Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:7415

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
26-09-2014
Datum publicatie
03-10-2014
Zaaknummer
Wrakingsnummer 200.155.666
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking. Schending rechterlijke onpartijdigheid? Raadsheren hebben in eerdere zaken beslissingen genomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2014/1981
Belastingblad 2014/479
V-N 2014/63.20.4
FutD 2014-2373
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing


GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

W rakingskamer

Locatie Arnhem

Wrakingsnummer 200.155.666

Datum beslissing: 26 september 2014


Beslissing van de wrakingskamer

op het verzoek tot wraking, gedaan door

ir. [X] te [Z] (hierna: verzoeker)

1. De procedure

1.1. Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld in de zaken die bij het Hof zijn ingeschreven onder de nummers 14/00066 tot en met 14/00069.

1.2. Verzoeker en de Inspecteur zijn bij brief van de griffier van 27 augustus 2014 uitgenodigd het onderzoek ter zitting van voormelde zaken op woensdag 1 oktober 2014 om 13:00 uur bij te wonen.

1.3. Bij een op 11 september 2014 ter griffie van het Hof ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker voor de bij 1.1. genoemde zaken de wraking verzocht van de raadsheren mr. A.J. Kromhout en mr. A.J.H. van Suilen.

1.4. De griffier van het Hof heeft verzoeker bij aangetekend verzonden brief van 12 september 2014, gericht aan het adres [a-straat] 41, [Z], uitgenodigd om te worden gehoord op 23 september 2014 om 14:45 uur te Arnhem. Blijkens informatie van Track & Trace van PostNL is deze uitnodiging op 15 september 2014 op genoemd adres afgeleverd.

1.5. De mondelinge behandeling van de verzoeken tot wraking heeft plaatsgevonden op 23 september 2014. Verzoeker is niet verschenen. De raadsheren mr. Kromhout en mr. Van Suilen zijn evenmin verschenen, nadat zij te kennen hebben gegeven niet te berusten in de verzoeken en niet te willen worden gehoord.

2 Beoordeling van het wrakingsverzoek

2.1.

Artikel 8:15 Awb luidt:

Op verzoek van een partij kan elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2.2.

Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter staat voorop dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat de rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij de verzoeker dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

2.3.

Verzoeker doet zijn verzoeken tot wraking van de raadsheren blijkens zijn verzoekschrift steunen op de grond dat bedoelde raadsheren deel uit hebben gemaakt van de kamers die hem in procedures over de WOZ-waarden van onder meer het beleggingsobject [a-straat] 41 te [Z] voor de jaren 2008, 2009 en 2010 gedeeltelijk dan wel geheel in het ongelijk hebben gesteld. Verzoeker wijst er daarbij op dat de bedoelde WOZ-waardebeschikkingen bij de nu aanhangige IB-procedures van wezenlijk belang zijn.

2.4.

De omstandigheid dat een rechter eerder een uitspraak heeft gedaan waarmee degeen die zijn wraking verzoekt het niet eens is, is niet een omstandigheid die erop wijst dat de rechterlijke onpartijdigheid van die rechter schade zou kunnen lijden (vgl. HR 16 december 2011, nummers 11/03915 e.v., ECLI:NL:HR:2011:BU8280).

2.5.

Daar verzoeker overigens geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd die erop wijzen dat de rechterlijke onpartijdigheid van de genoemde raadsheren schade zou kunnen lijden, zullen de verzoeken ongegrond worden verklaard.

3 Beslissing


De wrakingskamer wijst de verzoeken tot wraking van de raadsheren mr. A.J. Kromhout en mr. A.J.H. van Suilen af.

Aldus gedaan op 26 september 2014 te Arnhem door mr. R.F.C. Spek, voorzitter, mr. W.L. Valk en mr. R. Prakke-Nieuwenhuizen, in tegenwoordigheid van mr. A.W.M. van der Waerden als griffier, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken.

(A.W.M. van der Waerden )

(R.F.C. Spek)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 26 september 2014

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open (Artikel 8:18, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht).