Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:1836

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
27-02-2018
Datum publicatie
27-02-2018
Zaaknummer
21-003575-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ernstig geweld bij raadsvergadering in Geldermalsen in verband met de komst van een AZC.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003575-16

Uitspraak d.d.: 27 februari 2018

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Gelderland van 13 juni 2016 met parketnummer 05-780045-16 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1963] ,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 13 februari 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het vonnis niet voldoet aan de wettelijke eis dat het proces-verbaal van zitting, naast de uitwerking van de aantekening mondeling vonnis, tevens een uitwerking van de gehanteerde bewijsmiddelen dient te bevatten. Aldus leent dat vonnis zich niet voor bevestiging.

Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 16 december 2015 te Geldermalsen openlijk, te weten op of aan een of meer openbare wegen, gelegen in/nabij het centrum en/of het gemeentehuis van Geldermalsen, in elk geval op of aan een openbare weg, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer aldaar aanwezige dienstdoende politieambtenaren en/of medewerkers van de beveiliging en/of (politie-)voertuigen en/of het gemeentehuis en/of hekwerk/dranghekken, welk geweld bestond uit het duwen/schoppen tegen en/of trekken aan dat/die hekwerk/dranghekken en/of het gooien van een fles, althans een -dergelijk- voorwerp, in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of het ter hand nemen en/of kapot gooien van (delen van) stenen/stoeptegels/klinkers en/of het gooien van (delen van) stenen/stoeptegels/klinkers en/of flessen en/of (volle) blikjes bier/drank en/of -zwaar- vuurwerk en/of (een) rookbom(men) tegen/naar/in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of die/dat (politie-)voertuig(en) en/of het gemeentehuis en/of het slaan, stompen, schoppen en/of (omver-)trekken/duwen van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of het omvergooien van, het schoppen/duwen tegen en/of trekken aan dat/die hekwerk/dranghekken en/of het getalsmatig versterken van de groep van waaruit geweldshandelingen werden gepleegd en/of het -met de groep- opdringen in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s) en/of het -vanuit de groep-luidkeels provoceren van en/of uitdagend/beledigend schreeuwen naar die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s).

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Op 16 december 2015 vond er een gemeenteraadsvergadering plaats in het gemeentehuis van Geldermalsen. Op deze vergadering werd de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum besproken. Voor het gemeentehuis werd tijdens de vergadering gedemonstreerd door een grote groep mensen. De demonstratie is uit de hand gelopen. Daarbij werd er met vuurwerk, stenen, flesjes en andere spullen naar de politie en (later) de ME gegooid. Ook werden er hekken omvergetrokken en geduwd en probeerde een groep het gemeentehuis binnen te dringen. Uiteindelijk is de raadsvergadering afgebroken en heeft de ME het plein schoongeveegd.

Verdachte heeft verklaard dat hij naar de demonstratie was gekomen om zijn stem te laten horen. Hij stond achteraan. Toen het uit de hand liep en de ME kwam, werd verdachte bijna omver gereden door een ME-busje. Hier was hij boos over en als reactie heeft hij een flesje gegooid. Ook heeft hij aan een hek getrokken en er tegen geschopt. Ter zitting van het hof heeft verdachte verklaard dat hij het onterecht vind dat hij gelijk wordt gesteld met de raddraaiers die vooraan stonden te rellen.

