Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:5470

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
30-06-2017
Datum publicatie
30-06-2017
Zaaknummer
21-003768-15
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2015:4169, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Oorspronkelijk arrest: ECLI:NL:GHARL:2018:6782
Cassatie: ECLI:NL:HR:2019:652, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte is in hoger beroep door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. Ook heeft het hof bepaald dat de man zich dient te onthouden van het verrichten of doen van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidzorg.

De verdachte heeft verschillende strafbare feiten gepleegd. Hij heeft zich uitgegeven voor arts en cliënten medisch behandeld. Daarnaast beschikte de man over illegale medicijnen, die hij ook verkocht. Eén van zijn cliënten is door verdachte opgelicht. Hij heeft bij haar zonder grond en onbevoegd de diagnose borstkanker gesteld en heeft haar overgehaald om zich daarvoor in China te laten behandelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003768-15

Uitspraak d.d.: 30 juni 2017

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 25 juni 2015 met parketnummer 05-860611-14 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1962] ,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 2 maart 2016, 20 januari 2017 en 30 juni 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. M. Lochs, naar voren is gebracht.

Getuigenverzoek

De verdediging heeft bij pleidooi het eerder op de terechtzittingen van 20 januari 2017 en 2 juni 2017 gedaan en afgewezen verzoek tot het horen van drie getuigen herhaald.

Het hof overweegt hierover het volgende.

Vooropgesteld wordt dat de tenlastegelegde feiten in Nederland zijn gepleegd. In het licht van de tenlastelegging is het van belang wat (in Nederland) tussen verdachte en mevrouw [slachtoffer 1] is besproken. De verdediging heeft aangevoerd dat deze getuigen de lezing van verdachte zouden kunnen bevestigen. Het hof heeft vragen over het door verdachte geschetste scenario gesteld omdat dit scenario onduidelijk was. Deze vragen heeft de verdachte niet willen beantwoorden. Daarmee is het scenario in onvoldoende mate concreet en is daarvoor geen begin van aannemelijkheid. Daarom acht het hof het niet noodzakelijk dat deze getuigen worden gehoord. Het hof wijst dit verzoek af.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van

- het onder 2, ten aanzien van de geneesmiddelen Denosumab

Amoxicilline en Itraconazol, tenlastegelegde,

- het onder 3 tenlastegelegde,

- het onder 6, onder b. tenlastegelegde,

- het onder 9 ten laste gelegde voor zover dit betrekking heeft op mevrouw [slachtoffer 2]

.

Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraken staat niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre in zijn hoger beroep niet-ontvankelijk verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep - voor zover in hoger beroep aan de orde - vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover nog aan de orde in hoger beroep - tenlastegelegd dat:

1:
hij op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 4 oktober 2011 tot en met 18 mei 2014, te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem en/althans (elders) in Nederland,

(telkens) een of meermalen waren, te weten Relacore en/of Relacoffee, bevattende de werkzame stof Sibutramine, althans een waar/waren bevattende de werkzame stof Sibutramine, heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd en/of heeft uitgedeeld (aan (een) ander(en)), wetende dat (een of meer van) die hiervoor genoemde waar/waren (gelet op de daarin verwerkte werkzame stof Sibutramine) voor het leven en/of de gezondheid schadelijk is/zijn, terwijl verdachte (telkens) dat schadelijke karakter heeft verzwegen;

2:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 22 mei 2014 te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem, althans (elders) in Nederland, (telkens) al dan niet opzettelijk, een of meer (grote) hoeveelhe(i)d(en) geneesmiddel(en), waarvoor (telkens) geen handelsvergunning gold, te weten (onder meer)

-Irbesartan (merknaam Irbesartan Sandoz) en/of

-Indapamine (merknaam IndapamideEG) en/of

-Amlodipine (merknaam Amlodipin besilaat Sandoz) en/of

-Denosumab (merknamen Prolia en/of Xgeva) en/of

-Isosorbidedinitraat (merknaam Cedocard) en/of

-Sibutramine (merknaam Relacore) en/of

-Clonazepam (al dan niet met merknaam Rivotril) en/of

-Escitalopram (merknaam Escitalopram oxalate tablets) en/of

-Amoxicilline (merknaam Amoxicilline Sandoz en/of Amoxicilline Teva) en/of

-Itraconazol (merknaam Itraconazole Sandoz) en/of

-Lyrnecycline/tetracycline (merknaam Tetralysal) en/of

-Fluocinonide (merknaam Fluocinonide cream) en/of,

-Fluoxetine,

althans een of meer middel(en) vallend onder de Geneesmiddelenwet waarvoor (telkens) geen handelsvergunning gold, in voorraad heeft gehad en/of heeft verkocht en/of heeft afgeleverd en/of ter hand heeft gesteld aan een ander of anderen en/of heeft ingevoerd dan wel anderszins binnen het Nederlands grondgebied heeft gebracht;

4:
hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 oktober 2013 tot en met 27 januari 2014 te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem en/althans (elders) in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van (een grote hoeveelheid) geld en/of (gro(o)t(e)) geldbedrag(en) (60.000 euro en/of 7.765 euro), in elk geval van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld (met een omvang van 90.000 euro), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich ten opzichte van die [slachtoffer 1] voorgedaan als ware hij een (Nederlandse) arts en/of anderszins medisch geschoolde beroepsbeoefenaar (met de titel MD en/of drs.) en/of

