Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2014:149

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-01-2014
Datum publicatie
15-01-2014
Zaaknummer
200.137.596-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Loonvordering in kort geding stuit af omdat hof er voorshands vanuit gaat dat de arbeidsovereenkomst waarop de vordering is gebaseerd rechtsgeldig tijdens de proeftijd is opgezegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
TvPP 2014, afl. 2, p. 62
AR-Updates.nl 2014-0046
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.137.596/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland 2349911 MV EXPL 13-238)

arrest in kort geding van de eerste kamer van 14 januari 2014

in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna: [appellant],

advocaat: mr. R. Grijpstra, kantoorhoudend te Almere,

tegen

Your Health Almere B.V.,

gevestigd te Almere,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Your Health,

niet verschenen.

1 Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van 23 oktober 2013 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Almere (hierna: de kantonrechter).

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure is als volgt:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 18 november 2013 (met grieven);

- de verstekverlening d.d. 10 december 2013.

2.2

Vervolgens heeft [appellant] de stukken voor het wijzen van arrest overgelegd en heeft het hof arrest bepaald. Het hof heeft de ontbrekende productie 8 bij de advocaat van [appellant] opgevraagd.

2.3

De vordering van [appellant] luidt:

" bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. te vernietigen het tussen partijen op 23 oktober 2013 onder zaak- en rolnummer 2349911 MV EXPL 13-238 gewezen door de Rechtbank Midden-Nederland, Kamer voor kantonzaken, zitting houdend te Almere, locatie Lelystad gewezen vonnis;

2. alle vorderingen ingesteld door [appellant] als eiser in eerste aanleg alsnog toe te wijzen;

3. met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instanties".

3 Ten aanzien van de feiten

Tussen partijen staan de volgende feiten vast als enerzijds gesteld en anderzijds onvoldoende weersproken.

3.1

[appellant] is op 10 mei 2013 in dienst getreden van Your Health als fitness instructeur voor 24 uur per week. Dit betrof een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden met een proeftijd van 1 maand. Het overeengekomen loon bedroeg € 9,10 bruto per uur, vanaf 1 juni 2013 te verhogen tot € 10,00 bruto per uur.

3.2

Op 24 mei 2013 heeft [general manager], general manager van Your Health (hierna: [general manager]) aan [appellant] medegedeeld dat een andere kandidaat beter was opgeleid en op de plek van [appellant] ging werken. Wel kreeg [appellant] een aanbod om minimaal 6 uur per week te werken (op dinsdagavond). [appellant] heeft aangegeven hier niet blij mee te zijn en zich van juridisch advies te willen voorzien.

[appellant] is na 24 mei 2013 wel bij Your Health blijven werken. In juni 2013 heeft hij 72 uur gewerkt, in juli 2013 78 uur en in augustus 2013 24 uur, welke uren door Your Health zijn uitbetaald.

3.3

[appellant] heeft een hem toegezonden nieuw arbeidscontract voor minimaal 6 uur niet getekend.

3.4

Op 14 augustus 2013 heeft [appellant] een brief aan dhr. [general manager] voornoemd gestuurd waarin hij schrijft:

“Sinds 10 mei 2013 ben ik bij u in dienst als Fitnessinstructeur en heb ik een arbeidsovereenkomst getekend voor 24 uur per week.

Per periode moet ik volgens contracturen 96 uren werkzaamheden verrichten. In de maand juni heb ik mijn volledige contracturen niet kunnen werken doordat ik voor 72 uren ingeroosterd stond. Hetzelfde geldt voor de maand juli, in deze maand heb ik de gehele periode 60 uren gewerkt. Over de periode van juni/juli heb ik dan ook niet voldoende salaris ontvangen. Ik ga niet akkoord met deze gang van zaken en ik verzoek u dan ook om mijn salaris de overige 60 uren uiterlijk zeven dagen na de dagtekening van deze brief op mijn rekening te voldoen”

3.5

Na een rappelbrief op 2 september 2013, heeft [general manager] namens Your Health op

6 september 2013 als volgt geantwoord:

“Het verbaasd mij dat ik op 14 augustus 2013 uw brief betreft loonvordering heb ontvangen. U geeft aan in die brief een arbeidsovereenkomst te hebben met Your Health Almere BV voor 24 uur in de week. Ik hoop dat deze conclusie berust op een misverstand, maar ik ben bang dat u opzettelijk met valse informatie en leugens Your Health Almere BV probeert te chanteren zoals u dit al eerder heeft geprobeerd. U weet net als ik dat u een overeenkomst aangegaan bent van 6 uur p.w. met Your Health Almere BV. De overeenkomst die u hier aanhaalt is een eerdere overeenkomst die in uw proeftijd beëindigd is en dus niet van toepassing is. U bent willens en wetens de nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan met Your Health Almere BV. U heeft hiervoor ook een arbeidsovereenkomst ontvangen die u expres niet heeft getekend met het excuus, dat u het moest laten nakijken, of dat het salaris niet in orde was terwijl dit wel degelijk afgesproken was. Ook heeft u net zolang gewacht met het ondertekenen van de overeenkomst ten het bezwaar maken hierop, totdat de proeftijd van de eerste overeenkomst zou zijn afgelopen en u dusdanig een aanstelling zou hebben van 6 maanden. Zoals u zich kunt voorstellen zijn wij niet gediend van chantage en zullen wij dan ook direct juridische stappen ondernemen tegen u.”