Het hof overweegt dat verdachte door het gooien van een flesje en het trekken aan een hekwerk een bijdrage heeft geleverd aan het geweld dat die avond gepleegd werd. Dat die bijdrage kleiner was dan de bijdrage van anderen, en dat hij niets te maken had met de groep vooraan, zoals verdachte zegt, maakt voor de bewezenverklaring niet uit. Het gaat in dit geval om een grote groep mensen die ieder een aandeel, klein of groot, in het geweld hadden. Door zelf ook geweld te plegen, heeft verdachte zich aangesloten bij de anderen die geweld pleegden. Wel wordt er bij het bepalen van de straf rekening gehouden met de omvang van de bijdrage die men heeft geleverd. Dat heeft er bij de berechting bij de rechtbank toe geleid dat er zeer verschillende straffen zijn opgelegd, variërend van (on)voorwaardelijke gevangenisstraf tot geldboete.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op of omstreeks 16 december 2015 te Geldermalsen openlijk, te weten op of aan een of meer openbare wegen, gelegen in/nabij het centrum en/of het gemeentehuis van Geldermalsen, in elk geval op of aan een openbare weg, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer aldaar aanwezige dienstdoende politieambtenaren en/of medewerkers van de beveiliging en/of (politie-)voertuigen en/of het gemeentehuis en/of hekwerk/dranghekken, welk geweld bestond uit het duwen/schoppen tegen en/of trekken aan dat/die hekwerk/dranghekken en/of het gooien van een fles, althans een -dergelijk- voorwerp, in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of het ter hand nemen en/of kapot gooien van (delen van) stenen/stoeptegels/klinkers en/of het gooien van (delen van) stenen/stoeptegels/klinkers en/of flessen en/of (volle) blikjes bier/drank en/of -zwaar- vuurwerk en/of (een) rookbom(men) tegen/naar/in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of die/dat (politie-)voertuig(en) en/of het gemeentehuis en/of het slaan, stompen, schoppen en/of (omver-)trekken/duwen van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of het omvergooien van, het schoppen/duwen tegen en/of trekken aan dat/die hekwerk/dranghekken en/of het getalsmatig versterken van de groep van waaruit geweldshandelingen werden gepleegd en/of het -met de groep- opdringen in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s) en/of het -vanuit de groep-luidkeels provoceren van en/of uitdagend/beledigend schreeuwen naar die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s).

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof stelt vast dat er op 16 december 2015 ernstig en omvangrijk geweld is gepleegd bij het gemeentehuis te Geldermalsen. Gelet op de persoonlijke ervaringen van de betrokken politiemensen, zoals die zijn verwoord in het procesdossier, was de situatie op 16 december 2015 voor hen zeer gewelddadig, beangstigend en intimiderend. Door een grote woedende mensenmassa van naar schatting meer dan 1.000 personen, waaronder verdachte, zijn de nog geen 70 medewerkers van de basispolitiezorg, mobiele eenheid en arrestatie-eenheid ernstig in het nauw gedreven. Sommigen van hen hebben ongeveer 45 minuten - zonder beschermende kleding - stand moeten houden tegen de aanzwellende menigte die hen belaagde. De aanwezige politiemensen hadden tot taak de orde te handhaven en het gemeentehuis en de aldaar aanwezige personen te beschermen. Bij de uitoefening van hun taken zijn zij geslagen en geschopt. Er zijn hekken omver geworpen en er is met zwaar vuurwerk, glaswerk en straatstenen naar hen gegooid. Zij zijn bedreigd en beledigd. In het bijzonder door het rondom hen ontploffende vuurwerk en de naar hen gegooide straatstenen hebben de politiemensen persoonlijk angst gevoeld. Een enkeling vermeldt zelfs bang te zijn geweest zijn kinderen niet meer te kunnen zien. Enkele politiemensen ervaren ten gevolge van de gebeurtenissen slapeloosheid, concentratieverlies, pijn en druk op de oren. Bij één politieambtenaar is door een arts zelfs gehoorschade vastgesteld.

Verdachte heeft aan dit geweld meegedaan door een fles te gooien en tegen het hekwerk te schoppen en te duwen. Daarmee heeft verdachte bijgedragen aan het geheel van geweld dat die avond plaatsvond.

Het hof houdt er in het voordeel van verdachte rekening mee dat hij niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten. Ook heeft het hof gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte heeft verklaard dat hij fruitteler is en een eigen bedrijf heeft. Hij werkt hard om het bedrijf draaiende te houden.

Alles afwegende is het hof van oordeel dat oplegging van een taakstraf van de hierna aan te geven duur, passend en geboden is.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c, 22d en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 60 (zestig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. R. de Groot, voorzitter,

mr. C. Caminada en mr. K.A.J.M. Wetzels, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. T. Faber, griffier,

en op 27 februari 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 27 februari 2018.

Tegenwoordig:

mr. C. Caminada, voorzitter,

mr. C.C.M. Poland, advocaat-generaal,

mr. T. Faber, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.