Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:2950

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
04-04-2017
Datum publicatie
04-05-2017
Zaaknummer
200.205.693
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Reorganisatie. Feitelijk uitgeoefende functie gelijk aan vervallen functie? Beleidsvrijheid werkgever.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/2319
AR-Updates.nl 2017-0575
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.205.693

(zaaknummer rechtbank 5457522)

arrest in kort geding van 4 april 2017

in de zaak van

[appellant 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

[appellant 2] ,

wonende te [woonplaats] , gemeente [woonplaats] ,

[appellant 3] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellanten in het hoger beroep,

in eerste aanleg: eisende partijen,

hierna gezamenlijk: [appellanten] ,

advocaat: mr. A. Klaassen,

tegen:

de coöperatie Coöperatieve Rabobank U.A.,

gevestigd te Utrecht,

geïntimeerde in het hoger beroep,

in eerste aanleg: gedaagde partij,

hierna: Rabobank

advocaat: mr. A.J. Stokkers.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis in kort geding van 24 november 2016 dat de kantonrechter in de rechtbank Gelderland (zitttingsplaats Arnhem) als voorzieningenrechter tussen partijen heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep van 12 december 2016 met grieven (met producties),

- de memorie van antwoord (met producties),
- de akte (met productie) van [appellanten] ,

- de antwoordakte (met producties) van Rabobank.

2.2

Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2.3

[appellanten] vorderen in hoger beroep, verkort weergegeven dat het hof het vonnis van de kantonrechter zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest, de vorderingen van [appellanten] alsnog (geheel dan wel gedeeltelijk) zal toewijzen, met veroordeling van Rabobank in de proceskosten in beide instanties.

3 De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de volgende feiten.

3.1

Binnen Rabobank wordt een herstructureringsproces onder de benaming

“Collectiveren mid- en backofficeprocessen PA en PB en organiseren op kringniveau”

doorgevoerd. Op deze reorganisatie is het Sociaal Plan Rabobank 2016 (hierna: Sociaal Plan) van toepassing verklaard. Onderdeel van de organisatorische ontwikkelingen is de verdere uitwerking en concretisering van de pilot Centrale Ondersteuning Financieren PPB (hierna te noemen: COF). Meer specifiek houdt (een deel van) dit project in dat de administratieve

ondersteuning van het team Private Banking (hierna: PB) wordt afgesplitst van de lokale banken en wordt geconcentreerd binnen COF. In het Sociaal Plan is onder meer het volgende bepaald:

Inleiding

De financiële sector gaat in velerlei opzichten door een ingrijpend veranderingsproces.

In 2016 ziet Rabobank er significant anders uit. Virtualisering van de klantbediening, aanpassing van de verdienmodellen, productinnovatie en herinrichting van processen hebben grote impact op de aard van de werkzaamheden en de omvang van het personeelsbestand.

De veranderingen vragen van zowel de bank als van haar medewerkers flexibiliteit, aanpassingsvermogen en veranderkracht.

Functies veranderen en nieuwe functies ontstaan, maar er zullen ook functies verdwijnen doordat werk in zijn geheel vervalt of met minder mensen gedaan kan worden.

Medewerkers die niet herplaatst kunnen worden binnen de Rabobankorganisatie zullen op zorgvuldige wijze worden gefaciliteerd bij het vinden van een nieuwe baan. Rabobank voelt een grote verantwoordelijkheid om medewerkers hierbij te ondersteunen. Begeleiding van werk naar werk is dan ook het uitgangspunt. (…)

3.1

Scenario’s

De volgende scenario’s kunnen bij een organisatiewijziging voorkomen:

->Ongewijzigde functies

->Gewijzigde functies (…)

3.2

Plaatsingsprocedures en vaststelling boventalligheid

(..)

3.2.2

Gewijzigde functies

Gewijzigde functies zijn functies waarvan de inhoud (feitelijke werkzaamheden en op te leveren resultaten), de vereisten (kennis en competenties), de context, en/of verantwoordelijkheden aantoonbaar en substantieel wijzigen. De wijziging kan, maar hoeft niet te leiden tot een hoger of lager functieniveau.

