Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2015:3715

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
26-05-2015
Datum publicatie
05-06-2015
Zaaknummer
200.149.850
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Digitale totstandkoming van overeenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.149.850

(zaaknummer rechtbank Overijssel, team kanton en handelsrecht, zittingsplaats Enschede, 2230454)

arrest van de derde kamer van 26 mei 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nationale Media B.V.,

tevens handelende onder de naam Nationale Zorggids,

gevestigd te Groningen,

appellante,

hierna: Nationale Media,

advocaat: mr. K. Konings,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B2B-Twente B.V.,

gevestigd te Hengelo, gemeente Hengelo,

geïntimeerde,

hierna: B2B-Twente,

advocaat: mr. T. Geerdink.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 11 november 2014 hier over.

1.2

Het verdere verloop blijkt uit het proces-verbaal van de op 9 februari 2015 gehouden comparitie van partijen.

1.3

Vervolgens hebben de partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1

Nationale Media is een online uitgeverij die soortgelijke branche gerelateerde producten beheert, zoals de Nationale Zorggids op het gebied van de zorg en de Nationale Onderwijsgids op het terrein van het onderwijs.

2.2

De websites, zoals van de Nationale Zorggids, worden dagelijks door een eigen redactie gevuld met het actuele nieuws en informatie. Daarnaast verleent Nationale Media dienstverlenende activiteiten op het gebied van marketing-communicatie en social media.

2.3

Naar aanleiding van telefonische acquisitie door een medewerkster van Nationale Media heeft Nationale Media op 3 augustus 2012 aan B2B-Twente per e-mail een offerte doen toekomen voor een bedrijfspresentatie van B2B-Twente in de Nationale Zorggids. Onder deze offerte was het volgende vermeld:

“Indien u instemt met het bovenstaande, verzoeken wij u vriendelijk deze offerte door een binnen uw organisatie tot tekening bevoegde persoon te laten ondertekenen en aan ons te retourneren, zodat een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt. Indien u deze offerte ondertekent, stemt u eveneens in met de algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. (…)

Wijzigingen kunt u per e-mail (…) aan ons doorgeven.

(…)”

De offerte is niet door B2B-Twente geretourneerd.

2.4

In oktober 2012 is Nationale Media overgegaan op een ander systeem voor het aanbieden van offertes. Sindsdien behoefde een offerte in geval van acceptatie niet meer geprint, ondertekend en geretourneerd te worden, maar werd de opdracht verleend door het doorlopen van een aantal stappen op een door Nationale Media beheerde, beveiligde website.

2.5

Een medewerkster van Nationale Media heeft begin november 2012 opnieuw contact opgenomen met B2B-Twente om haar aan het aanbod te herinneren en om te vragen of zij een nieuwe offerte mocht sturen. Nationale Media heeft B2B-Twente vervolgens op

7 november 2012 per e-mail een nieuwe offerte, volgens het sinds oktober 2012 gehanteerde systeem, doen toekomen.

2.6

Bij deze offerte stond een unieke activeringscode. Op de door Nationale Media beheerde, beveiligde website heeft B2B-Twente een aantal stappen doorlopen, te beginnen met stap 1 met het invoeren van de activeringscode. Vervolgens kwam zij terecht bij stap 2, waar zij haar gegevens diende te controleren. Met het aanvinken van de box ‘Deze gegevens zijn correct’ en door te klikken op de knop ‘Verder naar stap 3’, is B2B-Twente terecht gekomen bij stap 3 waar zij akkoord diende te gaan met de door Nationale Media gehanteerde algemene voorwaarden alvorens zij verder kon gaan. Bij stap 4 kreeg B2B-Twente nogmaals de mogelijkheid haar gegevens te controleren en om de wijze van betaling te kiezen. Met het klikken op de knop ‘Activering voltooien’ was het aanvaardingsproces voltooid. Bij stap 5 werd aan B2B-Twente melding gemaakt van de voltooiing van het activeringsproces. Ten slotte heeft Nationale Media aan B2B-Twente een bevestiging van de acceptatie gestuurd naar het opgegeven e-mailadres: [e-mailadres]. Dit e-mailadres was van [de bestuurder], enig aandeelhouder en bestuurder van B2B-Twente (verder: [de bestuurder]).

2.7

Op 7 november 2012 heeft Nationale Zorggids, na een e-mail waarbij de opdracht is bevestigd te hebben gezonden, een e-mail met de volgende inhoud aan [de bestuurder] gestuurd:

“(…) Zoals telefonisch besproken hierbij de bevestiging dat de automatische verlenging van B2B Twente niet doorgevoerd zal worden op uw verzoek. Contractduur is zonder automatische verlenging. (…)”

2.8

Op 22 november 2012 heeft Nationale Media aan B2B-Twente een bedrag van

€ 2.160,- exclusief BTW (= € 2.613,60 inclusief BTW) gefactureerd, met als omschrijving: “Bedrijfspresentatie Nationale Zorggids, Periode: 12 maanden, Prijs: € 180.00 per maand”. Het gefactureerde bedrag is niet betaald.

3 Het geschil in eerste aanleg

3.1

In eerste aanleg heeft Nationale Media de veroordeling van B2B-Twente gevorderd tot betaling van een bedrag van in totaal € 3.112,79 (de in rechtsoverweging 2.8 genoemde hoofdsom van € 2.613,60, vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad € 450,-, verzuimrente ad € 13,75 en gereserveerde rente ad € 35,44). Daaraan heeft Nationale Media ten grondslag gelegd dat tussen haar en B2B-Twente een overeenkomst zoals omschreven in de factuur van 22 november 2012 tot stand is gekomen en dat zij incassowerkzaamheden heeft moeten laten verrichten.