4 De beslissing in eerste aanleg

4.1

[appellant] heeft bij dagvaarding in kort geding van 24 september 2013, stellende dat de overeenkomst van 10 mei 2013 vanaf 1 juni 2013 door Your Health niet was nagekomen, doorbetaling van het loon van € 960,- per maand (bruto) gevorderd, te vermeerderen met wettelijke verhoging en wettelijke rente, alsmede een deugdelijke bruto-netto specificatie, op straffe van verbeurte van een dwangsom, alles voor zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt.

4.2

De kantonrechter heeft de vordering afgewezen en daarbij overwogen dat weliswaar geen proeftijdontslag heeft plaatsgevonden, maar dat sprake is van een wijziging van de omvang van de arbeidsovereenkomst. Volgens de kantonrechter heeft [appellant], weliswaar met tegenzin, welbewust ingestemd met wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden om zo zijn arbeidsovereenkomst veilig te stellen.

5 De beoordeling van de grieven

5.1

Het hof stelt voorop dat met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in een veroordeling tot betaling van een geldsom, terughoudendheid op zijn plaats is en dienaangaande naar behoren feiten en omstandigheden moeten worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden. Daarbij zal de rechter niet alleen moeten onderzoeken of de vordering van de eisende partij voldoende aannemelijk is, maar ook - kort gezegd - of een spoedeisend belang bestaat, terwijl hij bij de afweging van de belangen van de partijen mede (als één van de voor toewijsbaarheid in aanmerking te nemen factoren) het restitutierisico zal hebben te betrekken.

5.2

[appellant] heeft ook in hoger beroep gesteld dat hij een spoedeisend belang heeft nu hij vrijwel geheel afhankelijk is van het loon voor zijn levensonderhoud. Dit is in rechte niet door Your Health tegengesproken.

Uit het dossier blijkt niet of [appellant] nog werkzaamheden voor Your Health in een omvang van tenminste 6 uur per week verricht. Het hof gaat ervan uit dat zulks niet het geval is.

Het hof acht het spoedeisend belang ook in appel voldoende gegeven.

5.3

Ten aanzien van de aannemelijkheid van de vordering overweegt het hof het volgende.

5.4

In grief 1 klaagt [appellant] erover dat de kantonrechter de feiten niet goed zou hebben vastgesteld. Nu het hof de feiten hiervoor zelfstandig heeft vastgesteld, heeft [appellant] geen belang meer bij deze grief.

5.5

De grondslag van de vordering van [appellant] is dat de arbeidsovereenkomst van 10 mei 2013 na 24 mei 2013 nog heeft voortgeduurd. Nu dit een arbeidsovereenkomst voor zes maanden betrof, is deze arbeidsovereenkomst in dat geval per 10 november 2013 geëindigd.

Vast staat voorts - naar [appellant] zelf stelt in de appeldagvaarding onder 15 en 16 - dat deze arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding bevatte en dat Your Health, vertegenwoordigd door de heer [general manager], op 24 mei 2013 liet weten dat iemand anders de uren van [appellant] zou bekleden en dat [general manager] hem toen heeft voorgehouden óf ontslag te nemen/ te krijgen of akkoord te gaan met een aanbod tot urenvermindering naar 6 uur op de dinsdagavond plus de eventuele extra uren die vrijkomen.

5.6

Naar ’s hofs oordeel moet op grond hiervan, ook in het licht van de hiervoor onder 3.5 geciteerde brief van [general manager] van 6 september 2013 waarin hij schrijft dat de eerste overeenkomst in de proeftijd is beëindigd, er voorshands van worden uitgegaan dat de overeenkomst van 10 mei 2013 op 24 mei 2013, derhalve binnen de overeengekomen proeftijd van één maand, rechtsgeldig door Your Health is opgezegd, alsmede dat die opzegging ook als zodanig door [appellant] moet zijn verstaan. Dat [appellant] niet met de opzegging heeft ingestemd, doet niet ter zake, nu dat geen voorwaarde voor een rechtsgeldige opzegging in de proeftijd is. Hetzelfde geldt voor het feit dat er geen schriftelijke bevestiging van de opzegging gedurende de opzegtermijn is verzonden door Your Health. Ook dat is geen voorwaarde voor een rechtsgeldige opzegging. Weliswaar kan [appellant] om een schriftelijke opzegging verzoeken nu artikel 7:669 BW ook bij een proeftijdontslag toepasselijk is, doch uit niets blijkt dat hij een zodanig verzoek heeft gedaan. Evenmin bevinden zich aanwijzingen in het dossier dat Your Health haar bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst van 10 mei 2013 tijdens de proeftijd op te zeggen zou hebben misbruikt. Dat Your Health de opzegging van die overeenkomst heeft doen vergezellen van een aanbod om een andere, minder gunstige (want voor minder vaste uren te sluiten), arbeidsovereenkomst aan te gaan, levert onder de gegeven omstandigheden – de oorspronkelijke overeenkomst wordt beëindigd omdat een beter gekwalificeerde kandidaat voor handen blijkt die die uren gaat vervullen – geen misbruik van bevoegdheid op.

5.7

Hierop stuiten de overige grieven af.

De slotsom

5.8

Het hof zal het vonnis waarvan beroep, onder aanpassing van gronden, bekrachtigen en [appellant] in de kosten van het appel veroordelen, aan de zijde van Your Health tot op heden begroot op nihil.

6 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter locatie Almere van 23 oktober 2013, onder aanpassing van gronden;

veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Your Health vastgesteld op nihil.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Kuiper, mr. M.E.L. Fikkers en mr. A.M. Koene en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 14 januari 2014.