- gebruik gemaakt van een of meerdere op de titel arts betrekking hebbende onderscheidingsteken(s), te weten de esculaap en/of een bedrijf en/of praktijk heeft opgericht en/of gevoerd onder de naam [kliniek] B.V. en/of gebruik gemaakt van een zogenaamde witte doktersjas en/of aangegeven een samenwerkingsverband te hebben met het First Hospital of Jiaxing City en/of

- ( terwijl verdachte daartoe niet bevoegd en/of bekwaam was) bij die [slachtoffer 1] een of meer handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg verricht, waaronder voorbehouden handelingen (in de zin van artikel 36 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) en/of

- in strijd met de eis van het goed hulpverlenerschap (neergelegd in artikel 7:453 BW), geen althans onvoldoende overleg gevoerd met de (behandelend) (huis) arts van die [slachtoffer 1] en/of regulier zorgverlener in Nederland en/of

- ( vervolgens) bij die [slachtoffer 1] er op aangedrongen en/of bewogen om te stoppen met (het gebruik van) (reguliere) geneesmiddelen die door haar (huis) arts waren voorgeschreven (in verband met een verhoogde bloeddruk), althans het gebruik van (reguliere) geneesmiddelen ontraden en/of

- ( in plaats daarvan) die [slachtoffer 1] geadviseerd om gebruik te maken van een of meer door hem, verdachte, voorgeschreven, althans ter hand gestelde (genees)middel(en) en/of vitaminen en/of

- bij die [slachtoffer 1] de diagnose (borst)kanker gesteld en/of aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij (vrijwel zeker) een kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor in de borst heeft en/of

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat op een eventueel (in Nederland) te vervaardigen mammografie niets te zien zou zijn en/of (die [slachtoffer 1] overtuigd dat) de techniek in China (op het gebied van behandeling van (borst)kanker) (veel) verder en/of geavanceerder zou zijn (dan in Nederland) en/of

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij een vernauwing van de hoofd en/of slagader(en) in de lies/liezen en/of

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij voor een door hem, verdachte, gediagnostiseerde en/of geconstateerde (borst)kanker en/of kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor, een operatie en/of behandeling in China moest ondergaan, dan wel dat deze operatie en/of behandeling geïndiceerd was, terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moeten weten dat die [slachtoffer 1] in werkelijkheid een andere operatie zou ondergaan en/of

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat in China (in haar borst(en)) (een) matje(s) en/of appara(a)t(en) geplaatst zou(den) worden om (borst)kanker te genezen, althans een (verdere uitzaaiing) van (borst)kanker te voorkomen,

waardoor die [slachtoffer 1] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of tot het aangaan van die schuld;

5:
hij in of omstreeks de periode van 5 maart 2012 t/m 11 september 2013 te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem en/of te Leiden en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- bij Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV en/of Achmea Divisie Zorg en Gezondheid in gebruik zijnde declaratieformulier(en) en/of

- een of meer document(en) van de zorgverlener `First Hospital of Jiaxing City’

- een document van ‘Shanghai Xuhui Rolex Center’, (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid

- op die/dat declaratieformulier ten aanzien van [slachtoffer 3] ingevuld dat aan First Hospital of Jiaxing City is betaald een bedrag van 107.912,35 CNY (12.898,30 Euro) en/of van 4.700,00 CNY (567,26 Euro) en/of dat aan een Rolex horloge schade is ontstaan en/of een bedrag van 50.415,26 CNY (6.045,58 Euro) is betaald aan Shanghai Xuhui Rolex Center en/of

- een of meer rekeningen en/of facturen (op naam) van First Hospital of Jiaxing City en/of van Shanghai Xuhui Rolex Center opgemaakt en/of

- voornoemde document(en) ondertekend en/of geparafeerd en/of een of meer van die handtekeningen voorzien van de vermelding `M.D. [verdachte] ’, en/of voorzien van een stempel met opschrift ‘First Hospital of Jiaxing City’,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift (en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

6:
hij in de periode van 16 oktober 2013 tot en met 24 januari 2014, te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem, in elk geval (elders) in Nederland, als zorgverlener (beroepshalve of bedrijfsmatig handelend), ter uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk een persoon, te weten mevrouw [slachtoffer 1] heeft mishandeld, althans opzettelijk de gezondheid van die [slachtoffer 1] heeft benadeeld, immers heeft verdachte (telkens), gehandeld in strijd met de vereisten van het goed hulpverlenerschap (neergelegd in artikel 7:453 BW) en zonder overleg te voeren terwijl hij, verdachte, niet ingeschreven stond in een register (overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 1 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)),

- die [slachtoffer 1] te bewegen om te stoppen met (de aan haar door een reguliere arts voorgeschreven) geneesmiddelen en/of het gebruik van (reguliere) geneesmiddelen te ontraden, welke zijn voorgeschreven door een (huis)arts en geïndiceerd voor het verlagen van de bloeddruk bij die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] een of meerdere (UR-)geneesmiddel(en), (te weten Relacore) te verstrekken en/of te laten innemen en/of

