Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:8694

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
28-09-2018
Datum publicatie
02-10-2018
Zaaknummer
21-000196-18
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2018:75, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Regiebehandeling in verband met onderzoekswensen van de verdediging. Geen beslissing op voorwaardelijke verzoeken nu uit dossier voldoende blijkt dat verdachte erg geëmotioneerd was over, en van slag was van, de mededeling van de verbalisanten over het steekincident tussen zijn zoon en zijn ex-vrouw. Verzoek om horen oudste zoon en ex-vrouw van verdachte wordt toegewezen. Verwijzing naar RHC.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000196-18

Uitspraak d.d.: 28 september 2018

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 10 januari 2018 met parketnummer 05-740462-17 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 01-215631-16, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] ( [geboorteland] ) op [1973] ,

wonende te [woonplaats 1] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit tussenarrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 18 september 2018 (regiebehandeling).

Het hof heeft kennisgenomen van hetgeen de advocaat-generaal naar voren heeft gebracht.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. H.H. van Steijn, naar voren is gebracht.

Verzoeken van de verdediging

De verdediging heeft bij appelschriftuur van 23 januari 2018 verzocht om het horen van de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] en de advocaat mr. [naam advocaat] . Ook heeft de raadsman verzocht om de toevoeging aan het strafdossier en het verstrekken van de geluidsopname van het eerste verhoor van verdachte. Hiertoe heeft hij – kort gezegd – aangevoerd dat aan verdachte tijdens het eerste verhoor door de verhorende verbalisanten gemeld is dat er een steekincident had plaatsgehad tussen zijn ex-vrouw en zijn oudste zoon. Verdachte was geheel verslagen door dit nieuws. De verdediging wenst door het beluisteren van de geluidsopnamen dan wel het horen van de bij het eerste verhoor aanwezige personen het door de rechtbank in het vonnis geschetste beeld van verdachte te corrigeren. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat er aanwijzingen waren voor eerwraak.

Bij brief van 24 januari 2018 heeft de raadsman aanvullend verzocht om het horen van de getuigen [getuige 1] (de oudste zoon van verdachte) en [getuige 2] (de ex-vrouw van verdachte). Door het horen van deze getuigen wil de verdediging aantonen dat de moeder er geen bezwaren tegen had dat verdachte zijn kinderen mee naar het buitenland nam. De verdediging wenst de zoon verder nog te horen over zijn opvattingen over de culturele aspecten van huwelijk en echtscheiding. De rechtbank heeft volgens de verdediging ten onrechte overwogen dat verdachte zijn zoon zou hebben beïnvloed. Dit verwijt zou ten grondslag liggen aan het oordeel dat verdachte zijn kinderen heeft meegenomen naar Italië om aangeefster angst aan te jagen en/of wraak op haar te nemen.

Tijdens de regiebehandeling van het hof van 18 september 2018 heeft de raadsman de verzoeken aangaande de geluidsopname van het verhoor en/of de daarbij aanwezige personen, gelet op het op zitting ingenomen standpunt van de advocaat-generaal, in voorwaardelijke zin geherformuleerd in die zin dat indien het hof wil aannemen dat verdachte nadat hij tijdens het verhoor werd geïnformeerd over het steekincident tussen zijn oudste zoon en de moeder, erg geëmotioneerd was, de raadsman niet bij deze verzoeken persisteert.

Het verzoek om het horen van de oudste zoon van zijn cliënt heeft de raadsman nader toegelicht.

De raadsman heeft ingestemd met het horen van getuigen door een raadsheer uit de samenstelling die deze zaak heeft behandeld en/of gaat behandelen.

Standpunt van de advocaat-generaal

Bij e-mailbericht van 6 maart 2018 heeft advocaat-generaal mr. F.A.M. Pommer namens het openbaar ministerie verzocht het verzoek om het horen van de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] en de advocaat mr. [naam advocaat] af te wijzen, nu de punten waarover de getuigen zouden kunnen verklaren, in redelijkheid niet van belang zijn voor enige in zijn strafzaak te nemen beslissing. Het verzoek om het horen van de ex-vrouw en de zoon van verdachte kan worden toegewezen, aldus de advocaat-generaal.