Voor de gewijzigde functie wordt in eerste instantie beoordeeld of de medewerkers die de functie die wijzigt al uitoefenen, geschikt zijn. Middels een zorgvuldige en transparante plaatsingsprocedure worden de plaatsingsmogelijkheden van de betrokken medewerkers individueel vastgesteld op basis van: (…)”.

3.2

De administratieve ondersteuning van het team PB wordt bij de

lokale banken verricht door de Assistent Accountmanager PB A en de Assistent

Accountmanager PB B. In het Referentieprofiel “Assistent Accountmanager

Private Banking/Assistent Beleggingsspecialist” worden de verschillen tussen deze functies

nader uitgewerkt. Een kenmerkend verschil tussen Assistent Accountmanager PB A en Assistent Accountmanager PB B volgens het Referentieprofiel is dat de Assistent Accountmanager PB A een ondersteunende functie is ten behoeve van zowel de Accountmanagers PB A en B en de Beleggingsspecialisten of een combinatie daarvan, en de Assistent Accountmanager PB B een ondersteunende functie is ten behoeve van de Accountmanagers PB A,B en C, de Beleggingsspecialisten of de Leidinggevende PB of een combinatie daarvan, waarbij de Assistent tenminste 75% van de arbeidsduur werkzaam is voor de Accountmanager PB C en de Leidinggevende PB. Verder wordt in het Referentieprofiel onder “Resultaatgebieden en verantwoordelijkheden en Ondersteuning regiefunctie” bij beide functies een groot aantal identieke taken genoemd, waarbij in het profiel van de functie Assistent Accountmanager B daaraan is toegevoegd: “(Met een grotere zelfstandigheid vergeleken met Assistent A)”.

3.3

Op 6 juli 2016 heeft Rabobank een advies gevraagd over het voorgenomen besluit

om de administratieve werkzaamheden voor de teams Financieel Advies en Private Banking

van de lokale bank onder te brengen in de afdeling COF. Over de reorganisatie en het onderscheid in de functies van Assistent Accountmanager PB A/B staat in de adviesaanvraag onder meer het volgende:

1. Inleiding

Het nieuwe Strategisch Kader geeft de koers aan voor de Rabobank richting 2020, leidend naar de positie van de meest klantgerichte bank van Nederland. De bank kiest voor decentrale verantwoordelijkheid voor klantbediening en de besturing daarvan. De commissie Bank van de Toekomst heeft de principes uit de preambule en de uitgangspunten uit het Strategisch Kader uitgewerkt in een advies dat is vervat in de nota ‘Op weg naar de bank van de toekomst’(…)

4 Nieuwe situatie

(…)

Huidige functies – die door de beweging van COF geraakt worden :

(…)

Assistent Accountmanager PB A/B (functiegroep 5/6 )

Alle administratieve taken van dc Assistent Accountmanager PB A en B worden belegd binnen COF in functie Financieel Administratief Ondersteuner B (5). Voor de Assistent Accountmanager PB A betreft dit het merendeel van het huidige takenpakket en daarom is het scenario gewijzigd voor deze functie van toepassing en gaat bij geschiktheid over naar COF. Bij de invoering van COF zal deze functie niet meer op de lokale bank aanwezig

zijn. (...). Het aandeel administratieve activiteiten in de functie van Assistent Accountmanager PB B is kleiner dan bij de Assistent Accountmanager PB A. De functie van Assistent Accountmanager PB B (6) is voor het merendeel van zijn tijd belast met commerciële & relatiemanagementtaken en blijft daarom ongewijzigd op de lokale bank. Deze functie zal in de beweging Klantbediening PPB wederom bezien worden.”.

3.4

Vervolgens is in het besluit van Rabobank d.d. 29 augustus 2016 naar aanleiding van

het ontvangen advies van de centrale Ondernemingsraad van Rabobank het volgende te lezen.

