Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2016:1558

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
29-02-2016
Datum publicatie
27-05-2016
Zaaknummer
WAHV 200.159.615
Rechtsgebieden
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Officiersappel. Aanvullend proces-verbaal. Aanvullende stukken. Google Maps. Indien de rechter verzoekt om een aanvullend proces-verbaal van de verbalisant, dit niet wordt ontvangen en daardoor de noodzakelijk geachte informatie ontbreekt, kan dat reden zijn de inleidende beschikking te vernietigen. In dit geval heeft de kantonrechter die beschikking kunnen vernietigen. De WAHV kent geen bepaling met betrekking tot het tijdstip waarop een partij nog aanvullende stukken kan indienen bij de rechter. De officier van justitie heeft ter zitting van de kantonrechter aangeboden uit Google Maps afkomstige informatie over te leggen. Nu deze informatie ter zitting aan de orde kon worden gesteld en de betrokkene daarop kon reageren, zijn er geen beginselen van een behoorlijke procesorde die zich verzetten tegen voeging van deze informatie in het dossier.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2017/153
Prg. 2016/196
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 200.159.615

29 februari 2016

CJIB 168965409

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

locatie Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Den Haag

van 30 september 2014

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing gegrond verklaard en de inleidende beschikking vernietigd.

Het procesverloop

De officier van justitie heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De betrokkene heeft een verweerschrift ingediend.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 90,- opgelegd ter zake van “parkeren in strijd met parkeerverbod / parkeersverbodszone (bord E1)”, welke gedraging zou zijn verricht op 7 januari 2013 om 10.51 uur op de [straat] te [woonplaats] met het voertuig met het kenteken [kenteken] .

2. De kantonrechter heeft het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie gegrond verklaard. Hiertoe heeft de kantonrechter overwogen dat de officier van justitie ter zitting van 6 juni 2014 in de gelegenheid werd gesteld een nader proces-verbaal op te (laten) maken ten aanzien van de verkeerssituatie op de [straat] te [woonplaats] . De officier van justitie heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt, zodat het beroep van de betrokkene gegrond is verklaard.

3. De officier van justitie kan zich met de door de kantonrechter gegeven beslissing niet verenigen en heeft daartegen hoger beroep ingesteld. De officier van justitie heeft aangevoerd dat de vertegenwoordigster van de officier van justitie ter zitting het standpunt heeft gehandhaafd dat over de aanwezigheid van de borden niet viel te twisten en gegevens aan de rechtbank heeft aangeboden waaruit bleek dat alle toegangswegen tot het gebied en de pleeglocatie voorzien waren van bebording die de grenzen van de parkeerverbodszone duiden. Deze gegevens bestonden uit schermafdrukken van Google Maps van de betreffende locatie en alle andere straten die naar de pleeglocatie kunnen leiden. De kantonrechter deelde echter mee dat het op dat moment niet meer mogelijk was voor de officier van justitie om stukken in het geding te brengen en aan het dossier toe te voegen, en dat al ware dit toegelaten, gegevens van Google Maps niet in de beoordeling meegenomen kunnen worden. Vervolgens heeft de kantonrechter mede vanwege het ontbreken van een respons op het verzoek tot het opmaken van een aanvullend proces-verbaal het beroep gegrond verklaard.

De officier van justitie is van oordeel dat het feit dat er geen respons komt op het verzoek van de rechtbank om aanvullende informatie nimmer eenduidig kan leiden tot de conclusie dat hetgeen door de betrokkene wordt gesteld zodanige twijfel teweegbrengt dat de verklaring van de verbalisant onvoldoende is om vast te stellen dat de gedraging is begaan. Het oordeel van de kantonrechter dat het de officier van justitie niet is toegestaan om na aanvang van de zaak ter zitting nog stukken in het geding te brengen en aan het dossier toe te voegen is berust op een onjuiste rechtsopvatting, aldus de officier van justitie. Ook het oordeel dat schermafdrukken van Google Maps en informatie afkomstig van Google Maps niet gebruikt kan worden berust op een onjuiste rechtsopvatting, daar ook het hof zich van deze informatie bedient en er naar inzicht van de officier van justitie geen bezwaar is tegen het gebruik van deze informatie om de verklaring van de verbalisant te ondersteunen. De officier van justitie is dan ook van oordeel dat de kantonrechter het beroep ongegrond had dienen te verklaren.

4. De betrokkene heeft gedurende de procedure aangevoerd dat op genoemde plek geen parkeerverbod(en) aanwezig zijn. Aan het einde van de straat staat op de hoek een omgedraaid parkeerverbod, zodat onduidelijk is of dat verbod daar geldt. De betrokkene heeft een foto overgelegd van de onduidelijke situatie in deze woonwijk.

5. Uit het proces-verbaal van de zitting van de kantonrechter van 6 juni 2014 blijkt dat de kantonrechter naar aanleiding van het verweer van de betrokkene dat de bebording van de parkeerverbodszone onduidelijk, dan wel (van de rijrichting van waaruit hij kwam aanrijden) niet aanwezig was, van oordeel was dat aanleiding bestond om de verbalisant een nader proces-verbaal hierover te laten opmaken.

