Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:9207

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
17-11-2016
Datum publicatie
26-01-2017
Zaaknummer
200.188.028
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek tot verbetering (achter)naam. Somalisch recht van toepassing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2017/5039
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.188.028

(zaaknummer rechtbank Midden Nederland 398104)

beschikking van 17 november 2016

in de zaak van

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amersfoort,

zetelend te Amersfoort,

verzoeker in hoger beroep,

verder te noemen: de ambtenaar van de burgerlijke stand of de gemeente,

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

het Openbaar Ministerie,

vertegenwoordigd door de Advocaat-Generaal in het ressort Arnhem-Leeuwarden,

en

[belanghebbende 1],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. F. Jansen te Utrecht,

en

[belanghebbende 2],

verblijvende te [woonplaats],

verder te noemen: de vader.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 10 december 2015, uitgesproken onder voormeld zaaknummer, verder: de bestreden beschikking.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met producties, ingekomen op 8 maart 2016;

- de brief van de Advocaat-Generaal van 8 juli 2016;

- het journaalbericht met producties 5 tot en met 7 van mr. Knoops van 10 oktober 2016.

2.2

De mondelinge behandeling heeft op 18 oktober 2016 plaatsgevonden. Namens de gemeente zijn verschenen mr. M. Knoops en [A]. De ouders zijn, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet verschenen. De Advocaat-Generaal is, met kennisgeving vooraf, niet verschenen.

3 De vaststaande feiten

3.1

De moeder en de vader zijn op 15 juli 2011 te [plaats], Kenia, met elkaar gehuwd.

3.2

Zij zijn de ouders van:

- [kind 1], geboren op [geboortedatum] 2012 te [geboorteplaats], verder te noemen:

[kind 1], en

- [kind 2], geboren op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats], verder te noemen:

[kind 2].

3.3

Met betrekking tot de geboorte van [kind 1] is op [datum] 2012 een geboorteakte opgemaakt onder nummer [xxxxxx]. Deze akte is ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente Amersfoort van het jaar 2012.

3.4

De geboorteakte van [kind 1] vermeldt geen vadergegevens.

3.5

[kind 1] heeft de Somalische nationaliteit. De moeder heeft blijkens het uittreksel uit de Basisregistratie Personen een onbekende nationaliteit.

3.6

De rechtbank heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie bij de bestreden beschikking aanvulling van de geboorteakte van [kind 1] gelast in die zin dat de akte met nummer [xxxxxx], ingeschreven in het register van geboorten van het jaar 2012 van de gemeente Amersfoort, moet worden aangevuld met de gegevens van zijn vader, [belanghebbende 2], geboren op [geboortedatum] 1980 te [geboorteplaats], Somalia. De rechtbank heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie om de naam van [kind 1] te verbeteren afgewezen.

4 De omvang van het geschil

4.1

In geschil is de beslissing op het verzoek tot wijziging van de (achter)naam van [kind 1] in [achternaam vader].

4.2

De ambtenaar van de burgerlijke stand is (op verzoek van de moeder) in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking van 10 december 2015. De gemeente verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen en het oorspronkelijke verzoek alsnog toe te wijzen.

4.3

De Advocaat-Generaal heeft zich, bij brief van 8 juli 2016, gerefereerd aan het oordeel van het hof.

5 De motivering van de beslissing

5.1

Op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe, aangezien beide ouders en de minderjarige hun verblijfplaats in Nederland hebben.

5.2

Op de vraag welk recht van toepassing is overweegt het hof als volgt. Ingevolge artikel 10:19 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek worden de geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling bepaald door het recht van de staat waarvan hij de nationaliteit heeft. Hoewel de nationaliteit van [kind 1] aanvankelijk onbekend was, blijkt thans uit het door mr. Knoops als productie 7 bij het journaalbericht van 10 oktober 2016 overgelegde afschrift van de basisregistratie personen dat hij de Somalische nationaliteit bezit. Hiermee staat vast dat [kind 1] de Somalische nationaliteit heeft. Derhalve is Somalisch recht van toepassing.

5.3

Ingevolge Somalisch recht is voor de bepaling van de geslachtsnaam van een kind van belang of het een wettig of onwettig kind betreft. Wanneer een kind ten minste 180 dagen na de voltrekking van het huwelijk wordt geboren, wordt het als wettig beschouwd (artikel 53 Wet inzake het Personeel Statuut). Uit de bij het beroepschrift overgelegde ‘Certificate of Marriage’ blijkt dat de huwelijksvoltrekking tussen de vader en de moeder op 15 juli 2011 ten overstaan van een bevoegde autoriteit, Kadhi’s Court te Nairobi, heeft plaatsgevonden. Vervolgens is op [geboortedatum] 2012 [kind 1] geboren. Aangezien [kind 1] ten minste 180 dagen na de huwelijksvoltrekking is geboren, is aan de wettelijke voorwaarde voldaan, zodat hij als een wettig kind kan worden beschouwd.

5.4

Ten aanzien van de naamsbepaling van wettige kinderen geldt het volgende. Formeel gezien heeft naar Somalisch recht elke persoon drie namen: een eigen naam gegeven bij de geboorte, gevolgd door de namen van de vader en die van de grootvader aan vaderszijde. Ook kan een naam en een achternaam worden gedragen, maar in de praktijk komt dit niet (vaak) voor. Gelet op het feit dat de vader ten tijde van de geboorte van [kind 1] een namenreeks voerde, gaat het hof ervan uit dat [kind 1] ten tijde van de geboorte op grond van Somalisch recht eveneens een namenreeks diende te hebben, ontleend aan de namen van zijn vader en grootvader. Dit betekent dat de bestreden beschikking op dit punt niet in stand kan blijven en dat de naam van [kind 1] alsnog dient te worden verbeterd in [achternaam vader]. Daarbij merkt het hof op dat deze namenreeks

dient te worden opgenomen onder ‘geslachtsnaam’ en niet, zoals de huidige vermelding luidt, onder ‘voornaam’.

6 De slotsom

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof de bestreden beschikking, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, vernietigen en in zoverre opnieuw beslissen dat het hof het verzoek van het Openbaar Ministerie ten aanzien van de verbetering van de naam van [kind 1] alsnog zal toewijzen.

7 De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 10 december 2015, ten aanzien van de afwijzing van het verzoek tot verbetering van de naam van [kind 1], en in zoverre opnieuw beschikkende:

bepaalt dat in de geboorteakte van [kind 1] met nummer [xxxxxx], ingeschreven in het register van geboorten van het jaar 2012 van de gemeente Amersfoort, de naam van [kind 1] zal worden gewijzigd en dat de geslachtsnaam voortaan zal luiden: ‘[achternaam vader]’.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A. Smeeïng-van Hees, J.B. de Groot en B.F. Keulen, bijgestaan door mr. M. Knipping-Verbeek als griffier, en is op 17 november 2016 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.