De lokale bank moet er nadrukkelijk op gewezen worden dat het scenario voor de functie Assistent Accountmanager Private Banking A/B op lokaal niveau beoordeeld moet worden op basis van de feitelijke werkzaamheden en voldoende hulpmiddelen hiertoe aangereikt krijgen. Het in de adviesaanvraag genoemde onderscheid tussen de Assistent Accountmanager PB A en PB B wordt door de ORR niet in alle situaties herkend. Naar de mening van de ORR is in de adviesaanvraag onvoldoende onderkend dat lokaal, binnen de hiervoor geldende adviezen, gekozen kon worden voor verschillende inrichtingsvarianten. Het gaat daarbij met name om de lokale keuze om de Adviseur PB B te laten ondersteunen door een Assistent Accountmanager PB A of PB B. (toevoeging hof: dit betreft een citaat uit het advies van de centrale Ondernemingsraad)

Het bedrijf herkent dat lokale banken in het verleden soms verschillend met het bestaande inrichtingsadvies en referentieprofielen zijn omgegaan. In het format van de lokale uitvoeringsaanvraag is opgenomen dat de scenario’s in de centrale adviesaanvraag zich hebben beperkt tot de referentieprofielen. Gegeven de eventuele lokale verschillen is uitdrukkelijk meegegeven dat voor het vaststellen van de lokale Functieovergangsmatrix (FOM) de feitelijke werkzaamheden van de medewerkers leidend zijn en dat dat per lokale functie / medewerker bekeken moet worden. (...)”.

3.5

In de “Brochure plaatsingsproces implementatie COF” wordt het volgende

uitgangspunt geformuleerd:

De referentieprofielen/Rabogroepfunctiereeks die gelden binnen de Rabobank Groep zijn leidend. Bij afwijkende huidige functiebenamingen of als in de praktijk afwijkend van het referentieprofiel wordt gewerkt, zijn de feitelijke werkzaamheden die de medewerker uitoefent leidend.”.

3.6

Bij e-mailbericht van 16 mei 2016, gericht aan alle op Rabobank [vestiging] werkzame Assistent Accountmanagers (A en B), waaronder [appellanten] , heeft [medewerker] , Manager PB van dat lokale kantoor, onder meer het volgende geschreven:

Daarnaast is het ook belangrijk om duidelijkheid te hebben over wat er in het hier en nu van jullie wordt verwacht! De PM die jullie hebben is vrijwel identiek aan elkaar! Dat betekent dus ook dat er geen onderscheid op papier is gemaakt in taakstelling tussen een assistent A of B. (…) Ik heb ook met de accountmanagers de afgelopen periode gesprekken gevoerd over verwachtingen en doelen. Inmiddels heeft iedere accountmanager een verscherping van hun individuele PM ontvangen. Ik heb daarbij geprobeerd meer focus aan te brengen passend bij het functieprofiel accountmanager Private Banking B of C. Dit zal op termijn invloed hebben op de taken die je uitvoert als assistent. Een onderscheid tussen assistent A of B wordt daarmee ook duidelijker” (…).

3.7

Rabobank [vestiging] heeft op 31 augustus 2016 een adviesaanvraag aan de lokale Ondernemingsraad gericht, waarin onder meer het volgende staat:

“(...) Assistent Accountmanager PB A/B (functiegroep 5/6)

Op basis van het referentieprofiel zijn de verschillen tussen deze twee functies niet groot, het betreft immers ladderfuncties. De Assistent AM PB B kent een hogere mate van zelfstandigheid en er is sprake van een hogere mate van complexiteit in de functie. Hij/zij is gekoppeld aan de Accountmanager PB C die een duidelijk ander klantenprofiel heeft waarbij sprake is van meer complexiteit in de klantenportefeuille. Hierdoor vindt er meer maatwerkdienstverlening plaats en wordt minder ‘routine’-matig/administratief gewerkt. Om deze reden en gezien het profiel van de klantportefeuille zijn klantgerichte commerciële activiteiten een belangrijker onderdeel bij de Assistent Accountmanager PB B, dan bij de Assistent Accountmanager PB A.

Alle administratieve taken van de Assistent Accountmanager PB A en B worden belegd binnen COF in functie financieel Administratief Ondersteuner B (5). Voor de Assistent Accountmanager A betreft dit het merendeel van de functie en daarom is het scenario gewijzigd voor deze functie van toepassing en gaat over bij geschiktheid naar COF. Bij de invoering van COF zal deze functie niet meer op de lokale bank aanwezig zijn. (...). Het aandeel administratieve activiteiten in de functie van Assistent Accountmanager B is in deze functie kleiner dan bij de Assistent Accountmanager PB A. De functie van Assistent Accountmanager B (6) blijft ongewijzigd op de lokale bank. Deze functie zal in de beweging Klantbediening PPB wederom bezien worden.”.