6. Uit het proces-verbaal van de zitting van de kantonrechter van 30 september 2014 blijkt (slechts) dat de officier van justitie geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid een nader proces-verbaal op te (laten) stellen ten aanzien van de verkeerssituatie op de [straat] te [woonplaats] . Het proces-verbaal geeft geen informatie over het door de officier van justitie gestelde aanbod om gegevens, afkomstig van Google Maps, over te leggen en de weigering hiervan door de kantonrechter.

7. Het hof merkt omtrent het overleggen van aanvullende informatie ter zitting in het algemeen en over het gebruik van Google Maps in het bijzonder het volgende op. Het hof heeft reeds eerder uitgemaakt dat de WAHV geen gevolgen verbindt aan het niet voorafgaand aan de zitting verstrekken van door de kantonrechter verlangde informatie. De WAHV kent geen bepaling -zoals bijvoorbeeld artikel 8:58 van de Algemene wet bestuursrecht- met betrekking tot het tijdstip dat nog aanvullende stukken kunnen worden ingediend bij de kantonrechter. Behandeling van een zaak ter zitting van de kantonrechter in het kader van de WAHV heeft onder meer tot doel om partijen in de gelegenheid te stellen te reageren op de in het dossier aanwezige stukken.
Uit hetgeen de officier van justitie in zijn hoger beroepschrift heeft aangevoerd blijkt dat hij ter zitting van de kantonrechter heeft aangeboden informatie afkomstig uit Google Maps te willen overleggen. Nu deze informatie ter zitting aan de orde kon worden gesteld en de betrokkene hier ter zitting op kon reageren, zijn er geen beginselen van een behoorlijke procesorde die zich verzetten tegen voeging van de aanvullende informatie in het dossier. Anders dan de kantonrechter kennelijk oordeelde, is het hof van oordeel dat onder deze omstandigheden geen rechtsregel zich verzet tegen het gebruik van informatie afkomstig van Google Maps, ter ondersteuning van een verklaring van hetzij de verbalisant hetzij de betrokkene.

8. In WAHV-zaken biedt de ambtsedige verklaring van de verbalisant in beginsel een voldoende grondslag voor de vaststelling dat de gedraging is verricht. Dat is anders indien de betrokkene voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert, die aanleiding geven te twijfelen aan de juistheid van één of meer onderdelen van de ambtsedige verklaring dan wel indien uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken.

9. Naast de in de inleidende beschikking vermelde gegevens, houdt de ambtsedige verklaring van de verbalisant zoals opgenomen in het zaakoverzicht van het CJIB onder meer het volgende in:

“Opmerkingen ambtenaar: ik zag dat bovengenoemd bord bij het begin van de straat was geplaatst. Ik zag ook dat bovengenoemd verbod van toepassing is voor de gehele wijk [wijk] , aangegeven middels RVV-borden bij het begin van de wijk. Ik zag geen laad en los activiteiten, alsmede geen in en of uitstappende passagiers.”

10. Uit het dossier blijkt dat de officier van justitie om een aanvullend proces-verbaal heeft verzocht, maar dat de verbalisant aan dat verzoek geen gevolg heeft gegeven en geen aanvullend proces-verbaal heeft opgemaakt over de bebording ter plaatse ten tijde van de gedraging. Het hof deelt niet het standpunt van de officier van justitie dat het niet responderen op een verzoek om aanvullende informatie nimmer kan leiden tot de conclusie dat de verklaring van de verbalisant onvoldoende is om vast te stellen dat de gedraging is begaan. In dit kader is van belang dat het het hof ambtshalve bekend is dat de CVOM zelf de volgende zin heeft opgenomen in de standaardbrieven aan de politie waarin wordt verzocht om inhoudelijk commentaar op een verweer van de betrokkene: "Als u de gegevens niet (op tijd) verstrekt, kan dit leiden tot vernietiging van de beschikking".

11. Gelet op de inhoud van het proces-verbaal van de zitting van 30 september 2014 is voor de beslissing van de kantonrechter leidend geweest, dat de door hem noodzakelijk geachte informatie niet werd verstrekt. Nu op basis van hetgeen de betrokkene heeft aangevoerd twijfel bestond aan de ambtsedige verklaring van de verbalisant over de aanwezigheid van de bebording ter plaatse en de verbalisant deze twijfel niet heeft weggenomen door middel van een aanvullend proces-verbaal, heeft de kantonrechter naar het oordeel van het hof in de onderhavige zaak aanleiding kunnen zien het beroep gegrond te verklaren.

12. Nu ook in hoger beroep geen gegevens zijn aangedragen op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beslissing van de kantonrechter onjuist moet worden geacht, zal het hof zal de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

Beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Dijkstra, in tegenwoordigheid van mr. Landstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.