Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:2555

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
20-02-2014
Datum publicatie
31-03-2014
Zaaknummer
21-005062-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte ter zake van mishandeling en bedreiging van zijn partner en het bezit van kinderporno tot een gevangenisstraf van 1 jaar met aftrek van voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005062-13

Uitspraak d.d.: 20 februari 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van

8 mei 2013 met parketnummer 05-731042-12 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting van 6 februari 2014 verblijvende in de

P.I. Arnhem - HvB Arnhem Zuid te Arnhem.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 6 februari 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. F.H.J. van Gaal, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing en een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

1

primair:
hij in of omstreeks de periode van 23 tot en met 25 augustus 2012 te Nijmegen, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om aan zijn levensgezel, althans een persoon, te weten zijn partner,[slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, opzettelijk die [slachtoffer] voornoemd gedurende voornoemde periode op een of meer tijdstippen langdurig en/of veelvuldig, althans meermalen (telkens) met kracht met een zweep en/of met een (aluminium) bezemsteel en/of met een pollepel en/of met gebalde vuist(en) en/of met de vlakke hand tegen het lichaam heeft geslagen en/of op haar mond en/of neus en/of oor, althans tegen het gezicht en/of tegen het hoofd heeft geslagen en/of met kracht (plukken) haar uit haar hoofd heeft getrokken, althans aan haar haren heeft getrokken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

1

subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 tot en met 25 augustus 2012 te Nijmegen, opzettelijk mishandelend een persoon, te weten zijn levensgezel, althans zijn partner,[slachtoffer], langdurig en/of veelvuldig, althans meermalen, (telkens) met kracht met een zweep en/of met een (aluminium) bezemsteel en/of met een pollepel en/of met gebalde vuist(en) en/of met de vlakke hand tegen het lichaam heeft geslagen en/of op haar mond en/of neus en/of oor, althans tegen het gezicht en/of tegen het hoofd heeft geslagen en/of met kracht (plukken) haar uit haar hoofd heeft getrokken althans aan haar haren heeft getrokken, waardoor deze (telkens) pijn en/of letsel heeft ondervonden;


2:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van juni 2012 tot en met 22 augustus 2012 te Nijmegen, (telkens) opzettelijk mishandelend zijn levensgezel, althans een persoon, te weten zijn partner, [slachtoffer], tegen het hoofd en/of tegen het lichaam heeft geslagen en/of haar vingers heeft omgebogen en/of met zijn, verdachtes vinger(s) tegen haar ogen heeft gedrukt/geduwd, waardoor deze (telkens) letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

3:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van juni 2012 tot en met 25 augustus 2012 te Nijmegen, althans in Nederland,[slachtoffer] (telkens) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling,

hierin bestaande dat verdachte (een of meermalen) opzettelijk dreigend met een mes voor die [slachtoffer] heeft gestaan en/of (daarbij) voornoemde [slachtoffer] heeft gedreigd haar ogen uit te steken zodat zij haar dochter nooit meer zou kunnen zien, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of door dreigend aan voornoemde [slachtoffer] de woorden toe te voegen "Als je de goede antwoorden niet geeft, sla ik je helemaal dood", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, waarbij verdachte op 24 augustus dreigend een (metalen) bezemsteel heeft getoond aan die [slachtoffer] en/of door dreigend aan [slachtoffer] de woorden toe te voegen dat als zij naar de politie zou gaan, hij toch wel binnen zes uur buiten zou staan en haar daarna zou vinden en ervoor zou zorgen dat haar dochter geen moeder meer zou hebben, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

4:
hij in of omstreeks de nacht van 26 op 27 augustus 2012 te Nijmegen, in elk geval in Nederland, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten foto('s) en/of video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) (te weten een laptop) bevattende (een) afbeelding(en) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (totaal ongeveer 385 kinderpornografische foto's) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een ander persoon

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon (met de mond/tong en/of de vinger(s)/hand)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Geldigheid van de dagvaarding

De verdediging heeft betoogd dat de dagvaarding ten aanzien van feit 1 primair nietig dient te worden verklaard voor wat betreft het slaan met de vlakke hand en het aan de haren trekken, omdat zwaar lichamelijk letsel door deze handelingen niet zal optreden.

Het hof is van oordeel dat de dagvaarding een voldoende duidelijke opgave inhoudt van het strafbare feit dat verdachte ten laste is gelegd in de zin van het bepaalde in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. Het hof acht hierbij van belang dat alle ten laste gelegde feitelijke handelingen gezamenlijk en in onderling verband dienen te worden bekeken; in hun totaliteit hadden zij zeer wel tot zwaar lichamelijk letsel kunnen leiden. Het hof verwerpt daarom dit verweer.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Met betrekking tot feit 1 primair is het hof van oordeel dat de feitelijke handelingen die het hof bewezen zal verklaren, geen poging tot zware mishandeling opleveren. Daarbij acht het hof met name van belang dat de verschillende handelingen zich op verschillende, soms relatief ver uiteengelegen tijdstippen binnen de tenlastegelegde periode hebben voorgedaan. De intensiteit van de geweldshandelingen is daardoor niet dusdanig groot, dat zwaar lichamelijk letsel het redelijkerwijs te verwachten gevolg is. Het hof acht de subsidiair ten laste gelegde mishandelingen wel bewezen.

Met betrekking tot feit 2 is het hof van oordeel dat de aangifte van [slachtoffer] in onvoldoende mate wordt ondersteund door ander bewijs om tot een bewezenverklaring te komen.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat de door en namens verdachte gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak van het onder 1 en 3 ten laste gelegde worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 subsidiair, 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1

subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 tot en met 25 augustus 2012 te Nijmegen, opzettelijk mishandelend een persoon, te weten zijn levensgezel, althans zijn partner,[slachtoffer], langdurig en/of veelvuldig, althans meermalen, (telkens) met kracht met een zweep en/of met een (aluminium) bezemsteel en/of met een pollepel en/of met gebalde vuist(en) en/of met de vlakke hand tegen het lichaam heeft geslagen en/of op haar mond en/of neus en/of oor, althans tegen het gezicht en/of tegen het hoofd heeft geslagen en/of met kracht (plukken) haar uit haar hoofd heeft getrokken althans aan haar haren heeft getrokken, waardoor deze (telkens) pijn en/of letsel heeft ondervonden;


3:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van juni 2012 tot en met 25 augustus 2012 te Nijmegen, althans in Nederland, [slachtoffer] (telkens) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, hierin bestaande dat verdachte (een of meermalen) opzettelijk dreigend met een mes voor die [slachtoffer] heeft gestaan en/of (daarbij) voornoemde [slachtoffer] heeft gedreigd haar ogen uit te steken zodat zij haar dochter nooit meer zou kunnen zien, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of door dreigend aan voornoemde [slachtoffer] de woorden heeft toegevoegd: "Als je de goede antwoorden niet geeft, sla ik je helemaal dood", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, waarbij verdachte op 24 augustus dreigend een (metalen) bezemsteel heeft getoond aan die [slachtoffer] voornoemd en/of door dreigend aan [slachtoffer] de woorden toe te voegen dat als zij naar de politie zou gaan, hij toch wel binnen zes uur buiten zou staan en haar daarna zou vinden en ervoor zou zorgen dat haar dochter geen moeder meer zou hebben, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

4.
hij in of omstreeks de nacht van 26 op 27 augustus 2012 te Nijmegen, in elk geval in Nederland, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten foto('s) en/of video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) (te weten een laptop) bevattende (een) afbeelding(en) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (totaal ongeveer 385 kinderpornografische foto's) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een ander persoon

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon (met de mond/tong en/of de vinger(s)/hand)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

mishandeling, meermalen gepleegd.

het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van voorarrest en terbeschikkingstelling met dwangverpleging.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek en terbeschikkingstelling met dwangverpleging.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte had ten tijde van de ten laste gelegde feiten een relatie met het slachtoffer [slachtoffer]. Binnen deze relatie heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan mishandeling en bedreiging van [slachtoffer]. Hiermee heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van [slachtoffer]. Uit haar verklaringen en de foto’s van het letsel blijkt dat zij over haar hele lichaam bont en blauw was, zij veel pijn heeft geleden en erg bang was voor verdachte. Net als de rechtbank neemt het hof dit verdachte kwalijk, te meer omdat [slachtoffer] gezondheidsproblemen heeft.

Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het bezitten van kinderpornografische afbeelding op zijn laptop. Door het bekijken van kinderporno via internet en het in bezit hebben daarvan heeft verdachte er aan meegewerkt dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van vaak zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en worden bevorderd. Het is algemeen bekend dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen, psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

In het nadeel van verdachte houdt het hof er rekening mee dat verdachte eerder is veroordeeld voor ernstige feiten, waaronder geweldsdelicten. Ook neemt het hof bij de straftoemeting in aanmerking dat niet vast is komen te staan dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is.

Rekening houdend met alle omstandigheden acht het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Verdachte is in het kader van de onderhavige zaak opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum, maar heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek. Op verzoek van de rechtbank zijn oude pro justitia rapportages over verdachte aan het onderhavige dossier toegevoegd. Over verdachte zijn verschillende psychologische en psychiatrische rapportages opgemaakt. Ook door de reclassering zijn diverse rapportages opgemaakt. Ter terechtzitting in hoger beroep zijn nog een psychiater en twee psychologen gehoord. De rapportages zijn grotendeels oud en niet voorzien van een eenduidige conclusie omtrent het recidivegevaar. Het hof is van oordeel dat op grond van die rapportages en verklaringen – mede gelet op de in vergelijking met het oordeel van de rechtbank geringere ernst van de in hoger beroep bewezen verklaarde feiten – niet vast is komen te staan dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, de oplegging van de terbeschikkingstelling eist. Het hof zal daarom niet de maatregel van terbeschikkingstelling opleggen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57, 240b, 285 en 300 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair, 3 en 4 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) jaar.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

De voorlopige hechtenis is reeds bij afzonderlijke beschikking opgeheven.

Aldus gewezen door

mr R. van den Heuvel, voorzitter,

mr G. Mintjes en mr C. Caminada, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr W.B. Kok, griffier,

en op 20 februari 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.