Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:116

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
11-01-2017
Datum publicatie
16-01-2017
Zaaknummer
16/00311 tm 16/00314
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2016:442, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Geen verschoonbare termijnoverschrijding omdat belanghebbende de gestelde dwaling bij de totstandkoming van vaststellingsovereenkomst met de Inspecteur niet aannemelijk maakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2017/117
V-N 2017/24.7 met annotatie van Redactie
FutD 2017-0202
NTFR 2017/233
NLF 2017/0220 met annotatie van
NLF 2017/0220 met annotatie van
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN

Afdeling belastingrecht

Locatie Leeuwarden

nummers 16/00311 tot en met 16/00314

uitspraakdatum: 11 januari 2017

Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de mondelinge uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 26 januari 2016, verzonden op 5 februari 2016, nummers LEE 15/1301 tot en met 15/1304, in het geding tussen belanghebbende en

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Groningen (hierna: de Inspecteur)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1

Aan belanghebbende is over het jaar 2005 met dagtekening 21 april 2011 een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 20.809. Aan heffingsrente is daarbij een bedrag berekend van € 550. Bij beschikking is een boete opgelegd van € 396.

1.2

Op het bezwaarschrift van belanghebbende, door de Inspecteur ontvangen op 23 januari 2015, heeft de Inspecteur bij uitspraak op bezwaar van 19 februari 2015 belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

1.3

Aan belanghebbende is over het jaar 2006 met dagtekening 12 maart 2011 een navorderingsaanslag in de IB/PVV opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 31.343. Aan heffingsrente is daarbij een bedrag berekend van € 1.030. Bij beschikking is een boete opgelegd van € 825.

1.4

Aan belanghebbende is over het jaar 2007 met dagtekening 12 maart 2011 een navorderingsaanslag in de IB/PVV opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 33.294. Aan heffingsrente is daarbij een bedrag berekend van € 716. Bij beschikking is een boete opgelegd van € 754.

1.5

Aan belanghebbende is over het jaar 2008 met dagtekening 18 maart 2011 een navorderingsaanslag in de IB/PVV opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 23.619. Aan heffingsrente is daarbij een bedrag berekend van € 405.

1.6

Op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de navorderingsaanslagen over de jaren 2006, 2007 en 2008, door de Inspecteur ontvangen op 12 april 2011, heeft de Inspecteur bij uitspraken op bezwaar van 9 september 2011 de navorderingsaanslagen gehandhaafd.

1.7

Belanghebbende is tegen de uitspraken van de Inspecteur in beroep gekomen bij de rechtbank Noord-Nederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft bij uitspraak van 26 januari 2016 het beroep tegen de uitspraak op bezwaar inzake de navorderingsaanslag over 2005 ongegrond verklaard en de beroepen tegen de uitspraken op bezwaar inzake de navorderingsaanslagen over de jaren 2006, 2007 en 2008 niet-ontvankelijk verklaard.

1.8

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

1.9

Tot de stukken van het geding behoren, naast de hiervoor vermelde stukken, de van de Rechtbank ontvangen dossiers die op deze zaak betrekking hebben alsmede alle stukken die nadien, al dan niet met bijlagen, door partijen in hoger beroep zijn overgelegd.

1.10

Een onderzoek ter zitting heeft niet plaatsgevonden. Partijen hebben, na te zijn uitgenodigd voor de zitting van 15 november 2016, ieder laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

1.11

Bij het Hof zijn gelijktijdig aanhangig gemaakt de zaken betreffende de navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2005 tot en met 2008 met de kenmerken 16/00315 tot en met 16/00318 van [C] en de zaken betreffende de naheffingsaanslagen in de omzetbelasting over het tijdvak 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 en het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 van de vennootschap onder firma [D] V.O.F. [C] is evenals belanghebbende firmant van deze vennootschap. In deze zaken is na een gelijktijdige mondelinge behandeling eveneens gelijktijdig met de onderhavige zaken uitspraak gedaan.