- zonder daartoe bevoegd en bekwaam te zijn bij die [slachtoffer 1] , een of meerdere (voorbehouden) handeling(en) (zoals bedoeld in artikel 36 van de Wet BIG) uit te voeren, hebbende verdachte bij/aan die [slachtoffer 1]

a. een (vet)bult verwijderd, door middel van het maken van een incisie in en/of op het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of

b. een of meerdere malen (uit de vingers) bloed afgenomen ten behoeve van een cholesterol en/of suikergehalte meting en/of

c. een gedeelte van de huid en/of melanoom in en/of op het hoofd verwijderd en/of

d. een incisie in de nek en/of hals gemaakt (om een cyste te verwijderen) en/of

e. (in de buik) een of meerdere cyste(s) verwijderd en/of uitgezogen door middel van een injectiespuit en/of injectienaald en/of een incisie,

ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] enig letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden en/of haar gezondheid is benadeeld;

7:
hij op of omstreeks 19 mei 2014 te Huissen, gemeente Lingewaard, opzettelijk, 130, althans een of meer tablet(ten)/pil(len) bevattende Clonazepam, zijnde een middel als bedoeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II aanwezig heeft gehad;

8:
hij op een of meer verschillende tijdstippen in omstreeks de periode van 01 mei 2009 t/m 19 mei 2014, te Huissen, gemeente Lingewaard, althans (elders) in Nederland, van een voorwerp, te weten geld (te weten een bedrag van € 25.000,-) (afkomstig van [slachtoffer 1] ), de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp, te weten geld, (telkens) hierin bestaande dat verdachte geld heeft overgemaakt van (een) van zijn, verdachtes (bank)rekening(en) naar een rekening in Thailand ten name van Samiang Thongklang, welke rekening en/of het tegoed op die rekening (uitsluitend) voor hem verdachte (in Nederland) beschikbaar was, of wie bovenomschreven voorwerp, te weten geld, voorhanden had, terwijl hij wist dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

9:
hij, op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 januari 2014, te Huissen en/of Arnhem, in elk geval (elders) in Nederland, als zorgverlener (beroepshalve of bedrijfsmatig handelend),

niet ingeschreven staande in een register (overeenkomstig het bepaalde artikel 3 eerste lid van de Wet BIG), bij het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, onder andere rechtstreeks betrekking hebbende op de gezondheid van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] ,

wist en/of ernstig reden had om te vermoeden dat hij buiten noodzaak schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft veroorzaakt, bestaande, de schade en/of aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander, uit het door verdachte (meermalen),

in strijd met de eis van het goed hulpverlenerschap (neergelegd in artikel 7:453 BW),

- ( wetende dat hij een grote invloed op die [slachtoffer 1] had,) zonder overleg te voeren met de (behandelend ) (huis)arts van die [slachtoffer 1] en/of een regulier zorgverlener in Nederland, die [slachtoffer 1] te adviseren en/of te bewegen om te stoppen met (een) geneesmiddel(en) en/of het gebruik van (een) (reguliere) geneesmiddel(en) te ontraden, welke is/zijn voorgeschreven door een (huis)arts en geïndiceerd voor het verlagen van de bloeddruk bij die [slachtoffer 1] en/of - bij die [slachtoffer 1] de diagnose (borst)kanker te stellen en/of in strijd met de waarheid mede te delen dat zij vrijwel zeker een kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor in de borst heeft, waarvoor volgens verdachte een operatie en/of behandeling in China noodzakelijk, dan wel geïndiceerd was en/of

- ( vervolgens) die [slachtoffer 1] te adviseren en/of te bewegen om een, zonder een door een Nederlandse reguliere zorgverlener gestelde operatie indicatie, (met gebrekkig informed consent) een (risicovolle) operatie aan de borst(en) in China te laten ondergaan, terwijl hij, verdachte, wist of redelijkerwijs had moeten weten dat die [slachtoffer 1] in werkelijkheid een andere operatie zou ondergaan (waarvoor geen informed consent bestond) en/of

- ( terwijl verdachte daartoe niet bevoegd en/of bekwaam was) bij die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] een of meer handeling(en) op het gebied van de individuele gezondheidszorg te verrichten, waaronder een of meerdere voorbehouden handeling(en) (in de zin van artikel 36 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), door

 • -

  bij die [slachtoffer 1] een (vet)bult te verwijderen, door middel van het maken van een incisie in en/of op het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of

 • -

  bij die [slachtoffer 1] een of meerdere malen (uit de vingers) bloed af te nemen ten behoeve van een of meerdere cholesterol en/of suikergehalte meting(en) en/of

 • -

  bij die [slachtoffer 1] een gedeelte van de huid en/of melanoom in en/of op het hoofd

 • -

  bij die [slachtoffer 1] een incisie in de nek en/of hals te maken (om een cyste te verwijderen) en/of

 • -

  bij die [slachtoffer 1] (in de buik) een of meerdere cyste(s) te verwijderen en/of uit te zuigen door middel van een injectiespuit en/of injectienaald en/of een incisie en/of