3.8

Op 13 september 2016 heeft de lokale Ondernemingsraad van Rabobank Vallei en

Rijn onder meer het volgende geschreven:

“(...) Na uitvoerige discussie met directie en management over de feitelijke werkzaamheden van de medewerkers van de betreffende afdelingen heeft de OR besloten akkoord te geven voor de adviesaanvraag. De OR heeft voldoende kennis genomen van de feitelijke verschillen van de werkzaamheden en is tevens van mening dat baanzekerheid een belangrijk argument is om akkoord te geven.”

3.9

Op 26 september 2016 hebben [appellanten] een brief ontvangen waarin onder

meer het volgende staat:

Op 26 september jl. heeft met jou een gesprek plaatsgevonden. (...)

De aanleiding voor dit gesprek was de organisatieverandering als gevolg van het collectiveren van de mid- en backoffice processen PA en PB, het organiseren van deze processen op kringniveau voor de Rabobank in Nederland en de personele gevolgen daarvan. (...)

Het gevolg van de organisatieverandering is dat de functie van Assistent Accountmanager PB A met ingang van 1 november 2016 wijzigt. (...) Jij bent geschikt bevonden voor de gewijzigde functie en na afspiegeling geplaatst. Daarom word je op 1 november 2016 benoemd in de functie van Financieel Administratief Ondersteuner B. (...)

De standplaats van de gewijzigde functie is Houten.”.

3.10

De advocaat van [appellanten] heeft bij brief van 29 september 2016 bezwaar

gemaakt tegen de plaatsing van hen in de functie van Financieel Administratief Ondersteuner B bij COF en aanspraak gemaakt op benoeming per 1 november 2016 in de functie van Assistent Accountmanager Private Banking B bij de lokale bank.

3.11

Rabobank heeft hieraan geen gehoor gegeven.

3.12

Bij e-mailbericht van 27 oktober 2016 hebben [appellanten] kenbaar gemaakt

hun werkzaamheden bij COF in Houten niet op 1 november 2016 te zullen aanvangen.

3.13

Op 31 oktober 2016 heeft de advocaat van Rabobank geschreven dat [appellanten] in Houten verwacht worden en dat als zij hun werk niet hervatten geen salaris betaald zal worden over de periode dat zij hun werk niet verrichten.

3.14

Op 1 november 2016 zijn [appellanten] niet in Houten verschenen om hun

werkzaamheden bij COF aan te vangen.

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1

[appellanten] vorderden in eerste aanleg, verkort weergegeven, een voorziening waarbij Rabobank wordt opgedragen het besluit tot benoeming van hen in de functie van Financieel Ondersteuner B per 1 november 2016 in te trekken totdat in een bodemprocedure op de passendheid van deze functie zal zijn beslist, alsmede een voorziening waarin Rabobank wordt opgedragen primair [appellanten] in aanmerking te brengen voor de functie Assistent Accountmanager Private Banking B, beide voorzieningen op straffe van een dwangsom, subsidiair Rabobank te veroordelen het bij laatstgenoemde functie behorende salaris en arbeidsvoorwaarden toe te kennen en voorts Rabobank te veroordelen tot betaling van het oorspronkelijk overeengekomen salaris vanaf 1 november 2016 met wettelijke verhoging en wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten.

4.2

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 24 november 2016 de vorderingen afgewezen en [appellanten] veroordeeld in proceskosten.

5 De motivering van de beslissing in hoger beroep

5.1

Het gaat in deze zaak om het volgende. [appellanten] werken als Assistent Accountmanager Private Banking bij Rabobank [vestiging] . Aan hen is meegedeeld en bij brief van 26 september 2016 (3.9) bevestigd dat hun functie van Assistent Accountmanager PB A per 1 november 2016 wijzigt en dat zij per die datum benoemd worden in de functie van Financieel Administratief Ondersteuner B bij COF te Houten. [appellanten] zijn het hiermee niet eens en stellen dat zij feitelijk de functie van Assistent Accountmanager PB B bekleden, welke functie ongewijzigd is gebleven op het lokale kantoor [vestiging] , dat Rabobank de procedurele aspecten rond de reorganisatie met voeten heeft getreden en dat de functie van Financieel Administratief Ondersteuner B niet passend is.