2 De vaststaande feiten

2.1

De vennootschap onder firma Dalstra V.O.F., houdt zich bezig met de exploitatie van een oliebollenkraam. Belanghebbende en [C] voornoemd zijn de firmanten.

2.2

Tot de stukken van het geding behoort een vaststellingsovereenkomst uit 2010, waarin onder meer het volgende is opgenomen en waarin belanghebbende als partij A en de Inspecteur als partij B is aangeduid:

2 Omschrijving van de situatie

Door het ontbreken van een deugdelijke kasadministratie en het ontbreken van inkopen in de

administratie, verkeren partijen in onzekerheid over de volgende zaken:

- De na te heffen omzetbelasting over de periode 1-1-2005 tot en met 31-12-2008.

- De vast te stellen inkomens box 1 voor de inkomstenbelasting over de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008.

3 Overleg en correspondentie

Aan de totstandkoming van deze overeenkomst is onder andere het volgende voorafgegaan:

- Een boekenonderzoek door partij B gevolgd door diverse telefonische contacten met partij A en zijn adviseur.

- Een brief van partij B aan partij A met dagtekening 18 oktober 2010, betreffende het verwerpen van de administratie en opvragen van gegevens.

- Een op 18 november 2010 door partij B aan de partij A en de adviseur van partij A verzonden brief met theoretische omzetberekeningen voor de gezamenlijke bespreking van 23 november 2010.

- Een bespreking tussen partijen op 23 en 24 november 2010.

- Een op 25 november 2010 door partij B aan partij A overhandigde brief met compromisvoorstel.

- Een op 25 november 2010 door partij B aan de adviseur van partij A per brief verzonden

compromisvoorstel.

4 Inhoud van de overeenkomst

Partijen zijn overeengekomen dat er over de jaren 2005 tot en met 2008 de volgende bedragen

worden aangemerkt als meer genoten omzet:

(...)”

2.3

De Inspecteur heeft aan belanghebbende navorderingsaanslagen in de IB/PVV opgelegd over de jaren 2005 (dagtekening 21 april 2011), 2006, (dagtekening 12 maart 2011), 2007, (dagtekening 12 maart 2011) en 2008 (dagtekening 18 maart 2011). Tegen de navorderingsaanslagen over 2006, 2007 en 2008 heeft belanghebbende op 12 april 2011 bezwaar ingediend. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar van 9 september 2011 de navorderingsaanslagen gehandhaafd. Tegen de navorderingsaanslag over 2005 heeft belanghebbende op 23 januari 2015 bezwaar ingediend. Op laatstvermelde datum heeft belanghebbende een tweede bezwaarschrift ingediend tegen de navorderingsaanslagen over de jaren 2006, 2007 en 2008, welk bezwaarschrift door de Rechtbank als beroepschrift is aangemerkt.

2.4

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de Inspecteur belanghebbendes bezwaar tegen de navorderingsaanslag over 2005 terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard en dat de beroepen betreffende de overige navorderingsaanslagen niet-ontvankelijk zijn.

3 Het geschil, de standpunten en conclusies van partijen

3.1

In geschil is of ten aanzien van de termijnoverschrijding redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat belanghebbende niet in verzuim was, hetgeen door belanghebbende wordt verdedigd en door de Inspecteur wordt betwist.

3.2

Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst is gedwaald. Eerst in januari 2015 is uit nieuwe gegevens van het Nederlands Bakkerij Centrum gebleken dat uit de grondstoffen meel en gist een hoeveelheid eindproduct kan worden vervaardigd die circa 25 percent bedraagt van de hoeveelheid waarvan bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst was uitgegaan.

3.3.1

De Inspecteur stelt dat belanghebbende weloverwogen en bewust een compromis met hem had gesloten, juist om een discussie over de hoogte van de omzet te beëindigen. Het is niet geloofwaardig dat belanghebbende akkoord zou zijn gegaan met een compromis dat erop neerkwam dat een omzet werd vastgesteld die vier keer zou hoog was als de omzet die hij met zijn inkoop in werkelijkheid zou kunnen behalen.

3.3.2

De Inspecteur verzoekt het Hof belanghebbende te veroordelen in de door de Inspecteur gemaakte proceskosten, omdat de gemachtigde tegen beter weten in blijft procederen om uitstel van invorderingsmaatregelen te krijgen; daarmee misbruikt hij het bestuursrecht. De door de Inspecteur verzochte proceskostenvergoeding heeft uitsluitend betrekking op reiskosten en worden door hem gesteld op € 20.

3.4

Beide partijen hebben voor hun standpunt aangevoerd wat is vermeld in de van hen afkomstige stukken.

3.5

Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank en tot vernietiging van de uitspraak van de Inspecteur en van de navorderingsaanslagen.

3.6

De Inspecteur concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank, en tot veroordeling van belanghebbende in de proceskosten tot een bedrag van € 20.

4 Beoordeling van het geschil

4.1

Ten tijde van het instellen van het bezwaar tegen de navorderingsaanslag over 2005 en ten tijde van het instellen van het beroep tegen de uitspraken op bezwaar inzake de overige navorderingsaanslagen was telkens de wettelijk voorgeschreven termijn voor het instellen van die rechtsmiddelen verstreken, hetgeen in beginsel leidt tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaar, respectievelijk het beroep.

4.2

Blijkens de vaststellingsovereenkomst is de onzekerheid die partijen hebben willen wegnemen veroorzaakt door het ontbreken van een deugdelijke kasadministratie en het ontbreken van inkopen in de administratie. Indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van belanghebbendes stelling dat hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uitging van een onjuiste verhouding tussen de hoeveelheden grondstoffen en de hoeveelheid eindproduct, dan brengt dat geen verandering in de evenvermelde administratieve gebreken. In de vaststellingsovereenkomst is geen enkele relatie gelegd tussen de hoeveelheden meel en gist enerzijds en de omzetcorrecties anderzijds. Nu in de overeenkomst niet is vermeld hoe de omzetcorrecties tot stand zijn gekomen, en belanghebbende daaromtrent ook niets heeft gesteld, is niet aannemelijk geworden dat de nadere informatie van het Nederlands Bakkerij Centrum, wat daarvan overigens zij, tot lagere bedragen aan omzetcorrecties had moeten leiden en dat belanghebbende, indien hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst over die informatie had beschikt, niet met het voorgestelde compromis akkoord zou zijn gegaan.

4.3

Op grond van het vorenstaande kan - nu belanghebbende geen andere omstandigheden heeft gesteld die de termijnoverschrijding zouden hebben veroorzaakt dan de gestelde wijziging van inzicht - niet worden gezegd dat ten aanzien van de termijnoverschrijding redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat belanghebbende niet in verzuim was. De onverschoonbaarheid van de termijnoverschrijdingen brengt mee dat belanghebbende niet-ontvankelijk was in zijn bezwaar tegen de navorderingsaanslag over 2005 en in zijn beroep tegen de uitspraken op bezwaar inzake de overige navorderingsaanslagen.

4.4

Het Hof zal het verzoek van de Inspecteur tot veroordeling van belanghebbende in de proceskosten niet honoreren, aangezien dat verzoek uitsluitend betrekking heeft op reiskosten en die kosten niet zijn gemaakt.

Slotsom
Op grond van het vorenstaande is het hoger beroep ongegrond.

5. Proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

6 Beslissing

Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.W. baron van Knobelsdorff, voorzitter, mr. B. van Walderveen en mr. G.J. van Muijen, in tegenwoordigheid van mr. H. de Jong als griffier.

De beslissing is op 11 januari 2017 in het openbaar uitgesproken.

De griffier, De voorzitter,

(H. de Jong)

(J.W. van Knobelsdorff)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 12 januari 2017

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij

de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer),

Postbus 20303,

2500 EH Den Haag.

Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.