 • -

  bij die [slachtoffer 2] in de bovenarm een of meerdere injectie(s) te geven (met het UR geneesmiddel Denosumab);

- aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (een) UR-medicijn(en) ter hand te stellen met het advies deze in te nemen en/of toe te dienen, waarna eerder genoemde personen deze/dit medicijn(en) hebben ingenomen en/of (door verdachte) geïnjecteerd hebben/heeft gekregen.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Verweren met betrekking tot de dagvaarding

Feit 4

De verdediging heeft betoogd dat de dagvaarding van feit 4 partieel nietig is vanwege innerlijke tegenstrijdigheid, en wel voor zover daarin aan verdachte wordt verweten dat de oplichting mede bestaat uit het handelen in strijd met de eis van goed hulpverlenerschap.

Het hof is van oordeel dat er van de aangevoerde innerlijke tegenstrijdigheid alleen sprake is bij een bepaalde lezing van de tenlastegelegde. Dit is geen dwingende lezing. Bij een andere lezing van de tenlastelegging is er geen sprake van een innerlijke tegenstrijdigheid. Het hof verwerpt dit verweer.

Verdachte zal van dit onderdeel van de tenlastelegging overigens wel worden vrijgesproken.

Feit 5

De verdediging heeft betoogd dat de dagvaarding partieel nietig is om dat in de tenlastelegging niet nader is gespecificeerd waar de valsheid van het First Hospital en het Rolex Center uit bestaat. Het is naar het oordeel van het hof evident dat de steller van de dagvaarding bedoelt aan verdachte te verwijten dat hij niet gerechtigd was facturen op naam van het First Hospital en het Rolex Center op te stellen. Een nadere omschrijving is daarmee overbodig.

Het hof verwerpt dit verweer, nu de dagvaarding ook overigens een voldoende duidelijke opgave van de tenlastegelegde feiten bevat als bedoeld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat de door verdachte gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen - waaronder de verklaringen van de getuigen [slachtoffer 1] en [getuige] - te twijfelen. In het bijzonder overweegt het hof het volgende.

Feit 4

Mevrouw [slachtoffer 1] is op 16 oktober 2013 voor het eerst naar verdachte gegaan. Verdachte hield praktijk in het “ [kliniek] ”. Hij droeg een witte doktersjas. Hierdoor had mevrouw [slachtoffer 1] de indruk dat ze bij een artsenpraktijk binnen was. Verdachte kwam vertrouwenwekkend op mevrouw [slachtoffer 1] over en hij wekte bij haar de indruk dat hij een ervaren arts was. In het [kliniek] heeft verdachte een - wat hij noemt - Magnetische Resonantie Analyse en echo’s bij mevrouw [slachtoffer 1] uitgevoerd. De analyse wees uit dat mevrouw [slachtoffer 1] een knobbeltje in haar borst had, dat vrijwel zeker kwaadaardig was. Dit kon volgens verdachte alleen worden waargenomen als je daarvoor gestudeerd had. Toen mevrouw [slachtoffer 1] verdachte vertelde dat ze een oproep voor een mammografie had ontvangen en vroeg of ze daar nog wel naar toe moest gaan, verzekerde verdachte haar dat ze met de inferieure apparatuur in Nederland de door hem geconstateerde knobbel niet zouden zien. In China zou men daarentegen de nieuwste apparatuur hebben. In verband met het knobbeltje in haar borst adviseerde verdachte haar een operatie in China te ondergaan. Verdachte regelde daarop een visum en vliegtickets. Op 2 januari 2014 is mevrouw [slachtoffer 1] met onder anderen verdachte naar China gereisd. Op de dag dat ze in het First Hospital in Jiaxing arriveerden, vertelde verdachte haar dat ze de volgende dag als eerste geholpen zou worden, omdat ze volgens hem een snelgroeiende tumor in haar borst had. Tijdens de operatie zouden kankerwerende apparaatjes of matjes in de borsten van mevrouw [slachtoffer 1] worden geplaatst. In deze matjes zou een chemokuur voor vijf jaar zitten.

De verdediging heeft betoogd dat verdachte van dit feit moet worden vrijgesproken omdat ‘dwaasheid niet wordt beschermd’. De verdediging heeft ter onderbouwing van dit verweer - kort gezegd - aangevoerd dat mevrouw [slachtoffer 1] te goedgelovig is geweest en onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

Het hof is van oordeel dat het in de hierboven omschreven context niet zo vreemd is dat mevrouw [slachtoffer 1] geloofde wat verdachte haar vertelde. Daarbij wordt in overweging genomen dat verdachte een in beginsel dodelijke ziekte bij haar had “gediagnosticeerd” en zo’n diagnose mensen van hun stuk brengt. Veel mensen, niet alleen mevrouw [slachtoffer 1] , grijpen iedere hun geboden mogelijkheid aan om van een dergelijke ziekte te worden genezen of om verergering van een dergelijke ziekte te (doen) voorkomen. Van de door de verdediging bedoelde “dwaasheid” is geen sprake. Het hof verwerpt dit verweer.