5.2

Het hof stelt voorop dat bij beantwoording van de vraag of een in kort geding verlangde voorziening, hetzij na toewijzing, hetzij na weigering daarvan, in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, zo nodig ambtshalve, mede dient te worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3437).

5.3

Rabobank betwist het spoedeisend belang, zeker dat bij een spoedappel, van [appellanten] Zij stelt dat [appellanten] na het kort geding-vonnis per 1 december 2016 onder protest hun werkzaamheden bij COF zijn gaan verrichten en dat zij vanaf die datum weer salaris ontvangen. Rabobank is beperkt in de mogelijkheid van het voeren van verweer omdat zij op een termijn van 2 weken de memorie van antwoord diende te nemen. Omdat [appellanten] dat niet bij dagvaarding hebben gemeld is volgens Rabobank bovendien sprake van schending van artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

5.4

Ten tijde van de zitting in eerste aanleg waren [appellanten] niet in hun nieuwe functie in Houten aan het werk (3.14). Het hof gaat uit van de juistheid van voormelde stelling dat [appellanten] per 1 december 2016, na het kort geding-vonnis, alsnog met hun werkzaamheden zijn aangevangen, nu [appellanten] dat niet hebben weersproken in de akte die zij na de memorie van antwoord hebben genomen. Het hof is met Rabobank van oordeel dat [appellanten] dit zelf hadden dienen te melden in dit hoger beroep, alleen al omdat zij in deze procedure ook loon vorderen over de periode vanaf 1 november 2016. Het hof is echter van oordeel dat [appellanten] ondanks deze nieuwe ontwikkeling een spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen, omdat hun belang zich niet beperkt tot de salarisbetaling, maar tevens ziet op de inhoud van hun werk en de vraag of zij in het kader van de reorganisatie, die nog voortduurt en waarin zich mogelijk nieuwe relevante ontwikkelingen kunnen voordoen, op juiste wijze zijn behandeld. Dat Rabobank door de korte termijn is benadeeld in haar mogelijkheid om verweer te voeren heeft zij niet geconcretiseerd, zodat het hof aan deze stelling voorbij gaat.

5.5

In grief I richten [appellanten] zich tegen de overweging van de kantonrechter dat een deel van de gevraagde voorzieningen declaratoir van karakter is. Bij beoordeling van deze grief hebben [appellanten] geen belang, nu de kantonrechter dit oordeel heeft beperkt tot een (niet gespecificeerd) deel van de vorderingen en in het vonnis vervolgens alle vorderingen volledig inhoudelijk heeft beoordeeld.

5.6

In de grieven II tot en met IV beklagen [appellanten] zich over deze inhoudelijke beoordeling. De kantonrechter heeft geoordeeld dat Rabobank [vestiging] conform het referentieprofiel invulling heeft gegeven aan de functies van Assistent Accountmanager PB A en B en dat met onvoldoende zekerheid beoordeeld kan worden dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat [appellanten] binnen Rabobank [vestiging] feitelijk de functie van Assistent Accountmanager PB B hebben vervuld. De grieven beogen het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen.

5.7

Het hof overweegt allereerst dat het onderhavige geschil zich afspeelt in het kader van een omvangrijke herstructureringsoperatie, die het gevolg is van een nieuw Strategisch Kader dat de koers aangeeft voor Rabobank richting 2020 (zie 3.3) en dat Rabobank als werkgever ten aanzien van de daarbij te maken keuzes betreffende de organisatie en de inrichting van de werkzaamheden in haar onderneming de nodige beleidsvrijheid toekomt (HR 1 juli 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1032).

5.8

Uitgangspunt bij de beoordeling is het binnen de bank geldende Referentieprofiel, waaruit blijkt van een onderscheid tussen de functies van Assistent Accountmanager PB A en Assistent Accountmanager PB B (zie 3.2). In het kader van de reorganisatie is de keuze gemaakt dat het merendeel van het takenpakket behorend bij de functie Assistent Accountmanagers PB A overgaat naar COF (deze functie is aangemerkt als “gewijzigd” als bedoeld in het Sociaal Plan) en dat taken van functie van Assistent Accountmanager PB B gehandhaafd blijft bij de lokale banken (deze functie is aangemerkt als “ongewijzigd”). In het adviestraject met de (centrale) Ondernemingsraad is aan de orde geweest dat het onderscheid tussen beide functies in de praktijk niet altijd werd herkend en dat aan het Referentieprofiel op lokale kantoren verschillend invulling is gegeven. Daarop is het besluit gevolgd dat in geval sprake is van afwijking van het Referentieprofiel de feitelijke werkzaamheden leidend zijn bij de uitvoering van de reorganisatie op lokaal niveau (zie 3.4 alsmede de brochure genoemd onder 3.5).