Tijdens de regiebehandeling van het hof van 18 september 2018 heeft de advocaat-generaal naar voren gebracht dat zij de door de verdediging aangevoerde motivering van het verzoek om de toevoeging van de geluidsopname van het eerste verhoor van verdachte, het verstrekken van een kopie van die geluidsopname aan de raadsman en/of het horen van de aanwezige personen bij het eerste verhoor van verdachte, onvoldoende vindt. Uit het dossier blijkt genoegzaam hoe erg verdachte van slag was en emotioneel reageerde op de mededeling dat er tussen zijn oudste zoon en zijn ex-vrouw een steekincident heeft plaatsgevonden. Het horen van de getuigen of het opvragen van de geluidsopname voegt hier niets aan toe. De advocaat-generaal heeft over het horen van de zoon van verdachte, gelet op de verhouding tussen zijn ouders, opgemerkt of dat wel wenselijk is. Een verhoor kan voor deze minderjarige belastend zijn en een loyaliteitsconflict opleveren.

Ook de advocaat-generaal heeft ingestemd met het horen van getuigen door een raadsheer uit de samenstelling die deze zaak heeft behandeld of gaat behandelen.

Beoordeling van het hof

Nu de verdediging de getuigen heeft verzocht bij tijdig ingediende appelschriftuur en tijdig ingediende brief, dient het hof de verzoeken te beoordelen aan de hand van het verdedigingsbelang.

Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat uit het dossier, in het bijzonder uit hetgeen is vermeld op dossierpagina’s 10 en 79, voldoende blijkt dat verdachte erg geëmotioneerd was over, en van slag was van, de mededeling van de verbalisanten over het steekincident tussen zijn zoon en zijn ex-vrouw. In het bijzonder volgt uit hetgeen is vermeld op dossierpagina 10 dat verdachte zelfs zo ontdaan was dat er geen verder verhoor meer mogelijk was.

Hiermee is voldaan aan de door de raadsman ter zitting van 18 september 2018 geformuleerde voorwaarde voor de verzoeken aangaande de toevoeging van de geluidsopname aan het strafdossier, het verstrekken van een kopie daarvan aan de raadsman en/of het horen van de bij dat verhoor aanwezige personen als getuigen. Het hof zal daarom geen beslissing nemen over deze verzoeken.

Het hof acht het in het belang van de verdediging dat door de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit hof, de oudste zoon [getuige 1] en de ex-vrouw van verdachte, [getuige 2] , als getuigen worden gehoord.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek ter terechtzitting.

Stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit hof teneinde als getuigen te horen:

- [getuige 1], geboren op [2003] te [geboorteplaats 2] , wonende aan [adres 1] te [woonplaats 2] , en

- [getuige 2], geboren op [1982] te [geboorteplaats 3] in [woonplaats 3] , wonende aan [adres 2] , [woonplaats 4] . (De getuige verblijft mogelijk op een ander adres. Zij kan door tussenkomst van het openbaar ministerie of de politie worden geïnformeerd over het verhoor)

Schorst het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd.

Bepaalt dat het onderzoek zal worden hervat tegen een nog nader te bepalen terechtzitting.

Beveelt de oproeping van de verdachte en een tolk in de taal Dari, Farsi of de Iranese taal tegen het nog nader te bepalen tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van de verdachte.

Aldus gewezen door

mr. M. Keppels, voorzitter,

mr. R.W. van Zuijlen en mr. A.J. Smit, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. B.T.H. Toonen-Janssen, griffier,

en op 28 september 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr A.J. Smit is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 28 september 2018.

Tegenwoordig:

mr. K.A.J.M. Wetzels, voorzitter,

mr. J.W.M. Grimbergen, advocaat-generaal,

mr. H.J. Rosmalen-Jansen, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het tussenarrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.