Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:4270

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
09-05-2018
Datum publicatie
09-05-2018
Zaaknummer
21-004057-16
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2017:986, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte ter zake van verschillende feiten. Verdachte is inmiddels voor soortgelijke feiten onherroepelijk veroordeeld tot terbeschikkingstelling met dwangverpleging. Verdachte verblijft in dat kader inmiddels in een kliniek verblijft. Het hof stelt vast dat de deskundigen die adviseerden tot het opleggen van die maatregel, ook de thans voorliggende feiten betrokken bij hun advies. In het licht van al die omstandigheden acht het hof het geboden noch raadzaam, verdachte voor de thans bewezen verklaarde feiten nog een (andere) straf of maatregel op te leggen. Het hof verklaart de verdachte schuldig zonder oplegging van een straf of maatregel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004057-16

Uitspraak d.d.: 9 mei 2018

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 15 juli 2016 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 05-800014-16 en 05-222160-15, tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1968] ,

wonende te [woonplaats] ,

thans uit anderen hoofde verblijvende in Pompestichting te Nijmegen .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 26 april 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal strekkende tot veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden en tot een gemaximeerde terbeschikkingstelling met dwangverpleging. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw,

mr. W. Oosterbaan-van Veen, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij het vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder parketnummer 05-800014-16 onder 7 tenlastegelegde. Hoger beroep tegen deze vrijspraak staat voor verdachte niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep.

Onder feit 8 van dat parketnummer 05-800014-16 is verdachte, kort gezegd, ten laste gelegd het wederrechtelijk gebruik van identificerende persoonsgegevens van [slachtoffer 1] in de periode van 18 maart 2015 tot en met 10 februari 2016 te Wageningen. Voor zover deze handelingen zijn gepleegd in de periode van 25 december 2015 tot en met 10 februari 2016 is verdachte evenwel reeds onder parketnummer 05-800014-16 vervolgd en, door de rechtbank Gelderland bij vonnis van 21 november 2017, onherroepelijk veroordeeld. Dat betekent dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van feit 8 voor zover het de periode van 25 december 2015 tot en met 10 februari 2016 betreft.

De raadsvrouw heeft ter terechtzitting aangevoerd dat de rechtbank Gelderland bij voornoemd vonnis van 21 november 2017 ook over feit 2 een oordeel heeft gegeven, zij het dat het daarbij om een andere datum ging, en dat om die reden mogelijk thans geen veroordeling kan volgen. Het hof is van oordeel dat dit verweer niet kan slagen omdat het betreffende feit waarvoor verdachte al is vervolgd onder parketnummer 05-800014-16, betrekking heeft op een andere datum en reeds om die reden een ander feit dan het thans tenlastegelegde feit betreft. Van niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging van feit 2 is dan ook geen sprake.

Het vonnis, voor zover thans nog aan de orde, waarvan beroep

Bij het vonnis waarvan beroep is verdachte vrijgesproken van het van het onder parketnummer 05-800014-16 onder 7 tenlastegelegde feit en ten aanzien van de overige feiten is verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, onder oplegging van bijzondere voorwaarden.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- en voor zover thans nog aan het oordeel van het hof onderworpen, tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 05-800014-16:

1:
hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 januari 2016 tot en met 20 januari 2016 te Wageningen [slachtoffer 6] ( [functie] Kernteam van de gemeente Wageningen) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend die [slachtoffer 6] een (klacht)brief, gericht aan [slachtoffer 6] en aan een ander persoon (manager van [naam lokaal] ), overhandigd met daarin onder andere de tekst: "Not everybody will come home", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of (vervolgens) heeft hij, verdachte, tegenover een ander persoon (sociaal werker [naam sociaal werker] ) onder andere verklaard dat hij die [slachtoffer 6] de tekst in de gegeven brief toewenst en/of die [slachtoffer 6] toewenst nooit meer thuis te kunnen komen en/of dat die [slachtoffer 6] mag doodvallen;

2:
hij op of omstreeks 1 februari 2016 te Wageningen, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten van [slachtoffer 7] , heeft gebruikt (door met de naam van genoemde [slachtoffer 7] een emailadres (te weten [e-mail adres] ) aan te maken) en vervolgens onder die naam van [slachtoffer 7] (een) email(s) te versturen) met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan;

3:
hij op of omstreeks 01 februari 2016 te Wageningen in een voor de openbare dienst bestemd lokaal, te weten [naam lokaal] (van de gemeente Wageningen) wederrechtelijk is binnengedrongen;