B2B-Twente heeft verweer gevoerd.

3.2

De kantonrechter heeft de vordering afgewezen.

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1

Het hof zal de grieven 1 tot en met 3, die er in de kern op neerkomen dat de kantonrechter de offertes van 3 augustus 2012 en 7 november 2012 ten onrechte over één kam heeft geschoren, gezamenlijk behandelen.

4.2

Met Nationale Media is het hof van oordeel dat B2B-Twente, tot welke vennootschap de offerte is gericht, door de in rechtsoverweging 2.6 genoemde stappen van de haar door Nationale Media op 7 november 2012 toegezonden offerte volledig te doorlopen die offerte heeft aanvaard en dat aldus een overeenkomst tussen Nationale Media en B2B-Twente tot stand is gekomen. Vervolgens is die overeenkomst, kennelijk naar aanleiding van een telefonisch verzoek daartoe van B2B-Twente, gewijzigd en wel zo dat het contract een looptijd heeft van twaalf maanden en geen sprake is van een automatische verlenging met twaalf maanden zoals was bepaald in de geaccepteerde offerte.

4.3

Het verweer van B2B-Twente bij haar conclusie van dupliek dat Nationale Media had moeten nagaan, of degene die de stappen bij de offerte volledig heeft doorlopen, bevoegd was om een overeenkomst namens B2B-Twente aan te gaan, faalt. Vast staat immers dat de e-mail met de offerte is gezonden aan [e-mailadres], het e-mailadres van [de bestuurder], de bestuurder van B2B-Twente, zodat Nationale Media ervan mocht uitgaan dat het activeringsproces was doorlopen door [de bestuurder] zelf of met zijn instemming door een ander.

4.4

Ook het verweer van B2B-Twente bij haar memorie van antwoord dat het “opmerkelijk, verwarrend en onlogisch” te noemen is, dat Nationale Media twee offertes met een onderling afwijkend systeem van aanbod en aanvaarding zendt, faalt. De eerste stap, het invoeren van de activeringscode, begint als volgt: “Welkom in de beveiligde omgeving van de Nationale Zorggids. Voer uw activeringcode in om de vier stappen te doorlopen waarmee u uw opdracht kunt activeren en bevestigen.” Daarmee is naar het oordeel van het hof reeds bij de eerste stap voldoende duidelijk, althans zou voor een professionele wederpartij als B2B-Twente voldoende duidelijk moeten zijn geweest, dat het proces eindigde met de bevestiging van een opdracht.

4.5

Het voorgaande betekent dat de grieven 1 tot en met 3 slagen en dat de vordering tot betaling van de hoofdsom van € 2.613,60 in ieder geval toewijsbaar is.

4.6

De door Nationale Media bij de inleidende dagvaarding gestelde werkzaamheden, die zij ten grondslag heeft gelegd aan haar vordering tot betaling van een bedrag van € 450,- ter zake van buitengerechtelijke incassokosten, heeft B2B-Twente met haar betoog dat de verrichte werkzaamheden het genoemde bedrag niet rechtvaardigen, naar het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd betwist. Het hof zal de desbetreffende vordering dan ook toewijzen.

4.7

Omdat Nationale Media onweersproken heeft gesteld dat B2B-Twente de wettelijke rente is verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum - zoals ook is vermeld op de factuur van 22 november 2012 - en dit bij de aanmaningen aan B2B-Twente reeds is aangezegd, zal het hof de vordering tot betaling van wettelijke rente over de hoofdsom van € 2.613,60 toewijzen vanaf 5 december 2012. Nu Nationale Media veroordeling tot betaling van wettelijke rente “als naar de wet” heeft gevorderd en tussen de partijen sprake was van een handelsovereenkomst, betreft het de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. De wettelijke handelsrente over het bedrag ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten zal het hof toewijzen met ingang van de datum van de inleidende dagvaarding.

4.8

Ook grief 4, die is gericht tegen de veroordeling van Nationale Media in de proceskosten, slaagt. Nationale Media geldt immers als de in overwegende mate in het gelijk gestelde partij.

5 De slotsom

5.1

De grieven slagen, zodat het bestreden vonnis moet worden vernietigd.

5.2

Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof B2B-Twente in de kosten van beide instanties veroordelen.

De kosten voor de procedure in eerste aanleg aan de zijde van Nationale Media zullen worden vastgesteld op:

- explootkosten € 84,21

- griffierecht € 448,-

- subtotaal verschotten € 532,21

- salaris advocaat € 350,-

Totaal € 882,21.

De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Nationale Media zullen worden vastgesteld op:

- explootkosten € 77,52

- griffierecht € 704,-

- subtotaal verschotten € 781,52

- salaris advocaat € 1.264,- (2 punten x tarief I)

Totaal € 2.045,52.

6 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

vernietigt het tussen de partijen gewezen vonnis van de kantonrechter (rechtbank Overijssel, team kanton en handelsrecht, zittingsplaats Enschede) van 4 maart 2014 en doet opnieuw recht;

veroordeelt B2B-Twente tot betaling aan Nationale Media van een bedrag van

€ 3.063,60, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over een bedrag van € 2.613,60 vanaf 5 december 2012 en met de wettelijke handelsrente over een bedrag van € 450,- vanaf

30 juli 2013;

veroordeelt B2B-Twente in de kosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van Nationale Media wat betreft de eerste aanleg vastgesteld op € 532,21 voor verschotten en op € 350,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en tot aan deze uitspraak wat betreft het hoger beroep vastgesteld op € 781,52 voor verschotten en op

€ 1.264,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. I.A. Katz-Soeterboek, A.A. van Rossum en S.B. Boorsma en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 26 mei 2015.