Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2019:10635

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
10-12-2019
Datum publicatie
12-12-2019
Zaaknummer
200.259.230/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding, inbreukmakend handelen door derden in de vorm van onrechtmatige uitlatingen op websites niet voldoende aannemelijk gemaakt, afwijzing vordering tot afgifte klantgegevens.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2020-0001
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.259.230/01

(zaaknummer rechtbank Overijssel C/08/229431)

arrest in kort geding van 10 december 2019

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [A] ,

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna: [appellant],

advocaat: mr. S. van Buuren, kantoorhoudend te Westmaas,

tegen

Your Holding B.V.,

gevestigd te Zwolle,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Your Holding,

advocaat: mr. J.J. Gevers, kantoorhoudend te Assen.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis in kort geding van 29 maart 2019 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep met grieven d.d. 26 april 2019 (met producties),

- de memorie van antwoord (met producties),

- de pleidooien van 15 november 2019, waarbij aan de zijde van Your Holding gebruik is gemaakt van een pleitnota en waarbij akte is verleend van de stukken die bij bericht van

1 november 2019 namens [appellant] zijn ingebracht.

2.2

Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten

3.1

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.6 van het vonnis van 29 maart 2019, nu tegen die vaststelling geen grieven zijn gericht en ook overigens niet van bezwaren daartegen zijn gebleken. Voor zover in hoger beroep van belang en aangevuld met wat verder als onweersproken vast staat, gaat het om het volgende.

3.2

Your Holding is het moederbedrijf van Starthosting.com B.V. (hierna: Starthosting) en Your Hosting B.V. (hierna: Your Hosting).

3.3

Starthosting host de website www.verlangennaareenkind.nl en Your Hosting de website www.eengrootverlangen.nl. Deze websites richten zich (onder meer) op vrouwen met een kinderwens die op zoek zijn naar een spermadonor.

3.4

[appellant] heeft via brieven van 18 juli 2017 Starthosting en Your Holding verzocht diverse gegevens te verstrekken aangaande twee met naam en adres genoemde personen, te weten [B] (hierna: [B] ) en [C] (hierna: [C] ), betreffende de onder 3.3 genoemde websites (hierna: websites). Your Holding heeft afwijzend gereageerd.

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1

[appellant] heeft in eerste aanleg gevorderd Your Holding op straffe van verbeurte van een dwangsom te gebieden om, voor zover zij daarover de beschikking heeft, binnen vijf dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van [appellant] de identificerende gegevens te verschaffen van haar (voormalige) klanten [B] en [C] , die - zoals bedoeld in de dagvaarding - en/of die herleidbaar zijn aan de hand van de overige gegevens blijkend uit de relevante headers zoals opgenomen in de dagvaarding en de bijbehorende producties, waaronder maar niet beperkt tot:

(i) de betaalgegevens;

(ii) IP-adressen die gebruikt zijn bij al het doen en laten van de website, zoals het doen van uploads en/of bij het inloggen inclusief het tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of het inloggen;

(iii) overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar (zoals namen, factuurnummers en (e-mail)adressen),

met veroordeling van Your Holding in de kosten van de procedure.

4.2

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van [appellant] in het vonnis van

29 maart 2019 getoetst aan de maatstaf van Lycos/Pessers (HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019) en geoordeeld tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van [appellant] in de kosten van de procedure.

5 De beoordeling van de grieven en de vorderingen

5.1

[appellant] vordert in hoger beroep de vernietiging van het vonnis van 29 maart 2019 en toewijzing van zijn vorderingen, met veroordeling van Your Holding in de kosten van beide instanties.

Spoedeisendheid

5.2

Indien, zoals hier, in hoger beroep de vraag moet worden beantwoord of een in kort geding verlangde voorziening, na afwijzing daarvan door de voorzieningenrechter, in hoger beroep voor inwilliging in aanmerking komt, dient ook in hoger beroep te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof (ex nunc) bij de voorziening een spoedeisend belang heeft. Die vraag kan bevestigend worden beantwoord: [appellant] heeft gelet op de aard van de vordering in beginsel nog steeds een spoedeisend belang.