4:
hij op of omstreeks 01 februari 2016 te Wageningen opzettelijk [slachtoffer 6] ( [functie] van het kernteam van de gemeente Wageningen), in zijn tegenwoordigheid, mondeling, heeft beledigend door hem de woorden toe te voegen: "Hufter" en/of "oplichter" en/of "klootzak" en/of "lul", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

5:
hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 06 november 2015 tot en met 18 december 2015 te Wageningen opzettelijk [slachtoffer 8] ( [functie] voor de gemeente Wageningen), in zijn tegenwoordigheid en/of in het openbaar, mondeling en/of per e-mail, heeft beledigd door hem de woorden toe te voegen: "Klootzak" en/of "oplichter" en/of "racist" en/of "je had nooit geboren mogen worden" en/of "je snapt dat ik laaiend ben dat je als Molukker een Blanker Autochtone Nederlandse Fries zo durft te behandelen", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

6 primair:
hij op of omstreeks 30 december 2015 te Wageningen, althans in Nederland opzettelijk, door middel van verspreiding van (een) geschrift(en), de eer en goede naam van [slachtoffer 9] heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald(e) feit(en),

met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel (een) geschrift(en) op verdachtes web/internetsite geplaatst, met daarin (onder meer) de tekst:

- " En [slachtoffer 9] ken ik als een zware alcoholiste." en/of

- " Waarbij ik wil opmerken dat [naam 1] vroeger bij de Politie van Wageningen heeft gewerkt en door drugs aan lager wal is geraakt." en/of

- " En ook [naam 2] heeft een groot deel van z'n leven in Anti Alcohol Klinieken doorgebracht."

terwijl verdachte wist dat dit/deze ten laste gelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren;

6 subsidiair:
hij op of omstreeks 30 december 2015 te Wageningen, althans in Nederland opzettelijk, de eer en/of de goede naam van [slachtoffer 9] heeft aangerand, door tenlastelegging van (een) bepaald(e) feit(en), met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, door middel van geschriften of afbeeldingen verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen en/of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore werd gebracht, immers heeft verdachte met voormeld doel (een) geschrift(en) op verdachtes web/internetsite geplaatst, met daarin (onder meer) de tekst:

- " En [slachtoffer 9] ken ik als een zware alcoholiste." en/of

- " Waarbij ik wil opmerken dat [naam 1] vroeger bij de Politie van Wageningen heeft gewerkt en door drugs aan lager wal is geraakt." en/of

- " En ook [naam 2] heeft een groot deel van z'n leven in Anti Alcohol Klinieken doorgebracht.";

8:
hij op één of meerdere tijdstip(pen) in de periode van 18 maart 2015 tot en met 24 december 2015 te Wageningen, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten van [slachtoffer 1] , heeft gebruikt (door met de naam van genoemde van [slachtoffer 1] en/of van zijn vrouw ( [vrouw slachtoffer] ) en/of van zijn werkgever [bedrijf] ) één of meerdere emailadres(sen) (te weten [e-mail adres] en/of [e-mail adres] aan te maken) en vervolgens onder genoemde na(a)m(en) (een) email(s) te versturen) met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan;

Zaak met parketnummer 05-222160-15:

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 februari 2015 tot en met 7 februari 2016 te Wageningen, althans in Nederland, (telkens) wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer 2] (zijnde verdachtes ex-vrouw) en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] (zijnde verdachtes kinderen), in elk geval van een ander, met het oogmerk die [slachtoffer 2] en/of genoemde kinderen, in elk geval die ander(en) te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, door voornoemde [slachtoffer 2] (veelvuldig) sms-berichten te sturen en/of door brieven en/of kaarten en/of pakketjes door de brievenbus van de woning van voornoemde [slachtoffer 2] te doen en/of door kaarten en/of brieven en/of pakketjes via de post te verzenden aan genoemde kinderen ( [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] ) terwijl hij wist dat er geen (enkel) contact mocht worden gelegd met voornoemde [slachtoffer 2] en/of zijn/genoemde kinder(en) en/of door veelvuldig in brieven/mails, die door hem, verdachte, naar zeer veel verschillende personen worden gestuurd, de namen en/of telefoonnummers van genoemde [slachtoffer 2] en/of van zijn boven genoemde kinderen te vermelden.