5.9

De formele functie van [appellanten] was die van Assistent Accountmanager PB A. In hoger beroep lijken zij dat in twijfel te trekken, waar zij betogen dat in de arbeidsovereenkomsten, op de salarisspecificaties en op de website deze functie niet terugkomt, maar dat daarop de functiebenaming Assistent Accountmanager PB (zonder toevoeging A of B) is vermeld. Vaststaat echter dat zij betaald werden conform de bij de functie van Assistent Accountmanager PB A behorende salarisschaal 5 en dat zij zich nimmer op het standpunt hebben gesteld dat zij eigenlijk in salarisschaal 6 (behorende bij de functie van Assistent Accountmanager PB B) thuishoorden. Ook uit de door Rabobank overgelegde en door [appellanten] ondertekende “Verklaring inzake bevoegdheden” blijkt duidelijk dat hun formele functie Assistent accountmanager PB A was. Nu deze functie in de reorganisatie als “gewijzigd” is aangemerkt, is het uitgangspunt dat de daaraan verbonden consequenties gelden voor [appellanten]

5.10

[appellanten] stellen echter dat in de praktijk bij Rabobank [vestiging] van het Referentieprofiel werd afgeweken en dat zij, ondanks hun benoeming in de functie Assistent Accountmanager PB A, feitelijk werkten als Assistent Accountmanager PB B, althans dat er in de praktijk geen onderscheid was tussen deze beide functies. Ter ondersteuning van die stelling beroepen zij zich op een groot aantal feiten en omstandigheden. Rabobank betwist een en ander gemotiveerd.

5.11

Uit de overgelegde stukken over de reorganisatie blijkt naar het oordeel van het hof wel dat het onderscheid in de praktijk tussen de functies Assistent Accountmanager PB A en B niet altijd duidelijk was. Niet voor niets immers heeft de centrale Ondernemingsraad daarvoor aandacht gevraagd en is dat ook in het besluit dat aan deze reorganisatie ten grondslag ligt (3.4) onderkend. De grenzen tussen beide functies zullen dus niet altijd scherp te trekken zijn. Die omstandigheid speelt ook bij de beoordeling van de feitelijke invulling door [appellanten] in deze zaak een rol. Het hof neemt tot uitgangspunt dat de twee functies in het Referentieprofiel zijn omschreven en gaat ook uit van de in dat profiel beschreven verschillen tussen de functies. Het is aan [appellanten] als eisende partijen om hun onder 5.10 weergegeven stelling, dat in de praktijk deze verschillen niet bestonden, zodanig te onderbouwen dat voorshands voldoende aannemelijk is dat een bodemrechter deze zal honoreren. Daarbij is van belang dat gezien de aard van de procedure in een kort geding in het algemeen geen plaats is voor bewijslevering.

5.12

[appellanten] stellen allereerst dat zij ook werkzaam waren voor Accountmanagers PB C en dat de vraag welke Assistent voor welke Accountmanager (of dat nu een Accountmanager PB B of C was) een kwestie van interne taakverdeling over alle zes bij Rabobank werkzame Assistenten was, en dat daarbij niet werd gekeken naar het niveau of de functie. Het hof overweegt dat deze stelling [appellanten] pas kan baten, indien zou blijken dat zij feitelijk voor tenminste 75% van de arbeidsduur werkzaam waren voor Accountmanagers PB C, omdat volgens het Referentieprofiel (pas) dan sprake is van het vervullen van de functie van Assistent Accountmanager PB B. Dat stellen [appellanten] echter niet. Dat betekent dat de discussie of het werken voor Accountmanager(s) PB C tijdelijk was, in zoverre niet van belang is. Bovendien blijkt uit de door Rabobank overgelegde stukken dat in elk geval voor [appellant 2] geldt, dat zij in 2016 een toeslag naar salarisschaal 6 (behorende bij de functie Assistent Accountmanager PB B) heeft aangevraagd vanwege het feit dat zij een hogere functie waarnam, waarbij zij werkte voor en Accountmanager PB C. Daaruit blijkt dat er in de praktijk wel degelijk onderscheid was, ook in de visie van [appellant 2] zelf, tussen de beide functies: als ondersteuning van een Accountmanager PB C bij haar eigen functie zou horen, had zij een dergelijke toelage immers niet aangevraagd.

