januari 2016 tot en met 27 februari 2016 te Groningen en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto’s/film(s) van zichzelf/een minderjarig meisje (‘ [bijnaam] ’) toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 13] , geboren op [2004] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs

moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- ( in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 13] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of (een) foto(’s)/filmpje(s) daarvan maakte en/of die foto(s)/dat filmpje(s) verzond aan verdachte en/of

- hij, verdachte, (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, (waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,)

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

het met de/een vinger vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, aan die [slachtoffer 13] verzond en/of toonde (via internet).

16:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 november 2015 tot en met 28 januari 2016, in ieder geval op of omstreeks 29 november 2015, te Rotterdam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

met [slachtoffer 14] , geboren op [2002] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hierin dat hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal (telkens)

- via internet contact heeft gezocht en/of onderhouden met die [slachtoffer 14] en/of

- die [slachtoffer 14] (via internet) (in zicht, voor de webcam) ontuchtige handelingen heeft laten plegen, bestaande die ontuchtige handelingen hieruit dat

* die [slachtoffer 14] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 14] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog en/of

- ( ondertussen) een seksueel getint gesprek met die [slachtoffer 14] heeft gevoerd

(via internet ) en/of daarin (een) opdracht(en) en/of aanwijzing(en) heeft gegeven en/of vragen heeft gesteld met betrekking tot welke ontuchtige handelingen gepleegd moesten worden en/of wat in beeld moest worden gebracht;

EN/OF

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 november 2015 tot en met 28 januari 2016 te Rotterdam en/of Mijdrecht, in ieder geval in Nederland,

door giften of beloften van geld of een goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- door zich voor te doen als een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') en/of

- door (in ruil voor de ontuchtige handelingen) (naakt)foto's van zichzelf/een minderjarig meisje (' [bijnaam] ') toe te sturen en/of te beloven,

[slachtoffer 14] , geboren op [2002] , van wie verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen van verdachte, bestaande die ontuchtige handelingen meermalen, althans éénmaal hieruit dat

- ( in zicht, voor de webcam)

* die [slachtoffer 14] zijn (deels) ontblote lichaam en/of zijn ontblote penis in beeld bracht/toonde en/of

* die [slachtoffer 14] zichzelf aftrok, althans met zijn hand zijn penis vastpakte/aanraakte en/of (vervolgens) zijn hand om/over zijn penis (heen en weer) bewoog.

17:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 3 februari 2015 tot en met 29 februari 2016 te Mijdrecht, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's, en/of gegevensdragers, te weten een computer (Apple) en/of een Macbook (Apple) en/of een externe HD en/of twee USB-sticks, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid door het verzenden per e-mail en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld via postimage-links, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis, vinger(s)/hand, voorwerp oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s)/hand en/of penis en/of voorwerp oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (foto 5 behorend bij PV 20160524.1400.9509 en foto, 11 behorend bij PV 20160628.1130.9509)

en/of

het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, borsten en/of billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 1, behorend bij PV 20160524.1400.9509 en foto 5, behorend bij PV 20160628.1130.9509)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseert met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (foto 15 behorend bij PV 20160524.1400.9509 en foto 4)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht

en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

waarbij op dat gezicht en/of lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (foto 11 behorend bij PV 20160524.1400.9509)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

18:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 november 2015 tot en met 29 februari 2016 te Mijdrecht, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, telkens (een) afbeeldingen

- te weten 8 films/video's, van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten

- [slachtoffer 7] , geboren op [2000] en/of

- [slachtoffer 8] , geboren op [2002] en/of

- [slachtoffer 9] , geboren op [2000] en/of

- [slachtoffer 10] , geboren op [2001] en/of

- [slachtoffer 11] , geboren op [2001] en/of

- [slachtoffer 14] , geboren op [2002] ,

is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd en/of in bezit gehad,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam] (p. 517))

en/of

het met de/een penis en/of hand/vinger(s) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of de billen van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis en/of hand/vinger(s) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam] (p. 517) en/of [bestandsnaam] (p. 599) en/of [bestandsnaam] (p. 631) en/of [bestandsnaam] (p. 690) en/of [bestandsnaam]

(p. 928) en/of [bestandsnaam] (p. 80) en/of [bestandsnaam] ) (p. 81) en/of [bestandsnaam] (p. 82))

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

waarbij die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans deze persoon gekleed is en/of poseert in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of

waarbij die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel en/of billen van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans deze persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [bestandsnaam] (p. 517) en/of [bestandsnaam] (p. 599) en/of [bestandsnaam] (p. 631) en/of [bestandsnaam] (p. 690) en/of [bestandsnaam] (p. 928))

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van die [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 14] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(waarbij op dat lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is),

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [bestandsnaam] (p. 517) en/of [bestandsnaam] (p. 599) en/of [bestandsnaam] (p. 631) en/of [bestandsnaam] (p. 690) en/of [bestandsnaam] (p. 928))

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 26 februari 2019.

Aanwezig:

mr. M.E. van Wees, voorzitter,

mr. A. de Vries, advocaat-generaal,

mr. R.S. Helmus, griffier.

De voorzitter hervat het onderzoek ter terechtzitting.

De voorzitter sluit het onderzoek ter terechtzitting en deelt mede dat direct uitspraak zal worden gedaan.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.