Bewezenverklaring

De feiten onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 primair en 8 in de zaak met parketnummer 05-800014-16 en het feit in de zaak met parketnummer 05-222160-15 acht het hof wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van de lokaalvredebreuk zoals onder 3 in de zaak met parketnummer 05-800014-16 is tenlastegelegd overweegt het hof nog dat niet aannemelijk is geworden dat verdachte naar binnen werd gevraagd of gewenkt, zoals door verdachte is aangevoerd. Dit wordt door geen enkele andere verklaring in het dossier of anderszins ondersteund.

Met betrekking tot de belaging door verdachte van zijn ex-vrouw en kinderen (parketnummer 05-222160-15) is het hof van oordeel dat verdachte wederrechtelijk stelselmatig inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van zijn ex-echtgenote [slachtoffer 2] . Het hof heeft niet uit wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte zich eveneens heeft schuldig gemaakt het wederrechtelijk stelselmatig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van zijn kinderen zodat verdachte van dat onderdeel zal worden vrijgesproken.

Door wettige bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 primair en 8 en in de zaak met parketnummer 05-222160-15 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 05-800014-16:

1:
hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 januari 2016 tot en met 20 januari 2016 te Wageningen [slachtoffer 6] ( [functie] Kernteam van de gemeente Wageningen) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend die [slachtoffer 6] een (klacht)brief, gericht aan [slachtoffer 6] en aan een ander persoon (manager van [naam lokaal] ), overhandigd met daarin onder andere de tekst: "Not everybody will come home", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of (vervolgens) heeft hij, verdachte, tegenover een ander persoon (sociaal werker [naam sociaal werker] ) onder andere verklaard dat hij die [slachtoffer 6] de tekst in de gegeven brief toewenst en/of die [slachtoffer 6] toewenst nooit meer thuis te kunnen komen en/of dat die [slachtoffer 6] mag doodvallen;

2:
hij op of omstreeks 1 februari 2016 te Wageningen, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten van [slachtoffer 7] , heeft gebruikt (door met de naam van genoemde [slachtoffer 7] een emailadres (te weten [e-mail adres] ) aan te maken) en vervolgens onder die naam van [slachtoffer 7] (een) email(s) te versturen) met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan,

3:
hij op of omstreeks 01 februari 2016 te Wageningen in een voor de openbare dienst bestemd lokaal, te weten [naam lokaal] (van de gemeente Wageningen) wederrechtelijk is binnengedrongen;

4:
hij op of omstreeks 01 februari 2016 te Wageningen opzettelijk [slachtoffer 6] ( [functie] van het kernteam van de gemeente Wageningen), in zijn tegenwoordigheid, mondeling, heeft beledigend door hem de woorden toe te voegen: "Hufter" en/of "oplichter" en/of "klootzak" en/of "lul", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

5:
hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 06 november 2015 tot en met 18 december 2015 te Wageningen opzettelijk [slachtoffer 8] ( [functie] voor de gemeente Wageningen), in zijn tegenwoordigheid en/of in het openbaar, mondeling en/of per e-mail, heeft beledigd door hem de woorden toe te voegen: "Klootzak" en/of "oplichter" en/of "racist" en/of "je had nooit geboren mogen worden" en/of "je snapt dat ik laaiend ben dat je als Molukker een Blanker Autochtone Nederlandse Fries zo durft te behandelen", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

6 primair:
hij op of omstreeks 25 april 2015 te Wageningen, althans in Nederland opzettelijk, door middel van verspreiding van (een) geschrift(en), de eer en goede naam van [slachtoffer 9] heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald(e) feit(en),

met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel (een) geschrift(en) op verdachtes web/internetsite geplaatst, met daarin (onder meer) de tekst:

- " En [slachtoffer 9] ken ik als een zware alcoholiste." en/of

- "Waarbij ik wil opmerken dat [naam 1] vroeger bij de Politie van Wageningen heeft gewerkt en door drugs aan lager wal is geraakt." en/of

- "En ook [naam 2] heeft een groot deel van z'n leven in Anti Alcohol Klinieken doorgebracht."

terwijl verdachte wist dat dit/deze ten laste gelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren;

8:
hij op één of meerdere tijdstip(pen) in de periode van 18 maart 2015 tot en met 24 december 2015 te Wageningen, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten van [slachtoffer 1] , heeft gebruikt (door met de naam van genoemde van [slachtoffer 1] en/of van zijn vrouw ( [vrouw slachtoffer] ) en/of van zijn werkgever [bedrijf] ) één of meerdere emailadres(sen) (te weten [e-mail adres] en/of [e-mail adres] aan te maken) en vervolgens onder genoemde na(a)m(en) (een) email(s) te versturen) met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan;