Vrijspraak

Het hof zal verdachte vrijspreken van het feit dat hij mevrouw [slachtoffer 1] heeft bewogen tot het aangaan van een schuld van € 90.000. Deze schuld is mevrouw [slachtoffer 1] aangegaan nadat verdachte ten onrechte tegen mevrouw [slachtoffer 1] had gezegd dat ze – behalve borstkanker – ook schildklierkanker heeft. Anders dan met betrekking tot de borstkanker is met betrekking tot de schildklierkanker aan verdachte niet ten laste gelegd dat hij hierover een mededeling aan [slachtoffer 1] heeft gedaan of ten aanzien hiervan een diagnose heeft gesteld. De onder de eerste en tweede gedachtestreepjes genoemde omstandigheden zijn onvoldoende om tot een bewezenverklaring op dit punt te komen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:
hij op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 4 oktober 2011 tot en met 18 mei 2014, te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem en/althans (elders) in Nederland,

(telkens) een of meermalen waren, te weten Relacore en/of Relacoffee, bevattende de werkzame stof Sibutramine, althans een waar/waren bevattende de werkzame stof Sibutramine, heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd en/of heeft uitgedeeld (aan (een) ander(en)), wetende dat (een of meer van) die hiervoor genoemde waar/waren (gelet op de daarin verwerkte werkzame stof Sibutramine) voor het leven en/of de gezondheid schadelijk is/zijn, terwijl verdachte (telkens) dat schadelijke karakter heeft verzwegen;

2:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 22 mei 2014 te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem, althans (elders) in Nederland, (telkens) al dan niet opzettelijk, een of meer (grote) hoeveelhe(i)d(en) geneesmiddel(en), waarvoor (telkens) geen handelsvergunning gold, te weten (onder meer)

-Irbesartan (merknaam Irbesartan Sandoz) en/of

-Indapamine (merknaam IndapamideEG) en/of

-Amlodipine (merknaam Amlodipin besilaat Sandoz) en/of

-Denosumab (merknamen Prolia en/of Xgeva) en/of

-Isosorbidedinitraat (merknaam Cedocard) en/of

-Sibutramine (merknaam Relacore) en/of

-Clonazepam (al dan niet met merknaam Rivotril) en/of

-Escitalopram (merknaam Escitalopram oxalate tablets) en/of

-Amoxicilline (merknaam Amoxicilline Sandoz en/of Amoxicilline Teva) en/of

-Itraconazol (merknaam Itraconazole Sandoz) en/of

-Lyrnecycline/tetracycline (merknaam Tetralysal) en/of

-Fluocinonide (merknaam Fluocinonide cream) en/of,

-Fluoxetine,

althans een of meer middel(en) vallend onder de Geneesmiddelenwet waarvoor (telkens) geen handelsvergunning gold, in voorraad heeft gehad en/of heeft verkocht en/of heeft afgeleverd en/of ter hand heeft gesteld aan een ander of anderen en/of heeft ingevoerd dan wel anderszins binnen het Nederlands grondgebied heeft gebracht;

4:
hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 oktober 2013 tot en met 27 januari 2014 te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem en/althans (elders) in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander (en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van (een grote hoeveelheid) geld en/of (gro(o)t(e)) een geldbedrag(en) (60.000 euro en/of 7.765 euro), in elk geval van enig goed en/of tot het aangaan van een schuld (met een omvang van 90.000 euro), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich ten opzichte van die [slachtoffer 1] voorgedaan als ware hij een (Nederlandse) arts en/of anderszins medisch geschoolde beroepsbeoefenaar (met de titel MD en/of drs.) en/of

- gebruik gemaakt van een of meerdere op de titel arts betrekking hebbende onderscheidingsteken(s), te weten de esculaap en/of een bedrijf en/of praktijk heeft opgericht en/of gevoerd onder de naam [kliniek] B.V. en/of gebruik gemaakt van een zogenaamde witte doktersjas en/of aangegeven een samenwerkingsverband te hebben met het First Hospital of Jiaxing City en/of

- ( terwijl verdachte daartoe niet bevoegd en/of bekwaam was) bij die [slachtoffer 1] een of meer handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg verricht, waaronder voorbehouden handelingen (in de zin van artikel 36 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) en/of

- in strijd met de eis van het goed hulpverlenerschap (neergelegd in artikel 7:453 BW), geen althans onvoldoende overleg gevoerd met de (behandelend) (huis) arts van die [slachtoffer 1] en/of regulier zorgverlener in Nederland en/of

- (vervolgens) bij die [slachtoffer 1] er op aangedrongen en/of bewogen om te stoppen met (het gebruik van) (reguliere) geneesmiddelen die door haar (huis) arts waren voorgeschreven (in verband met een verhoogde bloeddruk), althans het gebruik van (reguliere) geneesmiddelen ontraden en/of

- (in plaats daarvan)die [slachtoffer 1] geadviseerd om gebruik te maken van een of meer door hem, verdachte, voorgeschreven, althans ter hand gestelde (genees)middel(en) en/of vitaminen en/of

- bij die [slachtoffer 1] de diagnose (borst)kanker gesteld en/of aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij (vrijwel zeker) een kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor in de borst heeft en/of

