Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:11299

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
21-12-2018
Datum publicatie
28-02-2019
Zaaknummer
200.251.616
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek tot het leggen van conservatoir beslag onder derden (bankgarantie) toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOR 2019/137 met annotatie van mr. A. Steneker
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.251.616

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht: 472016 KG RK 18-906)

beschikking van 21 december 2018

inzake

de besloten vennootschap

Mavitec B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

appellante,
eerste aanleg: verzoekster,

hierna: Mavitec,

advocaat: mr. A. Lof,

tegen:


de vennootschap naar buitenlands recht

LLC Russian Proteins Lipetsk,

gevestigd te Dankov (Russische Federatie),
geïntimeerde,

eerste aanleg: belanghebbende,

hierna: Russian Proteins Lipetsk.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de beschikking van
19 december 2018, die de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft gegeven.

2 De motivering van de beslissing in hoger beroep

2.1

Bij verzoekschrift, binnengekomen op 20 december 2018 bij de griffie, heeft Mavitec – samengevat – het hof verzocht de beschikking van de rechtbank te vernietigen, haar vordering met inbegrip van rente en kosten voorlopig te begroten op € 4.000.000,-, haar te vergunnen ter verzekering van het verhaal van haar op dat bedrag begrote vordering conservatoir beslag te doen leggen onder de Coöperatieve Rabobank U.A. te Utrecht (hierna: Rabobank) en de termijn waarbinnen Mavitec na beslaglegging de eis in de hoofdzaak tegen Russian Proteins Lipetsk dient in te stellen, te bepalen op drie maanden, met uitvoerbaar verklaring van de verzochte beschikking op alle dagen en uren.

2.2

Het hof ziet, gelet op de aard van het verzochte conservatoir beslag onder derden, geen aanleiding Russian Proteins Lipetsk te doen horen over het gedane verzoek.

2.3

Tussen partijen is een overeenkomst tot stand gekomen waarbij Mavitec in opdracht van Russian Proteins Lipetsk een machine bouwt voor de verwerking van dierlijk afval. Russian Proteins Lipetsk heeft een termijnbetaling (‘advance payment’) gedaan van in ieder geval € 1.620.000,-. Mavitec heeft ten gunste van Russian Proteins Lipetsk via Rabobank een bankgarantie verstrekt ter hoogte van de termijnbetaling, die vervalt op 27 december 2018, voor het geval Mavitec tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

2.4

Mavitec stelt dat zij aan al haar verplichtingen heeft voldaan en dat de gebouwde machine gereed is om door Russian Proteins Lipetsk te worden afgenomen. Mavitec heeft verder gesteld dat Russian Proteins Lipetsk conform de overeenkomst een drietal betalingen aan haar heeft verricht, maar dat zij sinds 25 juni 2018 haar verdere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, te weten volgende deelbetalingen ad € 1.620.000,- en € 2.115.000,- niet meer nakomt. Russian Proteins Lipetsk zou niet tot betaling zijn overgegaan omdat de Russische bank, vanwege een onjuiste inschrijving van Russian Proteins Lipetsk in het Russische handelsregister, niet bereid is om de betalingen vrij te geven.

2.5

Mavitec stelt dat zij thans opeisbaar van Russian Proteins Lipetsk heeft te vorderen een bedrag van € 3.735.000,- alsmede dat Russian Proteins Lipetsk in gebreke blijft met het afnemen van de machine. Omdat Russian Proteins Lipetsk sinds enige tijd op geen enkele wijze van zich laat horen, geen contact met haar is te krijgen en kennelijk niet tot betaling overgaat, bestaat bij Mavitec de vrees dat Russian Proteins Lipetsk de bankgarantie zal trekken, teneinde een deel van de door haar betaalde bedragen terug te halen.

2.6

De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen omdat het gevraagde beslag de uitbetaling van de bankgarantie frustreert en daardoor in strijd komt met het doel en de strekking van die garantie. Het feit dat Mavitec stelt aan haar verplichtingen te voldoen, doet daar niet aan af, aldus de voorzieningenrechter.

2.7

Mavitec heeft in haar grieven aangevoerd dat de kantonrechter ten onrechte het verzoek heeft afgewezen. Mavitec betoogt dat de aard van de rechtsverhouding van de bankgarantie en het eventueel trekken van de bankgarantie door Russian Proteins Lipetsk, niet aan het toestaan van het verzochte verlof in de weg staan.

2.8

Het hof oordeelt als volgt. Uit hoofde van de hoofdregel uit artikel 700 jo 718 Rv kan beslag tot het veiligstellen van verhaal worden gelegd onder derden op de in artikel 475 Rv bedoelde goederen, wanneer een schuldeiser een vordering heeft op de geëxecuteerde. In dit geval heeft Mavitec voldoende gemotiveerd dat zij een vordering van € 3.735.00,- op Russian Proteins Lipetsk heeft. Het hof ziet in het feit dat wordt verzocht onder Rabobank beslag te leggen op vorderingen van Russian Proteins Lipetsk op Rabobank uit hoofde van de verstrekte bankgarantie onder de door Mavitec geschetste omstandigheden, zoals weergegeven onder 2.4 en 2.5, geen reden om af te wijken van de voornoemde hoofdregel. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het hoger beroep slaagt en dat het verzochte verlof alsnog wordt verleend.

3
3. De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de bestreden beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 19 december 2018, en beschikt opnieuw;

begroot de in het verzoekschrift omschreven vordering van Mavitec op Russian Proteins Lipetsk met inbegrip van rente en kosten voorlopig op € 4.000.000,-, zegge vier miljoen euro;

vergunt Mavitec ter verzekering van het verhaal van haar op dat bedrag begrote vordering conservatoir beslag te doen leggen onder de Coöperatieve Rabobank U.A. te Utrecht, onder meer kantoorhoudende aan de Leidseveer 50 (3511 SB);

bepaalt de termijn waarbinnen Mavitec na beslaglegging de eis in de hoofdzaak tegen Russian Proteins Lipetsk dient in te stellen op drie maanden;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren.

Deze beschikking is gegeven door mrs. F.J.P. Lock, A.E.B. ter Heide en B.J. Engberts en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van
21 december 2018.