Toelaatbaarheid producties

5.3

[appellant] heeft vier grieven geformuleerd. Grief I houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte te laat ingebrachte gedingstukken van Your Holding (zijnde uitspraken in andere rechtszaken van [appellant] ) in de beoordeling heeft meegenomen. Your Holding heeft bedoelde uitspraken in hoger beroep wederom als producties in het geding gebracht. In het licht van de herstelfunctie van het hoger beroep was Your Holding daartoe bevoegd, zodat [appellant] bij verdere beoordeling van deze grief geen belang heeft. Voor zover uit de toelichting bij deze grief blijkt van klachten die zich richten tegen de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen door de voorzieningenrechter, zullen die onderdelen hierna, voor zover van belang, aan de orde komen.

Afgifte gegevens

5.4

Grief II keert zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende aannemelijk is dat [B] en [C] via de websites onrechtmatig handelen jegens [appellant] . Met grief III betoogt [appellant] dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat het nog maar de vraag is of de inhoud van de e-mailberichten van 1 mei 2012

en 15 december 2012 (verzonden vanaf het adres verlangen@verlangennaareenkind.nl naar een onbekend aantal (wens)ouders of donoren) als leugens en laster kunnen worden aangemerkt. Grief IV is gericht tegen de afwijzing van de vorderingen van [appellant] en de proceskostenveroordeling. Deze grieven lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.

5.5

[appellant] vordert in deze procedure diverse klantgegevens betreffende de websites www.verlangennaareenkind.nl en www.eengrootverlangen.nl., die door (dochterbedrijven van) Your Holding worden gehost.

Hij legt aan deze vordering ten grondslag dat is voldaan aan de criteria van het arrest Lycos/ Pessers, zodat Your Holding verplicht is om de gegevens te verschaffen. [appellant] stelt dat achter de websites (in ieder geval) [B] met roepnaam [B1] en [C] met roepnaam [C1] schuil gaan, die zich schuldig maken aan inbreukmakend handelen jegens [appellant] in de vorm van cyberstalking. Deze cyberstalking bestaat uit het lastigvallen, bedreigen en verspreiden van leugens en laster via de websites en daaraan verbonden e-mailadressen.

In verband met aanhangig gemaakte en nog aanhangig te maken procedures heeft [appellant] belang bij de gevorderde gegevens.

5.6

Ter onderbouwing van de aard, ernst, omvang en stelselmatigheid van het gestelde inbreukmakend handelen, heeft [appellant] gewezen op een groot aantal gebeurtenissen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan en de pogingen die [appellant] (vergeefs) heeft gedaan om een einde aan de situatie van inbreuken te maken. [appellant] heeft van het één en ander een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal aangereikt.

5.7

Het hof stelt voorop dat het arrest Lycos/Pessers gaat over de verplichting van een hosting provider tot verstrekking van NAW-gegevens van een websitehouder aan een derde die schade lijdt ten gevolge van op door die provider gehoste website gepubliceerde, anoniem geuite en ernstige beschuldigingen. Anders dan waar [appellant] vanuit lijkt te gaan, dient het hof voor de beantwoording van de vraag of Your Holding op grond van dit arrest gehouden is tot afgifte van de gevorderde gegevens niet te beoordelen of voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van inbreukmakend handelen door derden jegens [appellant] . Waar het om gaat is of voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van inbreukmakend handelen door derden in de vorm van onrechtmatige uitlatingen op de door Starthosting respectievelijk Your Hosting gehoste websites www.verlangennaareenkind.nl en www.eengrootverlangen.nl. en daaraan verbonden e-mailadressen.

Voor zover in het betoog van [appellant] de stelling ligt besloten dat ook zonder enige onrechtmatige uitlating via genoemde websites en daaraan verbonden e-mailadressen grond zou bestaan voor de gevorderde afgifte, volgt het hof [appellant] daarin bij gebreke van enige onderbouwing niet. Steun voor een dergelijke opvatting valt in elk geval niet te vinden in de uitspraken waarnaar [appellant] ter zitting in hoger beroep als ondersteuning van zijn vordering heeft verwezen.

5.8

Het hof oordeelt dat [appellant] ook in hoger beroep niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat op de websites en daaraan verbonden e-mailadressen onrechtmatige uitlatingen over hem zijn gedaan. Daartoe overweegt het hof als volgt.

5.9

[appellant] heeft geen enkele stelling betrokken en geen enkel document overgelegd waaruit kan blijken van een onrechtmatige publicatie op de website www.grootverlangen.nl.