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat op een eventueel (in Nederland) te vervaardigen mammografie niets te zien zou zijn en/of (die [slachtoffer 1] overtuigd dat) de techniek in China (op het gebied van behandeling van (borst)kanker) (veel) verder en/of geavanceerder zou zijn (dan in Nederland) en/of

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij een vernauwing van de hoofd en/of slag ader(en) in de lies/liezen en/of

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij voor een door hem, verdachte, gediagnostiseerde en/of geconstateerde (borst)kanker en/of kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor, een operatie en/of behandeling in China moest ondergaan, dan wel dat deze operatie en/of behandeling geïndiceerd was, terwijl verdachte wist of redelijkerwijs moeten weten dat die [slachtoffer 1] in werkelijkheid een andere operatie zou ondergaan en/of

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat in China (in haar borst(en)) (een) matje(s) en/of appara(a)t(en) geplaatst zou(den) worden om (borst)kanker te genezen, althans een (verdere uitzaaiing) van (borst)kanker te voorkomen,

waardoor die [slachtoffer 1] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of tot het aangaan van die schuld;

5:
hij in of omstreeks de periode van 05 maart 2012 tot en met 11 september 2013 te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem en/of te Leiden en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- een bij Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV en/of Achmea Divisie Zorg en Gezondheid in gebruik zijnde declaratieformulier(en) en/of

- een of meer document(en) van de zorgverlener `First Hospital of Jiaxing City’

- een document van `Shanghai Xuhui Rolex Center’, (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid

-op die/dat declaratieformulier ten aanzien van [slachtoffer 3] ingevuld dat aan First Hospital of Jiaxing City is betaald een bedrag van 107.912,35 CNY (12.898,30 Euro) en/of van 4.700,00 CNY (567,26 Euro) en/of dat aan een Rolex horloge schade is ontstaan en/of een bedrag van 50.415,26 CNY (6.045,58 Euro) is betaald aan Shanghai Xuhui Rolex Center en/of

-een of meer rekeningen en/of facturen (op naam) van First Hospital of Jiaxing City en/of van Shanghai Xuhui Rolex Center opgemaakt en/of

-voornoemde document(en) hebben/heeft ondertekend en/of geparafeerd en/of een of meer van die handtekeningen voorzien van de vermelding `M.D. [verdachte] ’, en/of voorzien van een stempel met opschrift ‘First Hospital of Jiaxing City’,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

en

hij in of omstreeks de periode van 05 maart 2012 tot en met 11 september 2013 te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem en/of te Leiden en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- een bij Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV en/of Achmea Divisie Zorg en Gezondheid in gebruik zijnde declaratieformulier(en) en/of

- een of meer document(en) van de zorgverlener `First Hospital of Jiaxing City’

- een document van `Shanghai Xuhui Rolex Center’, (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid

-op die/dat declaratieformulier ten aanzien van [slachtoffer 3] ingevuld dat aan First Hospital of Jiaxing City is betaald een bedrag van 107.912,35 CNY (12.898,30 Euro) en/of van 4.700,00 CNY (567,26 Euro) en/of dat aan een Rolex horloge schade is ontstaan en/of een bedrag van 50.415,26 CNY (6.045,58 Euro) is betaald aan Shanghai Xuhui Rolex Center en/of

-een of meer rekeningen en/of facturen (op naam) van First Hospital of Jiaxing City en/of van Shanghai Xuhui Rolex Center opgemaakt en/of

-voornoemde document(en) hebben/heeft ondertekend en/of geparafeerd en/of een of meer van die handtekeningen voorzien van de vermelding `M.D. [verdachte] ’, en/of voorzien van een stempel met opschrift ‘First Hospital of Jiaxing City’,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

6:
hij in de periode van 16 oktober 2013 tot en met 24 januari 2014, te Huissen, gemeente Lingewaard en/of Arnhem, gemeente Arnhem, in elk geval (elders) in Nederland, als zorgverlener (beroepshalve of bedrijfsmatig handelend) , ter uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk een persoon, te weten mevrouw [slachtoffer 1] heeft mishandeld, althans opzettelijk de gezondheid van die [slachtoffer 1] heeft benadeeld,

immers heeft verdachte (telkens), gehandeld in strijd met de vereisten van het goed hulpverlenerschap (neergelegd in artikel 7:453 BW) en zonder overleg te voeren terwijl hij, verdachte, niet ingeschreven stond in een register (overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 1 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)),

-die [slachtoffer 1] te bewegen om te stoppen met (de aan haar door een reguliere arts voorgeschreven) geneesmiddelen en/of het gebruik van (reguliere) geneesmiddelen te ontraden, welke zijn voorgeschreven door een (huis)arts en geïndiceerd voor het verlagen van de bloeddruk bij die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] een of meerdere (UR-)geneesmiddel(en), (te weten Relacore) te verstrekken en/of te laten innemen en/of