Zaak met parketnummer 05-222160-15:

hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 februari 2015 tot en met 7 februari 2016 te Wageningen, althans in Nederland, (telkens) wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer 2] (zijnde verdachtes ex-vrouw) en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] (zijnde verdachtes kinderen), in elk geval van een ander, met het oogmerk die [slachtoffer 2] en/of genoemde kinderen, in elk geval die ander(en) te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, door voornoemde [slachtoffer 2] (veelvuldig) sms-berichten te sturen en/of door brieven en/of kaarten en/of pakketjes door de brievenbus van de woning van voornoemde [slachtoffer 2] te doen en/of door kaarten en/of brieven en/of pakketjes via de post te verzenden aan genoemde kinderen ( [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] ) terwijl hij wist dat er geen (enkel) contact mocht worden gelegd met voornoemde [slachtoffer 2] en/of zijn/genoemde kinder(en) en/of door veelvuldig in brieven/mails, die door hem, verdachte, naar zeer veel verschillende personen worden gestuurd, de namen en/of telefoonnummers van genoemde [slachtoffer 2] en/of van zijn boven genoemde kinderen te vermelden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 1 bewezen verklaarde levert op:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om de identiteit van een ander te misbruiken.

Het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 3 bewezen verklaarde levert op:

in een voor de openbare dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringen.

Het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 4 en 5 bewezen verklaarde levert op:

telkens:

eenvoudige belediging.

Het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 6 primair bewezen verklaarde levert op:

smaadschrift.

Het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 8 bewezen verklaarde levert op:

Identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om de identiteit van een ander te misbruiken, meermalen gepleegd.

Het in de zaak met parketnummer 05-222160-15 bewezen verklaarde levert op:

belaging.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en of maatregel

In het hiervoor genoemde en reeds onherroepelijk geworden vonnis van de rechtbank Gelderland van 21 november 2017 is verdachte veroordeeld voor soortgelijke feiten als de feiten die thans aan de beoordeling van het hof voorliggen. In dat vonnis is bepaald dat verdachte daarvoor ter beschikking wordt gesteld en is bevolen dat hij van overheidswege zal worden verpleegd.

De rechtbank heeft dat oordeel mede gebaseerd op het rapport van het Pieter Baan Centrum van 14 september 2017. Bij het opstellen van dat rapport zijn door de deskundigen van het Pieter Baan Centrum de feiten waarvoor aan verdachte de terbeschikkingstelling met dwangverpleging is opgelegd, betrokken, maar óók de feiten die thans aan het hof ter beoordeling voorliggen.

Het hof stelt daarmee vast dat verdachte inmiddels voor soortgelijke feiten onherroepelijk is veroordeeld tot terbeschikkingstelling met dwangverpleging. Ook stelt het hof vast dat verdachte, in dat kader, inmiddels verblijft in de Pompekliniek in Nijmegen. Daarnaast stelt het hof vast dat de deskundigen die adviseerden tot het opleggen van die maatregel, ook de thans voorliggende feiten betrokken bij hun advies.

In het licht van al die omstandigheden acht het hof het geboden noch raadzaam, verdachte voor de thans bewezen verklaarde feiten nog een (andere) straf of maatregel op te leggen. De advocaat-generaal heeft gevorderd verdachte voor de thans bewezen verklaarde feiten een gevangenisstraf en nogmaals de maatregel van terbeschikkingstelling op te leggen maar in het licht van al het vorenstaande ziet het hof daartoe geen aanleiding.

Het hof zal dan ook verdachte schuldig verklaren ten aanzien van het bewezenverklaarde, zonder hem een straf of maatregel op te leggen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9a, 57, 63, 139, 231b, 261, 266, 285 en 285b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 8 ten laste gelegde voor zover het de periode van 25 december 2015 tot en met 10 februari 2016 betreft.

Verklaart verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de vrijspraak ter zake van het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 7 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van hof onderworpen en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 05-800014-16 onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 primair en 8 en het in de zaak met parketnummer 05-222160-15 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het de bewezen verklaarde feiten strafbaar, kwalificeert die als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Bepaalt dat ter zake van de bewezen verklaarde feiten geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Aldus gewezen door

mr. R.H. Koning, voorzitter,

mr. A. van Maanen en mr. M. Nooijen, raadsheren,

in tegenwoordigheid van J.R.M. Roetgerink, griffier,

en op 9 mei 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. M. Nooijen is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.