5.13

[appellanten] beroepen zich voorts de onder 3.6 vermelde e-mail [betrokkene] . In die mail aan alle Assistenten Accountmanager PB schrijft [betrokkene] dat er geen onderscheid op papier is gemaakt in de taakstelling tussen een assistent A of B. Met Rabobank is het hof echter van oordeel dat deze zinsnede in de context van de gehele mail gelezen dient te worden: de mail gaat over de Performance Management (PM) en vermeldt dat er in dat kader geen onderscheid tussen de functies was, dat in de PM van de Accountmanagers PB B en C meer focus was aangebracht en dat daarmee ook het onderscheid tussen de functies van de Assistenten Accountmanager PB A en B duidelijker zou worden. Uit de mail valt dan ook slechts af te leiden dat er op dat moment geen (formeel) onderscheid was in de Performance Management tussen de functies Assistent Accountmanager PB A en B, maar niet dat dat onderscheid er niet was in de feitelijke uitvoering van de functies.

5.14

[appellanten] brengen bovendien een groot aantal producties in het geding betreffende door hen gevolgde of aan hen aangeboden (commerciële) opleidingen, verrichte commerciële activiteiten en beoordelingsverslagen. Uit deze stukken blijkt dat [appellanten] een rol hadden in commerciële activiteiten en dat zij kennis en expertise daarover hebben opgebouwd. Uit het Referentieprofiel Assistent Accountmanager PB (genoemd in 3.2) blijkt echter dat het realiseren van “commerciële doelstellingen en toegevoegde waarde voor de klant” de doelstelling van beide functies is, dus ook die van Assistent Accountmanager PB A, en dat er veel identieke taken zijn. Het verrichten van commerciële activiteiten en het onderhouden van klantcontact behoren dus ook tot de functie van Assistent Accountmanager PB A en het feit dat [appellanten] dergelijke activiteiten verrichtten, duidt er op zichzelf niet op dat zij feitelijk in de functie van Assistent Accountmanager PB B werkten, zoals zij betogen. Het gaat er blijkens het Referentieprofiel vooral om op welke wijze die activiteiten worden uitgevoerd, waarbij voor de taken van de Assistent Accountmanager PB B geldt dat deze met een grotere zelfstandigheid worden gedaan in vergelijking met die van Assistent Accountmanager PB A. Voor zover de stelling van [appellanten] behelst dat er bij de uitvoering van de werkzaamheden in de praktijk (ook in dit opzicht) geen onderscheid was tussen de beide functies, geldt dat dit door Rabobank gemotiveerd is weersproken.

5.15

Rabobank stelt, onder verwijzing naar het Referentieprofiel, dat de verschillen tussen de functies Assistent Accountmanager PB A en B zijn dat er verschil is in aard, omvang en complexiteit van de door de Accountmanager PB B of C beheerde portefeuilles die respectievelijk de Assistenten Accountmanager PB A en B ondersteunen en dat de Assistenten Accountmanager PB A daardoor per saldo meer tijd besteedt aan administratieve taken dan de Assistent Accountmanager PB B. Rabobank stelt voorts dat dat onderscheid niet alleen op papier bestond, maar ook in de feitelijke uitvoering door [appellanten] in dit geval. Zij werkt deze stelling nader uit in een als (bijlage bij) productie 7 bij conclusie van antwoord overgelegde tabel en onderbouwt deze met verklaringen, waaronder die van de Manager PB [betrokkene] , overgelegd als productie 3 bij memorie van antwoord. Naar het oordeel van het hof heeft Rabobank daarmee de stelling van [appellanten] dat er in de praktijk geen verschillen waren tussen de beide functies, respectievelijk dat zij feitelijk de functie van Assistent Accountmanager PB B uitoefenden, tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor over de onderbouwing van die stelling is overwogen, voldoende gemotiveerd betwist. Weliswaar leggen [appellanten] behoudens de hiervoor besproken stukken ook een aantal verklaringen over, waaronder door henzelf onder ede bij de notaris afgelegde verklaringen, maar laatstbedoelde verklaringen hebben geen zelfstandige bewijskracht gelet op het bepaalde in artikel 179 Rv en voor de andere verklaringen geldt dat daar verklaringen van Rabobank tegenover staan. Voor bewijslevering is in dit kort geding geen plaats.