- zonder daartoe bevoegd en bekwaam te zijn bij die [slachtoffer 1] , een of meerdere (voorbehouden) handeling(en) (zoals bedoeld in artikel 36 van de Wet BIG) uit te voeren, hebbende verdachte bij/aan die [slachtoffer 1]

a. een (vet)bult verwijderd, door middel van het maken van een incisie in en/of op het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of

b. een of meerdere malen (uit de vingers) bloed afgenomen ten behoeve van een cholesterol en/of suikergehalte meting en/of

c. een gedeelte van de huid en/of melanoom in en/of op het hoofd verwijderd en/of

d. een incisie in de nek en/of hals gemaakt (om een cyste te verwijderen) en/of

e. (in de buik) een of meerdere cyste(s) verwijderd en/of uitgezogen door middel van een injectiespuit en/of injectienaald en/of een incisie,

ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] enig letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden en/of haar gezondheid is benadeeld;

7:
hij op of omstreeks 19 mei 2014 te Huissen, gemeente Lingewaard, opzettelijk, 130, althans een of meer tablet(ten)/pil(len) bevattende Clonazepam, zijnde een middel als bedoeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, aanwezig heeft gehad;

8:
hij op een of meer verschillende tijdstippen in omstreeks de periode van 01 mei 2009 tot en met 19 mei 2014, te Huissen, gemeente Lingewaard, althans (elders) in Nederland, van een voorwerp, te weten geld (te weten een bedrag van € 25.000,-) (afkomstig van [slachtoffer 1] ), de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende was op een voorwerp, te weten geld, (telkens) hierin bestaande dat verdachte geld heeft overgemaakt van (een) van zijn, verdachtes (bank) rekening (en) naar een rekening in Thailand ten name van Samiang Thongklang, welke rekening en/of welk tegoed op die rekening (uitsluitend) voor hem verdachte (in Nederland) beschikbaar was, of wie bovenomschreven voorwerp, te weten geld, voorhanden had, terwijl hij wist dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

9:
hij, op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 januari 2014, te Huissen en/of Arnhem, in elk geval (elders) in Nederland, als zorgverlener (beroepshalve of bedrijfsmatig handelend),

niet ingeschreven staande in een register (overeenkomstig het bepaalde artikel 3 eerste lid van de Wet BIG), bij het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, onder andere rechtstreeks betrekking hebbende op de gezondheid van [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] ,

wist en/of ernstig reden had om te vermoeden dat hij buiten noodzaak schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft veroorzaakt, bestaande, de schade en/of aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander, uit het door verdachte (meermalen),

in strijd met de eis van het goed hulpverlenerschap (neergelegd in artikel 7:453 BW),

- (wetende dat hij een grote invloed op die [slachtoffer 1] had,) zonder overleg te voeren met de (behandelend ) (huis)arts van die [slachtoffer 1] en/of een regulier zorgverlener in Nederland, die [slachtoffer 1] te adviseren en/of te bewegen om te stoppen met (een) geneesmiddel(en) en/of het gebruik van (een) (reguliere) geneesmiddel(en) te ontraden, welke is/zijn voorgeschreven door een (huis)arts en geïndiceerd voor het verlagen van de bloeddruk bij die [slachtoffer 1] en/of - bij die [slachtoffer 1] de diagnose (borst)kanker te stellen en/of in strijd met de waarheid mede te delen dat zij vrijwel zeker een kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor in de borst heeft, waarvoor volgens verdachte een operatie en/of behandeling in China noodzakelijk, dan wel geïndiceerd was en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 1] te adviseren en/of te bewegen om een, zonder een door een Nederlandse reguliere zorgverlener gestelde operatie indicatie, (met gebrekkig informed consent) een (risicovolle) operatie aan de borst(en) in China te laten ondergaan, terwijl hij, verdachte, wist of redelijkerwijs had moeten weten dat die [slachtoffer 1] in werkelijkheid een andere operatie zou ondergaan (waarvoor geen informed consent bestond) en/of

- (terwijl verdachte daartoe niet bevoegd en/of bekwaam was) bij die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] een of meer handeling(en) op het gebied van de individuele gezondheidszorg te verrichten, waaronder een of meerdere voorbehouden handeling(en) (in de zin van artikel 36 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), door

 • -

  bij die [slachtoffer 1] een (vet)bult te verwijderen, door middel van het maken van een incisie in en/of op het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of

 • -

  bij die [slachtoffer 1] een of meerdere malen (uit de vingers) bloed af te nemen ten behoeve van een of meerdere cholesterol en/of suikergehalte meting(en) en/of

 • -

  bij die [slachtoffer 1] een gedeelte van de huid en/of melanoom in en/of op het hoofd

 • -

  bij die [slachtoffer 1] een incisie in de nek en/of hals te maken (om een cyste te verwijderen) en/of

 • -

  bij die [slachtoffer 1] (in de buik) een of meerdere cyste(s) te verwijderen en/of uit te zuigen door middel van een injectiespuit en/of injectienaald en/of een incisie en/of

 • -

  bij die [slachtoffer 2] in de bovenarm een of meerdere injectie(s) te geven (met het UR geneesmiddel Denosumab);

- aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (een) UR-medicijn(en) ter hand te stellen met het advies deze in te nemen en/of toe te dienen, waarna eerder genoemde personen deze/dit medicijn(en) hebben ingenomen en/of (door verdachte) geïnjecteerd hebben/heeft gekregen.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

waren verkopen en te koop aanbieden, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn en dat schadelijk karakter verzwijgende, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

opzettelijk begaan van de overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 40 van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd.