5.10

Wat betreft de website www.verlangennaareenkind.nl heeft [appellant] gewezen op de (bij de appeldagvaarding als productie 4.4 en 4.5 in hoger beroep overgelegde)

e-mailberichten. Deze berichten zijn op 1 mei 2012 en 15 december 2012 vanaf het adres verlangen@verlangennaareenkind.nl verzonden naar een onbekend aantal (wens)ouders of donoren en hierin wordt (samengevat) gewaarschuwd voor (de handelwijze van) [appellant] .

In het licht van de Your Hosting overlegde uitspraken aangaande [appellant] (ECLI:NL:RBROT:2016:8270 en ECLI:NL:RBAMS:2018:1543) en gelet op het ontbreken van enige aanwijzing waaruit volgt dat er van het verzwijgen van de stoornis van Asperger door [appellant] jegens wensmoeders geen sprake is geweest, heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat de inhoud van deze e-mails als onrechtmatig jegens [appellant] moet worden aangemerkt.

Het lag op de weg van [appellant] om (verder) te onderbouwen dat de uitlatingen in deze e-mails wel degelijk onjuist, nodeloos grievend, lasterlijk dan wel anderszins grovelijk onzorgvuldig zijn en dat daardoor sprake is van onrechtmatig handelen jegens hem. Die onderbouwing heeft [appellant] in hoger beroep in niet gegeven.

5.11

[appellant] heeft verder nog verwezen naar het door ‘ [D] en [E] ’ ondertekende e-mailbericht dat op 8 april 2017 vanaf het adres verlangen@verlangennaareenkind.nl aan Richarduit1980@outlook.com is verzonden (productie 4.7 bij appeldagvaarding) en het bericht van ‘ [D] en [E] ’ dat op de startpagina van de website www.verlangennaareenkind.nl. is gepubliceerd (productie 4.8 bij appeldagvaarding). In het e-mailbericht staat dat [appellant] ‘zijn erfelijke autistische afwijking verzwijgt’, terwijl in het bericht dat op de startpagina is gepubliceerd geen enkele

verwijzing naar [appellant] is opgenomen. Waar het onrechtmatige van de uitlatingen in deze berichten in is gelegen, heeft [appellant] niet aangegeven en is het hof gelet op de inhoud van deze berichten en de onder 5.9 genoemde uitspraken ook overigens niet gebleken.

5.12

In het productieoverzicht dat in de appeldagvaarding is opgenomen staat een tweetal documenten als productie 4.8 vermeld. Naast het hiervoor genoemde bericht op de startpagina van de website www.verlangennaareenkind.nl betreft het een e-mailbericht van

8 mei 2018 van ‘ [D] en [E] ’. Dit e-mailbericht heeft het hof in de overlegde producties echter niet aangetroffen en [appellant] heeft ook niet specifiek naar dat tweede document verwezen, zodat dit in de beoordeling niet meegenomen kan worden.

5.13

Gelet op het voorgaande is het hof niet gebleken van publicaties via de door (dochterbedrijven van) Your Holding gehoste websites en/of daaraan verbonden e-mailadressen, die naar aard of inhoud als onrechtmatig jegens [appellant] zijn aan te merken. Reeds daarom oordeelt het hof dan ook dat Your Holding op grond van het arrest Lycos/Pessers niet gehouden kan worden tot afgifte van de door [appellant] gevorderde (NAW-)gegevens. Aan een belangenafweging wordt niet toegekomen.

5.14

Een andere grond voor afgifte van deze gegevens heeft [appellant] niet gesteld en is het hof ook niet (voldoende onderbouwd) gebleken, nog daargelaten dat Your Holding ter zitting in hoger beroep naar voren heeft gebracht dat zij geen beschikking (meer) heeft over de gevorderde IP-adressen en logbestanden.

6 De slotsom

6.1.

De grieven falen, zodat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd.

6.2.

Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof [appellant] in de kosten van het hoger beroep veroordelen (tariefgroep II, 3 punten à € 1.074,-).

7 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding:

bekrachtigt het vonnis in kort geding van de rechtbank Overijssel van 29 maart 2019;

veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Your Holding vastgesteld op € 741,- voor verschotten en op € 3.222,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Willemse, O.E. Mulder en W.F. Boele en is door de rolraadsheer, in tegenwoordigheid van de griffier, in het openbaar uitgesproken op

10 december 2019.