5.16

Het voorgaande betekent dat het hof met de kantonrechter van oordeel is dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat [appellanten] binnen Rabobank [vestiging] feitelijk de functie van Assistent Accountmanager PB B hebben uitgeoefend. De grieven II tot en met IV falen.

5.17

In grief V richten [appellanten] zich tegen de afwijzing van de loonvordering. Voor zover [appellanten] hun loonvordering baseren op de stelling dat zij aanspraak hebben op plaatsing in de functie van Assistent Accountmanager PB B, stuit deze vordering af op hetgeen hiervoor in de beoordeling van de grieven II tot en met IV is overwogen. In dit verband voeren [appellanten] onder verwijzing naar hetgeen zij in eerste aanleg hebben gesteld voorts aan dat Rabobank de plaatsingsprocedure niet correct heeft gevolgd en dat de nieuwe functie van Financieel Administratief Ondersteuner B niet passend is.

5.18

Het hof overweegt dat de voorzieningen die [appellanten] in dit kort geding vorderen niet goed aansluiten op hun constatering dat de plaatsingsprocedure niet correct is gevolgd. Met [appellanten] is het hof van oordeel dat door Rabobank niet goed inzichtelijk is gemaakt op welke wijze zij tot het oordeel is gekomen dat de huidige functie van [appellanten] ook overeenkomt met hun werkzaamheden. In de onder 3.5 genoemde brochure over de implementatie COF wordt voorgeschreven dat indien de dagelijkse werkzaamheden niet overeenkomen met de taken uit het Referentieprofiel, “in overleg met de direct leidinggevende en HR Advies” wordt vastgesteld vanuit welke functie de overgang wordt beoordeeld. [appellanten] stellen dat HR Advies niet betrokken is geweest en dat er niet met hen is overlegd over de feitelijke invulling van hun werk. Dit is door Rabobank niet weersproken. Naar het oordeel van het hof had het voor de hand gelegen, gezien de verwevenheid van beide functies zoals hiervoor onder 5.11 besproken, dat Rabobank dat overleg wel had gezocht. Mede gezien de beleidsvrijheid van Rabobank ten aanzien van de inrichting en organisatie van de werkzaamheden (5.7) en het feit dat de lokale Ondernemingsraad ook specifiek op dit punt is geïnformeerd en positief heeft geadviseerd (3.8), kan echter het achterwege blijven van dat overleg niet tot de slotsom leiden dat Rabobank niet mocht oordelen dat in dit geval van afwijking van het Referentieprofiel geen sprake was. Pas in geval van afwijking van het Referentieprofiel komt het in de brochure voorgeschreven overleg met leidinggevende en HR Advies aan de orde. Dit betekent dat voorshands niet aannemelijk is dat Rabobank de plaatsingsprocedure niet correct heeft gevolgd. Wat betreft de passendheid van de nieuwe functie geldt dat op grond van het Sociaal Plan in het kader van het scenario functie “gewijzigd” slechts aan de orde is of een werknemer geschikt is voor de gewijzigde functie. Er is geen sprake van een nieuwe functie en de beoordeling naar de passendheid daarvan ligt dus in het kader van de plaatstingsprocedure van [appellanten] niet voor.

5.19

Dit betekent dat ook grief V faalt.

6 De slotsom

6.1

Uit het voorgaande volgt dat de grieven niet slagen, zodat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd.

6.2

[appellanten] worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Rabobank vastgesteld op € 314,- aan griffierecht en € 1.341,- (1 ½ punt tarief II) aan salaris voor de advocaat.

7 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding:

bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter in kort geding van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, van 24 november 2016;

veroordeelt [appellanten] in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Rabobank vastgesteld op € 314,- aan griffierecht en € 1.341,- aan salaris conform het liquidatietarief.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.E.F. Hillen, P.L.R. Wefers Bettink en A.A. van Rossum en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 4 april 2017.