Het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

oplichting.

Het onder 5 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

en

valsheid in geschrift.

Het onder 6 bewezen verklaarde levert op:

mishandeling, meermalen gepleegd.

Het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.

Het onder 8 bewezen verklaarde levert op:

witwassen.

Het onder 9 bewezen verklaarde levert op:

overtreding van artikel 96 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan te geven duur leiden.

In de periode van januari 2011 tot en met mei 2014 heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan onderscheidene strafbare feiten. In zijn “ [kliniek] ” heeft hij de indruk gewekt een gediplomeerd arts te zijn. Dit deed hij onder andere door het voeren van de bedrijfsnaam ‘ [kliniek] ’, door de inrichting en aankleding van het bedrijf, door het dragen van een witte jas en het voeren van de titel ‘MD’. In zijn bedrijf heeft verdachte meerdere hoeveelheden geneesmiddelen voorhanden gehad, waarvoor in Nederland geen handelsvergunning gold. Een aantal van deze geneesmiddelen heeft hij vanuit België naar Nederland ingevoerd en heeft hij aan cliënten verstrekt. Ook heeft hij het afslankmiddel Relacore/Relacoffee, waarin het verboden middel sibutramine zat, verkocht. Verdachte wist op enig moment dat sibutramine schadelijk voor de gezondheid is, maar heeft het middel ook toen hij dit wist bewust verkocht.

Verdachte heeft het hierbij niet gelaten. Hij heeft onderscheidene cliënten van het “Medisch Centrum” als arts ‘behandeld’. Hij heeft diagnoses gesteld en heeft bij deze cliënten handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg verricht. Verdachte is echter geen arts en heeft door zijn handelwijze willens en wetens de aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van deze mensen in het leven geroepen. Eén van de cliënten van het “ [kliniek] ” is door verdachte opgelicht. Hij heeft bij haar zonder grond en onbevoegd de diagnose borstkanker gesteld en heeft haar overgehaald om zich daarvoor in China te laten behandelen. De door hem voorgestelde behandeling diende zij aan hem te betalen en op deze wijze heeft hij haar een groot geldbedrag afhandig gemaakt. In ieder geval een deel van dit geld is gestort op een Thaise bankrekening, waartoe verdachte de enige gerechtigde was. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift.

Het hof vindt het handelen van verdachte buitengewoon kwalijk en laakbaar. Mensen moeten, zeker als het gaat om hun gezondheid, er op kunnen vertrouwen dat zij worden geholpen door personen met kennis, kunde en de bevoegdheid daartoe. Verdachte heeft dit vertrouwen ernstig geschaad. Hij heeft bovendien gevaar voor de gezondheid van enkele van zijn cliënten in het leven geroepen en heeft één van zijn cliënten onnodig een operatie laten ondergaan. De drijfveer voor verdachte daarbij lijkt winstbejag te zijn geweest.

Verdachte heeft, behalve een veroordeling in Duitsland in 2007 wegens een valsheisdelict, een blanco strafblad. Hij is door zijn eigen handelen en door het opsporingsonderzoek van de politie en de behandeling van de zaak ter terechtzitting veel van wat hij had opgebouwd, kwijtgeraakt. Zijn gezin is uit elkaar gevallen. Het hof heeft dit bij de bepaling van de strafmaat meegewogen.

Het geheel overziend is het hof, evenals de rechtbank, van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaren passend en geboden is. Het voorwaardelijk deel is bedoeld om herhaling te voorkomen, De proeftijd wordt op vijf jaren gesteld. Het hof houdt er ernstig rekening mee dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen en komt daarom tot deze langere proeftijd. Als bijzondere voorwaarde zal het hof bepalen dat verdachte gedurende de proeftijd géén handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg mag verrichten of doen verrichten.

Beslag

Het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met betrekking tot de hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet, de artikelen 3 en 11 van de Opiumwet, de artikelen 14a, 14b, 14c, 47, 57, 174, 225, 300, 326 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en artikel 96 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het

- onder 2, ten aanzien van de geneesmiddelen Denosumab

Amoxicilline en Itraconazol, tenlastegelegde,

- het onder 3 tenlastegelegde,

- het onder 6, onder b. tenlastegelegde,

- het onder 9 ten laste gelegde, voor zover dit betrekking heeft op mevrouw [slachtoffer 2]

.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover nog aan de orde en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 1 (één) jaar, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 5 (vijf) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van 5 (vijf) jaren ten behoeve van het vaststellen van zijn/haar identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat dat de verdachte zich onthoudt van het verrichten of het doen van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidzorg.

De in beslag genomen voorwerpen:

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de voorwerpen, genoemd op de bijgevoegde beslaglijst, nummers 1 tot en met 19.

De voorlopige hechtenis

- Wijst af de vordering van de advocaat-generaal tot opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis.

- Heft op het geschorste, tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. H. Abbink, voorzitter,

mr. A. van Waarden en mr. H.H.M. van Dijk, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. W.B. Kok, griffier,

en op 30 juni 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. A. van Waarden is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.